Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 24. 4. 2020

Objava Letnega poročila Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2019

Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov, Pravil Ljubljanske borze, d. d., ter veljavne zakonodaje, Slovenski državni holding d. d., Ljubljana, objavlja Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2019.

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. je na svoji redni seji, ki je potekala v sredo, 22. aprila 2020 potrdil Letno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2019. 

SDH je v letu 2019 ustvaril poslovni izid, ki pred obdavčitvijo znaša 2,2 mio EUR. Na rezultate poslovanja SDH je pomembno vplivalo oblikovanje rezervacij za denacionalizacijo v višini 37 mio EUR, kot tudi odloženi davki. Zaradi neodplačnega prenosa strateških in pomembnih naložb SDH na RS, ki je upoštevajoč določbe ZSOS-C predviden konec leta 2020, SDH-ju namreč ne bodo pripadli kapitalski dobički, ki bi jih sicer realiziral s prodajo na trgu, zato so bile odpravljene tako obveznosti kot terjatve za odložene davke  v delu, ki se nanašajo na prenos premoženja. Kot posledica vsega navedenega je čisti poslovni izid SDH v letu 2019 po obdavčitvi negativen, ustvarjena izguba znaša 16,6 mio EUR. 

SDH še vedno aktivno sodeluje v postopkih denacionalizacije, katerih predmet reševanja so že nekaj let večinoma le še najzahtevnejši primeri, in tekoče izpolnjuje obveznosti iz tega naslova. Najpomembnejši vir za pokrivanje denacionalizacijskih obveznosti v letu 2019 so bile dividende družb v lasti SDH. 

Dobro poslovanje družb portfelja RS in SDH, ugodno gospodarsko okolje in aktivno upravljanje so pripomogli k dobrim rezultatom portfelja RS in SDH v letu 2019, ki presegajo ciljne vrednosti.

Ocene poslovanja družb iz portfelja v upravljanju SDH za leto 2019 kažejo, da bo čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) portfelja družb v lasti RS in SDH znašala visokih 6,8 % in tako presegla ciljno vrednost v višini 6,2 %, kot je bila zastavljena v Letnem načrtu upravljanja 2019 (LNU). Navedeni cilj, ki je bil določen v enaki višini kot v letu 2018, bo presežen kljub bistvenim spremembam v strukturi portfelja v upravljanju SDH. Po izvedenih prodajah bank se namreč v upravljavskem portfelju SDH pomembno zmanjšuje delež stebra Finance ter pomembnih in portfeljskih naložb na račun višjih deležev strateških naložb, ki praviloma dosegajo nižji ROE zaradi uresničevanja strateških ciljev države (upravljavski portfelj SDH ima 77,3 % delež strateških naložb na dan 31. 12. 2019). 

Dividendni prihodki RS in SDH iz naslova portfelja v upravljanju SDH so v letu 2019 znašali 252,9 mio EUR in prav tako presegli načrte v LNU, ki so bili zastavljeni v višini 242,6 mio EUR.

Podrobnejše rezultate upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH na podlagi revidiranih in konsolidiranih izkazov družb v 2019 bo SDH predstavil v Letnem poročilu o upravljanju.


Letno poročilo Skupine SDH in SDH, d. d. za leto 2019
 

Nazaj na novice