Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 3. 3. 2016

Informacija s seje NS SDH z dne 2. 3. 2016

Dne 2. marca 2016 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je med pomembnejšimi zadevami obravnaval Poročilo pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto o dejavnostih za 4. trimesečje 2015 in pa Poročilo o izvajanju dejavnosti Notranje revizije na SDH v letu 2015.

 

Pristojnosti nadzornega sveta glede delovanja Notranje revizije so se v skladu s spremembami ZGD-1 razširile. Tako je NS SDH podal soglasje tudi k aktom, kjer so opredeljeni namen, pomen in naloge Notranje revizije na SDH, in sicer: k Temeljni listini o delovanju Notranje revizije, k Programu dela Notranje revizije SDH za leto 2016 ter k Večletnemu načrtu delovanja Notranje revizije SDH v obdobju 2016 – 2018. Z dokumentom se je pred tem seznanila tudi revizijska komisija nadzornega sveta na svoji 3. redni seji. NS SDH se je seznanil tudi s Pravilnikom o delovanju notranje revizije.

 

V nadaljevanju je NS SDH podal soglasje h Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in se seznanil s sprejetimi Priporočili in pričakovanji SDH za leto 2016.

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države je SDH sprejel decembra 2014. V času od sprejema je bil noveliran ZGD-1, sprejeta so bila novelirana Načela OECD za korporativno upravljanje ter Smernice OECD/G20 za korporativno upravljanje družb v državni lasti, zaradi česar je nastala potreba po spremembah in dopolnitvah kodeksa. Kodeks je dopolnjen tudi z nekaterimi novimi priporočili in načeli, ki so posledica nadaljnjega razvijanja in preučevanja dobre prakse na področju korporativnega upravljanja.

 

Prenovljeni Kodeks in Priporočila bo SDH objavil na svoji spletni strani.

Nazaj na novice