Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 26. 8. 2021

Odziv SDH glede popolnitve nadzornega sveta in poslovodstva Pošte Slovenija, d. o. o.

Uprava se po informiranju nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) odziva na nekatera medijska poročanja in poizvedbe v zvezi situacijo v Skupini Pošte Slovenije ter vlogo SDH pri tem.

SDH kot upravljavec naložbe Republike Slovenije v Pošti Slovenije, d. o. o. skladno z načelom skrbnosti aktivno spremlja dogodke v zadnjem času in je glede na svoje pristojnosti že večkrat pozval nadzorni svet družbe z namenom zaščite interesov Republike Slovenije v tej kapitalski naložbi ter da izvaja vse potrebne aktivnosti in ukrepe nadzora s ciljem uspešnega poslovanja družbe in skupine. Pozivi so se nanašali tako na kadrovski postopek kot tudi na preverbo ostalih morebitnih nepravilnosti v družbi. SDH pričakuje, da se razjasnijo vsi sumi in namigovanja potencialnih nepravilnosti v družbi.

Skupina Pošta Slovenije je pred velikimi izzivi, med katerimi so uspešna integracija Intereurope, digitalizacija ključnih segmentov poslovanja, prilagoditev poštne zakonodaje, optimizacija mreže, rast in dvig dobičkonosnosti logistike in paketne distribucije ter razvoj in pozitivno poslovanje področja informacijskih tehnologij. Pošta Slovenije z vedno večjim deležem svoje dejavnosti vstopa v visoko konkurenčni trg, kar terja predvsem inovativnost, visoko strokovnost in odzivnost, stabilnost ter konstantno optimizacijo poslovanja oziroma prilagajanje poslovnega modela spremembam na trgu.

SDH, ki izvaja lastniška upravičenja Republike Slovenije, je potrdil strategijo in razvoj posameznih področij, pri čemer izpostavlja tudi, da so bila za razvoj skupine že angažirana velika finančna sredstva, kar bo potrebno s prihodnjim poslovanjem upravičiti, zato bo SDH še naprej skrbno spremljal izpolnjevanje ciljev družbe in skupine, pri čemer pričakuje, da bodo cilji doseženi oziroma preseženi.

Zaradi navedenega je pred nadzornim svetom Pošte Slovenija, d. o. o. (NS Pošte Slovenija) zahteven postopek imenovanje generalnega direktorja in dveh članov poslovodstva družbe. V javnosti so se pojavila ugibanja  o možnosti sprememb Akta o ustanovitvi družbe Pošta Slovenije, d. o. o., ki jih je SDH v medijih že odločno zanikal. SDH pogojev in meril za zasedbo članov poslovodstva ne bo rahljal, ker pričakuje, da bo ena od najbolj odgovornih nalog vsakega nadzornega sveta družbe izpeljana na odgovoren in profesionalen način s ciljem oblikovanja kompetentnega in stabilnega poslovodstva, ki bo kos zgoraj navedenim izzivom družbe.

SDH se je po odstopu dveh članov NS Pošte Slovenija nemudoma odzval in pričel s postopkom popolnitve nadzornega sveta. Odpovedni rok članov je sicer največ tri mesece oziroma do imenovanja novih članov. 

Prav tako je SDH v zadnjih dneh prejel tudi nekaj poizvedb glede informacij v medijih, ki se nanašajo na možnost umika tožbe nekdanjih članov uprav Intereurope, d. d. SDH pojasnjuje, da v tem trenutku ni podrobneje seznanjen s postopanji posameznih deležnikov v zvezi z možnostjo umika tožbe in razlogi za morebiten umik tožbe. Družba Intereuropa d. d. je odškodninsko tožbo vložila na podlagi sklepa skupščine družbe, sprejetega v skladu s 327. členom ZGD-1 na zasedanju dne 10. 9. 2009, zato (sedanja ali katerakoli) uprava družbe ali nadzorni svet družbe Intereuropa brez soglasja skupščine družbe tožbe ne more umakniti oziroma kako drugače razpolagati s tožbenim zahtevkom zoper bivšega člana uprave družbe. 

Če bo skupščina družbe Intereuropa d. d. v prihodnje odločala o morebitnem umiku odškodninske tožbe, bo moral predlagatelj takega sklepa razloge za to podrobno razložiti skupščini družbe, na kateri bo svoje glasovalne pravice kot delničar izvrševal tudi SDH (kot lastnik 1,73 % deleža). Eden od najpomembnejših delničarjev družbe je Pošta Slovenije d. o. o., v imenu katere pa odločitve o glasovanju sprejema poslovodstvo Pošte Slovenije. Za nadzor nad vodenjem poslov, torej nad delovanjem poslovodstva, je pristojen NS Pošte Slovenija.

Pri odločanju o vložitvi tožbe, umiku tožbe in sklenitvi poravnave se upoštevajo tudi vprašanja, kot so prognoza uspeha tožbe, prognoza poplačljivosti/izterljivosti terjatve, upoštevaje tudi to, ali je sklenjeno D&O zavarovanje, ki poveča možnost poplačljivosti terjatve.

SDH pri presoji uveljavljanja odškodninskih zahtevkov poleg povrnitve škode zasleduje tudi namen jasne sporočilnosti, da se kršitve nalog članov organov vodenja in nadzora ustrezno sankcionirajo ne samo v materialnem smislu, temveč tudi v moralnem smislu, ki vključuje, med drugim, tudi načelo »fit & proper« ter s tem povezane posledice za take kršitelje.

Nadzorni svet SDH se je seznanil s situacijo v Skupini Pošte Slovenije in od uprave SDH pričakuje spoštovanje najvišjih standardov korporativnega upravljanja. Ob tem podpira upravo, da naredi vse potrebno, da se zagotovi nadaljnjo uspešno poslovanje Pošte Slovenije. Nadzorni svet SDH bo podrobno poročilo uprave SDH o izvedenih aktivnostih SDH obravnaval na svoji naslednji redni seji.

Nazaj na novice