Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 1. 2017

Vlada RS podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2017 in k Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

Vlada RS je na seji dne 19. januarja 2017 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2017, ki ga je SDH skladno z ZSDH-1 pripravil na podlagi Strategije upravljanja kapitalskih naložb države. Letni načrt opredeljuje podrobne cilje SDH pri upravljanju posameznih naložb ter ukrepov in usmeritev za doseganje teh ciljev. Prav tako določa pričakovane denarne tokove iz upravljanja naložb v lasti SDH in RS. Letni načrt je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Splošni del, ki je javni, vsebuje splošne informacije, predvsem umestitev letnega načrta v sistem korporativnega upravljanja, predstavitev celotnega upravljavskega portfelja SDH, v tem delu so navedeni tudi pričakovani denarni tokovi iz upravljanja naložb, in sicer iz naslova prejetih dividend ter na splošno opredeljena dejanja upravljanja, ki jih lahko izvede SDH, ne da bi bilo potrebno dopolnjevati ali spreminjati Letni načrt upravljanja. V posebnem delu so, poleg pričakovanih denarnih tokov iz upravljanja, za družbe opredeljeni cilji upravljanja ter ključna merila za merjenje uspešnosti pri doseganju ciljev upravljanja ter ukrepi in usmeritve za doseganje teh ciljev.

 

Letni načrt upravljanja 2017 določa tudi seznam naložb za odprodajo. Za nekatere naložbe so se aktivnosti že začele : Cimos, d. d.,  KDD, d. d., Paloma, d. d. (predvidena  javna ponudba za prevzem delnic) in prodaja nekaterih deležev oz. delnic manjših družb).

 

V letu 2017 se načrtuje nadaljevanje aktivnosti v zvezi s prodajo delnic  NLB, d. d., ter začetek postopka prodaje za Unior, d. d. Načrtovano je tudi nadaljevanje aktivnosti v zvezi z družbo Geoplin, d. o. o. oziroma z družbo Plinovodi, d. o. o., za katero se predvideva oddelitev od družbe Geoplin, d. o. o., vse aktivnosti pa so načrtovane v skladu s sprejeto Strategijo in že sprejetim letnim načrtom upravljanja za to naložbo. V letu 2017 se načrtujejo tudi  prodaje za več drugih, manjših kapitalskih naložb, ki so bile s Strategijo opredeljene kot portfeljske naložbe.

 

Seznam je objavljen v nadaljevanju:

Družba Lastniški delež RS (%) Lastniški delež SDH (%)
1. ABANKA, D.D. 100,00  
2. CASINO BLED, D.D.   43,00
3. CASINO PORTOROŽ, D.D.*   9,46
4. CETIS, D.D.   7,47
5. CIMOS, D.D. 24,26  
6. GEOPLIN, D.O.O. 39,57 0,05
7. GORENJSKA BANKA (SKUPINA) 0,17  
8. HIT, D.D.*   20,00
9. INKOS, D.O.O. 2,54  
10. INTEREUROPA, D.D.   1,73
11. INTERTRADE ITA, D.D.   7,69
12. KDD D.D.   19,23
13. MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D.D. 32,73  
14. NLB, D.D. 100,00  
15. PALOMA, D.D. 0,01 70,97
16. SAVAPROJEKT, D.D. 3,34  
17. TELEMACH ROTOVŽ, D.D. 1,10  
18. TOPLOTNA OSKRBA, D.O.O. 49,17  
19. UNIOR, D.D.   39,42
20. VARNOST SISTEMI, D.O.O.   9,74

* Pred začetkom aktivnosti je potrebna sprememba Zakona o igrah na srečo

 

Prav tako je Vlada RS podala soglasje k Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države, ki so vsebinsko povezana z Letnim načrtom upravljanja. Akt je bil prvič sprejet v novembru 2015 in opredeljuje merila (kazalnike), s katerimi SDH spremlja uspešnost poslovanja družb s kapitalsko naložbo države. Poleg merjenja  oziroma ocenjevanja preteklih rezultatov poslovanja so merila namenjena podrobnejši določitvi pričakovanj SDH do družb s kapitalsko naložbo države glede bodočih poslovnih rezultatov. Merila niso kvantificirana, zato jih je treba uporabljati v povezavi z vsakokratnim Letnim načrtom upravljanja. V Letnem načrtu upravljanja so merila namreč kvantificirana in predstavljajo s pogledom vnaprej pričakovanja SDH do družb s kapitalsko naložbo države glede doseganja bodočih poslovnih rezultatov, s pogledom za nazaj pa so kvantificirana podlaga za merjenje oziroma ocenjevanje preteklih rezultatov poslovanja družbe glede na pričakovanja SDH.

 

Celoten sistem korporativnega upravljanja državnih družb v Sloveniji je bil dokončno izgrajen v letu 2015, ko so bili sprejeti naslednji pomembni dokumenti: strategija upravljanja kapitalskih naložb države, merila za merjenje uspešnosti poslovanja državnih družb ter letni načrt upravljanja. Poleg teh sistem korporativnega upravljanja državnih družb dopolnjujeta še Kodeks upravljanja in Politika upravljanja.

 

SDH je s temi ključnimi dokumenti pridobil ustrezne podlage za vlogo aktivnega lastnika, ki družbam letno zastavlja cilje in bdi nad uresničevanjem teh ciljev.

 

Nazaj na novice