Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Celje sestavljajo obvladujoča družba Elektro Celje ter odvisni družbi ECE, d. o. o. (poslovni delež 74,3256 %), in MHE-ELPRO (poslovni delež 100 %). Odvisna družba ECE, d. o. o., je nastala z združitvijo hčerinske družbe Elektra Celje, d. d., Elektro Celje Energija s hčerinsko družbo Elektra Gorenjska, d. d., Elektro Gorenjska Prodaja ter opravlja dejavnost nakupa in prodaje električne energije in drugih energentov ter storitve svetovanja. Odvisna družba MHE-Elpro, d. o. o., se ukvarja s proizvodnjo električne in toplotne energije.
Družba Elektro Celje izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.

ELEKTRO CELJE, D. D.

Vrunčeva ulica 2A, 3000 Celje
Število zaposlenih: 702
Lastniški delež RS: 79,50 %

Poslovodstvo

Boris Kupec
Predsednik uprave
Mandat od do: 1. 5. 2016 - 30. 4. 2020

Nadzorni svet

Rosana Dražnik
Predsednica
Mandat od do: 27.8.2017-27.8.2021
Mirjan Trampuž
Namestnik predsednice
Mandat od do: 27. 8. 2017-27.8.2021
Drago Štefe
Član
Mandat od do: 30.8.2017-30.8.2021
Tomislav Pajić
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 1. 9. 2014 - 1. 9. 2018
Boris Počivavšek
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 1. 9. 2014 - 1. 9. 2018
Miha Kerin
Član
Mandat od do: 1. 9. 2016 - 1. 9. 2020

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30.6.2018

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
GLOBAL BROKER - DILER A.D. – FIDUCIARNI RAČUN 2,01
AMPELUS HOLDING LIMITED 1,91
G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED 1,84
COLLIS PLUS, D. O. O. 1,65

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Skupina Elektro Celje je v letu 2017 poslovala s čistim dobičkom v višini 9,8 mio EUR, kar je za 8,5 % manj od doseženega v enakem obdobju lani. Celotni prihodki so znašali 195,3 mio EUR (za 1,5 % manj od doseženih v enakem obdobju lani in za 5,8 % več od načrtovanih za leto 2017), celotni odhodki pa 183,9 mio EUR (za 2 % manj od doseženih v enakem obdobju predhodnega leta in za 6,7 % več od načrtovanih za leto 2017).
Čisti prihodki od prodaje se večinoma nanašajo na prihodke od trgovanja z električno energijo, najema in vzdrževanja infrastrukture ter izvajanja storitev za SODO, pa tudi na prihodke od izvajanja storitev strankam. Od doseženih v predhodnem letu so nižji za 2,2 %, predvsem zaradi nižjih prihodkov od prodaje električne energije (za 3,1 % manj kot v letu 2016).
Poslovni odhodki Skupine Elektro Celje so znašali 183,4 mio EUR in v strukturi odhodkov predstavljajo 99,7-odstotni delež. Največji delež v strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo stroški nakupa električne energije, ki so v primerjavi s predhodnim letom nižji za 2 %.
Vrednost sredstev Skupine Elektro Celje se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 1,2 % in je na dan 31. 12.
2017 znašala 318,1 mio EUR. Kapital skupine je na dan 31. 12. 2017 znašal 219,8 mio EUR in predstavlja 69 % obveznosti do virov sredstev. V primerjavi z letom 2016 je višji za 3 %. Dolgoročne obveznosti skupine v višini 49,5 mio EUR se nanašajo na dolgoročne dele investicijskih kreditov bank, ki na dan 31. 12. 2017 znašajo 27,7 mio EUR, finančne obveznosti iz naslova finančnega najema za najem programske opreme (ERP – sistem MS Dynamics AX) v višini 0,8 mio EUR, dolgoročne poslovne obveznosti iz naslova licenc programske opreme (ERP – sistem MS Dynamics AX) v višini 0,1 mio EUR, odložene obveznosti za davek v znesku 0,02 mio EUR, rezervacije v višini 7,8 mio EUR in dolgoročno odložene prihodke, ki se nanašajo predvsem na brezplačno prevzeta osnovna sredstva (9,8 mio EUR) in priključnine (2,4 mio EUR). Kratkoročne obveznosti skupine obsegajo večinoma kratkoročne dele dolgoročnih kreditov bank v višini 11,3 mio EUR, kratkoročne obveznosti iz poslovanja za tuj račun (11 mio EUR) in obveznosti do dobaviteljev (19 mio EUR).
Elektro Celje je imelo v poslovnem letu 2017 zaposlenih povprečno 694 oseb.
Pri poslovanju družbe Elektro Celje v letu 2017 so bila upoštevana priporočila in pričakovanja SDH. Družba je v letu 2017 dosegla oziroma presegla večino pričakovanih ciljev in kazalnikov SDH. Družba ugotavlja, da so imeli velik vpliv na kazalnike neprekinjenosti napajanja preboji izolatorjev, starost in obraba materialov, izpad RTP Velenje zaradi okvare kV-ločilnika ter nadpovprečno število neviht in udarov strele. Za izboljšanje kazalnika SAIDI je družba že pripravila nabor ukrepov, tako da se vrednost kazalnika SAIDI omeji na vrednost povprečja zadnjih štirih let.
Ključni poslovni dogodki

 • S 1. 1. 2017 se je shema organiziranosti družbe Elektro Celje nekoliko spremenila, predvsem z namenom obvladovanja in hitrejšega prilagajanja spremembam v okolju, v katerem deluje družba.
 • S sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja SODO, d. o. o., je bil podpisan Aneks št. 5 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja.
 • Z Informatiko, d. d., je bila podpisana pogodba za uvajanje sistema EAM (Enterprise Asset Management) - Maximo.
 • Izdelan je bil Strateški poslovni načrt Elektra Celje, d. d., za obdobje 2017–2020.
 • Podpisana je bila pogodba z družbo Hitachi za del storitev Elektra Celje, d. d., v projektu NEDO.
 • Izvedena je bila 22. redna seja skupščine Elektra Celje, d. d., na kateri so se delničarji seznanili s poslovanjem družbe v letu 2016 ter poročili uprave in nadzornega sveta družbe. Delničarji so odločali tudi o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za opravljeno delo v preteklem letu ter imenovanju pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017.
 • Delničarji družbe so za naslednje štiriletno mandatno obdobje z začetkom mandata 27. 8. 2017 izvolili člana nadzornega sveta, mag. Mirjana Trampuža in mag. Rosano Dražnik, z začetkom mandata 30. 8. 2017 pa mag. Draga Štefeta.
 • Družba Elektro Celje je kupila 6,32 % poslovnega deleža družbe Stelkom, d. o. o.
 • V oktobru je bila zaključena zunanja recertifikacijska presoja sistemov vodenja za vse tri standarde ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 in OHSAS 18000:2007, ki jo je opravila presojevalska hiša Bureau Veritas.
 • V okviru japonsko-slovenskega projekta pametnih omrežij, katerega nosilec je japonska agencija NEDO, in v sodelovanju z družbami ELES, d. o. o., Kolektor Sisteh, d. o. o., in Elektro Celje, d. d., je bil predstavljen prvi vgrajeni regulacijski transformator slovenskega proizvajalca. Elektro Celje, d. d., v projektu sodeluje kot lastnik obstoječe infrastrukture in uporabnik naprednih rešitev.

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015
ROE PRED DAVKI 5,28 5,09 5,70
ROA PRED DAVKI 3,61 3,42 3,86
EDITDA MARŽA 15,53 15,52 17,58
EBIT MARŽA 5,83 5,58 6,81
NETO DOLG/EBITDA 1,19 1,38 1,44
FINANČNI VZVOD 1,45 1,47 1,50


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE - - -
DENARNA SREDSTVA 3.806.022 2.581.007 1.856.869
SKUPAJ SREDSTVA 318.122.910 314.273.205 312.244.544
KAPITAL 219.770.154 213.314.562 207.638.928
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 28.640.239 34.195.719 33.632.922
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 48.874.050 46.350.277 48.742.355

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha

  2017 2016 2015
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 178.141.232 182.114.244 162.405.192
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 194.785.268 197.956.773 179.625.613
ODPISI VREDNOSTI 18.903.046 19.675.556 19.357.839
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 9.843.544 10.747.578 10.233.231

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROA (po davkih) 3,26 3,30
EBITDA marža 41,11 42,00
Neto finančni dolg/EBITDA 1,47 1,70
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje 44,44 42,44
Dodana vrednost na zaposlenega 78,44 77,12
ROE skupine (v %) 4,55 4,62

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
SAIDI 30,38 22,38
Delež izgub na distribuirano EE 4,54 4,92
OPEX na distribuirano EE 21,00 21,00
SAIFI 0,81 0,47
MAIFI     4,51 3,46

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve

 • V vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;
 • trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;
 • zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;
 • upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;
 • povečevati vrednost družbe in izpolnjevati pričakovanja delničarjev in drugih deležnikov;
 • ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

 

Strateški cilji

 • Vpeljava celovitega sistema razvoja kadrov,
 • razvoj odlične organizacije,
 • vpeljava celovitega upravljanja sredstev,
 • učinkovita izvedba del in nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • obnova/prenova distribucijske mreže,
 • optimizacija poslovanja z uvedbo novega ERP,
 • obvladovanje izgub električne energije,
 • obvladovanje razpršenih virov,
 • zanesljivost in varnost obratovanja omrežja,
 • stroškovna učinkovitost izvajanja distribucije,
 • učinkovito obvladovanje financ,
 • zagotavljanje pričakovanega donosa na kapital.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holding

Družba  Elektro Celje izpolnjuje številna priporočila iz obeh dokumentov.
Elektro Celje spoštuje določila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.
V letu 2017 družba pri poslovanju ni odstopala od načel, postopkov in meril, ki jih predpisuje navedeni kodeks, ter od Priporočil in pričakovanj družbe SDH. Družba izjavlja, da v celoti in dosledno ne ravna po tistih določbah Kodeksa oz. Priporočil in pričakovanj, ki so za družbo urejena že z zakonom ali jih družba ureja v skladu z določbami statuta kako drugače, kot je to določeno s Kodeksom, oz. v primerih, ko neobvezujočih ravnanj nima predpisanih v svojih aktih ali ko ravnanja niso določena kot zakonska obveznost. Nadzorni svet pri določanju prejemkov predsednika uprave spoštuje Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 21/10 in 8/11), pa tudi Uredbo o določitvi najvišjih razmerij za določitev osnovnih plačil ter višine spremenljivih prejemkov (Uradni list RS, št. 34/10 in 52/11). Mnenje družbe je, da so člani nadzornega organa strokovni, odgovorni in neodvisni pri opravljanju svojih nalog ter delujejo v skladu z določili Kodeksa in ob upoštevanju Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, d. d. Družba izjavlja tudi, da je uprava obvladujoče družbe v letu 2017 aktivno spremljala in neposredno nadzirala poslovanje odvisnih družb ECE, d. o. o., in MHE – ELPRO, d. o. o., skladno s strateškimi usmeritvami z namenom doseganja zastavljenih poslovnih ciljev. Pri vodenju in upravljanju odvisnih družb je uveljavljala enotne standarde korporativnega upravljanja, kot veljajo za obvladujočo družbo v Skupini Elektro Celje. Družba Elektro Celje, d. d., bo Priporočila SDH spoštovala tudi v prihodnje. Skladno s tem bo izpopolnjevala in izboljševala svoj sistem upravljanja. Ob morebitnem odstopanju od podane izjave o spoštovanju Kodeksa bo družba poskrbela za pravočasno objavo.

Vir: Elektro Celje, d. d.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS