Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Celotna skupina trguje z električno energijo na energetskem trgu RS in energetskih trgih vzhodne in srednje Evrope ter Balkana. Trgovanje z električno energijo je koncentrirano v družbi GEN-I, d. o. o., ki je v 50-odstotni lasti družbe GEN energija, d. o. o. Družba ima tudi 100-odstotni delež v družbah Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o. (SEL), in Termoelektrarna Brestanica, d. o. o. (TEB), 50-odstotni lastniški delež v družbi Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o. (NEK), katere upravljanje je določeno z Meddržavno pogodbo med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, 12,6-odstotni delež v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o. (HESS) (skupaj s TEB in SEL pa 51,0-odstotnega), 10-odstotni delež v družbi Srednjesavske elektrarne, d. o. o. (skupaj s SEL 40-odstotni delež), in 25-odstotni delež v družbi GEN-EL, d. o. o

GEN ENERGIJA, d.o.o.

Vrbina 17, 8270 Vrbina
Število zaposlenih: 988 (upoštevana 1/2 NEK)
Lastniški delež RS: 100,00 %

Poslovodstvo

Martin Novšak
Generalni direktor
Mandat od do: 7. 7. 2015 - 7. 7. 2020

Nadzorni svet

Roman Dobnikar
Član
Mandat od do: 21.8.2017-21.8.2021
Saša Ivan Geržina
Član
Mandat od do: 21. 8. 2017-21.8.2021
Robert Bergant
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 1. 10. 2015 - 1. 10. 2019
Samo Furst
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 1. 10. 2015 - 1. 10. 2019
Karol Peter Peršolja
Predsednik
Mandat od do: 8. 7. 2016 - 8. 7. 2020
Mitja Svoljšak
Član
Mandat od do: 8. 7. 2016 - 28.7.2018

Opomba: Mitja Svoljšak je odstopil 28. 7. 2018.

Lastniška struktura (Top 5) na dan 31.8.2017

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Skupina GEN je leto 2017 zaključila uspešno, z 29,4 mio EUR čistega dobička, kar je več od načrta. Rezultat je sicer za 8 % nižji kot v letu poprej, vendar je bil del rezultata v letu 2016 povezan z enkratnimi učinki prehoda na izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov po MSRP.

Poslovno uspešnost leta 2017 dokazuje poslovni izid iz poslovanja (EBIT), ki je za 133 % višji kot v letu 2016. Skupina GEN je ustvarila več kot 2,394 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, kar skupino uvršča med tri največje slovenske skupine. Proizvodne enote družbe, vključene v Skupino GEN, so skupaj proizvedle 3519 GWh električne energije. Visoka proizvodnja je za 8 % višja kot v letu 2016 kljub neugodni hidrologiji, je pa treba upoštevati, da v letu 2017 ni bilo remonta NEK. NEK je prispeval 84,8 % proizvedene električne energije, hidroelektrarne 14,8 %, 0,3 % pa plinska elektrarna. NEK je z varnim in stabilnim obratovanjem dosegel proizvodnjo v višini 5967 GWh, od katerih skladno z meddržavno pogodbo o NEK pripada GEN oziroma Republiki Sloveniji polovica, torej 2984 GWh. V skupini je kljub slabi hidrologiji v hidroelektrarnah proizvedeno 522 GWh električne energije. Kar 99,7 % vse električne energije, proizvedene v družbah, vključenih v Skupino GEN, je iz nizkoogljičnih trajnostnih in obnovljivih virov – jedrske in vodne energije. Področje razvoja in raziskav je ključno za dolgoročno stabilnost poslovanja in nadaljnji razvoj. Za ta namen je bilo v letu 2017 namenjenih 88,7 mio EUR. V septembru 2017 je bila zagnana novozgrajena hidroelektrarna Brežice, v TEB so decembra izvedli prvo sinhronizacijo PB6 z elektroenergetskim omrežjem, v NEK so izvedli gradbeno in tehnološko zahtevne prilagoditve na dolvodno ležečo HE Brežice in nadaljevali tudi varnostno nadgradnjo.

Zaradi energetske uvozne odvisnosti Slovenije (v letu 2017 smo uvozili 19 % električne energije) in pomanjkanja električne energije tudi v širši regiji je vse bolj potrebna gradnja drugega bloka jedrske elektrarne JEK 2. K utemeljenosti gradnje novih proizvodnih zmogljivosti prispeva tudi pospešena elektrifikacija, zlasti na področjih ogrevanja in prometa.

Skupina GEN je prevzela neposredno daljinsko vodenje spodnjesavske elektrarne HE Krško (poleg predhodno prevzetih HE Boštanj in HE Arto-Blanca) iz Centra vodenja v Vrbini. To omogoča dodatno optimizacijo proizvodnje in stroškov obratovanja na ravni celotne Skupine GEN.

Skupina nadaljuje povezovanje verige od proizvodnje električne energije do končnih porabnikov. V Skupino GEN-I je bila uspešno integrirana družba Elektro energija, kar je omogočilo uspešno izkoriščanje tržnih priložnosti pri trgovanju z električno energijo in plinom na trgih v širši regiji.

Intenzivna investicijska dejavnost, lastniška konsolidacija Skupine GEN-I in realizirana izplačila dobička ustanovitelju so pomembno vplivala na zmanjševanje likvidnosti skupine. Ta je sicer uspešno obvladovana, potekajo pa tudi aktivnosti za zagotavljanje dodatnih virov financiranja.

V letu 2017 se je intenzivno izvajal akcijski načrt za optimizacijo poslovanja družbe in skupine GEN. Z dobro koordinacijo, procesi notranje optimizacije in tržno dejavnostjo so obvladovana tveganja in tako po obsegu prihodkov kot tudi po ustvarjenem dobičku so načrti preseženi.

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015
ROE PRED DAVKI 4,75 4,72 2,51
ROA PRED DAVKI 3,35 3,63 2,04
EBITDA MARŽA 2,99 13,66 17,61
EBIT MARŽA 1,62 4,64 9,33
NETO DOLG/EBITDA 0,30 -0,29 -1,69
FINANČNI VZVOD 1,42 1,44 1,17


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 75.386.972 60.612.197 58.469.024
DENARNA SREDSTVA 64.278.326 93.324.141 16.021.119
SKUPAJ SREDSTVA 1.111.035.777 1.070.784.643 803.556.008
KAPITAL 784.880.060 755.519.495 685.366.008
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 117.805.714 105.753.414 23.960.571
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 181.161.979 185.732.763 18.153.121


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2017 2016 2015
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 2.394.837.179 354.727.985 174.065.662
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 2.409.705.072 359.562.444 179.869.908
ODPISI VREDNOSTI 33.115.624 32.449.570 14.900.461
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 29.423.627 31.887.724 15.343.949


Ekonomsko finančni kazalniki v letu 2017   

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROE (v %) 3,82 3,50
EBITDA marža (v %) 2,99 2,64
Neto finančni dolg/EBITDA 0,30 0,63
Kratkoročni koeficient 1,78 1,68
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR) 126,7 132,00

 

Strateški cilji v letu 2017

STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2017 LNU 2017
Zagotavljanje zanesljivega in varnega obratovanja NEK* 1,00 1,00
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet 3.505,00 3.498,00
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – indeks na preteklo leto 107,61 105,00
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) 30,51 30,16
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) – indeks na preteklo leto 91,81                                 92,00

* Kombinirani kazalnik, ki meri realizirane/planirane ponderirane vrednosti 5 kazalnikov: obratovalne učinkovitosti, proizvedene EE, trajanje letnega remonta, prisilne izgube proizvodnje, skupne radiološke obsevanosti in vlaganj v tehnološko nadgradnjo.

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateški cilji

  • upravljanje, obratovanje in vzdrževanje obstoječih objektov ter investiranje s ciljem zagotavljanja dolgoročnega varnega in zanesljivega ter okolju prijaznega in ekonomsko učinkovitega obratovanja obstoječih proizvodnih enot;
  • investiranje v nove proizvodne zmogljivosti na podlagi obnovljivih in trajnostnih virov in tehnologij s ciljem povečati zanesljivost dobave električne energije porabnikom ter tako prispevati k trajnostnemu razvoju Slovenije;
  • razširitev prodajnega portfelja električne energije in storitev, povezanih z elektroenergetskim trgom, s ciljem povečanja konkurenčnosti Skupine GEN na tem trgu.

Strateški načrti

  • vlaganje v povezavi s projektom razširitve proizvodnih zmogljivosti JEK,
  • vlaganje v informacijsko tehnologijo in druga osnovna sredstva, ki so potrebna za nemoteno delovanje družbe,
  • izvajanje vseh nujnih aktivnosti za izgradnjo HE na odseku med HE Medvode in HE Vrhovo oz. odseku vodnega telesa na srednji Savi,
  • pripravo podlag za sprejetje odločitve za realizacijo projekta daljinskega ogrevanja Krškega s pomočjo toplote, proizvedene v NEK.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba Gen energija izpolnjuje številna priporočila iz obeh dokumentov.
Na podlagi petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) generalni direktor družbe GEN energija, d. o. o., Martin Novšak, izjavljam, da je v letu 2017 upravljanje družbe potekalo v skladu z veljavnimi predpisi, veljavnim Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GEN energija, d. o. o., v skladu z dobro poslovno prakso, s spoštovanjem Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in v skladu s smiselno uporabo Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga. Družba GEN energija, d. o. o., uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding, d. d., marca 2016 in maja 2017.

Vir: Gen energija, d. o. o.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS