Dividende

Odgovoren pristop do politike dividend.

Dividende za leto 2017

SDH podpira razvoj, uspešnost in učinkovitost poslovanja družb iz portfelja in s svojimi odločitvami na skupščinah družb sledi odgovornemu pristopu glede politike dividend z ustreznim ravnotežjem med dividendno donosnostjo in razvojnimi potrebami družb. Skupaj je bilo za poslovno leto 2017 iz naslova lastništva kapitalskih naložb SDH in RS zbranih 266,8 mio EUR »rednih« dividend. Če prištejemo še »dodatne« dividende Telekoma Slovenije in Nove Ljubljanske banke, ki jih upoštevamo kot enkratne dogodke, znaša skupni znesek vseh zbranih dividend rekordnih 487,3 mio EUR (259,7 mio EUR za poslovno leto 2016). Ker je šlo v letošnjem letu za več enkratnih dogodkov, tako visokih izplačil dividend v prihodnje ni mogoče pričakovati.

 

Dividendnost kapitala portfelja naložb RS in SDH, v letih 2015–2017, brez upoštevanja dividendnih prilivov iz naslova enkratnih dejavnikov

v 000 EUR RS SDH RS+SDH
  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017
Vsota knjigovodskih vrednosti deležev na 31. 12. 10.810.410 9.629.203 10.213.060 780.845 818.974 675.610 11.591.255 10.448.177 10.888.669
Znesek dividend za poslovno leto 142.162 213.734 228.643* 43.821 45.927 38.143* 185.983 259.660 266.785*
Dividendnost kapitala 1,3 % 2,2 % 2,2 %* 5,6 % 5,6 % 5,6%* 1,6 % 2,5 % 2,5 %*

*Če se upošteva vse prejete dividende (tudi dividendne prilive iz naslova enkratnih dejavnikov) za poslovno leto 2017, potem znašajo dividende za RS v 2017 446.943.222 EUR, kar poda dividendnost kapitala RS v 2017 pri 4,4 %. Vsota dividend za SDH, ob upoštevanju enkratnih dejavnikov (dodatni dividendni priliv pri Telekom Slovenije d. d.), znaša 40.365.344 EUR, kar poda dividendnost kapitala SDH v 2017 pri 6,0 %. Seštevek dividend portfelja SDH+RS v letu 2017, ob upoštevanju enkratnih dejavnikov, tako znaša 487.308.566 EUR, kar poda dividendnost kapitala portfelja SDH + RS v 2017 pri 4,5 %.

 

Zneski vseh prejetih dividend SDH in RS (vključno z dividendnimi prilivi iz naslova enkratnih dogodkov), za poslovna leta 2015–2017 (v EUR)

Opomba: Vsi zneski dividend za RS vključujejo tudi dividende, ki jih je izplačala Zavarovalnica Triglav, d. d., katere 34,47-odstotni delež, ki ga za RS upravlja SDH, je v lasti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS (ZPIZ). V prikaz so vključene tudi dividende, ki so bile nakazane na podlagi enkratnih dejavnikov v letu 2017 (NLB in Telekom Slovenije).