Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Krka poleg obvladujoče družbe Krka, d. d. Novo mesto sestavljajo dve odvisni družbi v Sloveniji (Terme Krka, d. o. o. in Farma GRS, d. o. o.) in 29 odvisnih družb v tujini, od katerih je bila odvisna družba Ningbo Krka Menovo Pharmaceutical Company Limited  31. 12. 2017 v ustanavljanju, v začetku leta 2018 pa je bil postopek ustanovitve zaključen. Skupina Krka se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, trženjem in prodajo izdelkov za humano uporabo (zdravil na recept in izdelkov brez recepta), veterinarskih izdelkov in zdraviliško turističnih storitev. Proizvodnja izdelkov poteka v obvladujoči družbi v Sloveniji in Krkinih odvisnih družbah v Ruski federaciji, na Poljskem, Hrvaškem in v Nemčiji. V navedenih odvisnih družbah, razen v družbi Krka - Rus v Ruski federaciji, se poleg proizvodnje ukvarjajo tudi s trženjem in prodajo. Ostale odvisne družbe zunaj Slovenije se ukvarjajo s trženjem in prodajo in nimajo proizvodnih zmogljivosti. Družba Terme Krka, d. o. o. se ukvarja z zdraviliško turistično dejavnostjo. Skupina Krka je ena vodilnih generičnih farmacevtskih skupin na svetu. Na domačem trgu ima vodilni položaj, močno pa je prisotna tudi na generičnih farmacevtskih trgih vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope in že vrsto let tudi na zahodnoevropskih trgih. Svojo prisotnost skupina Krka povečuje tudi na čezmorskih trgih. Osredotočena je na ponudbo generičnih zdravil na recept, ki jih trži pod lastnimi blagovnimi znamkami. Ponuja številna zdravila za zdravljenje bolezni s ključnih terapevtskih področij in sicer za bolezni srca in ožilja, prebavil in presnove ter osrednjega živčevja, hkrati pa vstopa tudi na nova terapevtska področja (onkološka zdravila, protivirusna zdravila, antidiabetiki) in tudi na izbrana področja z izdelki brez recepta.

KRKA, D. D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto
Število zaposlenih: 10.832
Lastniški delež RS: 7,21 %
Lastniški delež SDH: 9,00 %

Poslovodstvo

Jože Colarič
Predsednik uprave
Mandat od do: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2021
David Bratož
Član uprave
Mandat od do: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2021
Milena Kastelic
Članica uprave - delavska direktorica
Mandat od do: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2021
Aleš Rotar
Član uprave
Mandat od do: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2021
Vinko Zupančič
Član uprave
Mandat od do: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2021

Nadzorni svet

Jože Mermal
Predsednik nadzornega sveta
Mandat od do: 20. 8. 2015 - 20. 8. 2020
Tomaž Sever
Član - predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 21. 6. 2014 - 21. 6. 2019
Franc Šašek
Namestnik predsednika - predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 21. 6. 2014 - 21. 6. 2019
Mateja Vrečer
Članica - predstavnica zaposlenih
Mandat od do: 21. 6. 2014 - 21. 6. 2019
Julijana Kristl
Članica
Mandat od do: 20. 8. 2015 - 20. 8. 2020
Andrej Slapar
Namestnik predsednika
Mandat od do: 20. 8. 2015 - 20. 8. 2020
Boris Žnidarič
Član
Mandat od do: 7. 7. 2016 - 20. 8. 2020
Hans - Helmut Fabry
Član
Mandat od do: 7. 7. 2017-7.7.2022
Borut Jamnik
Član
Mandat od do: 7. 7. 2017-7.7.2022

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30.6.2018

Lastnik Delež las. (%)
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 10,65
SDH, D.D. 9,00
REPUBLIKA SLOVENIJA 7,21
SPLITSKA BANKA, D. D. – CLIENT ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 5,07
ADDIKO BANK, D. D. – PENSION FUND 1 - FIDUCIARNI RAČUN    3,65

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Skupina Krka je v letu 2017 dosegla največjo letno prodajo v svoji zgodovini, saj je prodala za 1 milijardo 266 mio EUR izdelkov, kar je za 92 mio EUR oziroma 8 % več kot preteklo leto. V zadnjem petletnem obdobju je bila povprečna letna količinska rast prodaje 5,5 %, povprečna letna vrednostna rast prodaje pa 2,1 %. Dobiček iz poslovanja v letu 2017 je za 62 % večji kot v letu 2016, EBITDA v višini 306 mio EUR pa je za 34 % večja kot v letu 2016. Čisti dobiček skupine Krka je znašal 152,6 mio EUR, kar je za 41 % več, kot je znašal dobiček v letu 2016. Čisti dobiček družbe Krka je znašal 153,7 mio EUR. Skupina Krka je v letu 2017 prodajo povečala v vseh prodajnih regijah. Največjo prodajo v višini 388,2 mio EUR oziroma 30,7 % celotne prodaje skupine Krka je ustvarila Vzhodna Evropa. Sledila ji je regija Srednja Evropa s 303,6 mio EUR in deležem v višini 24 %. Tretje območje z največjo prodajo je bila regija Zahodna Evropa z 286,1 mio EUR oziroma 22,6 %. V regiji Jugovzhodna Evropa je skupina Krka prodala za 160,9 mio EUR (12,7 % delež), v regiji Čezmorska tržišča pa za 39,5 mio EUR (3,1 % delež). Prodaja na domačem trgu je znašala 88 mio EUR, kar je 6,9 % celotne prodaje Skupine Krka.  Prodaja se je najmanj povečala v zahodni Evropi (+1%), najbolj pa na največjem trgu Vzhodna Evropa (+17%) in na čezmorskih tržiščih (+11 %). Najpomembnejša prodajna skupina ostajajo zdravila na recept, ki predstavljajo 82,6 % prodaje. Prodaja izdelkov brez recepta predstavlja 9,4 %, prodaja veterinarskih izdelkov pa 5 %. V letu 2017 je družba registrirala 23 novih izdelkov. Prodaja novih izdelkov, to je tistih, ki so jih začeli tržiti v zadnjih petih letih, v letu 2017 predstavlja 32,8 % prodaje skupine Krka. V skupini Krka so v letu 2017 za naložbe porabili 105,1 mio EUR, od tega 85,3 mio EUR v obvladujoči družbi. V letu 2017 je bil največji delež naložb namenjen proizvodnji končnih izdelkov in povečanju ter posodobitvi raziskovalno razvojne infrastrukture. V družbi Krka Rus je bila končana druga faza opremljanja nove tovarne, s čimer je bila zmogljivost tovarne povečana na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti. Krka je v letu 2017 s kitajskim partnerjem Ningbo Menovo Pharmaceutical ustanovila novo skupno podjetje, v katerem ima Krka 60 % delež. Podjetje se bo osredotočalo na registracijo Krkinih izdelkov na Kitajskem, saj je pridobitev dovoljenj za trženje pogoj za prodajo izdelkov. Prodajne rezultate se pričakuje v dveh do treh letih.
Skupina Krka je v letu 2017 poslovala bistveno boljše kot v letu 2016 in je dosegla odlične prodajne rezultate. Vsi kazalniki poslovanja so bili bistveno boljši kot v letu 2016. Predvideni ROE v LNU 2017 je bil tako rekoč dosežen in sicer je znašal 10,41 %. EBITDA marža je v letu 2017 znašala 24,21 % in je bila bistveno višja kot v letu 2016, ni pa dosegla načrtovane EBITDA marže v LNU 2017 (26  %). EBITDA marža Krke v letu 2017 je bila  sicer višja od neposredno primerljivih podjetij v dejavnosti. Delež, ki ga skupina Krka nameni za naložbe je kljub temu, da je nižji od predvidenega v LNU 2017 še vedno visok in tudi višji od deležev, ki ga za naložbe namenjajo konkurenčne družbe.

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015
ROE PRED DAVKI 12,02 8,16 13,11
ROA PRED DAVKI 9,20 6,25 10,03
EBITDA MARŽA 24,21 19,43 26,34
EBIT MARŽA 15,69 10,43 17,12
NETO DOLG/EBITDA -0,14 –0,39 –0,27
FINANČNI VZVOD 1,29 1,32 1,29


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 1.426.000 9.518.000 49.188.000
DENARNA SREDSTVA 45.948.000 38.630.000 35.826.000
SKUPAJ SREDSTVA 1.919.131.000 1.911.518.000 1.809.204.000
KAPITAL 1.487.699.000 1.444.444.000 1.405.984.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 121.182.000 115.313.000 110.982.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 310.250.000 351.761.000 292.238.000

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2017 2016 2015
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.266.392.000 1.174.424.000 1.164.607.000
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 1.276.825.000 1.182.287.000 1.191.183.000
ODPISI VREDNOSTI 125.379.000 120.596.000 120.151.000
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 152.576.000 108.456.000 158.185.000


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja             

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROE 10,41 10,50
EBITDA marža 24,21 26,00
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje 0,08 0,15
Finančni vzvod 1,29 1,35
Dodana vrednost na zaposlenega 60.861,31 65.000,00

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Skupina Krka za leto 2018 načrtuje prodajo v višini 1 milijarde 300 milijonov EUR in dobiček v višini 153 milijonov EUR, pri čemer si bo uprava prizadevala, da bo Krka v ugodnih poslovnih razmerah presegla načrtovane cilje.
Za vlaganja, ki bodo namenjena predvsem povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture, skupina Krka načrtuje sredstva v vrednosti 135 milijonov EUR. Družba pričakuje, da bo končna vrednost manjša od načrtovane, pri čemer pa obseg naložb ostaja v načrtovanih okvirih. Za leto 2018 načrtujejo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, in sicer skupaj za 2 %, število vseh redno zaposlenih pa naj bi preseglo 11.200.
V novem petletnem strateškem načrtu je predvidena povprečna letna količinska/vrednostna rast prodaje v višini najmanj 5 %.
S premišljenimi vlaganji in povečanjem pogodbene proizvodnje bo skupina Krka zmanjšala vrednost investicij, ki bodo v naslednjem petletnem obdobju v poprečju znašale 136 milijonov EUR na leto. Poleg organske rasti želi rast skupina Krka zagotoviti tudi s prevzemi poslovno zanimivih in razpoložljivih tarč ter z dolgoročnimi poslovnimi povezavami, vključno s skupnimi vlaganji. Primarna cilja sta pridobivanje novih izdelkov in vstop na nove trge.

Poleg ponudbe izdelkov, ki predstavljajo t. i. zlati standard, bo skupina Krka v skupni prodaji ohranjala čim večji delež novih izdelkov in delež vertikalno integriranih izdelkov. Na izbranih trgih bodo izdelke še naprej lansirali med prvimi generiki. Krepili bodo farmacevtsko-kemijsko dejavnost in ponudbo zdravil na ključnih terapevtskih področjih zdravil na recept, predvsem zdravilih za bolezni srca in žilja, zdravilih za bolezni osrednjega živčevja in zdravilih za bolezni prebavil in presnove, pa tudi na perspektivnih področjih, kot so protibolečinska in onkološka zdravila, antidiabetiki, protivirusna zdravila in antibiotiki, hkrati pa bodo vstopali na nova področja. Na ključnih terapevtskih področjih bodo uvajali tudi inovativne generične izdelke, kot so fiksne kombinacije dveh ali treh učinkovin, nove jakosti, farmacevtske oblike in nove dostavne sisteme.
Skupina Krka v naslednjem obdobju načrtuje vstop na področje podobnih bioloških zdravil, predvsem na področje zdravil za zdravljenje avtoimunskih bolezni in sladkorne bolezni. Zaradi obsega in kompleksnosti tega področja je uprava družbe že organizirala samostojno organizacijsko enoto.
Krepili bodo tudi izbrana terapevtska področja izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov, predvsem izdelkov za ljubiteljske živali. Delež izdatkov za raziskave in razvoj bo v tem obdobju znašal do 10 % prihodkov od prodaje.

Skupina Krka načrtuje, da bo z učinkovito in optimizirano razvojno-proizvodno verigo v skladu z zahtevanimi standardi kakovosti pravočasno zagotavljala za ciljno prodajno rast zadostne količine proizvedenih izdelkov, ki bodo v skladu s prodajnimi potrebami trgov, in se ves čas približevala doseganju maksimalne dolgoročne dobičkonosnosti prodanih izdelkov vse od razvoja in proizvodnje do prodaje končnih izdelkov, vključno z vsemi drugimi funkcijami v skupini Krka. Pričakovani delež dobička iz poslovanja, povečanega za amortizacijo (EBITDA), v prodaji bo v prihodnjem petletnem obdobju v povprečju znašal od 21 % do 25 %, pričakovana donosnost kapitala (ROE) pa od 9 % do 12 %.
Skupina Krka bo usmerjena predvsem na evropske trge, kitajski trg in srednjeazijske trge, pri čemer bo v vseh prodajnih regijah stremela k čim boljši izkoriščenosti prodajnega potenciala. Krepila bo strokovno in stroškovno sinergijo v okviru Skupine Krka ter kar najbolj izkoriščala konkurenčne prednosti poslovnih okolij Krkinih družb v tujini. V naslednjem srednjeročnem obdobju se bo skupina Krka precej osredotočila na kitajski trg, kjer so priložnosti zaradi povečevanja porabe sodobnih generičnih zdravil in regulatornih sprememb.

Družba načrtuje stabilno politiko dividend. Pri določitvi deleža čistega dobička za izplačilo dividend v posameznem letu bodo upoštevali tudi finančne potrebe skupine Krka za naložbe in prevzeme. Za dividende bo izplačanih najmanj 50 % čistega dobička večinskih lastnikov.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Izpolnjevanje kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga
Krka sledi več kodeksom in zapisanim dobrim praksam. Kot referenčnega uporablja Kodeks upravljanja javnih delniških družb, ki sta ga Ljubljanska borza in Združenje nadzornikov Slovenije sprejela 27. 10. 2016. Izpolnjuje ga skoraj v celoti, odstopanja pojasnjuje v letnem poročilu. Izpolnjuje tudi večino določil Kodeksa, ki se nanaša na družbe, ki kotirajo na Varšavski borzi, o čemer poroča preko namenskega sistema Varšavske borze ESPI.
Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, sprejeta marca 2018. Krka izvaja redno poslovno načrtovanje: vsako leto pripravlja podrobne letne načrte poslovanja za prihodnje leto s poudarkom na konsolidirani ravni. Plani temeljijo na sprejeti dolgoročni strategiji razvoja. Strategijo in plan sprejme uprava, pri čemer mora v skladu s točko 6.18 statuta družbe na oba akta dati predhodno soglasje nadzorni svet. Družba strategijo sprejema za 5-letno obdobje, nazadnje za obdobje od leta 2018 do leta 2022, pri čemer jo posodobi vsake dve leti. Družba skrbi za redno in pregledno periodično poročanje vlagateljem o poslovanju, in sicer četrtletno. Glede transparentnosti sklepanja poslov, donatorstva in sponzorstva je vzpostavila notranje kontrole. Za nabave so predpisani razpisi, pogajanja z dobavitelji, zagotovljeno je načelo vsaj štirih oči. V družbi obstaja sistem za obravnavo tako imenovanih žvižgačev oziroma prijav nepravilnosti, ki jih obravnava osebno član uprave. Optimizacija stroškov je stalen proces, od leta 2013 ima družba stroškovni program na ravni skupine z imenom »Vaša učinkovitost šteje«, ki vsako leto skrbi za racionalizacijo stroškov zlasti z razpisi in pogajanji s partnerji. Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja se izraža v prejetih certifikatih, uspešno opravljenih farmacevtskih inšpekcijah ter prejetih nagradah za kakovost. Družba pozorno pripravlja tudi gradiva in skrbi za potek skupščin delničarjev.
Krka izpolnjuje velik del določil iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, sprejetega maja 2017.
Tudi v prihodnje bo spremljala in si prizadevala čim bolj upoštevati dobro prakso, ki jo v svojih aktih priporoča SDH.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS