Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 9. 6. 2020

Slovenski državni holding d. d. objavlja prosto delovno mesto STROKOVNEGA DIREKTORJA (m/ž) v organizacijski enoti Pravo

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

SDH objavlja javni razpis za prosto delovno mesto strokovnega direktorja v organizacijski enoti (OE) Pravo, s katerim vabi k prijavi kandidate, ki naj izpolnjujejo spodaj navedene pogoje za razpisano delovno mesto.

 

Delo med drugim obsega:

 • vodenje, organiziranje, koordinacijo in nadzor dela OE
 • zastopanje družbe pred sodišči, upravnimi organi in drugimi institucijami
 • vodenje zahtevnih pravnih poslov
 • pripravljanje interne politike in internih aktov
 • sodelovanje v postopkih z regulatorji, zunanjimi svetovalci, državnimi in upravnimi organi
 • pripravo strategije obrambe v pravnih in poslovnih zadevah
 • vodenje in koordinacijo zahtevnih/kompleksnih zadev s področja OE
 • svetovanje izvršnemu direktorju področja in/ali upravi družbe v zadevah, povezanih s korporacijskim, gospodarskim, pogodbenim, denacionalizacijskim, mednarodnim pogodbenim pravom ipd.
 • vodenje, razporejanje in nadzor dela, ki ga enota, ki jo vodi, nudi ostalim OE (npr. OE Upravljanje naložb)
 • vodenje sodelavcev, motiviranje in uvajanje v delo ter skrb za strokovno usposabljanje in razvoj zaposlenih
 • po navodilih izvršnega direktorja področja in/ali uprave družbe opravljanje vseh ostalih del z delovnega področja.

 

Na delovno mesto strokovnega direktorja OE Pravo je lahko izbran kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe pravne smeri oz. najmanj drugo bolonjsko stopnjo v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje (prizna se tudi izobrazba, pridobljena po študijskih programih v tujini in je veljavno nostrificirana v Republiki Sloveniji)
 • ima 8 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na področju gospodarskega prava in/ali denacionalizacijskega prava in 2 leti z vodenjem ali nadzorom v poslovnem okolju
 • ima opravljen pravniški državni izpit ali znanstveni magisterij s področja prava
 • ima znanja s področja korporativnega / gospodarskega /pogodbenega/ denacionalizacijskega in/ali stečajnega prava
 • ima znanje MS Office programov
 • ima aktivno znanje angleškega jezika
 • ima vozniški izpit B kategorije.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj
 • fotokopijo dokazila o doseženi izobrazbi
 • fotokopijo dokazila o opravljenem pravniškem državnem izpitu ali znanstvenem magisteriju s področja prava
 • fotokopijo dokazila o znanju angleškega jezika (aktivno znanje tujega jezika se izkazuje s certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku ali dokazilom, da je najmanj 6 mesecev opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujem jeziku ali dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija)
 • fotokopijo dokazila o najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na področju navedenih pravnih področij in 2 leti z vodenjem ali nadzorom v poslovnem okolju
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov (na voljo na tej povezavi).

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi).

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do dne 18. 6. 2020 do 10. ure.

 

Kandidati vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo po elektronski pošti na naslov zaposlovanje@sdh.si  (z naslovom: Prijava na razpis za strokovnega direktorja v OE Pravo) ali po pošti na naslov:

Slovenski državni holding d. d.

(ne odpiraj – razpis za strokovnega direktorja OE Pravo)

p. p. 139

1001 Ljubljana

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora. 

Uprava SDH

Nazaj na novice