Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 28. 2. 2020

Vabilo k oddaji ponudb za nakup poslovnega deleža družbe META INGENIUM, družba tveganega kapitala, d. o. o.

 1. PRODAJALEC

Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju SDH ali Prodajalec), v imenu in za račun Republike Slovenije (v nadaljevanju RS).

 

 1. PREDMET PRODAJE

Predmet tega vabila k dajanju ponudb je poslovni delež v kapitalu družbe META INGENIUM, družba tveganega kapitala, d.o.o., Trdinova ulica 9, 1000 Ljubljana, matična št. 3719669, davčna št. SI31962963 (v nadaljevanju Družba), in sicer poslovni delež z zaporedno št. 184051, ki predstavlja 48,9958 odstotni delež v kapitalu Družbe.

 

Družba je imetnica delnic oziroma poslovnih deležev v več družbah, kot so navedene v nadaljevanju.

 

KAPITALSKA NALOŽBA

Lastniški delež na dan 31.12.2019 v %

Status konec leta 2019

1

Apartmaji.com d.o.o., Slovenija

51,00

aktivna

2

DS MERITVE d.o.o., Slovenija

19,60

aktivna

3

Zenodys B.V., Nizozemska

13,04

aktivna

4

ORPE d.o.o., Slovenija

49,18

aktivna

5

BIA Separations d.o.o., Slovenija

10,81

aktivna

 

 

 1. IZHODIŠČA ZA SESTAVO PONUDBE

Ponudba mora vsebovati najmanj naslednje elemente:

 

Predmet prodaje

poslovni delež Družbe;

 

Ponujena cena

izražena mora biti s točno določenim evrskim zneskom in ne v obliki razpona cene (v primeru, da bo ponujena cena v razponu, bo avtomatično upoštevana nižja cena razpona). Ponudbe, v katerih bi bila ponujena cena za odkup poslovnega deleža Družbe vezana na ceno, ki jo ponuja kateri od ostalih ponudnikov, ne bodo štele za popolne in ne bodo obravnavane;

 

Način in rok plačila

denarno nakazilo celotne kupnine v roku največ 15 dni po sklenitvi pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža (v nadaljevanju Pogodba) na TRR, ki bo določen v Pogodbi;

 

Opis načina financiranja

ponudbi je potrebno priložiti dokazilo ali zanesljivo pojasnilo, da ponudnik ima oziroma bo imel na razpolago zadostna finančna sredstva, in sicer najmanj v vrednosti, kot jo je ponudnik navedel v svoji ponudbi (primer: izjava banke glede deponiranih sredstev s strani zainteresirane osebe; izjava banke, ki potrjuje namen financiranja ipd.);

 

Rok veljavnosti ponudbe

najmanj do vključno 30. 6. 2020;

 

Podatki o ponudniku

naziv ponudnika, točen naslov ponudnika, matična in davčna številka ponudnika, kontaktna oseba ponudnika;

 

Prenos imetništva

z dnem plačila vseh pogodbenih obveznosti;

 

 

Drugi pogoji

 1. ponudba mora biti brezpogojna
 2. ponudba mora vključevati časovno zavezo o podpisu Pogodbe v skladu z zahtevami 4. odstavka točke IV. iz tega javnega vabila
 3. stroške notarskega zapisa Pogodbe nosi ponudnik.
 

 

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE PRI ZBIRANJU PONUDB

Ponudbo lahko oddajo domače in tuje pravne in fizične osebe.

 

Prodajalec obvešča potencialne ponudnike, da ima, v skladu s 17. členom družbene pogodbe, pri prodaji poslovnega deleža drugi družbenik predkupno pravico, tako da je prodajalec dolžan pred nameravano prodajo delež ponuditi v odkup predkupnemu upravičencu pod enakimi pogoji. V kolikor se bo ponudnik dogovoril za nakup tudi drugega poslovnega deleža Družbe, RS ne bo uveljavljala predkupne pravice pri prodaji tega deleža.

Prav tako je, v skladu z 18. členom družbene pogodbe, za vsakršno odsvojitev (vključno s prodajo) poslovnega deleža ali njegovega dela tretjim osebam in za zastavitev poslovnega deleža, potrebno predhodno soglasje družbenikov na skupščini.

Ponudba za odkup poslovnega deleža Družbe mora vsebovati tudi zavezo ponudnika, da bo najkasneje v roku 8 delovnih dni od dneva prejema pisnega obvestila prodajalca o izpolnitvi pogojev iz prejšnjega odstavka, s prodajalcem sklenil Pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa pogodbe nosi kupec.

V kolikor je ponudnik pravna oseba s sedežem zunaj RS, mora ponudbi priložiti tudi izpis iz uradnega registra ali druge evidence države njegovega sedeža, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dneva predložitve ponudbe, iz katerega so razvidni podatki o firmi in naslovu ponudnika ter osebah, ki so upravičene zastopati ponudnika.

 

 1. SPLOŠNI POGOJI PRODAJE

Ker je SDH zavezanec po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), bo pred sklenitvijo Pogodbe, v skladu z določbami navedenega zakona, zavezan opraviti pregled kupca.

Za postopke povezane s tem vabilom ter samo prodajo se uporablja pravo RS, v primeru kakršnihkoli sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 1. NASLOV IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE

Ponudbo, podpisano s strani pooblaščene osebe, je skupaj z zahtevanimi prilogami potrebno posredovati na elektronski naslov SDH meta-ingenium@sdh.si. Obravnavane bodo ponudbe, ki bodo na navedeni elektronski naslov prispele najkasneje do 30. 3. 2020 do 15.00 ure CET.

 

 1. IZBIRA PONUDNIKA

Odpiranje ponudb ne bo javno.

Prodajalec se lahko odloči, da bo s ponudnikom oziroma ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja in/ali dražbo. Po opravljenih pogajanjih in/ali dražbi bo prodajalec sklenil pogodbo o prodaji in nakupu poslovnega deleža s tistim ponudnikom, ki bo v pogajanjih in/ali dražbi ponudil najvišjo ceno za poslovni delež Družbe, ob upoštevanju sposobnosti plačila ter ob izpolnjevanju ostalih pogojev iz tega vabila.

Prodajalec na podlagi tega vabila ni zavezan k sklenitvi Pogodbe z najugodnejšim oziroma katerimkoli ponudnikom. Odločitev prodajalca, da Pogodbe ne bo sklenil, ne more biti razlog za odškodninsko odgovornost prodajalca.

 

 1. PRIDOBITEV INFORMACIJ O PREDMETU PRODAJE

Za podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko potencialni ponudniki zaprosijo na elektronski naslov meta-ingenium@sdh.si.

 

Nazaj na novice