Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 11. 1. 2019

Vlada Republike Slovenije podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2019 in Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

Vlada Republike Slovenije (RS) je na seji dne 10. januarja 2019 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2019 (LNU) ter Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države (Merila).

LNU opredeljuje podrobne cilje SDH pri upravljanju naložb v lasti SDH in naložb v lasti RS, ki jih SDH upravlja. Sestavljen je iz splošnega dela, ki je javen, in posebnega dela, kjer je za vsako naložbo posebej predstavljen načrt upravljanja, in sicer so podrobno opredeljeni cilji upravljanja ter ključna merila za merjenje uspešnosti pri doseganju teh ciljev ter ukrepi in usmeritve za doseganje ciljev.

Prav tako so v LNU prikazani pričakovani denarni tokovi iz upravljanja naložb.

Dokument Merila, ki je vsebinsko povezan z LNU, opredeljuje merila (kazalnike), s katerimi SDH spremlja uspešnost poslovanja družb s kapitalsko naložbo države. Bistvene spremembe se nanašajo na uvajanje novih meril za Gen energijo, HSE, Plinhold in Koto. Nekatera merila se ukinjajo, ker družbe niso več v upravljanju SDH (DRI), ali ker se  financirajo iz proračuna (Infra) oziroma iz drugih razlogov niso smiselna (PS za avto, d. o. o.).

Ocena ROE portfelja družb v lasti RS in SDH za leto 2018 in napoved za 2019

Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017, ki ga je SDH Državnemu zboru poslal meseca oktobra 2018 kaže, da se je zvišala tako skupna vrednost kapitalskih deležev v lasti RS in SDH (z 10,4 mrd € v letu 2016 na 10,9 mrd € v letu 2017) kot tudi čista dobičkonosnost kapitala (ROE) teh družb (iz 6% v letu 2016 na 6,5% v letu 2017) in višina dividendnih izplačil za poslovno leto 2017 (487,3 mio EUR).

Pričakovanja in ciljne vrednosti ROE ter višino izplačanih dividend v proračun bo v prihodnje potrebno prilagoditi spremenjeni strukturi upravljavskega portfelja. Izvedene in načrtovane prodaje bank bodo v prihodnje negativno vplivale na ROE celotnega portfelja in višino dividend za proračun RS, saj sta obe banki, tako NLB  d. d. kot tudi Abanka d. d. v zadnjih dveh letih izplačevali visoke dividende ter dosegali visoke donosnosti kapitala ter skupaj predstavljata zajeten del uteži pri izračunu le-tega (približno petino vrednosti celotnega portfelja). Druge naložbe v portfelju, ki so opredeljene kot strateške, v prihodnje ne bodo mogle nadomestiti teh razlik, zato ni realno pričakovati rasti donosnosti kapitala družb v upravljanju SDH in nadaljnjega zviševanja izplačil dividend, katerih višina v letu 2018 je bila posledica dveh večjih enkratnih izplačil (NLB, Telekom Slovenije). Prav tako glavni cilj strateških naložb ni samo doseganje ustreznih donosnosti, temveč predvsem izpolnjevanje za vsako družbo določenih strateških ciljev države.

Za leto 2018 ocenjujemo, da bosta portfelja kapitalskih naložb RS in SDH skupaj dosegla 5,8 % čiste dobičkonosnosti lastniškega kapitala (ROE), pri čemer bosta oba stebra, tako financ kot turizma in gospodarstvo dosegla bistveno višjo stopnjo, in sicer 8,7 %, vendar imata v portfelju nižjo utež kot energetika (pričakovan ROE 3,3 %) ter promet (pričakovan ROE 5,5 %). Za leto 2019 pričakujemo dvig ROE skupnih portfeljev RS in SDH glede na leto 2018, in sicer na 6,2 %, pri čemer povečanje ROE pričakujemo na področju energetike ter turizma in gospodarstva.

Če navedene podatke prikažemo po kriteriju strateškosti pričakujemo, da bodo strateške naložbe, ki imajo skupaj kar 67,4 % delež uteži portfelja v letu 2018 dosegle 4,6 % ROE, pomembne kar 11,2 % (njihov delež uteži portfelja predstavlja zgolj 22 %) in portfeljske 7,8 % ROE (z 10,6% deležem uteži v celotnem portfelju ). V letu 2019 pa pričakujemo, da bodo strateške naložbe dosegle 5,4 % ROE, pomembne 10,4 % ROE in portfeljske 8,4 % ROE.

 

Ocena dividendnih prihodkov za 2019 je 203 mio € za RS in 39 mio € za SDH.

Prodaje kapitalskih naložb v letu 2019

V nadaljevanju sledi okvirni pregled kapitalskih naložb, za katere SDH v letu 2019 načrtuje izvajanje prodajnih aktivnosti.

 

Družba

Lastniški delež RS* (v %)

Lastniški delež SDH* (v %)

ABANKA D.D.

100,00

 

ADRIA D.O.O.

 

11,74

CETIS, D.D.

 

7,47

GORENJSKA BANKA D.D.

0,31

 

HIT D.D.*

 

20,00

INKOS, D.O.O.

2,54

 

INTEREUROPA D.D.

 

1,73

KDD D.D.**

 

19,23

NLB D.D.****

35,00

0

M1, D.D.***

0,00

 

SAVAPROJEKT D.D.

3,47

 

VARNOST SISTEMI, D.O.O.

 

9,74

 

Opombe:

*Pred začetkom oziroma realizacijo prodaje je potrebna sprememba ZIS.

**Sklenjena pogodba o prodaji, ki bo realizirana po izpolnitvi vseh pogodbenih pogojev.

***Delež v družbi obstaja, vendar je zaokrožen na dve decimalki.

**** Prodaja 10% lastniškega deleža NLB bo izvedena do konca leta 2019.

 

SDH v sodelovanju s finančnim in pravnim svetovalcem vodi aktivnosti v zvezi s prodajo Abanke, d. d., prav tako pa se do konca leta 2019 načrtuje prodaja 10-odstotnega lastniškega deleža NLB minus 1 delnica, v skladu z danimi zavezami do Evropske komisije. SDH bo odločitev o terminu izvedbe prodaje sprejel upoštevajoč več faktorjev in pri tem upošteval tudi omejitve Prospekta za javno ponudbo delnic NLB.

 

SDH bo v letu 2019 izvajal prodajne aktivnosti tudi za vse ostale kapitalske naložbe v imetništvu RS in/ali SDH, ki sodijo v skupino portfeljskih naložb, če bi bilo na podlagi okoliščin poslovanja teh družb, razmer na trgih, poslovnega in regulatornega okolja ter drugih dejavnikov ocenjeno, da je smotrno začeti z navedenimi aktivnostmi.

Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb države za leto 2019 (splošni del)

Merila za merjenje uspešnosti kapitalskih naložb v lastništvu države 2019

Nazaj na novice