Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Celje sestavljajo obvladujoča družba Elektro Celje ter odvisni družbi ECE, d. o. o. (poslovni delež v višini 74,3256 %), in MHE-ELPRO (v 100-odstotni lasti). Odvisna družba ECE, d. o. o., je nastala z združitvijo hčerinske družbe Elektra Celje, d. d., Elektro Celje Energija s hčerinsko družbo Elektra Gorenjska, d. d., Elektro Gorenjska Prodaja in opravlja dejavnost nakupa in prodaje električne energije in drugih energentov ter storitve svetovanja. Odvisna družba MHE-Elpro, d. o. o., se ukvarja s proizvodnjo električne in toplotne energije.


Družba Elektro Celje izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.

ELEKTRO CELJE, D. D.

Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Število zaposlenih: 705
Lastniški delež RS: 79,50 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
GLOBAL BROKER - DILER A.D. – FIDUCIARNI RAČUN 2,01
AMPELUS HOLDING LIMITED 1,91
G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED 1,84
COLLIS PLUS, D. O. O. 1,65

 

Poslovanje skupine v letu 2019

Skupina Elektro Celje je v letu 2019 poslovala s čistim dobičkom v višini 8,6 mio EUR, kar je za 31,5 % manj od doseženega v enakem obdobju lani in za 13,8 % manj od načrtovanega za leto 2019. Slabši poslovni izid skupine je predvsem posledica slabšega poslovnega izida odvisne družbe ECE, ki je bil dosežen v višini 67 tisoč EUR (za 2,8 mio EUR manj od doseženega v preteklem letu) in je nastal zaradi spremembe stroškov zagotavljanja sistemskih storitev.

V letu 2019 so poslovni prihodki skupine Elektro Celje znašali 241,5 mio EUR, kar je za 7,7 % več od načrtovanih in za 20,8 % več od doseženih v letu 2018. V primerjavi s preteklim letom je skupina Elektro Celje povečala prihodke iz naslova prodaje električne energije (za 31,4 %) in zemeljskega plina (za 115,1 %) ter prihodke od prodaje ostalega trgovskega blaga (za 36 %).

Poslovni odhodki Skupine Elektro Celje so znašali 232,3 mio EUR, kar je več od načrtovanih (za 9,2 %) in več od doseženih v letu 2018 (za 25,5 %). Višji so predvsem zaradi količinsko večje prodaje energentov.

Bilančna vsota skupine Elektro Celje je 31. decembra 2019 znašala 332,1 mio EUR in je bila v primerjavi z letom 2018 večja za 2,6 %. Na rast bilančne vsote je na eni strani vplivala sprememba računovodskih standardov, drugi razlog pa je večji obsega poslovanja, ki je vplival na višjo raven kratkoročnih terjatev in kratkoročnih obveznosti.

Kapital skupine, ki predstavlja 70,2 % obveznosti do virov sredstev, je 31. decembra 2019 znašal 233,3 mio EUR, kar je 2 % več od stanja na dan 31. december 2018. Povečanje gre predvsem na račun višjih rezerv iz dobička.

Na dan 31. december 2019 je bilo v skupini Elektro Celje zaposlenih 705 oseb.

Cilji uspešnosti poslovanja družbe glede na LNU 2019 so bili uresničeni. Odstopanje je pri kazalniku neto finančni dolg/EBITDA, ki je slabši od pričakovanega v LNU in boljši od načrtovanega (predvsem zaradi višjih doseženih prihodkov iz naslova opravljenih storitev strankam od načrtovanih). Dosežen donos na sredstva (ROA) je v letu 2019 za 0,22 odstotne točke presegel načrtovanega in pričakovanega v LNU.

Dosežen CAPEX v čistih prihodkih od prodaje je zaradi večjega uresničenega denarnega toka iz investiranja od načrtovanega presegel načrtovanega. Vrednost investicij za leto 2019 znaša 24,7 mio EUR, kar je za 7,2 % več od načrtovanih in za 4,2 % več od doseženih v letu 2018.

Dodana vrednost na zaposlenega za 1.904 EUR presega načrtovano.

Skupina Elektro Celje je dosegla nižji dobiček od načrtovane vrednosti, kar je odraz slabšega poslovanja odvisne družbe Elektro Celje. Glede na to je doseženi kazalnik ROE nižji od pričakovane vrednosti v LNU v višini 4,30 % in znaša 3,72 %.

Pri strateških merilih so kazalniki ugodnejši od načrtovanih in pričakovanih v LNU. Kazalnika SAIDI in SAIFI sta ugodnejša od vrednosti, ki jih je z aktom določila Agencija za energijo (SAIDI: 47,72, SAIFI: 1,23), predvsem zato, ker v letu 2019 ni prihajalo do izpadov RTP in ni bilo kritičnih izrednih vremenskih razmer, ki bi vplivale na izpade za daljše obdobje.Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PRED DAVKI 4,13 6,59 5,28
ROA PRED DAVKI 2,91 4,60 3,61
EDITDA MARŽA 11,50 16,62 15,53
EBIT MARŽA 3,80 7,48 5,83
NETO DOLG/EBITDA 1,38 0,97 1,19
FINANČNI VZVOD 1,42 1,42 1,45


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE - - -
DENARNA SREDSTVA 1.799.728 5.584.107 3.806.022
SKUPAJ SREDSTVA 332.064.289 323.636.596 318.122.910
KAPITAL 233.303.669 228.621.568 219.770.154
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 29.489.357 26.893.324 28.640.239
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 48.322.987 46.744.384 48.874.050

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha

  2019 2018 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 223.884.495 180.987.203 178.141.232
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 241.399.503 199.251.788 194.785.268
ODPISI VREDNOSTI 18.588.099 18.214.630 18.903.046
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 8.595.312 12.550.115 9.843.544

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROA (v %) 3,22 3,00
EBITDA marža (v %) 40,90 40,65
Neto finančni dolg/EBITDA 1,42 1,34
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 48,52 45,55
Dodana vrednost na zaposlenega (V EUR) 82.006,35 79.500,00
ROE skupine (v %) 3,72 4,30

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2019 LNU 2019
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 31,13 32,00
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 4,05 4,49
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 19,99 19,98
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 0,66 0,75
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto)    2,93 3,90

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve

Ključne strateške usmeritve družbe so naslednje:

 • zagotavljanje kakovostnih storitev za odjemalce s krepitvijo distribucijske mreže, uvajanjem novih tehnologij in storitev,
 • optimizacija in povečanje učinkovitosti poslovnih procesov ter zagotavljanje donosnosti lastnikom,
 • trajnostni razvoj.

 

Strateški cilji

 • Poslovna uspešnost,
 • kakovost in zanesljivost oskrbe,
 • razvoj novih storitev za uporabnike,
 • digitalizacija poslovanja,
 • razvoj sodobnega in zmogljivega omrežja,
 • razvoj človeških virov,
 • učinkovita organizacija,
 • razvoj voditeljstva in organizacijske kulture.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holding

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

NE

 

Vir: Elektro Celje, d. d.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS