Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila za družbe 27. 1. 2015

Obvestilo o obveznosti poročanja sprememb o premoženjskem stanju

Zavezanci za poročanje o premoženjskem stanju po Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) so komisiji za preprečevanje korupcije dolžni poročati podatke o spremembah premoženjskega stanja enkrat letno, do 31. januarja za preteklo koledarsko leto.

 

Z uveljavitvijo Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14, v nadaljevanju ZSDH-1) so postali zavezanci za poročanje podatkov o premoženjskim stanju komisiji za preprečevanje korupcije tudi:

 

  • člani uprave SDH,
  • člani nadzornega sveta SDH,
  • prokuristi SDH,
  • pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto,
  • člani uprav, člani organov nadzora in prokuristi gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv.

 

Prvi odstavek 62. člena ZSDH-1 določa, da so člani uprave SDH, člani nadzornega sveta SDH, prokuristi SDH in pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto zavezanci za nadzor nad premoženjskim stanjem po zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. Enako velja za člane uprav, člane organov nadzora in prokuriste gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv.

 

V skladu z drugim odstavkom navedenega 62. člena ZSDH-1 se za postopke prijave zavezancev, prijave premoženjskega stanja, njegovih sprememb in opravljanja nadzora nad premoženjskim stanjem zavezancev iz prejšnjega odstavka uporabljajo določbe zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.

 

Dolžnosti v zvezi s sporočanjem sprememb so podrobno določene v 43. členu ZIntPK.

 

Zavezanci poročajo podatke o premoženjskem stanju neposredno Komisiji za preprečevanje korupcije, ki ima na svoji spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/eobrazci/eobrazci/57 objavljen:

 

Obrazec za prijavo premoženjskega stanja:

https://registri.kpk-rs.si/registri/premozenjsko_stanje/prijava/

 

Obrazec za prijavo spremembe premoženjskega stanja zavezanca:

https://registri.kpk-rs.si/registri/premozenjsko_stanje/spremembe/

 

Gornji obrazec je namenjen prijavi sprememb premoženjskega stanja v času opravljanja funkcije. Zavezanci morajo komisiji za preprečevanje korupcije poročati podatke o spremembah premoženjskega stanja enkrat letno, do 31. januarja za preteklo koledarsko leto. V primeru, da do sprememb podatkov o premoženjskem stanju ni prišlo, zavezancem ni treba poročati.

 

 

 

 

Urh Bahovec

Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto

 

Nazaj na novice