Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Maribor, ki je nastala leta 2011 z izčlenitvijo dela družbe Elektro Maribor, d. d., sestavljajo obvladujoča družba Elektro Maribor, d. d., in dve odvisni družbi, ki sta v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe:
– Energija plus, d. o. o., glavna dejavnost družbe je nakup in prodaja energentov (električna energija, toplotna energija, prodaja plina in peletov);
– OVEN Elektro Maribor, d. o. o., glavna dejavnost družbe je proizvodnja električne energije v malih hidroelektrarnah in fotonapetostnih elektrarnah.
Družba Elektro Maribor izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.

ELEKTRO MARIBOR, D. D.

Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
Število zaposlenih: 832
Lastniški delež RS: 79,86 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,86
Pivovarna Laško Union, d. o. o. 5,76
AMPELUS HOLDING LIMITED     3,29
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 1,62
Collis plus, d. o. o.     0,90

 

 

 

Poslovanje skupine v letu 2019

Skupina Elektro Maribor je uspešno zaključila poslovanje v letu 2019 in ustvarila čisti poslovni izid v višini 14,0 mio EUR. Glede na načrtovani čisti poslovni izid je dobiček višji za 4 %, glede na preteklo leto pa je nižji za 8 %. K višjemu čistemu poslovnemu izidu glede na načrtovanega so največ prispevali predvsem nižji stroški dela in storitev.

Vsi prihodki skupine so v letu 2019 znašali 197,4 mio EUR in so za 8 % višji glede na načrtovane prihodke in za 11 % višji glede na preteklo leto. Glede na načrtovane prihodke so višji predvsem poslovni prihodki.

Vsi stroški in odhodki skupine so v letu 2019 znašali 181,5 mio EUR in so za 8 % višji glede na načrtovane stroške in odhodke ter za 13 % višji glede na preteklo leto. Glede na načrtovane stroške in odhodke so višji predvsem poslovni stroški in odhodki.

Investicijska vlaganja skupine Elektro Maribor so v letu 2019 znašala 32,6 mio EUR, kar je za 0,4 % več glede na preteklo leto. Največji delež (99-odstotni) v strukturi investicijskih vlaganj predstavljajo vlaganja obvladujoče družbe Elektro Maribor.

Bilančna vsota skupine na dan 31. december 2019 znaša 419,4 mio EUR in je za 1 % višja glede na načrtovano stanje ter za 4 % višja glede na stanje v preteklem letu. V strukturi sredstev prevladujejo dolgoročna sredstva. Struktura se z leti bistveno ne spreminja. Neto finančni dolg skupine je na dan 31. december 2019 znašal 34,0 mio EUR in je na ravni načrtovanega ter za 11 % višji glede na preteklo leto.

Vrednosti ekonomskih kazalnikov za leto 2019 presegajo planirane v LNU 2019. Odstopanje je le pri kazalniku CAPEX v čistih prihodkih od prodaje. Ti so v letu 2019 za 4 % nižji glede na preteklo leto predvsem iz naslova nižjih reguliranih prihodkov. Posledično je v letu 2019 kazalnik CAPEX v čistih prihodkih od prodaje višji glede na preteklo leto.

V letu 2019 je bila dosežena višja dodana vrednost na zaposlenega predvsem iz naslova višjih poslovnih prihodkov in nižjega števila zaposlenih iz ur.

Na nižjo realizacijo posameznih kazalnikov, ki se nanašajo na kakovost oskrbe, sta vplivala zlasti obseg in pogostnost izrednih vremenskih razmer v letu 2019.

V letu 2019 je družba dosegla doslej najboljši/najnižji rezultat v deležu izgub, kar je posledica ukrepov za obvladovanje tehničnih in komercialnih izgub ter uvajanja naprednega merilnega sistema. Agencija za energijo je v letu 2019 priznala 4,99-odstoten delež izgub, dosežen je bil delež 4,60-odstoten.Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PRED DAVKI 5,43 6,31 4,94
ROA PRED DAVKI 3,84 4,48 3,49
EBITDA MARŽA 19,54 22,65 22,35
EBIT MARŽA 8,12 10,24 8,93
NETO DOLG/EBITDA 0,88 0,76 0,69
FINANČNI VZVOD 1,42 1,41 1,41


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE - - -
DENARNA SREDSTVA 11.524.296 11.129.065 13.726.387
SKUPAJ SREDSTVA 419.418.011 404.016.449 390.499.179
KAPITAL 296.215.772 287.170.547 276.873.788
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 39.450.002 33.896.445 31.088.096
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 41.918.486 40.797.919 42.046.948

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2019 2018 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 173.307.896 153.363.632 136.344.167
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 196.888.513 177.757.849 158.677.462
ODPISI VREDNOSTI 22.497.251 22.067.493 21.305.286
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 14.021.539 15.218.892 11.672.058


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                                           

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROA (v %) 3,72 3,45
EBITDA marža (v %) 42,15 41,50
Neto finančni dolg/EBITDA 1,03 1,15
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 53,78 52,00
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 79.621,87 74.000,00
ROE skupine (v %) 4,81 4,61

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2019 LNU 2019
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 66,69 51,00
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 4,60 4,95
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 20,02 20,20
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 1,73 1,20
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 6,50

8,30

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve

 • V vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;
 • trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;
 • zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;
 • upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;
 • povečevati vrednost družbe in izpolnjevati pričakovanja delničarjev in drugih deležnikov;
 • ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

Strateški cilji

 • Učinkovitost delovanja in krepitev položaja družbe;
 • odgovorno upravljanje sredstev družbe;
 • zagotavljanje najboljšega možnega servisa za dobavitelje električne energije in uporabnike sistema ter
 • odgovornost do  zaposlenih in delničarjev;
 • varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje in razvoj distribucijskega sistema;
 • intenzivno posodabljanje omrežja in povečevanje njegove robustnosti – odpornosti proti naravnim ujmam;
 • vzdrževanje, usmerjeno v doseganje primerljive zanesljivosti in kakovosti oskrbe na celotnem oskrbnem območju družbe Elektro Maribor, d. d.;
 • zagotavljati dolgoročne zmogljivosti distribucijskega sistema in razvijati infrastrukturo za podporo naprednim storitvam;
 • zagotavljati pogoje za razvoj obnovljivih virov in proizvodnjo z visokim izkoristkom;
 • zaposlenim omogočiti kreativna delovna mesta;
 • pridobitev visoke stopnje znanja in izobrazbe za zaposlene za učinkovito izvajanje distribucijske dejavnosti in doseganje strateških ciljev podjetja.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

NE

 

Vir: Elektro Maribor, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS