Izobraževanje nadzornikov

Izobraževanja za strokovno in odgovorno delo.

Izobraževanje nadzornikov

Slovenski državni holding ima kot upravljavec kapitalskih naložb Republike Slovenije veliko odgovornost za uspešno in učinkovito upravljanje državnih družb. Najpomembnejši vzvod, s katerim lahko SDH vpliva oziroma pripomore k uspešnosti in pravilnosti poslovanja družb, je povezan s pristojnostjo skupščin družb za imenovanje članov nadzornih svetov. Znanje in usposobljenost nadzornikov sta ena pomembnejših predpostavk za učinkovitost dela nadzornega sveta kot organa družbe in s tem družbe kot celote. Znanje je potrebno vseskozi obnavljati in nadgrajevati, zato SDH kot dobro prakso še naprej izvaja izobraževanja nadzornikov državnih družb in ostalih odločevalcev v družbah.

Napovednik izobraževanj

Trenutno ni predvidenih izobraževanj za nadzornike.

Utrinki s preteklih izobraževanj

 

Cilji izobraževalnih srečanj

SDH želi z izobraževanji po svojih močeh prispevati k dvigu strokovnosti dela državnih nadzornikov, dvigu korporativne kulture v podjetjih in izboljšati poslovanje državnih družb.

Komu so izobraževanja namenjena?

Ker so odgovorni, učinkoviti in strokovni nadzorni sveti zelo pomembni faktorji uspeha upravljanja, pričakujemo redno udeležbo in stalno izobraževanje vseh nadzornikov državnih družb v neposredni in posredni lasti RS. Izobraževanje pa je nedvomno koristno tudi za člane organov vodenja, saj morajo biti kapitalske naložbe države upravljane strokovno, učinkovito in pregledno.

Izobraževanja so namenjena tudi vsem članom komisij nadzornega sveta in vsem sodelavcem, ki skrbijo za korporativno upravljanje in ostala področja, ki jih obravnavamo na izobraževalnih srečanjih.

Zakaj se udeleževati izobraževalnih srečanj?

Ena izmed dolžnosti nadzornih svetov je skrbno ravnanje in s tem povezana dolžnost stalnega izobraževanja, saj lahko le s kakovostnim strokovnim znanjem tudi kakovostno izpolnjujejo svoje naloge. Pri tem pa imajo tudi veliko odgovornost, saj so družbi solidarno odgovorni za škodo, ki bi jo imela zaradi kršitve njihovih obveznosti. Izobraževalna srečanja so zato brezplačna.

Verjamemo, da vam bodo posamezna izobraževalna srečanja pomagala pri opravljanju vaših nalog in da bomo skupaj, vsak po svojih močeh, pripomogli k postopnemu izboljševanju poslovanja državnih družb.

SDH sopodpisnik in podpornik Certifikata Združenja nadzornikov Slovenije (ZNS)

Certifikat ZNS predstavlja najvišji standard strokovne kvalifikacije za delo v nadzornih svetih in prispeva k profesionalizaciji te funkcije. Cetifika pridobijo člani ZNS, ki uspešno opravijo izpit in se zavežejo k spoštovanju profesionalne etike ter posodabljanju znanj s področpja delovanja nadzornih svetov in upravljanja družb.

Namen sodelovanja SDH je dvig strokovne usposobljenosti članov organov nadzora in potencialnih kandidatov za opravljanje funkcije organa nadzora. S tem se zmanjšuje tveganje glede strokovnosti kandidatov za člane organov nadzora, njihovi večji angažiranosti pri posodabljanju znanj in spoštovanju Kodeksa profesionalne etike ZNS ter prispevati k povečanju zaupanja v upravljanje v družbah s kapitalsko naložbo RS.