Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Družba     DARS,     d.    d.,    je    bila    ustanovljena    z    Zakonom    o    DARS    leta    1993,    kot    koncesionar,    upravljavec    in    vzdrževalec slovenskega   avtocestnega   omrežja   in   omrežja   hitrih   cest.   Družba   v   imenu   in   za   račun   Republike  Slovenije  izvaja  naloge  v zvezi  s  prostorskim  načrtovanjem,  umeščanjem  avtocest  v  prostor  ter  pridobivanjem  zemljišč  za  potrebe  gradnje  avtocest,  v svojem  imenu  in  za  svoj  račun  pa  izvaja  naloge  v  zvezi  z  gradnjo  avtocest.  Družba  je  v  skladu  s  koncesijsko pogodbo pristojna za   kakovostno   upravljanje   in   vzdrževanje   ter   obnavljanje   sistema   cestninskih   cest   v   Sloveniji.  Edini  ustanovitelj  družbe DARS je Republika Slovenija.

DARS, D. D.,

Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Povprečno število zaposlenih: 1.242
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik  Delež lastn. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

Informacija o poslovanju družbe v letu 2022

Ob koncu leta 2022 je družba DARS v Republiki Sloveniji upravljala 625 kilometrov avtocest in hitrih cest, 143 kilometrov priključkov, 22 kilometrov razcepov in 41 kilometrov drugih cest. Vpliv pandemije covid-19, ki je v letih 2020 in 2021 močno prizadela celoten sektor logistike in prometa, je v letu 2022 izzvenel. Promet na avtocestah in hitrih cestah se je glede na predhodno leto povečal, nekoliko je zrasel celo v primerjavi z letom 2019.

Družba DARS je v letu 2022 ustvarila rekordnih 494,5 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je bilo 5 % več kot v letu 2021. Prihodki iz cestnin, ki so glavna skupina prihodkov, so se v letu 2022 glede na leto 2021 povečali za 5 %, od tega največ iz naslova predornin za 23 % na 17,3 mio EUR, nato iz naslova vinjet za 9 % na 195,2 mio EUR ter iz naslova tovornega prometa za 2 % na 267 mio EUR. Doseženi visoki prihodki so v veliki meri posledica zelo dobre turistične sezone.

Na strani odhodkov je družbi uspelo v letu 2022 ohraniti celotne odhodke na enaki ravni kot v letu 2021, to je na ravni 350,4 mio EUR. Stroški materiala so se v tem obdobju zvišali za 43 % na 13,5 mio EUR, a predstavljajo relativno majhen delež vseh stroškov. Povečali so se tudi stroški storitev (+22 %), ki so dosegli 47,3 mio EUR ter stroški dela, ki so znašali 54,1 mio EUR (+13 %), medtem ko so se za 9 % zmanjšali odpisi vrednosti, ki so dosegli 200,6 mio EUR, za 4 % pa so se zmanjšali tudi finančni odhodki, ki so znašali 31,1 mio EUR. Nižji odpisi vrednosti so v večji meri posledica nižjih prevrednotovalnih poslovnih odhodkov zaradi uporabe novega računovodskega modela. To je tudi razlog za skromno, 1 % rast EBITDA, ki je znašala 393,8 mio EUR. Čisti poslovni izid se je v letu 2022 glede na leto 2021 povečal za 20 % na 135,4 mio EUR, s čimer se je izboljšal tudi ustvarjen donos na kapital (ROE), ki je dosegel 4,33 %.

Kapital družbe DARS je ob koncu leta 2022 znašal 3,20 mrd EUR (+ 5 %), medtem ko se je skupna vrednost aktive povečala  za 2 % na 5,16 mrd EUR. Stanje dolga ob koncu leta 2022 je znašalo 1,62 mrd EUR (- 5 %). Ob tem velja dodati, da se je v zadnjih petih letih skupna zadolžitev družbe DARS znižala kar za 844 mio EUR.

V  letu 2022 je družba namenila za investicije »v imenu in za račun DARS« 138,0 mio EUR ter »v imenu in za račun Republike Slovenije«, kamor sodijo naložbe v pridobivanje nepremičnin in prostorsko načrtovanje, 20,3 mio EUR. Največji del sredstev je bil namenjen za realizacijo gradenj in obnov avtocestnih odsekov. Trenutno največji investiciji družbe DARS sta izgradnja druge cevi predora Karavanke in tretje razvojne osi, ki bo severni in jugovzhodni del Slovenije povezala z obstoječim avtocestnim omrežjem, medtem ko se gradbena dela na južnem delu tretje razvojne osi zaradi nasprotovanja civilne iniciative, še niso začela. V letu 2022 se je pričelo s prenovo malih avtocestnih počivališč. S 1. februarjem 2022 so bile v poslovanje DARS uspešno uvedene elektronske vinjete, s čimer so se dokončno poslovile vinjete v obliki nalepk. S tem je bil storjen velik korak v smeri digitalizacije poslovanja družbe.

Ob koncu leta 2022 je bila ukinjena avtocestna policija in vključena v redne enote prometne policije. Kljub kratkemu času delovanja so bili opazni pomembni pozitivni učinki. Družba DARS ocenjuje, da je avtocestna policija pomembno pripomogla k varnosti in posledično tudi pretočnosti prometa na avtocestnem omrežju.

Družba je v letu 2022 uspela doseči in preseči večino ekonomskih meril določenih v Letnem načrtu upravljanja (LNU). Na področju strateških meril je za pričakovanji zaostal kazalec glede dolžine obnovljenih vozišč, kar pa je bila posledica slabega vremena v jesenskih mesecih, ko ni bilo mogoče izvesti vseh predvidenih del. Za pričakovanji je zaostal tudi kazalec števila prometnih nesreč, predvsem kot posledica rekordnega prometa, velikokrat pa tudi zaradi neodgovornega ravnanja voznikov.Osnovni finančni kazalniki

V % 2022 2021 2020
ROE  4,33 3,78 2,06
ROA  2,64 2,20 1,14
EBITDA MARŽA 76,86 80,06 77,32
EBIT MARŽA 37,65 34,71 26,18
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 3,24 3,88 5,15
FINANČNI VZVOD 1,61 1,67 1,77


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

(EUR) 2022 2021 2020
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 310.272.407 168.000.000 208.000.000
DENARNA SREDSTVA 48.340.349 52.577.322 62.307.559
SREDSTVA 5.159.975.244 5.092.759.905 5.175.871.112
KAPITAL 3.199.015.617 3.041.652.197 2.922.963.531
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.519.648.469 1.611.634.596 1.782.570.540
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 248.396.148 267.600.721 295.278.784


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida

(EUR) 2022 2021 2020
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 494.473.636 469.535.406 398.581.556
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 512.306.743 487.309.052 416.199.166
EBIT 192.893.512 169.167.087 108.954.947
EBITDA 393.778.810 390.145.355 321.804.934
ČISTI DOBIČEK 135.132.702 112.703.369 59.526.614

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROE (v %) 4,33 2,86
EBITDA marža (v %) 76,86 79,28
Neto finančni dolg/EBITDA 3,24 3,80
Finančni vzvod 1,61 1,65
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 360.597 330.180

 

STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2022 LNU 2022
Finančno vzdržna izgradnja avtocestnega omrežja in zagotavljanje ustrezne kakovosti upravljanja in vzdrževanja avtoceste    
Dolžina obnovljenih vozišč (v km) 37,74 55,00
Vrednost izvedenih gradbenih del pri obnavljanju AC (v mio EUR) 44,43 75,00
Pretočnost in varnost avtocestnega omrežja    
Zaprta cesta zaradi prometne nesreče (v min) 103,33 116,00
Oviran promet ali zaprt pas zaradi prometne nesreče (v min) 69,97 65,30
Prometne nesreče 1.799 zmanjšanje
Opremljenost potencialno nevarnih odsekov AC/HC z ITS (v %) 66,60 75,00
Skupni indeks zadovoljstva s slovenskimi AC 79,90 78,50
Aktivno upravljanje z dolgom    
Povprečna ponderirana obrestna mera 2,11 1,79
Stopnja lastniškosti financiranja 62,00 60,57
Delež obresti v EBITDA 0,08 0,09
Obrestno kritje (EBITDA/obresti) 12,42 11,67

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve in cilji

Družba DARS je v marcu 2021 sprejela novo strategijo družbe za obdobje 2021 – 2025, ki je bila aprila 2023 prvič novelirana. V strategiji so opredeljene tri ključne strateške smernice družbe DARS:

  1. zagotavljanje varnosti, pretočnosti ter zanesljivih in pravočasnih storitev za uporabnike avtocestnega omrežja,
  2. dolgoročna poslovna stabilnost in trajnostna naravnanost ter
  3. zavzetost in kompetentnost zaposlenih.

 

V skladu s strategijo si bo družba prizadevala zagotavljati večjo varnost ter zmanjšanje števila prometnih nesreč, večjo pretočnost prometa ter povečati indeks zadovoljstva uporabnikov kot tudi zagotavljati stabilno poslovanje in izvajati ključne strateške projekte. Za zagotavljanje večje varnosti namerava DARS v prihodnje na več nevarnih odsekih avtocest uvesti tudi sekcijsko merjenje hitrosti ter nadaljevati krepitev sistemov spremenljive signalizacije. Družba bo nadaljevala z modernizacijo obstoječih cestišč in z gradnjo novih odsekov avtocest in hitrih cest kamor sodijo izgradnja druge cevi predora Karavanke, izgradnja tretje razvojne osi ter vzpostavitev tretjega pasu na vpadnicah v Ljubljano. Prav tako si bo družba prizadevala za digitalno preobrazbo. V zvezi s tem družba med drugim načrtuje tudi uvedbo ponudnikov Evropske elektronske cestninske storitve (EETS – European Electronic Toll Service) v sistem DARSgo, predvidene pa so tudi spremembe na področju cestninjenja težkih tovornih vozil v skladu z direktivo o evrovinjeti (razlikovanje višine cestnine glede na izpuste CO2). S področja trajnostnega poslovanja bodo izvedeni ukrepi za učinkovito rabo energije in zmanjšanje deleža izpustov toplogrednih plinov, družba pa namerava izvesti tudi investicije v pridobivanje zelene energije predvsem z izgradnjo sončnih elektrarn ter tudi zagotoviti dodatno število polnilnic za električne avtomobile na počivališčih ob avtocesti. Za uspešno izvedbo vseh načrtovanih investicijskih projektov bo za dolgoročno stabilnost poslovanja družbe ključno tudi zagotavljanje ustreznih virov financiranja. Družba za leto 2023 načrtuje 525 mio EUR celotnih prihodkov ter 100,5 mio EUR čistega poslovnega izida. Prav tako družba DARS vstopa v fazo povečane investicijske aktivnosti, saj bo za investicije v letu 2023 namenjenih kar 301,5 mio EUR, le-te pa se bodo v naslednjih letih še okrepile.

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednja referenčna kodeksa:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

   DA    

Opomba: Odstopanja od spoštovanja zgoraj navedenih kodeksov so navedena oziroma pojasnjena v Letnem poročilu družbe za leto 2022.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS