Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 17. 9. 2015

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 16. 9. 2015

Dne 16. 9. 2015 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju NS SDH), ki je imenoval zunanjega člana Revizijske komisije, g. Alda Gabrijela, ter zunanjo članico Komisije za tveganja, go. Darinko Virant.

 

Med pomembnejšimi zadevami je nadzorni svet SDH obravnaval in se seznanil s pomembnejšimi aktivnostmi pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH ter izvedenih skupščinah družb, prav tako pa tudi o prodajnih aktivnostih naložb RS in SDH. Člani NS SDH so se želeli seznaniti tudi o načrtovanih aktivnostih po posameznih vsebinskih področjih dela SDH, zato sta na tej seji aktivnosti predstavila Oddelka za prodajo kapitalskih naložb in Oddelek za pravne in kadrovske zadeve ter pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto.

 

NS SDH se je seznanil tudi z informacijo o dokapitalizacijah in državnih pomočeh, pri katerih je sodelovala Republika Slovenija v obdobju od 2005 – 2015 ter predvidenimi denarnimi tokovi SDH za obdobje 2015 – 2020.

 

Članom NS SDH je bilo predstavljeno tudi delo Kadrovske komisije, ki je posvetovalno telo uprave SDH.

 

Med najpomembnejšimi dokumenti, h katerim je soglasje podal NS SDH, so tudi Merila za merjenje uspešnosti poslovanje družb s kapitalsko naložbo države. Gre za akt, s katerimi bo SDH spremljal uspešnost poslovanja družb s kapitalsko naložbo države. Poleg merjenja oziroma ocenjevanja preteklih rezultatov poslovanja so merila uspešnosti poslovanja namenjena podrobnejši (glede na Strategijo) določitvi pričakovanj SDH do družb s kapitalsko naložbo države glede bodočih poslovnih rezultatov. Namen meril uspešnosti poslovanja ni le merjenje preteklih rezultatov poslovanja, ampak je z določitvijo realnih, vendar ambicioznih ciljev, določiti pričakovanja države kot lastnice naložb ter vplivati na dvig uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države. SDH bo glede na to, kako bodo družbe dosegale postavljene cilje, sprejemal posamezne korporacijske odločitve.

 

NS SDH je sprejel tudi Poročilo o poslovanju SDH za prvo polletje 2015 in informacijo o poslovanju SDH za obdobje prvih osmih mesecev leta 2015. Prav tako je soglašal je še k sklenitvi pogodbe za opravljanje skrbnega pregleda družbe Adria Airways Tehnika, d. d., in k letnemu načrtu upravljanja s kapitalsko naložbo v družbi Geoplin, d. o. o. Uprava je nadzornemu svetu SDH podala tudi poročilo o svojem delu za julij in avgust 2015. 

Nazaj na novice