Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 26. 8. 2015

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 26. 8. 2015

Danes se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju NS SDH), ki je med pomembnejšimi zadevami obravnaval in sprejel tudi sklep o soglasju k izdaji osme izdaje obveznic SOS2E v nominalni višini 61.356.000 EUR. 

 

Na seji se je NS SDH seznanil s stanjem in pomembnejšimi aktivnostmi pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 31. 7. 2015 in izvedenimi skupščinami družb v juniju, juliju in avgustu 2015 ter tudi o sklicanih skupščinah na dan 14. 8. 2015. NS SDH je podal predlog, da se s ciljem poglobljene seznanitve v naslednjem mesecu pripravi tudi podrobnejša predstavitev vseh pomembnejših družb v upravljanju SDH.

 

Prav tako se je NS SDH seznanil s prodajnimi aktivnostmi kapitalskih naložb v imetništvu SDH in RS na dan 31. 7. 2015 ter v nadaljevanju podrobneje tudi z razlogi za odstop potencialnega kupca iz prodajnega postopka družbe in posledičnim zaključkom prodajnega postopka družbe Telekom Slovenije, d. d. NS SDH se je podrobneje seznanil s potekom postopka dokapitalizacije družbe Paloma, d. d., in naročil podrobnejšo predstavitev izvedenega prodajnega postopka družbe Žito, d. d.

 

V času med 1. izredno sejo NS SDH in današnjo sejo NS SDH sta bili izvedeni dve korespondenčni seji NS SDH. Na 1. korespondenčni seji NS SDH z dne 13. 8. 2015 je NS SDH sprejel sklep o potrditvi predloga Meril za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države in naložil upravi SDH, da jih posreduje v sprejem vladi kot skupščini SDH, na 2. korespondenčni seji z dne 17. 8. 2015 pa je NS SDH sprejel sklep o soglasju k sklenitvi Dodatka k pogodbi o finančnem svetovanju s finančnim svetovalcem Ernst&Young v prodajnem postopku družbe Cimos, d. d.

Nazaj na novice