Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila pooblaščenca 22. 11. 2022

Dopolnitve ZSDH-1 na področju prijav neetičnega ali nezakonitega ravnanja ali vplivanja

V okviru sprememb in dopolnitev zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) je bil dopolnjen tudi 57. člen, ki opredeljuje postopke prijav neetičnega ali nezakonitega ravnanja ali vplivanja.

Med subjekte, ki dobroverno menijo, da se od njih zahteva nezakonito ali neetično ravnanje v povezavi z njihovo službo ali položajem ali da se s tem namenom nad njimi izvajajo nejavni vplivi, pritiski, duševno ali telesno nasilje ali da dobivajo neprimerne ponudbe tretjih oseb in morajo tako ravnanje prijaviti pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto SDH (pooblaščenec), se vštevajo tudi člani organov vodenja ali nadzora družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv (zavezanci).  

Pooblaščenec se mora na prijavo brez odlašanja odzvati skladno z načrtom integritete in drugimi akti SDH, presoditi dejansko stanje in ukreniti, kar je potrebno, da se preprečijo nadaljnje nezakonite ali neetične zahteve in nastanek škodljivih posledic. O prejeti prijavi mora nemudoma obvestiti Komisijo za preprečevanje korupcije ali drug pristojni državni organ.

Zavezanci lahko namesto pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto SDH  predložijo prijavo tudi neposredno Komisiji za preprečevanje korupcije.

V pomoč pri izvedbi konkretnih korakov lahko zavezancem služi Protokol za ravnanje članov nadzornih svetov ob izvajanju političnih in drugih pritiskov ter neetičnem vplivanju na neodvisno odločanje

V primeru podane prijave pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto SDH je zavezancem na voljo obrazec za poročanje.

 

Nazaj na novice