Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila za družbe 11. 8. 2020

Upravičenost do prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah po ZPPOGD

V zvezi z Revizijskim poročilom Računskega sodišča RS: Ureditev prejemkov direktorjev gospodarskih družb v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti z dne 21. 4. 2020, ki je javno objavljeno na spletni strani Računskega sodišča RS, je SDH za potrebe priprave odzivnega poročila, z namenom dokončne razjasnitve pravne problematike, povezane s posameznimi določbami ZPPOGD, ter opredelitve SDH do upravičenosti prejemkov poslovodnih oseb v gospodarskih družbah, katerih prejemki se presojajo po ZPPOGD, pridobil neodvisno zunanje strokovno mnenje priznanega strokovnjaka za področje delovnega prava, dr. Luke Tičarja.  Zadevno pravno mnenje se je SDH odločil javno objaviti z namenom seznanitve vseh relevantnih deležnikov, predvsem pa nadzornih svetov gospodarskih družb, ki so skladno z ZPPOGD zavezane spoštovati določila tega zakona. V okvir pristojnosti in odgovornosti upravljavskih upravičenj SDH po ZSDH-1 spada tudi področje politike prejemkov članov organov vodenja družb, vsled česar lahko SDH tudi na tem področju oblikuje priporočila in pričakovanja, ključno pa je, da le ta izhajajo iz dovolj razjasnjenega pravnega stanja, torej kateri prejemki so in kateri po ZPPOGD niso dopustni (pravni okvir dopustnih prejemkov je relevanten za omejen krog gospodarskih družb, ki so zavezane k spoštovanju ZPPOGD). SDH bo pri svojih nadaljnjih upravljavskih aktivnostih z namenom enotnega sistemskega upravljanja sledil vsebini zadevnega pravnega mnenja, pri čemer pa bo seveda upošteval tudi morebitne naknadne avtentične razlage zadevnega zakona oziroma nova strokovna dognanja in sodno prakso na tem področju.

 

Pravno mnenje dr. Luke Tičarja

 

Omejitev odgovornosti: SDH se zaveda in opozarja zainteresirane javnosti, da objavljeno pravno mnenje v določenem obsegu odstopa od stališč Računskega sodišča RS, ki jih je slednji zavzel v zgoraj navedenem poročilu z dne 21.4.2020. SDH ocenjuje, da je bil sam skrben pri izbiri pravnega strokovnjaka, ki je po vedenju SDH pravno mnenje pripravil kot vrhunski neodvisni pravni strokovnjak in po svoji najboljši strokovni presoji in znanju. SDH ocenjuje, da je pravno mnenje strokovno prepričljivo, saj zelo jasno, sistematično, ob uporabi pravil logike in pravne vede podaja tudi razloge za posamezna pravna stališča, prav tako pa je pravno mnenje notranje koherentno in brez notranjih nasprotij. Ne glede na navedeno, je vsak prejemnik pravnega mnenja oziroma vsaka zainteresirana javnost samostojna pri sprejemanju svojih odločitev glede pravilne razlage predpisov. S posredovanjem in objavo pravnega mnenja SDH ne daje nobenih jamstev ali navodil in ne prevzema odgovornosti za morebitne odločitve, ki bi jih uporabnik pravnega mnenja sprejel na podlagi oziroma ob upoštevanju pravnega mnenja, saj SDH ne more nadomestiti ali izključiti možnosti drugačnih razlag oblastnih organov, ko te vodijo oblastne postopke oziroma izdajajo oblastne pravne akte.

 

 

Nazaj na novice