Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 27. 3. 2019

NS SDH in predsednica uprave SDH Lidija Glavina sta se sporazumela za predčasno prenehanje mandata predsednice uprave SDH

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 27. 3. 2019 sestal na izredni seji, na kateri se je s predsednico uprave Lidijo Glavina sporazumel za predčasno prenehanje mandata z dnem 1. 4. 2019.

 

Zaradi zagotavljanja nemotenega poslovanja SDH je NS SDH na podlagi 2. odstavka 273. člena ZGD-1 v sestavi Duško Kos, Igor Kržan, Karmen Dietner in Janez Vipotnik soglasno imenoval Igorja Kržana za predsednika uprave SDH do imenovanja novega predsednika uprave skladno z ZSDH-1 z enoletnim mandatom. Funkcijo bo nastopil dne 1. 4. 2019, od takrat dalje mu funkcija člana NS SDH miruje.

Za predsednico NS SDH je bila izvoljena Karmen Dietner. Funkcijo bo nastopila dne 1. 4. 2019.

 

Gospa Glavina je bila imenovana na funkcijo predsednice uprave SDH s polnim mandatom dne 22. 2 2017 za mandatno obdobje 4 let. Nadzorni svet se je predsednici uprave zahvalil za dobro opravljeno delo v času opravljanja funkcije in ji zaželel uspehe na njeni nadaljnji poslovni poti. V času njenega predsedovanja so bili zaključeni nekateri pomembni in zahtevni upravljavski projekti, uspešno so bili izvedeni vsi prodajni postopki od leta 2016 dalje, dosežena so bila visoka dividendna izplačila v proračun RS, na ravni portfelja je bilo leto 2017 s 6,5-odstotno donosnostjo lastniškega kapitala (ROE) najuspešnejše leto, odkar imamo centralizirano upravljanje kapitalskih naložb države. Ocene v začetku leta 2019 za poslovno leto 2018 pa že kažejo, da bo SDH kljub spremenjenemu portfelju (prodaja deleža NLB) dosegel predvidoma 6,3-odstotni ROE, kar pomeni preseganje zastavljenega cilja v Letnem načrtu upravljanja 2018.

Seja NS SDH je bila prekinjena ob 19:40 uri in se bo nadaljevala dne 1. 4. 2019.

_________________________________________________________________________

Igor Kržan je univerzitetni diplomirani ekonomist s končanim MBA in ima bogate izkušnje na področju vodenja in upravljanja gospodarskih družb. Od 2016 je solastnik in direktor podjetja Aluplus, d. o. o., pred tem pa je bil dve leti predsednik uprave Trimo, d. d., v času intenzivnega in uspešno zaključenega prestrukturiranja podjetja, pozitivnega preobrata v poslovanju ter na koncu prodaje podjetja. Na vodilnih in vodstvenih mestih je deloval tudi v podjetju Ursa Slovenija, d. o. o., kjer je odigral vodilno vlogo pri prestrukturiranju in nadzoru nad tem v več podjetjih v Italiji, Sloveniji, Turčiji in Romuniji. Pomemben del poslovne poti je deloval tudi v farmacevtski panogi, v Krki, tako v Sloveniji kot tudi v tujini in si pridobil pomembne mednarodne izkušnje. Ima tudi potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora.

      

 

Nazaj na novice