Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Gorenjska sestavljajo obvladujoča družba Elektro Gorenjska in njena odvisna družba Gorenjske elektrarne, ki je v 100-odstotni lasti družbe Elektro Gorenjska. Skupina kot povezani osebi obravnava še družbo ECE, v kateri ima družba Elektro Gorenjska 25,7-odstotni delež, in družbo Soenergetika, v kateri imajo Gorenjske elektrarne 25-odstotni lastniški delež. Družba ECE opravlja dejavnost nakupa in prodaje električne energije in drugih energentov ter izvaja storitve svetovanja. Hčerinska družba Gorenjske elektrarne pa opravlja dejavnost pridobivanje EE iz mHE.
Družba Elektro Gorenjska izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.
 

ELEKTRO GORENJSKA, D. D.

Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Število zaposlenih: 315
Lastniški delež RS: 79,48 %
Lastniški delež SDH: 0,31 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,48
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 2,50
BAU 1, D. O. O. 1,66
SAVA-RE, d. d. 1,62
Pivovarna Laško Union, d. o. o. 1,57

 

Poslovanje skupine v letu 2019

Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2019 dosegla čisti poslovni izid v višini 7,3 mio EUR, kar je za 1,5 mio EUR manj kot v preteklem letu. K slabšemu poslovnemu izidu so prispevali predvsem nižji prihodki po pogodbi s SODO, višji poslovni odhodki in slabši rezultat poslovanja pridružene družbe ECE. Čisti prihodki od prodaje so v letu 2019 znašali 37,8 mio EUR in so bili v primerjavi s predhodnim letom višji za 0,54 mio EUR oz. za 1,4 %. Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2019 znašali 8,5 mio EUR in so skoraj enaki kot predhodno leto. Stroški dela v višini 13,5 mio EUR so za 0,44 mio EUR višji kot leto prej.

Sredstva skupine Elektro Gorenjska so na zadnji dan leta 2019 znašala 243,2 mio EUR, kar je za 4,3 mio EUR več kot v letu 2018, in so se v primerjavi s stanjem na zadnji dan leta 2018 povečala za 1,8 %. Na dan 31. december 2019 je bil kapital v višini 165,9 mio EUR in je v primerjavi s stanjem kapitala na dan 31. december 2018 višji za 4,6 mio EUR oziroma za 2,8 %. Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2019 investirala 16,9 mio EUR, kar je za 1,6 mio EUR manj kot v letu 2018.

Skupina Elektro Gorenjska je imela na dan 31. december 2019 zaposlenih 315 delavcev, kar je za štiri več kot na 31. december 2018.

Družba oz. skupina Elektro Gorenjska je pri ekonomskih merilih – dodani vrednosti na zaposlenega in CAPEX v čistih prihodkih od prodaje – presegla načrtovane vrednosti po LNU 2019. Nekoliko pod načrtovanimi pa so bile vrednosti kazalnikov ROA, EBITDA marža, neto finančni dolg/EBITDA in ROE skupine.

Dodana vrednost na zaposlenega je bila višja zaradi višje dodane vrednosti oziroma višjih prihodkov od storitev za trg, višjih prevrednotovalnih poslovnih prihodkov in nižjih stroškov storitev. Višja vrednost kazalnika CAPEX v čistih prihodkih od prodaje je rezultat večjega obsega investicij od načrtovanega. Zaradi večjega obsega investicij od načrtovanega je stanje denarnih sredstev konec leta 2019 nižje od načrtovanega, kazalnik neto finančni dolg/EBITDA pa je posledično nekoliko slabši. Na malenkost nižjo vrednost kazalnikov ROA in EBITDA marža vpliva nižji realiziran čisti dobiček oz. visoki stroški na osnovi aktuarskega izračuna in zmanjšanje prihodkov zaradi upoštevanja končnega obračuna regulativnega leta 2018. ROE skupine je predvsem zaradi slabšega poslovanja pridružene družbe ECE pod načrtovanim.

V okviru strateških meril družba pri kazalnikih SAIDI, delež izgub na distribuirano EE in MAIFI dosega boljše vrednosti od načrtovanih v LNU 2019. Vrednost kazalnika OPEX na distribuirano EE je nekoliko slabša predvsem zaradi visokih stroškov na osnovi aktuarskega izračuna, vrednost kazalnika SAIFI pa zaradi velikega doprinosa ene same okvare (0,3), ki se je marca zgodila na območju Posavca.

Vsa predstavljena finančna merila kažejo, da je bilo poslovanje družbe v letu 2019 na nivoju plana. Le čisti poslovni izid je bil zaradi že omenjenih stroškov in znižanja prihodkov za 2 odstotni točki pod rezultatom, predvidenim v poslovnem načrtu.Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PRED DAVKI 5,20 6,29 5,25
ROA PRED DAVKI 3,53 4,23 3,52
EBITDA MARŽA 48,63 49,11 47,76
EBIT MARŽA 20,29 22,32 20,01
NETO DOLG/EBITDA 2,14 2,18 2,20
FINANČNI VZVOD 1,47 1,48 1,50


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 988.631 1.800.835 1.100.480
DENARNA SREDSTVA 7.895.236 6.365.442 8.689.779
SKUPAJ SREDSTVA 243.184.405 238.792.693 232.040.144
KAPITAL 165.914.359 161.338.484 155.011.257
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 47.426.246 48.590.100 47.663.742
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 12.841.422 13.496.601 14.364.205


Osnovni podatki iz izkaza uspeha

  2019 2018 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 37.853.514 37.316.975 36.104.833
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 43.856.345 43.753.970 41.907.924
ODPISI VREDNOSTI 12.428.932 11.720.804 11.631.647
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 7.260.202 8.796.285 6.974.762

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROA (v %) 3,03 3,10
EBITDA marža (v %) 47,90 48,00
Neto finančni dolg/EBITDA 2,71 2,62
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 49,09 46,80
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 108.874,15 406.440,00
ROE skupine (v %) 4,44 4,74

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2019 LNU 2019
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 17,88 20,00
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 4,00 4,44
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 20,88 20,07
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 0,73 0,60
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 3,45 7,00

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve

 • Pridobitev lastne koncesije za distribucijo električne energije;
 • organizacijska kultura in zavzetost zaposlenih;
 • razvoj celovitega in naprednega sistema inoviranja na ravni Skupine Elektro Gorenjska;
 • vzpostavitev novega poslovnega modela energetskega inženiringa na ravni Skupine Elektro Gorenjska;
 • uvedba poslovne inteligence (BI) v Skupini Elektro Gorenjska;
 • vzpostavitev korporativnega upravljanja v Skupini Elektro Gorenjska;
 • vzpostavitev učinkovitega projektnega vodenja na ravni Skupine Elektro Gorenjska;
 • optimalno načrtovanje in izvajanje investicij.

Strateški cilji

 • Kompetentni zaposleni na vseh ravneh;
 • zavzeti in ustvarjalni zaposleni;
 • agilna kultura in vključevalno vodenje;
 • zadovoljstvo uporabnikov in ključnih poslovnih partnerjev v verigi vrednosti;
 • optimalen odnos z vsemi lokalnimi skupnostmi in interesnimi skupinami;
 • ponudba novih produktov oz. storitev ob transparentni ločitvi tržnih od netržnih dejavnosti;
 • odprt, učinkovit inovacijski sistem in razvoj novih tržnih storitev;
 • stroškovna učinkovitost in vitka organiziranost;
 • integriran sistem vodenja kakovosti na ravni Skupine;
 • kakovostno projektno vodenje na ravni Skupine;
 • večja donosnost;
 • rast dodane vrednosti na zaposlenega;
 • rast prihodkov.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

NE

 

Vir: Elektro Gorenjska, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS