Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino   Krka   poleg   obvladujoče   družbe   Krka,   d.   d.,   Novo   mesto   sestavljajo   ena   odvisna   družba   v  Sloveniji  in  32  odvisnih družb   v   tujini.   Skupina  Krka  je  ena  vodilnih  generičnih  farmacevtskih  skupin  na  svetu,  ki  se  ukvarja  z  razvojem,  proizvodnjo, trženjem    in    prodajo    izdelkov    za   humano   uporabo   (zdravil   na   recept   in   izdelkov   brez   recepta),   veterinarskih   izdelkov   in zdraviliško   turističnih   storitev.   Proizvodnja   izdelkov   poteka   v   obvladujoči   družbi   v   Sloveniji   in   Krkinih   odvisnih   družbah   v Ruski    federaciji,    Poljski,    Hrvaški,    Nemčiji    in    Kitajski.    V    navedenih    odvisnih    družbah,    razen   v   družbi   Krka   -   Rus   v   Ruski federaciji,   se   poleg   proizvodnje   ukvarjajo   tudi   s   trženjem   in   prodajo.   Ostale   odvisne  družbe  zunaj  Slovenije  se  ukvarjajo  s trženjem   in/ali   prodajo   in   nimajo   proizvodnih   zmogljivosti.   Družba   Terme   Krka,   d.   o.   o.,  se  ukvarja  z  zdraviliško  turistično dejavnostjo.   V  letu  2022  je  bila  v  Združenih  emiratih  ustanovljena  Krka  GCC  L.L.C.  v  100  %  lasti  obvladujoče  družbe.  Skupina Krka   je   osredotočena  na  ponudbo  generičnih  zdravil  na  recept,  ki  jih  trži  pod  lastnimi  blagovnimi  znamkami  in  predstavljajo 84  %  delež  v  prodaji.  Ponuja  številna  zdravila  za  zdravljenje  bolezni  s  ključnih  terapevtskih  področij,  in  sicer  za  bolezni srca in žilja,   prebavil   in   presnove   ter   osrednjega   živčevja,   hkrati   pa  vstopa  tudi  na  nova  terapevtska  področja  (onkološka  zdravila, protivirusna  zdravila,  antidiabetiki)  in  tudi  na  izbrana  področja  z  izdelki  brez  recepta.  Skupina  Krka  deluje  na šestih prodajnih regijah,  pri  čemer  je  največja  regija  Vzhodna  Evropa  s  33,7  %  deležem  v  prodaji,  sledi  regija  Srednja  Evropa s 23 % deležem in regija    Zahodna    Evropa    z    19,7    %   deležem.   Skupina   Krka   v   več   kot   70   državah   po   vsem   svetu   več   kot   50   mio   bolnikom zagotavlja  nemoteno  preskrbo  s  kakovostnimi,  varnimi  in  učinkovitimi  zdravili,  kar  ji  omogoča  vertikalno  integrirani  poslovni model.   Družba   deluje   na   najvišji   ravni   družbene   odgovornosti   in   zagotavlja   nemoten   dostop   do  zdravil  skladno  s  Splošno deklaracijo o človekovih pravicah. V Skupini Krka je 12.576 zaposlenih (vključeni tudi zaposleni preko agencij).
 

KRKA, D. D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto
Povprečno število zaposlenih: 11.569
Lastniški delež RS: 7,22 %
Lastniški delež SDH: 9,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik Delež las. (%)
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 10,65
SDH, D.D. 9,00
REPUBLIKA SLOVENIJA 7,22
KRKA, D. D., NOVO MESTO 5,57
OTP BANKA D. D. – CLIENT ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 4,72

 

Poslovanje skupine Krka v letu 2022

Skupina Krka je v letu 2022 poslovala zelo uspešno in ustvarila za 10 % več prihodkov od prodaje kot v letu 2021 ter dosegla najvišjo vrednost prodaje v zgodovini podjetja. Ustvarila je 18 % več čistega dobička kot v enakem obdobju leta 2021 in presegla plan za 21 %. EBIT v tem obdobju je višji kot v enakem obdobju preteklega leta za 7 %. Na višino čistega dobička je pozitivno vplival neto finančni izid v višini 52 mio EUR (od tega največ tečajne razlike). Skupina Krka je prodajo povečala v vseh šestih prodajnih regijah in na večini Krkinih ključnih trgov ter pri vseh skupinah izdelkov in storitev. Uprava in nadzorni svet sta novembra 2022 sprejela trajnostno politiko skupine Krka in ključne strateške cilje najpomembnejših trajnostnih področij, s čimer je jasno začrtana pot Krkinega trajnostnega razvoja. Zaradi stanja v Ukrajini in Rusiji se družba nenehno prilagaja na vseh področjih poslovanja, vendar so rezultati vzpodbudni. Delež prodaje na trgih zunaj Slovenije je znašal 94 %. V zadnjem petletnem obdobju je bila povprečna letna stopnja rasti prodaje 6,3 %. Medtem je bila povprečna letna stopnja rasti čistega dobička v enakem obdobju 19 %. Skupina Krka je v letu 2022 za naložbe namenila 106 mio EUR, od tega 79,5 mio EUR v obvladujoči družbi.Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE (v %) 17,93 16,79 16,90
ROA (v %) 13,92 12,91 13,07
EBITDA MARŽA*(v %) 27,08 29,23 33,15
EBIT MARŽA (v %) 21,12 22,37 24,65
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA n.s. n.s. n.s.
FINANČNI VZVOD 1,26 1,32 1,28

* SDH izračunava EBITDA maržo in EBIT maržo kot % v kosmatem donosu.


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 58.764.000 347.808.000 64.273.000
DENARNA SREDSTVA 518.934.000 159.838.000 313.568.000
SREDSTVA 2.687.500.000 2.537.683.000 2.235.542.000
KAPITAL 2.138.509.000 1.919.085.000 1.751.812.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 18.847.000 29.646.000 30.306.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 416.861.000 455.924.000 310.934.000

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2022 2021 2020
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.717.453.000 1.565.802.000 1.534.941.000
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 1.805.390.000 1.586.163.000 1.584.922.000
EBIT 381.211.000 354.788.000 390.744.000
EBITDA 488.895.000 463.625.000 525.451.000
ČISTI DOBIČEK 363.662.000 308.150.000 288.949.000


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja             

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROE (v %) 17,93 13,00
EBITDA marža v prihodkih od prodaje (v %) 28,50 26,50
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 6,20 8,00
Finančni vzvod 1,26 1,30
Bruto dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 82.848 72.000,00
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje (v %) 9,50 10,00

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje 

Veljavna razvojna Strategija skupine Krka se nanaša na obdobje 2022 – 2026 in temelji na doseganju največje dodane vrednosti za skupino Krko in za njene vlagatelje. Ključni strateški cilji so: dosegati količinsko/vrednostno rast prodaje v višini najmanj 5 % povprečno na leto; krepiti in optimizirati vertikalno integrirani poslovni model; zagotavljati visoke standarde kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil; dosegati povprečno EBITDA maržo v višini vsaj 25 %; v skupni prodaji zagotavljati čim večji delež novih izdelkov in vertikalno integriranih izdelkov; ob organski rasti zagotoviti tudi rast z dolgoročnimi poslovnimi povezavami in ciljno usmerjenimi prevzemi; nameniti vsaj 10 % prihodkov od prodaje za razvoj in raziskave in v povprečju 110 mio EUR na leto za naložbe; stabilna dividendna politika (dividende izplačati najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov); nadgrajevati trajnostno kulturo skupine Krka ter ohranjati ekonomsko, socialno in naravovarstveno odgovornost do okolja; izkoriščati potenciale digitalizacije v vseh fazah poslovanja.

Za leto 2023 skupina Krka načrtuje prodajo izdelkov in storitev v višini 1.775 mio EUR, od tega 94 % na trgih zunaj Slovenije, čisti dobiček pa je planiran v višini 300 mio EUR. Najpomembnejša skupina izdelkov bodo ostala zdravila na recept z 82 % deležem v prodaji. Skupina Krka načrtuje povečanje števila zaposlenih za 2 %, za naložbe pa bo predvidoma namenila 130 mio EUR, od tega največ za povečanje in tehnološko posodabljanje proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture.

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednji referenčni kodeks:

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

*Opomba: družba delno upošteva tudi Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Predstavitev 20 največjih družb v RS