Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 30. 3. 2017

Informacija s seje NS SDH z dne 29. 3. 2017

Dne 29. marca 2017 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je obravnaval osnutek Nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila za leto končano 31. 12. 2016. NS SDH je med drugim obravnaval tudi informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 28. 2. 2017, in sicer od 1. 12. 2016 ter realizacijo ciljev družb po letnem načrtu upravljanja 2016. Dokument vključuje tudi informacijo o družbah v likvidaciji in stečaju ter sklicane in izvedene skupščine v obdobju od 1. 12. 2016 do 28. 2. 2017 vključno s seznamom članov nadzornih svetov s potekom mandata v letu 2017. Nadalje je NS SDH obravnaval tudi informacijo o aktivnostih SDH, v zvezi z razpolaganjem in pridobivanjem kapitalskih naložb, na dan 28. 2. 2017.

 

NS SDH se je na seji seznanil z letnim poročilom o delu notranje revizije za leto 2016, s poročilom pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od novembra 2016 - februarja 2017 ter s poročilom o denacionalizaciji.

Nazaj na novice