Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 1. 7. 2020

Predsednik uprave SDH Gabrijel Škof podal odstopno izjavo z mesta predsednika uprave SDH

Gabrijel Škof, predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je z današnjim dnem podal odstopno izjavo. Gospod Škof je z mesta predsednika uprave SDH odstopil iz osebnih razlogov, ker se je odločil, da se bo posvetil drugim izzivom.

Nadzorni svet se je predsedniku uprave zahvalil za dobro opravljeno delo v času opravljanja funkcije in mu zaželel nadaljnje uspešno delo na njegovi poslovni poti. V času njegovega vodenja družbe je uprava skupaj z zaposlenimi preverila in optimizirala procese dela, izpeljala reorganizacijo družbe in tako preobrazila družbo za večjo podporo strateškim usmeritvam in ciljem uspešnega in kakovostnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države v prihodnje ter drugih nalog po različnih zakonih.

Nadzorni svet SDH je odstopno izjavo sprejel in pozval nominacijsko komisijo k postopku popolnitve uprave skladno z ZSDH-1. Zaradi zagotavljanja nemotenega poslovanja SDH je NS SDH na podlagi 2. odstavka 273. člena ZGD-1 v sestavi Karmen Dietner, Damjan Belič, Duško Kos in Janez Vipotnik soglasno imenoval Igorja Kržana za predsednika uprave SDH do imenovanja novega predsednika/predsednice uprave skladno z ZSDH-1 z enoletnim mandatom. Funkcijo bo nastopil dne 2. 7. 2020, od takrat dalje mu funkcija člana NS SDH miruje.

Gabrijel Škof je ob odhodu povedal: »SDH zapuščam v stabilnem položaju in z dobrimi rezultati upravljanja ter izpolnitvi vseh ciljev upravljanja. Verjamem, da bo uprava pod vodstvom Igorja  Kržana nadaljevala začrtano delo in da ima institucija dobre strokovne temelje za nadaljnji razvoj in uspešnost upravljanja, za kar pa je nujno ob uveljavitvi ZSOS-C zagotoviti tudi ustrezne vire financiranja za poslovanje ter izplačevanje odškodnin po različnih zakonih«.

Predsednica nadzornega sveta Karmen Dietner se je na zadnji redni seji NS SDH pred potekom mandata dvema članoma, Dušku Kosu in Damjanu Beliču, zahvalila za opravljen polni mandat ter skrben in kakovosten nadzor nad poslovanjem SDH vse od leta 2015 dalje.

 

Igor Kržan je univerzitetni diplomirani ekonomist s končanim MBA in ima bogate izkušnje na področju vodenja in upravljanja gospodarskih družb. Od 2016 je solastnik in direktor podjetja Aluplus, d. o. o., pred tem pa je bil dve leti predsednik uprave Trimo, d. d., v času intenzivnega in uspešno zaključenega prestrukturiranja podjetja, pozitivnega preobrata v poslovanju ter na koncu prodaje podjetja. Na vodilnih in vodstvenih mestih je deloval tudi v podjetju Ursa Slovenija, d. o. o., kjer je odigral vodilno vlogo pri prestrukturiranju in nadzoru nad tem v več podjetjih v Italiji, Sloveniji, Turčiji in Romuniji. Pomemben del poslovne poti je deloval tudi v farmacevtski panogi, v Krki, tako v Sloveniji kot tudi v tujini in si pridobil pomembne mednarodne izkušnje. V letu 2019 je šest mesecev opravljal tudi funkcijo predsednika uprave SDH. Ima tudi potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora.     

Nazaj na novice