Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 9. 12. 2016

Interesa zasebnih vlagateljev za dokapitalizacijo družbe Polzela, d.o.o., ni

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je ves čas od spremembe lastniške strukture v družbi Polzela, d. o. o., v letu 2015 vlagal veliko naporov pri vzpostavljanju stabilnega finančnega stanja družbe za nadaljnjo izvedbo prestrukturiranja in preobrata poslovanja, med drugim je pristopil tudi k iskanju dolgoročnega investitorja. SDH s strani zasebnih vlagateljev ni prejel izkaza interesa za vstop v družbo Polzela, ki bi družbi, ki se že dlje časa srečuje z resnimi poslovno – finančnimi težavami, zagotovili dodaten kapital in znanje za preobrat poslovanja ter dostop do novih trgov in kupcev. SDH bo glede na to dejstvo, finančno situacijo v družbi in oceno, da v družbi ni mogoče vzpostaviti pozitivnega poslovanja, pozval poslovodjo družbe Polzela, da do 19. 12. 2016 predloži skupščini poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja v skladu z določbami ZFPPIPP. Poleg tega bo SDH ponovno vzpostavil kontakt z vsemi potencialnimi investitorji in preveril njihov interes za posamezne dele družbe (dejavnost s prenosom določenega števila zaposlenih, stroji, nepremičnine, blagovna znamka, kombinacija navedenega).

 

Po izvedeni dokapitalizaciji družbe Polzela, v mesecu avgustu 2016 v višini 2,1 milijona EUR, s katero sta Slovenski državni holding, d. d. (SDH), in Republika Slovenija (RS) postala 100 % lastnika družbe, je SDH v sodelovanju z družbo Polzela, v oktobru 2016 začel postopek iskanja dolgoročnega investitorja. SDH je po izvedeni dokapitalizaciji ocenil, da bo možno celovito prestrukturiranje družbe izvesti le v primeru vstopa dolgoročnega investitorja, ki bi lahko z dodatnim kapitalom in znanjem družbi omogočil hitrejši preobrat poslovanja in dostop do novih trgov in kupcev. SDH na objavljeno povabilo k izkazu interesa za dokapitalizacijo družbe, kot tudi na neposredna vabila, poslana potencialnim investitorjem, ni prejel odziva oziroma izkazov interesa s strani investitorjev.

 

SDH je dejavno nadziral poslovanje družbe po izvedeni dokapitalizaciji

 

SDH je nemudoma po pridobitvi položaja največjega upnika do družbe Polzela v mesecu avgustu 2016 in po izvedenem vplačilu v kapital družbe v postopku dokapitalizacije uvedel dodatno spremljanje poslovanja družbe Polzela z namenom varovanja upniškega položaja, nadalje z namenom nadzora nad porabo dokapitalizacijskih sredstev, kot tudi z namenom, da se ugotovi morebitne odmike v poslovanju družbe, glede na načrtovane cilje pred izvedbo dokapitalizacije. Dokapitalizacijska sredstva so bila po vplačilu v celoti porabljena, pri čemer izpostavljamo, da je bil velik del sredstev, 743.000 EUR, porabljenih za plačilo zapadlih obveznosti družbe Polzela do Finančne uprave Republike Slovenije (FURS).

 

Predstavniki SDH so že v prvih dveh tednih vzpostavljenega dodatnega nadzora pri pregledu denarnega toka družbe ugotovili, da si je nekdanji predsednik uprave Polzela, g. Marko Klemenčič, izplačeval plačo, ki je bila za 40% višja od plače, določene v pogodbi. Glede na omenjeno kršitev je bil dosežen dogovor o sporazumni prekinitvi pogodbe, g. Marko Klemenčič pa je bil dolžan družbi povrniti vsa neupravičena izplačila. Njegove izjave za medije v času njegovega odhoda so bile skrajno zavajajoče, tudi tiste, ki so se nanašale na stanje podjetja Polzela. SDH v času odhoda nekdanjega predsednika uprave, zaradi zaščite ugleda družbe Polzela in tveganja izgube kupcev, njegovih izjav ni želel komentirati, niti podajati negativnih informacij v javnost. SDH je na podlagi analize tekočih podatkov o poslovanju nadalje ugotovil, da doseženi rezultati družbe bistveno odstopajo od načrtovanih rezultatov poslovanja, ki so bili podlaga za odločitev SDH in RS za sodelovanje v postopku finančne sanacije družbe. Navedeno je družbi že takoj po izvedeni dokapitalizaciji povzročalo primanjkljaj likvidnih sredstev in je zmanjševalo višino kapitala družbe. Izkazalo se je, da so bili poslovni načrti družbe, ki jih je pripravila takratna uprave družbe Polzela, povsem nerealni, in da jih družba ni sposobna realizirati.

 

Začasna predsednica uprave Polzele, je po prevzemu vodenja podjetja v mesecu oktobru 2016, SDH seznanila, da je pozitivno poslovanje možno zagotoviti v primeru, da bi družba ustvarila 7 mio EUR prihodkov letno, kar pa družba samostojno ni sposobna zagotoviti (načrtovani prihodki za leto 2016 – 6,2 mio EUR, ocena prihodkov za leto 2016: 4,2 mio EUR).

 

SDH bo vložil kazensko ovadbo

 

Zoper nekdanjega predsednika uprave družbe Polzela, Marka Klemenčiča, bo SDH vložil kazensko ovadbo.

 

SDH bo pri potencialnih investitorjih preveril interes za posamezne dele družbe

 

SDH poudarja, da je vse aktivnosti v Polzeli izvedel z namenom, da kot odgovorni upravljavec državnega premoženja zagotovi obstoj družbe, ohranitev proizvodnje nogavic pod slovensko blagovno znamko ter ohranitev čim večjega števila delovnih mest. Poleg navedenega je bila finančna sanacija družbe Polzela s strani SDH in RS izvedena na podlagi izračunov ekonomske upravičenosti vloženih sredstev, po načelu zasebnega investitorja na podlagi uradnih dokumentov družbe Polzela.

 

SDH bo zaradi nezanimanja zasebnih vlagateljev za dokapitalizacijo družbe ter glede na finančno situacijo v družbi in oceno, da v družbi ni mogoče vzpostaviti pozitivnega poslovanja, pozval poslovodjo družbe Polzela, da do 19. 12. 2016 predloži skupščini poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja v skladu z določbami ZFPPIPP.

 

SDH bo ponovno vzpostavil kontakt z vsemi potencialnimi investitorji in preveril njihov interes za posamezne dele družbe (dejavnost s prenosom določenega števila zaposlenih, stroji, nepremičnine, blagovna znamka, kombinacija navedenega). SDH bo pri sprejemanju nadaljnjih odločitev zasledoval cilj, da se zaščiti vrednost premoženja družbe.

 

 

 

Nazaj na novice