Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 13. 1. 2022

Vlada RS podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022

Ljubljana, 13. januar 2022 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 13. januarja 2022 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022 (LNU). Sprejem dokumenta je za SDH, kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključen, saj predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, jasno odraža pričakovanja lastnika za leto 2022 in omogoča spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev družb v letu 2022.

 

Predvsem zaradi izboljšanja okoliščin poslovanja bodo za leto 2021 načrtovani kvantitativni cilji v zvezi z upravljanjem kapitalskih naložb preseženi in bodo bistveno boljši kot so bili doseženi v lanskem letu. 

SDH je v letu 2021 aktivno spremljal razmere v posameznih panogah, ki so bile posledica epidemije covid-19 in izvajal številne aktivnosti na področju upravljanja družb. Vse družbe iz portfelja SDH, ki upravljajo s kritično infrastrukturo, so ves čas zagotavljale neprekinjeno delovanje in nemoteno nudile svoje storitve. Epidemija je imela pri nekaterih družbah še vedno velik vpliv na poslovanje, predvsem to velja za družbe s področja turizma in prirejanja iger na srečo. Tudi družbe s področja prometa, nekatere proizvodne družbe in nekatere družbe s področja energetike zaradi učinkov krize v letu 2021 še ne bodo dosegle rezultatov, kot so jih dosegale pred tem.

Ocene poslovanja družb iz portfelja v upravljanju SDH kažejo, da bi ROE portfelja v letu 2021 lahko dosegel 5,5 %, kar je 1,3 o.t. več kot je bilo predvideno z LNU 2021. Po zadnjih napovedih UMAR bo gospodarska rast v Sloveniji v letošnjem letu znašala 6,1 %, kar je več kot je bila ocena ob pripravi LNU 2021, ko je ta znašala 5,1 %. 

Prejete dividende za RS, SDH in ZPIZ v letu 2021 (za poslovno leto 2020) presegajo načrte iz LNU 2021 in znašajo skupaj 150,9 mio EUR, kar je tudi bistveno več, kot je bilo doseženo v letu 2020, ko so dividende skupaj znašale 85,9 mio EUR. Višje dividende v 2021 so posledica ugodnejših razmer v poslovanju in omilitve omejitev, ki so jih za izplačilo dividend bankam in zavarovalnicah v letu 2020 uvedle nadzorne institucije. 

Napovedi rezultatov upravljanja v letu 2022 

V letu 2022 je predvidena donosnost kapitala portfelja v upravljanju SDH v višini 5,0 %, kar je nekaj manj kot znaša ocena za leto 2021, v letu 2023 pa je ponovno predvidena rahla rast donosnosti. Pri izračunih donosnosti kapitala v letih 2022 in 2023 so upoštevane normalizirane vrednosti ROE za HSE, saj ocenjujemo, da so v času priprave LNU nekatere ključne predpostavke prihodnjega poslovanja Skupine HSE še precej negotove.

Izvajanje ustrezne dividendne politike je ena izmed osrednjih aktivnosti upravljanja kapitalskih naložb, s katero SDH zasleduje cilje maksimiranja denarnih tokov za lastnika, ob hkratnem upoštevanju uspešnosti poslovanja posameznih družb v upravljavskem portfelju in njihovih razvojnih potreb. Obseg dividend v letu 2022 je za RS, SDH in ZPIZ skupaj načrtovan v višini 182,2 mio EUR. 

Glavni strateški temi pri upravljanju kapitalskih naložb v letu 2022 bosta trajnostno poslovanje s poudarkom na upravljanju klimatskih sprememb in industrija 4.0 ter zaposleni prihodnosti. 

SDH želi posredno v okviru svojih upravljavskih upravičenj s priporočili oziroma pričakovanji spodbuditi družbe s kapitalsko naložbo države, da pripravijo dolgoročen načrt, kako bodo poslovni modeli združljivi s podnebno nevtralnim gospodarstvom in kako bo načrt vključen v dolgoročno strategijo. 

Za družbe je ključno, da imajo jasno opredeljeno stališče, kaj je za podjetje najbolj pomembno (vidik finančne bistvenosti za poslovanje in učinek dejavnosti), da imajo jasno povezavo trajnostne strategije s poslanstvom družbe, postavljene cilje, mejnike in projekte oziroma partnerstva za dosego cilja in na koncu merjenje uspešnosti ter ustrezna razkritja implementacije dejavnikov ESG. Integracija trajnostnega poslovanja v vse sisteme upravljanja na ravni družb je zato ključnega pomena za trajnostno uspešnost. 

Ko družbe izkoriščajo naložbene priložnosti, ki jih prinaša industrija 4.0 in zelena transformacija ter izvajajo pričakovanja svojih deležnikov v skladu s svojimi mandati, bodo pri tem ključni kvalificirani zaposleni, saj se s tem prispeva k uspešnosti podjetja, zadovoljstvu in krepitvi človeškega kapitala. 

Na področju korporativnega upravljanja SDH v letu 2022 načrtuje več projektov. SDH  namerava, med drugim, izdati Priporočila SDH za oblikovanje politik prejemkov organov vodenja družb s kapitalsko naložbo države ter za urejanje prejemkov v pogodbah s člani organov vodenja. Namen priporočil je področje prejemkov članov organov vodenja za družbe s kapitalsko naložbo države urediti sistemsko in pregledno, nasloviti nekatera kadrovska tveganja, implementirati trende in s tem dolgoročno preko sistema prejemkov prispevati k trajnostnemu poslovanju družb. 

Na podlagi analize o spoštovanju Kodeksa ter Priporočil in pričakovanj SDH v družbah s kapitalsko naložbo države, bo SDH pripravil spremembe in dopolnitve Kodeksa, po potrebi pa tudi Priporočil in pričakovanj SDH.


Priloga: Letni načrt upravljanja 2022 – splošni del

 

Nazaj na novice