Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Elektro Celje sestavljata matična družba Elektro Celje, d. d., in povezani družbi Elektro   Celje   OVI,   d.   o.   o. (100-odstotni  poslovni  delež) ter ECE, d. o. o. (36,42-odstotni poslovni delež), ki zaradi nematerialnosti skladno z ZGD-1 nista vključeni v konsolidirane izkaze.

 
Družba Elektro Celje izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.

ELEKTRO CELJE, D. D.

Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Povprečno število zaposlenih: 622
Lastniški delež RS: 79,50 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. junija 2023

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
KALANTIA LIMITED 3,74
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. - FIDUCIARNI RAČUN 1,69
COLLIS PLUS, D. O. O. 1,65
ELEKTRO CELJE, D.D. 1,38

 

Komentar poslovanja v 2022

Poleg zahtevnih gospodarskih razmer in rasti cen materialov ter storitev, je na poslovanje družbe v letu 2022 izrazito vplival sprejem Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE). Zaradi navedenega zakona je družba utrpela trimesečni izpad prilivov iz naslova omrežnine v skupni višini 12,1 mio EUR.

 

Poslovno leto 2022 je družba zaključila z 4,2 mio EUR čiste izgube, v predhodnem letu pa je ustvarila 14,02 mio EUR čistega dobička. Negativen rezultat je posledica sprejetega Interventnega zakona, po sprejetju katerega je družba sprejela rebalans poslovnega načrta za leto 2022 s katerim je bilo predvideno znižanje investicij, pridobitev dodatne likvidnosti na finančnem in optimiranje stroškov obratovanja ter vzdrževanja. Družba je v iskanju dodatnih virov financiranja intenzivirala sodelovanje s pristojnim ministrstvom, z namenom, da se čim prej črpajo sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost, namenjena elektrodistribucijskemu sistemu. Po sprejemu rebalansa plana je družba svoje poslovanje ves čas prilagajala aktualnim razmeram.

 

Družba je v letu 2022 realizirala 40,6 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je je glede na predhodno leto nižje za 22,4 % oz. 11,7 mio EUR.

 

Celotni prevzem električne energije v distribucijsko omrežje Elektra Celje je v letu 2022 znašal 1.994.352 MWh, kar je 3,1 % manj kot v letu 2021, medtem ko je maksimalna konična obremenitev, dosežena januarja, znašala 352,4 MW. Končnim odjemalcem je bilo distribuiranih 1.913.720 MWh električne energije (3,1 % manj kot v predhodnem letu).

 

Stroški materiala in storitev so znašali 15,6 mio EUR in so za 3 mio EUR (16,3 %) nižji od realiziranih stroškov v predhodnem letu, predvsem zaradi nižjega obsega investicijskih vlaganj.

 

Stroški dela znašajo 25,3 mio EUR in so v primerjavi z doseženimi v letu 2021 višji za 775 tisoč EUR. V družbi se plače usklajujejo kvartalno, po kolektivni pogodbi, glede na rast življenjskih stroškov.

 

Investicijska vlaganja v letu 2022 so realizirana v  višini 20,3 mio EUR, kar je 5 % več glede na rebalans načrta poslovanja za leto 2022 (19,3 mio EUR, medtem ko je bilo po prvotnem planu načrtovano 30,3 mio EUR). Za financiranje investicijskih vlaganj je v aprilu družba s poslovno banko sklenila posojilno pogodbo v višini 15,2 mio EUR. Kljub najetju kredita, je družba morala preložiti ne nujne investicije v prihodnja leta, zaradi dviga cen materiala pa je bilo za isti obseg finančnih sredstev narejeno manj objektov. V letu 2022 je bilo pokablenih 1.395,7 km SN vodov (137,8 km več kot v letu 2021), kar predstavlja 36 % SN omrežja in 7.452,7 km NN vodov (152,6 km več kot v predhodnem letu) oz. 57 % NN omrežja.

 

Zaradi negativnega vpliva regulacije na prihodke družbe ekonomsko-finančni kazalniki iz LNU niso doseženi v pričakovani višini. LNU za leto 2022 je bil sprejet pred uveljavitvijo ZUOPVCE.

 

Na strani strateških kazalnikov družba v letu 2022, z izjemo kazalnika OPEX na distribuirano električno energijo presega pričakovanja iz LNU za leto 2022. Zaradi visoke rasti stroškov materiala in storitev, kar je posledica splošne rasti cen, je kazalnik OPEX na distribuirano EE dosežen v višini 23,67, kar je za 17 % manj ugodno kot znaša po LNU (20,27).Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE (v %) -1,82 6,12 2,50
ROA (v %) -1,38 4,67 1,89
EBITDA MARŽA (v %) -9,94 39,72 36,79
EBIT MARŽA (v %) 13,35 13,72 9,70
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 3,36 1,27 1,58
FINANČNI VZVOD 1,34 1,30 1,32


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0
DENARNA SREDSTVA 566.426 1.435.354 597.812
SREDSTVA 307.201.721 305.377.920 293.952.609
KAPITAL 228.725.997 234.602.568 222.482.388
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 38.387.901 29.337.059 31.297.203
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 20.033.842 21.760.123 18.723.115

 

Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida

  2022 2021 2020
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 40.639.370 52.368.583 47.072.367
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 55.143.389 71.959.696 66.632.315
EBIT -5.480.807 9.874.586 6.463.861
EBITDA 13.962.710 28.582.243 24.511.297
ČISTI DOBIČEK -4.226.339 13.983.238 5.535.289

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKI TIP REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROA (v %) -1,38 2,87
EBITDA marža (v %) 25,32 39,90
Neto finančni dolg/EBITDA 3,36 1,71
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 49,89 58,35
Bruto dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 63.065 85.070
ROE matične družbe (v %) -1,82 3,81

 

STRATEŠKI TIP REALIZACIJA 2022 LNU 2022
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 24,40 30,00
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 4,21 4,30
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 23,67 20,27
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 0,59 0,70
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto)     2,03 3,00

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje

Glavni cilji družbe ostajajo zagotavljanje zanesljivega, sodobnega, stroškovno učinkovitega in varnega omrežja. Družba stalen razvoj in izboljšave dosega s primernimi investicijskimi vlaganji. Osnova za pripravo plana investicij je Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije za obdobje 2023–2032. Potrebna investicijska vlaganja  družbe v obdobju 2023–2032 so načrtovana v višini 614,9 mio EUR, za leto 2023 v višini 36,6 mio EUR ter leto 2024 v višini 48,5 mio EUR.

 

 

Strateške usmeritve

Ključne strateške usmeritve družbe so naslednje:

  • razvoj novih storitev,
  • digitalizacija poslovanja,
  • kakovost in zanesljivost oskrbe,
  • zagotavljanje kakovostnih storitev za odjemalce s krepitvijo distribucijske mreže, uvajanje novih tehnologij in storitev,
  • optimizacija in povečevanje učinkovitosti poslovnih procesov in zagotavljanje donosnosti lastnikom,
  • trajnostni razvoj.

 

Strateški cilji

Strateški cilji družbe so:

  • povečanje vlaganja v novogradnje in rekonstrukcijo omrežja, do leta 2025 povečati delež pokablitev SN omrežja na 48 % in NN omrežja na 63 %,
  • SAIDI lastni vzrok 0,7 in SAIFI 30,1 ter načrtovani SAIDI 145 in SAIFI 0,98,
  • vpeljati vitko in učinkovito organiziranost.

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednja referenčna kodeksa:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

   DA    

Predstavitev 20 največjih družb v RS