Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 8. 6. 2022

Slovenski državni holding, d. d., objavlja prosto delovno mesto SAMOSTOJNI PODATKOVNI ANALITIK (m/ž) v organizacijski enoti Kontroling in tveganja

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

 

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

SDH objavlja javni razpis za delovno mesto »samostojni podatkovni analitik« v organizacijski enoti Kontroling in tveganja, s katerim vabi k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • najmanj VII. oziroma 2. bolonjska stopnja izobrazbe naravoslovno-tehnične ali družboslovne smeri;
 • 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na področju podatkovne analitike; 
 • znanje angleškega jezika - višji nivo (govorna in pisna komunikacija);
 • izpit B-kategorije.

 

 Kandidat mora imeti znanja oz. poznavanja:

 • programskih jezikov Python in/ali R in/ali T-SQL,
 • programskih orodij poslovne inteligence (npr. Tableau za razlagalno analitiko in vizualizacijo podatkov),
 • znanja priprave in modeliranja podatkov,
 • znanja uporabe metod strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja,
 • znanja gradnje napovednih modelov (napovedna analitika),
 • finančno analitična znanja,
 • osnovna znanja s področja korporativnega in gospodarskega prava,
 • napredni nivo znanj MS Office programov.

 

Od kandidata se pričakuje:

 • motiviranost in pozitivna naravnanost,
 • samoiniciativnost pri delu,
 • strokovno, vestno in pravočasno opravljanje dela,
 • skrbnost in odgovornost.

 

Delo, ki ga bo kandidat opravljal, med drugim obsega:

 • samostojno upravljanje s podatki in izdelava relevantnih kazalnikov (manipulacija, čiščenje in obdelava podatkov iz različnih virov ipd.);
 • samostojna priprava poslovnih poročil z uporabo orodij poslovne inteligence;
 • sodelovanje pri pripravi strategije razvoja strokovnega področja;
 • izvajanje kompleksnih delovnih nalog v povezavi z analizo podatkov;
 • izdelava primerov uporabe napredne analitike in njihovo uvajanje v prakso;
 • koordiniranje uvajanja analitičnih rešitev v poslovne procese;
 • vodenje in koordiniranje zbiranja in priprava poslovnih zahtev za razvoj in izdelavo analitičnih rešitev;
 • vodenje in koordiniranje uvajanja analitičnih rešitev v poslovne procese;
 • usklajevanje prioritete razvoja analitičnih rešitev znotraj svoje OE;
 • analiziranje poslovnih podatkov z metodami rudarjenja podatkov in raziskovalne analize podatkov (EDA – exploratory data analysis);
 • identificiranje, analiziranje, razlaganje trendov in vzorcev v podatkih ter pripravljanje predlogov ukrepov za odločevalce;
 • izdelava zahtevnejših analiz;
 • svetovanje direktorjem OE ter upravi;
 • opravljanje vseh ostalih del z delovnega področja, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v tem razpisu.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • dokazilo o izobrazbi,
 • dokazilo o opravljeni maturi iz angleškega jezika ali dokazilo, da je bil angleški jezik v predmetniku obiskovane srednje šole ali pa potrdilo o opravljenem izpitu na jezikovni šoli, s katerim dokazuje znanje angleškega jezika (višji nivo),
 • dokazila o znanjih/poznavanju programskih jezikov in orodij poslovne inteligence, MS Office programov,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
 • dokazilo o vozniškem izpitu B-kategorije,
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov (na voljo na tej povezavi).

 

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval in z njimi ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi).

 

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do ponedeljka, 20. junija 2022 do 12. ure.

 

Kandidati naj vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo po elektronski pošti na naslov zaposlovanje@sdh.si s pripisom za »samostojni podatkovni analitik«.

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora. 

Nazaj na novice