Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Krka poleg obvladujoče družbe Krka, d. d., Novo mesto (Krka) sestavljajo dve odvisni družbi v Sloveniji (Terme Krka, d. o. o., in Farma GRS, d. o. o.) in 30 odvisnih družb v tujini. Skupina Krka se ukvarja z razvojem, proizvodnjo, trženjem in prodajo izdelkov za humano uporabo (zdravila na recept in izdelki brez recepta), veterinarskih izdelkov in zdraviliških turističnih storitev. Proizvodnja izdelkov poteka v obvladujoči družbi v Sloveniji in Krkinih odvisnih družbah v Ruski federaciji, na Poljskem, Hrvaškem, v Nemčiji in na Kitajskem.
V navedenih odvisnih družbah, razen v družbi Krka-Rus v Ruski federaciji, se poleg proizvodnje ukvarjajo tudi s trženjem in prodajo. Ostale odvisne družbe zunaj Slovenije se ukvarjajo s trženjem in/ali prodajo in nimajo proizvodnih zmogljivosti. Družba Terme Krka, d. o. o., se ukvarja z zdraviliško turistično dejavnostjo. V letu 2018 je na Kitajskem začelo delovati skupno podjetje Ningbo Krka Menovo Pharmaceutical Co. Ltd., v katerem ima Krka 60-odstotni lastniški delež. V letu 2019 je bila v Grčiji ustanovljena odvisna družba Krka Hellas E.P.E. v 100-odstotni lasti obvladujoče družbe. Skupina Krka je ena vodilnih generičnih farmacevtskih skupin na svetu, na domačem trgu ima vodilni položaj, močno pa je prisotna tudi na generičnih farmacevtskih trgih vzhodne, srednje in jugovzhodne Evrope in že vrsto let tudi na zahodnoevropskih trgih. Svojo prisotnost povečuje tudi na čezmorskih trgih. Skupina Krka zunaj Slovenije ustvari 94 % prodaje. Osredotočena je na ponudbo generičnih zdravil na recept, ki jih trži pod lastnimi blagovnimi znamkami. Ponuja številna zdravila za zdravljenje bolezni s ključnih terapevtskih področij, in sicer za bolezni srca in žilja, prebavil in osrednjega živčevja, hkrati pa vstopa tudi na nova terapevtska področja (onkološka zdravila, protivirusna zdravila, antidiabetiki) in tudi na izbrana področja z izdelki brez recepta.

KRKA, D. D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto
Število zaposlenih: 11.696
Lastniški delež RS: 7,21 %
Lastniški delež SDH: 9,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2019

Lastnik Delež las. (%)
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 10,65
SDH, D.D. 9,00
REPUBLIKA SLOVENIJA 7,21
OTP BANKA, D. D. – CLIENT ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 4,70
KRKA, D. D., NOVO MESTO    4,38

 

Poslovanje skupine v letu 2019

V skupini Krka so v letu 2019 ustvarili prodajo v vrednosti 1.493,4 mio EUR, kar je za 12 % več kot v letu 2018, in dosegli največjo vrednost prodaje v zgodovini podjetja. Poslovni rezultati leta 2019 kažejo, da je strategija skupine Krka z vertikalno integriranim poslovnim modelom ter z bogato ponudbo varnih, učinkovitih, kakovostnih in dobavljivih izdelkov dobro zastavljena. Dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine Krka v višini 274,2 mio EUR je bil za 41,5 mio EUR oziroma za 18 % večji kot v letu 2018. Razlog je bila relativno večja rast prodaje glede na odhodke in dober nabor izdelkov. Dobiček iz poslovanja skupine Krka, povečan za amortizacijo (EBITDA) v višini 385,4 mio EUR, se je povečal za 42,2 mio EUR oziroma za 12 %. Tudi čisti dobiček skupine Krka je dosegel največjo vrednost doslej in je znašal 244,3 mio EUR. Glede na leto 2018 je bil večji za 70,3 mio EUR oziroma za 40 %, donos na kapital pa je znašal 15,2 %.

V zadnjem triletnem obdobju je povprečna letna rast dobička iz poslovanja (EBIT) skupine Krka znašala 30,8 %, povprečna letna rast dobička iz poslovanja, povečanega za amortizacijo (EBITDA), 19,1 % in povprečna letna rast čistega dobička 31,1 %. Neto finančni izid skupine Krka je v letu 2019 znašal 10,2 mio EUR in je bil glede na leto 2018 boljši za 40,3 mio EUR, kar je tudi pomembno prispevalo h končnemu rezultatu. Rast prodaje je bila dosežena v vseh prodajnih regijah in na večini trgov. Skupina Krka je povečala prodajo vseh skupin izdelkov in storitev. Družba je v letu 2019 registrirala 20 novih izdelkov (13 zdravil na recept, 3 izdelke brez recepta in 4 veterinarske izdelke) v 43 farmacevtskih oblikah in jakostih.

Vrednost naložb v skupini Krka v letu 2019 je znašala 112,6 mio EUR, od tega 90,5 mio EUR v obvladujoči družbi. Med največjimi naložbami v letu 2019 so bile izgradnja 55,6 mio vrednega Razvojno-kontrolnega centra 4, gradnja 36 mio EUR vrednega večnamenskega skladišča, opremljanje dodatnih sedmih pakirnih linij v obratu Notol 2 v vrednosti 18 mio EUR ter povečevanje proizvodnih in laboratorijskih zmogljivosti v tovarni Krka-Rus v Ruski federaciji.

Med temeljnimi usmeritvami družbe sta tudi družbena odgovornost in spodbujanje zdravega življenjskega sloga. Navedeno družba dosega z uravnoteženim trajnostnim razvojem.

Skupina Krka je je v letu 2019 dosegla rekordne prodajne rezultate in rekorden dobiček. Družba je presegla plan za leto 2019 in dosegla oziroma presegla ekonomska merila, določena v LNU 2019.Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PRED DAVKI 17,73 13,38 12,02
ROA PRED DAVKI 13,64 10,38 9,20
EBITDA MARŽA 25,81 25,77 24,21
EBIT MARŽA 18,36 17,47 15,69
NETO DOLG/EBITDA -0,57 –0,34 –0,15
FINANČNI VZVOD 1,31 1,29 1,29


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 34.006.000 26.211.000 1.426.000
DENARNA SREDSTVA 218.667.000 117.801.000 45.948.000
SKUPAJ SREDSTVA 2.184.618.000 1.985.069.000 1.919.131.000
KAPITAL 1.667.516.000 1.540.270.000 1.487.699.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 160.905.000 123.058.000 121.182.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 356.197.000 321.741.000 310.250.000

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2019 2018 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.493.409.000 1.331.858.000 1.266.392.000
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 1.507.118.000 1.344.649.000 1.276.852.000
ODPISI VREDNOSTI 13.136.000 138.610.000 132.639.000
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 244.272.000 174.008.000 152.576.000


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja             

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROE (v %) 15,23 12,00
EBITDA marža (v %) 25,81 25,00
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 7,54 8,00
Finančni vzvod 1,31 1,30
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 70.853,80 67.000,00
Delež stroškov razvijanja v prihodkih od prodaje (v %) 10,21 *

* Kazalnik za leto 2019 še ni bil določen, dodan je bil v LNU za leto 2020.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

V skupini Krka za poslovno leto 2020 načrtujejo rast prodaje. Načrtovana je prodaja v višini 1.520 mio EUR in čisti dobiček v višini
dobrih 210 mio EUR. Za leto 2020 so načrtovane naložbe v vrednosti 134 mio EUR, ki bodo namenjene povečanju in posodobitvi proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture.

Uprava in nadzorni svet sta novembra 2019 posodobila strategijo razvoja skupine Krka za obdobje 2020–2024. Ob upoštevanju patentnih možnosti so bili v strategijo dodani izdelki za različne terapevtske skupine. Posodobljen je tudi načrt naložb, ki predvideva tudi vlaganja na Kitajskem. Med strateškimi usmeritvami je tudi nadaljnja digitalizacija poslovanja. Izpostavljena je tudi zavezanost h kakovosti izdelkov, ki je ena od glavnih konkurenčnih prednosti družbe. Predvidena je količinska oziroma vrednostna rast prodaje v višini najmanj 5 % povprečno na leto, delež EBITDA v prodaji med 21 in 25 %, ROE med 9 in 12 % ter naložbe v vrednosti 136 mio EUR na leto. Za razvoj in raziskave je predvidenih 10 % od prodaje.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

NE

Predstavitev 20 največjih družb v RS