Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 6. 2019

SDH je uspešno zaključil postopek privatizacije Nove Ljubljanske banke, d. d.

Ljubljana, 19. junij 2019 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je uspešno zaključil postopek privatizacije Nove Ljubljanske banke, d. d. (NLB). Potem, ko je bila novembra 2018 s kotacijo NLB na Ljubljanski borzi in na Londonski borzi zaključena prva faza prodaje, se je danes uspešno zaključila tudi prodaja celotnega preostalega 10 % lastniškega deleža Republike Slovenije v NLB minus ena delnica, po metodi Pospešenega postopka zbiranja ponudb dobro poučenih vlagateljev (Accelerated book build oziroma ABB). Po zaključku prodajnega postopka Republika Slovenija ostaja največja delničarka NLB, ki bo imela v lasti 25 % lastniški delež plus eno delnico.

 

SDH je v imenu Republike Slovenije uspešno izvedel postopek pospešenega zbiranja ponudb dobro poučenih vlagateljev (ABB) za 1.999.999 delnic NLB. Dosežena cena je 54,75 EUR za delnico in 10,95 EUR za GDR. Skupna kupnina od prodaje znaša 109,5 milijonov EUR.

Delnicam, ki so bile predmet prodaje, so pripadle tudi dividende v višini 7,13 EUR na delnico, kar pomeni, da bo Republika Slovenije iz naslova teh delnic v letu 2019 skupaj prejela 123,8 milijonov EUR.

Prenos in plačilo delnic je predviden dne 21. junija 2019.

Z navedeno transakcijo so se v lastniško strukturo NLB uvrstili kakovostni mednarodni institucionalni investitorji, kar predstavlja pomembno osnovo za zagotavljanje konkurenčnosti banke in za njen nadaljnji razvoj v prihodnje.

SDH je navedeno prodajo izvedel skladno s Strategijo upravljanja kapitalskih naložb države, sprejete v Državnem zboru RS, skladno z danimi zavezami Republike Slovenije do Evropske komisije,  skladno z Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb države za 2019, h kateremu je soglasje podala Vlada RS in skladno s sklepom Vlade RS v vlogi skupščine SDH z dne 16. 7. 2018.

V postopku prodaje uporabljena metoda ABB je običajna tržna metoda, ki sledi izvedenemu postopku IPO. Gre za metodo, preizkušeno na mednarodnih trgih, ki se izvede na način, da se v kratkem časovnem obdobju dobro poučenim vlagateljev ponudijo delnice (večinoma so vlagatelji največji obstoječi delničarji, nabor pa se lahko razširi tudi z novimi investitorji), kar omogoča hitrejšo in učinkovitejšo izvedbo postopka prodaje.

Z navedeno prodajo so prenehale veljati nekatere zaveze, ki jih je Republika Slovenija dala Evropski komisiji (EK) ob odobritvi državne pomoči leta 2013, kar bo pozitivno prispevalo k nadaljnji rasti in razvoju NLB Skupine.

NLB je skladno s Strategijo upravljanja kapitalskih naložb opredeljena kot pomembna naložba.

Igor Kržan, predsednik uprave SDH je po potrditvi transakcije povedal: »Veseli smo, da smo uspeli uspešno zaključiti eno največjih in najbolj zahtevnih privatizacij v Sloveniji. SDH je skrbno pretehtal izbor časovnega okna za izvedbo transakcije in jo izvedel v rokih, ki so v interesu tako Republike Slovenije kot tudi NLB, saj s prodajo prenehajo veljati nekatere zaveze EK. NLB bo tako lahko ponovno z vsemi svojimi zmogljivostmi poslovala doma in na trgih JV Evrope ter začela enakopravnejše tekmovati s tekmeci. NLB tudi po privatizaciji ostaja samostojna slovenska finančna institucija, ki bo še naprej podpirala razvoj slovenskega gospodarstva ter še naprej predstavljala pomemben delež portfelja kapitalskih naložb, ki jih upravlja SDH«.

Postopek je bil izveden s pomočjo  finančnih institucij: Deutsche Bank AG, London Branch (samostojni globalni koordinator in skupni sestavljavec liste dobro poučenih vlagateljev), Citigroup Global Markets Limited (skupni sestavljavec liste dobro poučenih vlagateljev) in WOOD & Company Financial Services, a.s. (vodilni organizator ponudbe delnic),  s pomočjo pravnih svetovalcev finančnih institucij, mednarodne pravne pisarne Shearman & Sterling ter pravnih svetovalcev SDH, odvetniške pisarne Ulčar in partnerji in mednarodne pravne pisarne Dentons iz Londona.

 

Nazaj na novice