Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Gorenjska sestavljajo obvladujoča družba Elektro Gorenjska in njena odvisna družba Gorenjske elektrarne, ki je v 100-odstotni lasti družbe Elektro Gorenjska. Skupina kot povezano osebo obravnava družbo Soenergetika, v kateri imajo Gorenjske elektrarne 25-odstotni lastniški delež. Hčerinska družba Gorenjske elektrarne opravlja dejavnost proizvodnje električne energije iz malih hidroelektrarn. Družba Elektro Gorenjska izvaja delegirane storitve gospodarske javne službe distribucijskega operaterja.

 

ELEKTRO GORENJSKA, D. D.

Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Povprečno število zaposlenih: 308
Lastniški delež RS: 79,47 %
Lastniški delež SDH: 0,30 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. junija 2022

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,47
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 2,50
BAU 1, D. O. O. 1,66
SAVA-RE, d. d. 1,62
Pivovarna Laško Union, d. o. o. 1,56

 

Informacija o poslovanju skupine Elektro Gorenjska

Poslovanje v letu 2021 je deloma zaznamovala epidemija covida-19. Med letom je skupina pričela izvajati strateški projekt za vzpostavitev celovite rešitve Business Inteligence, prejela je pravnomočno gradbeno dovoljenje za celovito prenovo hidroelektrarne Standard v Kranju, med zaposlenimi je začela interno kampanjo socialnega inženiringa za zagotavljanje kibernetske varnosti za varno in zanesljivo prihodnost in zavedanje njenega pomena, sodelovala je v več razvojnih projektih ter se udeležila in organizirala več izobraževalnih dogodkov. V oktobru je z družbo HSE, d. o. o., podpisala pogodbo o prodaji 13,1-odstotnega deleža v družbi ECE, d. o. o.

 

Čisti prihodki od prodaje v letu 2021 so znašali 39,77 mio EUR in so bili v primerjavi s predhodnim letom višji za 7,14 % oz. za 2,65 mio EUR. V primerjavi z letom 2020 se je odjem električne energije povečal za 5,19 %, distribuirane je bilo 1178 GWh električne energije.

 

Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2021 znašali 8,94 mio EUR in so za 0,26 mio EUR višji kot v predhodnem letu. Stroški so bili višji na račun višjih stroškov storitev raziskovalnega dela in storitev vzdrževanja. Stroški dela v višini 13,95 mio EUR so za 0,22 mio EUR nižji kot leto prej, kar je predvsem rezultat nižjih drugih stroškov dela. Na dan 31. decembra 2021 je bilo v skupini 311 zaposlenih, kar je za dva manj kot na dan 31. decembra 2020. V povprečju (glede na število ur) je bilo v letu 2021 v skupini 308 zaposlenih.

 

Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2021 dosegla čisti poslovni izid v višini 7,9 mio EUR, kar je za 2,55 mio EUR več kot v predhodnem letu. Čisti poslovni izid je v primerjavi z doseženim v letu 2020 višji predvsem zaradi višjih prihodkov po pogodbi s SODO*, večje količine distribuirane električne energije (za 6 % več kot načrtovano) in višjih finančnih prihodkov (prodaja 13,1 % deleža v družbi ECE).

 

Investicije Skupine Elektro Gorenjska so v letu 2021 znašale 17,4 mio EUR, za 1,75 % več kot v predhodnem letu, investicije družbe Elektro Gorenjska pa 16,1 mio EUR, za 21,97 % več, kot je bilo načrtovano. Konec leta 2021 je bilo v kabelski izvedbi 68,1 % celotnega SN-omrežja in 87,0 % celotnega NN-omrežja. V primerjavi s koncem leta 2020 se je delež VN- in SN-omrežja v kabelski izvedbi povečal za 0,6 odstotne točke, delež NN-omrežja pa za 0,3 odstotne točke.

 

Družba Elektro Gorenjska, d. d., je pri ekonomsko-finančnih kazalnikih dosegla vsa pričakovanja po LNU. Med ekonomsko-finančnimi kazalniki pozitivno najbolj odstopa kazalnik CAPEX v čistih prihodkih od prodaje, s 45,03 %, kar je za 25,23 % boljše od pričakovanj po LNU. Kazalnik ROA je s 3,37 % od pričakovanj po LNU višji za 0,43 odstotne točke. Kazalnik ROE (skupine) je s 4,6 % presegel pričakovanja po LNU za 0,38 odstotne točke oziroma za 9 %. Bruto dodana vrednost na zaposlenega znaša 115.267 EUR in je od pričakovanj po LNU višja za 4.087 EUR. 

 

Strateški cilji družbe se merijo s strateškimi kazalniki SAIDI, SAIFI, MAIFI, delež izgub na distribuirano električno energijo in OPEX na distribuirano električno energijo. Družba Elektro Gorenjska je dosegla boljše rezultate od pričakovanj po LNU pri vseh strateških kazalnikih. Družba je dosegla boljše rezultate od predhodnega leta pri vseh kazalnikih, razen pri kazalniku SAIDI, ki je z 22,22 za 12,05 % slabši od rezultata v letu 2020. 

 

*Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je v letu 2020 znižal donos na sredstva s 5,26 % na 4,13 %. V letu 2021 se je donos na sredstva popravil nazaj na 5,26 %.

 

 Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE (v %) 4,60 3,20 4,44
ROA (v %) 3,17 2,19 3,01
EBITDA MARŽA (v %) 48,48 46,64 48,63
EBIT MARŽA (v %) 20,00 17,09 20,29
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 1,91 2,15 2,14
FINANČNI VZVOD 1,44 1,46 1,47


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 4.006.962 3.011.605 988.631
DENARNA SREDSTVA 5.996.468 5.920.503 7.895.236
SREDSTVA 252.115.035 246.247.361 243.184.405
KAPITAL 174.624.768 168.642.937 165.914.359
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 43.477.539 45.327.984 47.426.246
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 16.368.379 13.553.133 12.841.422


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida

  2021 2020 2019
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 39.766.295 37.114.917 37.853.514
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 45.292.033 43.671.329 43.856.345
EBIT 9.060.263 7.461.483 8.896.549
EBITDA 21.958.770 20.369.731 21.325.481
ČISTI DOBIČEK 7.897.717 5.349.080 7.260.202

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROA (v %) 3,37 2,94
EBITDA marža (v %) 48,25 47,61
Neto finančni dolg/EBITDA 2,40 2,58
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 45,03 38,53
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 118.053,91 111.180,00
ROE skupine Elektro Gorenjska (v %) 4,60 4,22

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2021 LNU 2021
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 22,22 26,50
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 3,71 4,41
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 21,64 21,78
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 0,55 0,79
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 3,41 7,10

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Družba bo za nove investicije in rekonstrukcije elektroenergetske infrastrukture in za ostala sredstva v letu 2021 namenila 13,2 mio EUR, v letih 2022 in 2023 pa 14,2 mio EUR letno. Izhodišče za pripravo načrta investicij regulirane dejavnosti za leto 2021 je desetletni Načrt razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za obdobje 2019–2028.

 

V letu 2022 bo na poslovanje družbe močno vplival Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), ki določa, da se v obdobju od 1. februarja do 30. aprila 2022 tarifne postavke za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine znižajo na nič.  Družba ocenjuje, da se ji bodo prihodki znižali za približno 9,66 mio EUR, kar bo bistveno vplivalo na investicijski potencial družbe.

Strateške usmeritve

Strateške usmeritve družbe so:

  • razvoj kadrov in agilne organizacijske kulture,
  • uspešnost poslovanja: razvoj portfelja dejavnosti, trajnostnih poslovnih modelov in učinkovite korporativne organiziranosti skupine,
  • razvoj odprtega in vitkega sistema raziskav, razvoja in inoviranja na ravni skupine,
  • razvoj vitke in digitalizirane procesne projektne organiziranosti.

Strateški cilji

Strateški cilji družbe so:

  • opolnomočenje za delovanje in zagotavljanje storitev na trgu prožnosti (sistemske storitve),
  • biti najboljši operater po tehničnih in ekonomskih kazalnikih za distribucijo električne energije v Sloveniji, primerljiv z najboljšimi v EU,
  • inovativen razvoj tržnih dejavnosti, ki so sprejemljive z vidika nove evropske in slovenske regulative ter zagotavljajo celovitost rešitve za uporabnike,
  • povečanje proizvodnje okoljsko čiste energije.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

   DA    

Vir: Elektro Gorenjska, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS