Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 11. 6. 2015

Sklep skupščine Slovenskega državnega holdinga, d.d. - prodaja Telekoma

Dne 9. 6. 2015 je na sedežu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, potekala skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d., katere se je kot edina ustanoviteljica in delničarka družbe udeležila Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo je na podlagi sklepa Vlade RS in pooblastila zastopal generalni sekretar mag. Darko Krašovec.

 

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

  • Vlada Republike Slovenije je naložila organom SDH, d. d., da nadaljujejo s postopkom in z vsemi potrebnimi aktivnostmi v okviru roka veljavnosti ponudbe. 
  • Vlada Republike Slovenije je naložila upravi SDH, d. d., da v primeru sklenitve pogodbe o prodaji delnic in vseh drugih pogodb, potrebnih za izvršitev tega posla, vključi opcijsko pogodbo za nakup 100 (sto) % deleža družbe Soline Pridelava soli, d. o. o., Portorož, v korist Republike Slovenije. Opcijska pogodba mora biti sklenjena do roka morebitnega prenosa delnic Telekoma Slovenije, d .d., na kupca delnic. 
  • Vlada Republike Slovenije v okviru splošnih pravil zakona, ki ureja obligacijska razmerja, soglaša z mehanizmom razdelitve tveganj, povezanih z obstoječimi sodnimi, pravdnimi in konkurenčnimi postopki proti družbi Telekom, d. d., in jamstvom Republike Slovenije in SDH, d. d., kot prodajalcev. 
  • Vlada Republike Slovenije je ugotovila, da pojem »strateški lastnik v ZSDH-1 ni pravno opredeljen (definiran) in ga je potrebno presojati v skladu s pravili ekonomske stroke. Vlada Republike Slovenije je upravi SDH, d. d., naložila, da elemente, ki zagotavljajo strateško vlogo kupca in ki izhajajo iz ponudbe v primeru prodaje zagotovi kot sestavni del pogodbe, vključno z ohranitvijo sedeža v Republiki Sloveniji. 
  • Na podlagi pooblastila, št. 02003-17/2014/3 z dne 18. septembra 2014, za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah mag. Darko Krašovec, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, pred notarjem izvede skupščino Slovenskega državnega holdinga, d. d., ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika tega sklepa v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah.   
Nazaj na novice