Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 27. 10. 2015

NS SDH odpoklical upravo SDH in imenoval novo

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (SDH) je na 2. izredni seji dne 26. 10. 2015 odpoklical upravo SDH v sestavi Matej Pirc in Matej Runjak ter imenoval novo upravo v sestavi Marko Jazbec kot predsednik uprave, mag. Anja Strojin Štampar in mag. Nada Drobne Popovič kot članici uprave.

 

NS je za vodenje postopka in oblikovanje predloga kandidatov imenoval 5 člansko nominacijsko komisijo. Ta je skladno z določili ZSDH-1 objavila mednarodni razpis, na katerega se je pravočasno prijavilo 46 kandidatov oz. kandidatk. Komisija je na podlagi prispelih ponudb izbrala zunanjo svetovalno družbo, ki je skladno z mednarodnimi strokovnimi standardi in merili ovrednotila 20 kandidatov oz. kandidatk, za katere je bilo predhodno ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne razpisne pogoje. Na podlagi strokovnega mnenja svetovalne družbe in po opravljenih razgovorih s posameznimi kandidati oz. kandidatkami, je nominacijska komisija oblikovala predlog za imenovanje predsednika uprave in članov oz. članic uprave, ter ga posredovala Nadzornemu svetu SDH.

 

Pred imenovanjem uprave je nadzorni svet preverjal predvsem izkušnje posameznih kandidatov oz. kandidatk s področij korporativnega upravljanja, upravljanja ter prestrukturiranja kapitalskih naložb in njihove prodaje, pa tudi znanja tujih jezikov ter osebnih kompetenc. Vse to je še posebej pomembno glede na vlogo SDH pri uresničevanju Odloka o izvajanju strategije upravljanja kapitalskih naložb v lasti RS, kakor tudi kapitalskih naložb SDH ter pri izvajanju nalog, ki jih ima SDH na področju denacionalizacije ter drugih predpisov.

 

Na podlagi navedenega je nadzorni svet na svoji seji dne 26. 10. 2015 odpoklical dosedanjo upravo SDH in imenoval novo upravo SDH v sestavi: predsednik uprave g. Marko Jazbec, članica uprave mag. Anja Strojin Stampar, članica uprave mag. Nada Drobne Popovič. Uprava je imenovana za mandatno obdobje štirih let.

 

Predstavitev uprave

 

Dodatno naknadno pojasnilo glede mandata prejšnje uprave: 

 

33. člen Statuta SDH, ki je bil sprejet 9. 6. 2014, določa, da uprava SOD po sprejemu statuta nadaljuje svoj mandat kot uprava SDH do imenovanja nove uprave SDH, ki jo imenuje NS. Dosedanja člana uprave sta bila tako glede na sklepe prejšnjega NS kot tudi glede na statut imenovana za mandatno dobo petih let oz. do imenovanja uprave SDH v skladu z določbami ZSDH-1, torej do izpolnitve prve od obeh okoliščin, bodisi poteka časa (5 let) bodisi imenovanja nove uprave na način, kot ga določa ZSDH-1. Navedeno pomeni, da je relevantna okoliščina tista, ki se zgodi prej. To pomeni, da gre v konkretnem primeru za redno prenehanje mandata.

Nazaj na novice