Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 8. 2014

SDH aktivno izvaja upravljanje skupina Nafta Lendava in v tem okviru družbe Nafta Petrochem, d. o. o.

SDH v okviru svojih upravljavskih in zakonskih možnostih aktivno in z vso skrbnostjo sodeluje pri reševanju problematike v družbi Nafta Petrochem, d. o. o.. Pri tem poslovodstvu družbe pomagamo iskati rešitve, kako prekiniti agonijo zaposlenih. Nesprejemljivo je, da zaposleni ne prejmejo plačila za opravljeno delo. Od vodstva družbe pričakujemo, da bo v najkrajšem možnem času stabiliziralo razmere v družbi in vzpostavilo razmere za normalno poslovanje.

 

SDH, kot upravljavec Nafte Lendava, niti Republika Slovenija, kot lastnik, ne smeta in ne moreta dati posojila ali izvesti dokapitalizacije, da bi zagotovila likvidna sredstva za zagon proizvodnje in poplačila obveznosti do zaposlenih in drugih upnikov. To bi se namreč lahko s strani EU smatralo kot nedovoljena državna pomoč in bi EU lahko zahtevala vrnitev 10 milijonov evrov, ki jih je država leta 2011 vložila v družbo Nafta Lendava (ta pa v družbo Nafta Petrochem), kar bi posledično lahko pripeljalo do stečaja družbe.

 

V SDH se zato zavzemamo za rešitev v dveh smereh, in sicer v smeri kratkoročne in dolgoročne rešitve. Kratkoročno rešitev vidimo v takojšnji prodaji industrijske čistilne naprave v Petišovcih, za katero je bil objavljen javni razpis dne 30. 7. 2014. Menimo, da bi s to prodajo družba Nafta Petrochem, d. o. o., pridobila sredstva:

•           za obratni kapital in s tem za zagon proizvodnje,

•           začela ustvarjati denarni tok in

•           posledično začela poravnavati svoje obveznosti, tudi do zaposlenih.

 

Na ta način bi družba lahko ponovno postala zanimiva za vstop zasebnih vlagateljev, kar bi prineslo tudi dolgoročnejšo rešitev za družbo Nafta Petrochem, d. o.o..

 

Opozoriti želimo, da težave Nafte Petrochem, d. o. o., izhajajo iz preteklosti, kar kažejo tudi kazenske ovadbe, ki so bile podane v letošnjem letu. V družbi se je konec leta 2013 izvedla forenzična preiskava, ki je pokazala na številne nepravilnosti, med drugim na krajo metanola, previsok manko (kalo) metanola, krajo naftnih derivatov, prodajo izdelkov pod njihovo lastno ceno ipd., s strani organizirane skupine, nekdanjih zaposlenih in poslovodstva. SDH zadeve budno spremlja in je zahteval tudi ustrezne odgovore ter ukrepanje pristojnih.

 

PREGLED POMEMBNEJŠIH MEJNIKOV V PROCESU FINANČNEGA IN POSLOVNEGA PRESTRUKTURIRANJA DRUŽBE NAFTA PETROCHEM, D. O. O.

 

Finančno in poslovno prestrukturiranje Nafte Petrochem, d. o. o., poteka vse od leta 2011, ko je bil potrjen načrt finančnega prestrukturiranja in je Vlada RS zagotovila 10 mio € za dokapitalizacijo družbe. Začetni položaj Nafte Petrochem pred pričetkom prestrukturiranja je bil slab: kapital je bil negativen v znesku –4,1 mio €, obveznosti so znašale 26 mio €, od tega so bile zapadle obveznosti v višini 8,5 mio €.

 

Pomemben prispevek k zagotavljanju finančnih virov za prestrukturiranje Nafte Petrochem je predstavljala uspešna prodaja Nafte Strojna (v letu 2012) in Nafte Geoterm (v letu 2013), ki je skupno obsegala 6,6 mio €. K obema prodajama je soglasje izdal ustanovitelj Nafte Lendava.

 

Ponovno smo pozvali zasebna investitorja, da izvedeta dogovorjeno povečanje osnovnega kapitala Nafte Petrochem s stvarnimi vložki, kar bi morala izvesti že ob dokapitalizaciji s strani države.

 

Napredek pri prestrukturiranju Nafte Petrochem kažejo naslednji podatki (v mio €) :

 

Leto

2010

2011

2012

2013

EBIT

-8,3

-3,7

-2,9

-1,1

EBITDA

-6,8

-2,7

-1,8

-0,06

Čisti poslovni izid

-9,7

-5,2

-3,3

+0,1

 

 

V obdobju treh let je Nafta Petrochem svoj dolg do bank znižala s 14,8 mio € na 7,9 mio € oz. za 47 %. Bankam so se v vsem tem času redno plačevale tudi obresti. Dolg do največjega poslovnega upnika v znesku 1,72 mio € je bil v celoti poplačan.

 

SDH je januarja 2014 izdal soglasje k noveliranemu načrtu finančnega prestrukturiranja Nafte Petrochem, ki je bil predhodno usklajen z vsemi petimi bankami upnicami. Nadzorni svet Nafte Lendava je izdal soglasja k ustanovitvi vseh treh predvidenih novih odvisnih družb Nafte Petrochem: Metanol, Rezervoarji in Industrijske storitve, ter k prenosu premoženja na te družbe. Soglasje k ustanovitvi odvisnih družb in prenosu premoženja je izdal tudi Svet delavcev.

 

Aprila 2014 je bil SDH preko mesečnih poročil o poslovanju Nafte Petrochem in rednih tedenskih sestankov s poslovodstvom Nafte Lendava in Nafte Petrochem seznanjen z likvidnostnimi težavami. Stanje je poslabšala opozorilna stavka aprila 2014. Temu je sledila odpoved naročil enega večjih kupcev v Sloveniji zaradi negotovosti dobav.

 

SDH je zaradi nastale situacije aprila 2014 priporočil prodajo čistilne naprave, poslovnega deleža v družbi Nafta varovanje in požarna varnost ter poslovno nepotrebnih nepremičnin. Konec julija 2014 je bil objavljen tudi razpis za prodajo poslovnega deleža v Nafti Petrochem, s pogojem predhodne dokapitalizacije v znesku 3,3 mio €. Interes za nakup so v obliki pisma o nameri izkazale tudi večje korporacije. Postopek prodaje je trenutno zastal, v določeni meri tudi zaradi stavke, ki se je v Nafti Petrochem pričela 4. 8. 2014

 

SDH je v postopku prodaje poslovno nepotrebnih nepremičnin aktivno sodeloval v razgovorih z bankami upnicami glede umika njihovih hipotek na nepremičninah. Aktivno se je vključeval v razreševanje odprtih vprašanj, povezanih z zagonom Tovarne metanola in sodeloval pri razgovorih s potencialnim kupcem čistilne naprave.

 

Obenem je SDH aktivno iskal rešitve za zagotovitev likvidnih sredstev za poslovanje Nafte Petrochem. V tem okviru so potekali poslovni razgovori z več družbami, med katerimi so nekateri še vedno v teku.

 

SDH je podal pisno pobudo občini in zainteresirani družbi, da skupaj sodelujeta pri nakupu Industrijske čistilne naprave Petišovci, d. o. o..

 

V poskusu rešitve težav je SDH aktivno sodeloval na srečanjih s poslovodstvom družbe Nafta Lendava in Nafta Petrochem, z nadzornim svetom družbe Nafta Lendava, s predstavniki delavcev družbe Nafta Petrochem, s Sindikatom delavcev dejavnosti energetike, z vodjem stavkovnega odbora in županom Občine Lendava ter z drugimi deležniki, ki bi lahko pripomogli k rešitvi nastale situacije. 

Nazaj na novice