Katalog informacij javnega značaja

Ključni podatki, seznami in postopki.

Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Odgovorna uradna oseba: mag. Žiga Debeljak, predsednik uprave

Datum prve objave kataloga:  11. 10. 2005

Datum zadnje spremembe:  26. 10. 2017

Rebeka Lea Kovačič
Samostojna pravna svetovalka, OE Pravo

Slovenski državni holding, d. d. 
Mala ulica 5, 
1000 Ljubljana

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga 

Kratek opis delovnega področja organa

Slovenski državni holding (SDH) je bil ustanovljen 11. 6. 2014 s preoblikovanjem Slovenske odškodninske družbe v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1). SDH je s tem prevzel pristojnosti in obveznosti SOD in nadaljuje z upravljanjem kapitalskih naložb v lasti SDH in Republike Slovenije. SDH poleg nalog, skladno s tem zakonom, uresničuje vsa svoja pooblastila, pristojnosti, pravice in obveznosti družbe SOD pred preoblikovanjem.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Uprava družbe:

 • mag. Žiga Debeljak, predsednik uprave
 • Janez Tomšič, član uprave

 

Notranja organizacija

 • Uprava družbe
 • Kabinet uprave
 • Skladnost poslovanja
 • Notranja revizija
 • Upravljanje kapitalskih naložb (energetika, finance, promet, gospodarstvo in turizem)
 • Upravljanje nepremičnin (stanovanjske nepremičnine, poslovne nepremičnine, podpora upravljanju nepremičnin)
 • Upravljanje terjatev (terjatve skupine 1 in 2, podpora unovčevanje in podpora upravljanju terjatev)
 • Korporativne zadeve (kontroling, tveganja in vrednotenja, finance in računovodstvo, IT, pravne zadeve, kadri in splošne zadeve)

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU skupnosti

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Seznam veljavnih predpisov je objavljen na spletni strani Slovenski državni holding. Dostop do zakonodaje Evropske unije pa je na Povezavi na evropski register.

Seznam predlogov predpisov

Slovenski državni holding ni predlagatelj predpisov.

Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov je objavljen na spletni strani Slovenskega državnega holdinga.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Denacionalizacija

Slovenski državni holding, d.d., na podlagi ZDEN nastopa kot stranka postopka oziroma kot zavezana stranka za izplačevanje odškodnin v obveznicah SOS2E.

 

Zaplemba premoženja

Slovenski državni holding, d.d. na podlagi ZIOOZP opravlja v imenu in za račun Republike Slovenije naloge v zvezi z vročanjem in izplačevanjem obveznic ter obračunavanjem obresti RS21.

 

Vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

Slovenski državni holding, d.d. v imenu Republike Slovenije izvršuje vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje ter opravlja administrativne naloge za komisijo, ki opravlja strokovne in tehnične naloge.

 

Vojne odškodnine

Slovenski državni holding, d.d. na podlagi ZSPOZ v imenu Republike Slovenije vodi postopke izplačevanja odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja kot javno pooblastilo ter opravlja administrativne in tehnične posle pri izplačevanju odškodnin.

Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Evidenca upravičencev po ZVVJTO

 • evidenca temelji na ZZVJTO (10. člen)
 • organ pridobiva podatke v evidenci s strani Državnega pravobranilstva na podlagi vlog
 • dostop do evidence le za lokalne skupnosti in njene pravne naslednike

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Javna naročila
Seznam kapitalskih naložb Slovenskega državnega holdinga in naložb Republike Slovenije je objavljen na spletni strani Slovenskega državnega holdinga.
 
Slovenski državni holding vodi tudi informatizirane zbirke podatkov o članih nadzornih svetov in poslovodstvih družb, ki so v pristojnosti upravljanja Slovenskega državnega holdinga

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa: /

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop preko spleta: zdijz@sdh.si


Fizični dostop:
Na sedežu: Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure.

Slovenski državni holding lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z 

Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2055, 119/2007, 95/2011)

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: /

Informacije javnega značaja v zvezi z organi vodenja in nadzora