Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 9. 9. 2016

Odprt javni poziv zainteresiranim kandidatom za člane nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.

Na podlagi 18. in 19. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014) Slovenski državni holding, d. d., objavlja

 

 

ODPRT JAVNI POZIV

zainteresiranim kandidatom za člane nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d. 

 

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., vabi vse zainteresirane kandidate, da ji posredujejo svojo prijavo za člana nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije,  d.d., skladno z zahtevami iz tega poziva.

 

Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo pogoje in merila ter ustrezajo enemu ali več ciljnim profilom iz tega razpisa za člana nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d., pošljejo svojo prijavo s prilogami na izpolnjenih obrazcih, ki so dostopni na spletni strani http://www.sdh.si/sl-si/nadzorniki/postopek?info=4-2, na elektronski naslov: kadrovska.komisija@sdh.si ali po pošti na naslov:

 

Slovenski državni holding, d. d.

(ne odpiraj – razpis za izbor kandidatov za člane nadzornega sveta Telekom Slovenije, d. d.)

p. p. 139

1001 Ljubljana

 

Vse izjave in obrazci morajo biti lastnoročno podpisani in če se pošiljajo na elektronski naslov vloženi v pdf obliki.

 

Kandidati, ki bodo oddali popolne prijave in ki bodo akreditirani, bodo vpisani v zbirko akreditiranih potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države. Nepopolne prijave bodo zavrnjene.

 

Vse podatke, vsebovane v prijavi, bo Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: SDH), varoval kot zaupne ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004 in naslednji).

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v prijavi in navedb, ki jih poda v primeru izvedenega intervjuja z njim.

 

SDH sprejema prijave do vključno srede, 28. september 2016, do 15:00 ure.

 

I.Splošno o javnem pozivu

 

Družba Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana ima v skladu s statutom družbe devetčlanski nadzorni svet, ki ga sestavlja šest predstavnikov kapitala in trije predstavniki zaposlenih. Dne 27. 4. 2017 se izteče mandat petim članom nadzornega sveta, predstavnikom kapitala, zato bo skupščina družbe Telekom Slovenije, d.d., predvidoma meseca marca ali aprila 2017 volila (nove) člane nadzornega sveta na podlagi volilnega predloga nadzornega sveta družbe oziroma na podlagi morebitnega volilnega predloga SDH v vlogi delničarja družbe.

 

II.Postopek izbora kandidatov za člane nadzornega sveta Telekom Slovenije, d.d.

 

Postopek izbora kandidatov bo sestavljen iz naslednjih sklopov:

 

1. Oddaja prijave

 

Prijava, ki jo SDH pošljejo zainteresirani kandidati, mora vključevati naslednje izpolnjene obrazce:

 • Življenjepis (potencialni kandidati naj za predstavitev svojega šolanja in kariere uporabijo predlogo za Europass življenjepis),
 • Motivacijsko pismo,
 • Izjava kandidata k prijavi v bazo kadrovske komisije,
 • Izjava kandidata za člana nadzornega sveta o izpolnjevanju pogojev za nominacijo in soglasje za imenovanje,
 • Izjava (kandidata za) člana nadzornega sveta o etični in poslovni neoporečnosti,
 • Izjava o neodvisnosti člana oziroma kandidata za člana nadzornega sveta,
 • Utemeljitev kandidata ob nominaciji v določeni družbi v upravljanju SDH.

 

Prijavi je treba priložiti tudi naslednja dokazila:

 • Potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
 • Potrdilo o tem, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ga izda pristojno okrajno ali okrožno sodišče,
 • Potrdilo o pridobitvi znanja glede pristojnosti, odgovornosti in delovanja nadzornih svetov.

 

2. Postopek akreditacije

 

Sledi postopek akreditacije, ki je namenjen ugotavljanju, ali potencialni kandidati izpolnjujejo splošne zakonske pogoje za člana nadzornega sveta in splošna merila za akreditacijo, kot to določa Politika upravljanja SDH. Preverjanje izvede SDH na podlagi pisne vloge kandidata. Če potencialni kandidat navedene pogoje in merila izpolnjuje, Kadrovska komisija SDH potencialnega kandidata akreditira in vpiše v zbirko akreditiranih potencialnih kandidatov, v nasprotnem primeru se akreditacija zavrne in o tem obvesti kandidata.

 

3. Nominacijski postopek

 

Vsi na podlagi tega razpisa akreditirani potencialni kandidati se bodo poleg potencialnih kandidatov, ki bodo v nominacijski postopek pritegnjeni na podlagi ostalih nabornih poti, ki jih predpisuje Politika upravljanja SDH, uvrstili v nominacijski postopek, v katerem se bo opravilo preverjanje izpolnjevanja posebnih pogojev in meril za člana nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., upoštevaje ciljne profile za člane v nadzornem svetu, pri čemer bo poleg upoštevanja pisne vloge Kadrovska komisija SDH s kandidati opravila tudi strukturiran intervju. Nominacijski postopek se bo zaključil z odločitvijo Kadrovske komisije SDH o nominaciji (t.j. z odločitvijo o primernosti/neprimernosti kandidata glede na predpisane pogoje, merila in ciljne profile).

 

4. Izbor kandidatov s strani uprave SDH in vključitev v volilni predlog

 

Izmed vseh potencialnih kandidatov, ki jih bo Kadrovska komisija SDH ocenila za primerne, bo uprava SDH v primeru zadostnega števila kandidatov izbrala po dva kandidata za vsako prosto mesto v nadzornem svetu družbe (skupaj torej 10 kandidatov), ki jih bo predlagala nominacijski komisiji nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., oziroma nadzornemu svetu družbe Telekom Slovenije, d.d., ki lahko kandidate neodvisno od nominacijskega postopka SDH prav tako preveri. Nadzorni svet družbe Telekom Slovenije, d.d., po svoji presoji vključi kandidate v volilni predlog za skupščino družbe, SDH pa lahko izbrane kandidate vključi v svoj (nasprotni) volilni predlog.

 

III.Pogoji in merila za člana nadzornega sveta Telekom Slovenije, d.d.

 

V skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju: ZSDH-1), Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), Politiko upravljanja SDH, Pravilnikom SDH o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države, mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:

 

 • v zadnjih petih letih od danega trenutka ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine, oziroma je od prestane kazni minilo več kot dve leti (255. člen ZGD-1);
 •  v času kandidature mu ne poteka prepoved opravljanja poklica kot posledica izrečenega varnostnega ukrepa (255. člen ZGD-1);
 • ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami ZGD-1 oziroma sta od pravnomočnosti sodbe minili več kot dve leti (255. člen ZGD-1);
 • ni član oziroma v zadnjih treh letih ni bil član uprave Telekom Slovenije, d.d. (255. člen ZGD-1);
 • ni član uprave ali upravnega odbora od družbe Telekom Slovenije, d.d., odvisne družbe (273. člen ZGD-1);
 • ni prokurist ali pooblaščenec družbe Telekom Slovenije, d.d. (273. člen ZGD-1);
 • ni član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave družbe Telekom Slovenije, d.d. (273. člen ZGD-1);
 • v kolikor je v statutu družbe določeno, izpolnjujejo pogoje, ki so tam določeni (273. člen ZGD-1);
 • potencialni kandidat za člana nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d., s sprejemom funkcije ne bi kršil konkurenčne prepovedi v smislu 41. člena ZGD-1 in 42. člena Statuta Telekom Slovenije;
 • ni že član organa nadzora v treh drugih gospodarskih družbah (273. člen ZGD-1);
 • ni že član organa vodenja v družbi, v kateri ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv (21. člen ZSDH-1);
 • nima ali v zadnjih šestih mesecih ni imel funkcije v politični stranki, na katero je bil voljen ali imenovan (21. člen ZSDH-1);
 • ni neposredno v kakršnem koli poslovnem razmerju z družbo Telekom Slovenije, d.d., ali njenimi odvisnimi družbami, razen če gre za odjem običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu (21. člen ZSDH-1);
 • ni član organov nadzora ali vodenja in zaposlen za nedoločen ali določen čas v pravnih osebah, ki so v kakršnem koli poslovnem razmerju z družbo Telekom Slovenije, d.d., ali njenimi odvisnimi družbami, razen če gre za odjem običajnih produktov in storitev po splošnih pogojih, ki veljajo za vse subjekte na trgu (21. člen ZSDH-1);
 • nima funkcije, ki je po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, po ZSDH-1 ali drugem zakonu nezdružljiva s članstvom v nadzornem organu družbe Telekom Slovenije, d.d., in ki take funkcije ni opravljal v preteklih šestih mesecih (21. člen ZSDH-1).

 

Kandidat mora izpolnjevati tudi naslednja merila:

 • odlikuje ga osebna integriteta in poslovna etičnost;
 • njegove izkušnje potrjujeta poslovna uspešnost in ugled;
 • ima ustrezno izobrazbo, vendar najmanj univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo;
 • ima ustrezne delovne izkušnje, vendar praviloma najmanj 6 let ustreznih delovnih izkušenj s področja vodenja ali sodelovanja v organih nadzora ali vodenja projektov;
 • premore celovito poslovno in drugo ustrezno strokovno znanje, ki mu omogoča, da brez tuje pomoči razume in presoja ustreznost običajnih poslovnih dogodkov;
 • pozna pravice in obveznosti člana nadzornega sveta;
 • pri svojem delu in odločanju je sposoben upoštevati predvsem dolgoročni interes družbe Telekom Slovenije, d.d., ter temu podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese;
 • je časovno razpoložljiv ali bo časovno razpoložljiv med opravljanjem funkcije;
 • je sposoben učinkovitega komuniciranja in timskega dela;
 • ni ekonomsko, osebno ali kako drugače povezan z družbo Telekom Slovenije, d.d., ali njeno upravo;
 • ni v morebitnih konfliktih interesov.

 

Z vidika izpolnjevanja merila strokovnosti in izkušenosti se bo pri kandidatu upoštevalo tudi:

 • ali se kandidat dodatno izpopolnjuje iz svoje stroke oziroma svoje strokovno znanje širi tudi na komplementarna področja (npr. skrb za stalno izpopolnjevanje svojih finančnih, revizorskih, računovodskih, pravnih, kadrovskih, managerskih ali voditeljskih znanj);
 • ima z referencami dokazljivo celovito poslovno znanje in ustrezna strokovna znanja;
 • znanje vsaj enega svetovnega jezika (angleščina);
 • iz referenc razvidne mednarodna usmeritev in multikulturne izkušnje, ki potrjujejo strokovno in poslovno širino posameznika;
 • z referencami in dosedanjim delom potrjeno poznavanje poslovnih modelov in procesov, obvladovanja vloge nadzornika v strokovnem smislu in obvladovanje strokovnega znanja, ki predstavlja dodano vrednost v nadzornem svetu.

 

V nominacijskem postopku bo Kadrovska komisija SDH poleg naštetih pogojev in meril ocenjevala tudi kompetence, ki se običajno pričakujejo od članov nadzornega sveta, zlasti pa: timskost, kooperativnost, odgovornost, natančnost, zanesljivost, premišljenost, energijo in motiviranost, držanje zaupnosti, zavzetost za kakovost.

 

IV.Strokovni profili za člana nadzornega sveta Telekom Slovenije, d.d.

 

V skladu z 2. odstavkom 21. člena ZSDH-1 si mora SDH prizadevati doseči tako sestavo nadzornega sveta, da je nadzorni svet kot celota sestavljen iz članov, ki se bodo medsebojno dopolnjevali po strokovnem znanju in kompetencah in so znanja in kompetence nadzornega sveta prilagojene potrebam konkretne družbe. Glede na navedeno SDH išče zlasti strokovnjake z naslednjih strokovnih področij:

 • Strokovnjak za področje korporativnega upravljanja in pravnih znanj;
 • Strokovnjak za področje financ;
 • Strokovnjak za tehnično področje in poznavanje poslovanja  telekomunikacijskih operaterjev;
 • Strokovnjak s kompetencami s področja prodaje in marketinga ter
 • Strokovnjak za področje informacijske tehnologije.

 

V. Posebne obveznosti članov nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d.d.

 

Ker ima SDH zaradi deleža glasovalnih pravic v družbi Telekom Slovenije, d.d., prevladujoč vpliv, veljajo za člane nadzornega sveta te družbe nekatere posebne obveznosti po ZSDH-1 in Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11), kot so razkritje in nadzor nad premoženjskim stanjem, dolžnost razkritja in izogibanja nasprotja interesov, za družbo pa nastane obveznost omejitve poslovanja z osebami, povezanimi s članom nadzornega sveta v skladu z 9. odstavkom 60. člena ZSDH-1.

Nazaj na novice