Dividende

Odgovoren pristop do politike dividend.

Dividende za leto 2018

Republika Slovenija in SDH sta v letu 2019 (za poslovno leto 2018) prejela 250,4 mio EUR dividend, kar predstavlja 2,5-odstotno dividendnost lastniškega kapitala. Dividende so presegle načrtovane dividende v LNU za 7,8 mio EUR (za 3,2 %) in bile, skladno s pričakovanji, precej nižje od tistih za poslovno leto 2017, ki so ga zaznamovala izredna, visoka dividendna izplačila NLB, d. d. (270,6 mio EUR), in Telekoma Slovenije, d. d. (58,5 mio EUR).

Znesek prejetih dividend za poslovno leto 2019 in dividendnost kapitala bosta poznana ob koncu leta 2020, ko bo znano, ali in v kakšni višini bodo dividende za poslovno leto 2019 izplačale zavarovalnice v upravljanju SDH.

 

Prejete dividende RS (vključno z ZPIZ) in SDH za poslovna leta 2015–2018 ter dividendnost kapitala

Znesek dividend za poslovno leto 2019 se bo glede na pretekla leta občutno znižal. Že pri načrtovanju dividendnih izplačil za poslovno leto 2019 je bilo upoštevano, da bodo ta manjša zaradi predvidenih prodaj dodatnega 10-odstotnega lastniškega deleža RS v NLB in 100-odstotnega lastniškega deleža RS v Abanki – družbah, ki sta leto prej prispevali skoraj polovico (46,6 %) vseh dividendnih izplačil za RS (vključujoč ZPIZ) in SDH. Za poslovno leto 2019 je bilo tako načrtovano, da bodo dividendni prilivi znašali skupaj 142,4 mio EUR, dejansko pa bodo ti predvsem zaradi gospodarskih posledic, ki jih je povzročila epidemija covida-19, še nižji. Poleg negotovih izplačil dividend Zavarovalnice Triglav in Save Re (priporočila regulatorja AZN) so, v celoti izpadla načrtovana izplačila dividend NLB, SIJ, Pošte Slovenije in nekaterih drugih manjših družb v portfelju. Nekatere družbe so dividendna izplačila skrčile (Telekom Slovenije, EDP-ji), pri nekaterih izjemah pa je bilo zaradi zelo dobrih poslovnih rezultatov tudi v letu 2020 izplačilo dividend nad načrtovanim (Krka, Gen energija). Dejanski znesek prejetih dividend za poslovno leto 2019 bo poznan ob koncu leta 2020, ko bo znano, ali in v kakšni višini bodo dividende za poslovno leto 2019 izplačale zavarovalnice v upravljanju SDH.

 

Največji izplačevalci dividend RS in SDH za poslovno leto 2018 (v letu 2019) – po upravljavskih stebrih in po posameznih družbah

*Opomba: v trenutku priprave tega poročila so zaradi priporočil regulatorja (AZN) dividendna izplačila zavarovalnic še negotova. Dejanski znesek prejetih dividend za poslovno leto 2019 bo poznan ob koncu leta 2020, ko bo znano, ali in v kakšni višini bodo dividende za poslovno leto 2019 izplačale zavarovalnice v upravljanju SDH.