Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 15. 11. 2021

Odziv uprave SDH glede poročanja medijev o imenovanju poslovodstva GEN-I, d. o. o.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) se odziva na medijska poročanja glede imenovanja poslovodstva GEN-I, d. o. o., kjer se je na podlagi izjav različnih deležnikov vzpostavilo napačno prepričanje o pristojnosti in odgovornosti SDH, kot krovnega upravljavca kapitalskih naložb RS.

SDH ni pristojen niti za sklicevanje niti za odločanje na skupščini družbe GEN-I, posledično nima nobenega vzvoda, da bi vplival na čas sklica ali vsebino (dnevni red in predloge sklepov) skupščin družbe GEN-I.

SDH neposrednih upravljavskih pravic v družbi GEN-I, d. o. o. nima, kar je pregledno prikazano tudi v priloženi shemi. V družbi GEN-I o vseh vprašanjih odločata oba družbenika, to sta GEN energija in GEN-EL. Na strani družbenika GEN energija, ki je 50 % lastnik družbe GEN-I in hkrati 25 % lastnik družbe GEN-EL imata pristojnosti v zvezi z odločanjem na skupščini GEN-I poslovodstvo in nadzorni svet GEN energije. Slednja imata upravljavske pravice tudi v družbi GEN-EL, ki jih izvršujeta na skupščinah te družbe.

V družbi GEN-EL je poleg GEN energije (25 % delež) družbenik še Elektro Ljubljana d. d. (25 % delež), preostalih 50 % družbe GEN-EL pa je trenutno v lasti družbe GEN-I, kar v praksi pomeni, da poslovodstvo družbe GEN-I samo izvaja upravljavske pravice družbenika v GEN-EL.

Člane poslovodstva družbe GEN-I imenuje skupščina družbe GEN-I, ki jo sklicuje poslovodstvo GEN-I. Pristojnost in odgovornost uprave SDH pa je, da imenuje člane nadzornega sveta GEN energije, d. o. o. nima pa torej pristojnosti, ki se nanašajo na izvedbo skupščine GEN-I oziroma imenovanje poslovodstva GEN-I. Iz tega izhaja, da je vsak deležnik v sistemu korporativnega upravljanja odgovoren za izvajanje svojih pristojnosti.

Sistem korporativnega upravljanja, v katerem ima Republika Slovenijo posredno cca. 75%  delež GEN-I (prek kapitalske naložbe v GEN energijo in Elektro Ljubljana), pri čemer poslovodstvo GEN-I posredno izvršuje 25 % lastniških upravičenj nad GEN-I (preko kapitalske naložbe v GEN-EL) ter hkrati kot 50 % lastnik GEN-EL odločilno vpliva na sprejemanje odločitev na skupščini GEN-I, se izkazuje za neprimernega kljub temu, da brez soglasja SDH (v vlogi skupščine družbe GEN energija) ni mogoče odsvojiti deležev v družbah GEN-EL in GEN-I zasebnim lastnikom. SDH bo proučil potrebne prilagoditve obstoječega sistema korporativnega upravljanja z namenom, da se razmerja ustrezneje uredijo.

SDH je na predsednika nadzornega sveta GEN energije naslovil pričakovanja, izhajajoč izključno iz interesov celotne Skupine GEN, da usmeri vse napore v pravočasno imenovanje kompetentnega poslovodstva GEN-I, s čimer bo omogočeno nemoteno poslovanje družbe in njena nadaljnja rast ter razvoj. Pred Skupino GEN, katere del je tudi Skupina GEN-I in nadzornim svetom družbe GEN energija so številni izzivi, povezani s projekti, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo in izvedba katerih nikakor ne sme biti ogrožena.

SDH oz. Republika Slovenija bo ostala lastnica naložb v tako pomembnem segmentu kot je energetika, še posebej v času izzivov, ki jih prinašata cilja čimvečje energetske neodvisnosti Slovenije in zelena preobrazba.

 

Nazaj na novice