Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Maribor so do 31. maja 2022 sestavljale obvladujoča družba Elektro Maribor, d. d. in dve odvisni družbi:

  • Energija plus, d. o. o., ki je bila v 100-odstotni lasti matične družbe do 31. 5. 2022,
  • OVEN Elektro Maribor, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti matične družbe.

Glavna dejavnost družbe OVEN Elektro Maribor, d. o. o. je proizvodnja električne energije iz malih hidroelektrarnah in sončnih elektrarn, glavna dejavnost družbe Energija plus, d. o. o. pa je nakup in prodaja energentov.

Zaradi prodaje 51% poslovnega deleža Energije plus, d. o. o.,  je le ta vključena v konsolidacijo do 31. maja 2022, od tega datuma dalje vodi družba Elektro Maribor, d. d. naložbo v Energija plus, d. o. o. kot pridruženo družbo.

Družba Elektro Maribor izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.
 

ELEKTRO MARIBOR, D. D.

Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Povprečno število zaposlenih: 781
Lastniški delež RS: 79,86 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,86
Pivovarna Laško Union, d. o. o. 5,76
KALANTIA LIMITED    3,29
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 1,62
Collis plus, d. o. o.     0,90

 

 

 

Komentar poslovanja v 2022

Skupina Elektro Maribor je v letu 2022 ustvarila čiste prihodke od prodaje v višini 49,8 mio EUR, ki so bili v primerjavi s predhodnim letom nižji za 14,2 mio EUR, kar je 23 % manj kot v predhodnem letu in 22 % manj od načrtovanih.  Z uveljavitvijo Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE) so se prihodki družbe v letu 2022 znižali za 16,0 mio EUR. Nenačrtovan ukrep je korenito spremenil finančne in naložbene načrte. Skupaj z ostalimi elektrodistribucijskimi družbami si že od sprejetja zakona prizadevajo za povračilo izpada prihodkov.

 

Konec leta 2022 je imela družba Elektro Maribor 223.039 odjemalcev, kar je 1.771 odjemalcev več kot v predhodnem letu. Priključna moč odjemalcev je znašala 3.315 MW, in je tudi največja doslej. Družba je v letu 2022 distribuirala 2.282 GWh električne energije, kar je 1,4 % manj kot v predhodnem letu in 1 % manj od načrtovane.

 

Vsi stroški skupine so v letu 2022 znašali 87,0 mio EUR in so za 18 % višji glede na načrtovane ter za 12 % višji glede na preteklo leto. Glede na načrtovane stroške in odhodke so višji predvsem finančni odhodki zaradi višjih finančnih odhodkov  iz oslabitve finančnih naložb. Stroški dela znašajo 31,0 mio EUR in so v primerjavi z doseženimi v letu 2021 nižji za 0,9 mio EUR. 

 

Konec leta 2022 je bilo v skupini Elektro Maribor 769 zaposlenih, kar je 82 zaposlenih manj glede na preteklo leto, saj v okviru skupine ni več zaposlenih v družbi Energija plus, d. o. o.  V družbi Elektro Maribor je bilo konec leta 765 zaposlenih, kar je za 5 zaposlenih manj glede na stanje konec predhodnega leta. 

V skupini Elektro Maribor so poslovno leto 2022 zaključili  s čistim poslovnim izidom v višini 5,8 mio EUR, ki je od načrtovanega nižji za 58 %, in glede na preteklo leto nižji za 39 %. Družba Elektro Maribor je poslovno leto 2022 zaključila čistim poslovnim izidom v višini 4,1 mio EUR, ki je za 9,3 mio EUR oziroma 69% nižji od načrtovanega. Negativno so na rezultat  vplivali nižji prihodki od najema elektrodistribucijske infrastrukture in storitev za SODO ter tudi visoka inflacija, ki se odraža na višjih stroškovnih postavkah. Pozitivno pa je na poslovni izid vplivala prodaja 51 % deleža Energije plus (kupnina je znašala 17,5 mio EUR, razlika med knjigovodsko in prodajno vrednostjo je znašala 9,7 mio EUR).

 

S poslovnim načrtom za  leto 2022 so v družbi načrtovali investicijska vlaganja v višini 33,0 mio EUR. Zaradi zakona o nujnih ukrepih in posledično izpada lastnih virov za financiranje investicijskih vlaganj ter v skladu z načrtovano zadolžitvijo, so v letu 2022 realizirali investicijska vlaganja v višini 28,8 mio EUR, kar je 13 % manj od načrtovanih investicij in za 13 % manj glede na predhodno leto. V okviru skupine so realizirali investicijska vlaganja v vrednosti 29,0 mio EUR.

 

Ekonomsko-finančni cilji zastavljeni z LNU 2022 niso bili  doseženi. Izjema je le merilo CAPEX v čistih prihodkih od prodaje, saj je bilo znižanje investicij manjše kot znižanje čistih prihodkov od prodaje.

 

Na strani strateških kazalnikov družba v letu 2022 z izjemo kazalnika OPEX na distribuirano EE dosega boljše rezultate kot v predhodnem letu in presega pričakovanja iz LNU za leto 2022.Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE (v %) 1,89 3,00 3,58
ROA (v %) 1,33 2,09 2,52
EBITDA MARŽA (v %) 27,19 38,88 17,87
EBIT MARŽA (v %) -6,38 13,08 6,22
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 2,37 1,40 1,02
FINANČNI VZVOD 1,38 1,46 1,42


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0
DENARNA SREDSTVA 14.893.263 7.906.390 13.927.196
SREDSTVA 430.183.457 448.660.677 429.040.154
KAPITAL 312.326.095 308.111.741 301.873.974
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 52.349.452 48.917.748 44.067.285
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 23.862.423 50.192.599 40.212.152

 

Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                               

  2022 2021 2020
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 49.781.568 63.937.719 173.464.076
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 71.116.090 88.236.181 199.403.632
EBIT -4.537.849 11.539.490 12.410.545
EBITDA 19.336.808 34.301.998 35.631.384
ČISTI DOBIČEK 5.859.172 9.160.632 10.693.866


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države                                                          

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROA (v %) 0,98 3,18
EBITDA marža (v %) 26,64 42,84
Neto finančni dolg/EBITDA 2,47 1,58
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 58,41 52,57
Bruto dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 63.483 79.300
ROE skupine (v %) 1,89 3,90

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2022 LNU 2022
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 26,31 44,75
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 4,52 4,70
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 22,47 21,19
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 0,87 1,15
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 7,88

8,35

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji

Glavni cilji ostajajo zagotavljanje zanesljivega, sodobnega, stroškovno učinkovitega in varnega omrežja. Družba stalen razvoj in izboljšave dosega s primernimi investicijskimi vlaganji. Osnova za pripravo plana investicij je Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije za obdobje 2023–2032. Investicijska vlaganja  družbe v navedenem desetletnem obdobju so načrtovana v višini 953,5 mio EUR, za leto 2023 v višini 39,0 mio EUR ter leto 2024 v višini 51,8 mio EUR.

Strateške usmeritve

Strateške usmeritve družbe so:

  • Razvoj tranostnega, konkurenčnega in učinkovitega elektrodistribucijskega sistema.
  • Nudenje kakovostnih elektroenergetskih storitev, ki spodbujajo gospodarski razvoj.

Strateški cilji

Strateški cilji družbe so:

  • Zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo na okolju prijazen in varen način.
  • Trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribuscijskega sistema električne energije.
  • Zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko obrežje.

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednja referenčna kodeksa:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

   DA    

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS