Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

SID   banka,   d.  d.,  Ljubljana  (SID  banka)  je  specializirana  spodbujevalna,  izvozna  in  razvojna  banka  s  pooblastilom  za  izvajanje trgu  dopolnilnih  dolgoročnih  finančnih  storitev  na  različnih  področjih,  pomembnih  za  trajnostni  razvoj  RS.  Med  dejavnostmi, ki  jih  SID  banka  izvaja,  je  temeljna  dejavnost  financiranje  na  področju  tržnih  vrzeli,  kamor  spadajo  predvsem  mala  in  srednje velika podjetja (MSP), razvojni, okoljevarstveni, infrastrukturni in energetski projekti ter internacionalizacija podjetij.

Pri   izvajanju   storitev   lahko  banka   uporablja  finančne  instrumente,  razpoložljive  v  zakonodaji  EU  in  slovenski  zakonodaji,  kot so   krediti,   garancije   in   druge   oblike   jamstev   in   prevzemanja   tveganj,   odkupi   terjatev,   finančni   zakup,   finančni  inženiring, koncesijski     krediti     in     drugi     instrumenti     mednarodnega     razvojnega     sodelovanja,     kapitalske     naložbe     in     druge    oblike financiranja, ter jih vključuje v razvojno-spodbujevalne programe financiranja.

Po   pooblastilu   RS   izvaja   naslednje   dejavnosti:   (i)   zavarovanje   pred   nemarketabilnimi  riziki  (v  imenu  in  za  račun  RS  zavaruje komercialne     in     nekomercialne     rizike     izvoznih     transakcij,     ki     jih     zaradi     njihove   narave   in  stopnje    rizičnosti  zasebni pozavarovalni  sektor  ni  pripravljen  prevzeti  ali  pa  ima  za  to  omejene  zmogljivosti),  (ii)  upravljanje  sklada  skladov  za izvajanje finančnih    instrumentov    v    okviru    evropske    kohezijske    politike  (EKP)    2014–2020,    (iii)    izvajanje   jamstvenih   shem   ter   (iv) upravljanje emisijskih kuponov in kjotskih enot.
 

SID BANKA, D. D.

Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 223
Lastniški delež RS: 99,41 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 99,41
SID banka, d. d., Ljubljana 0,59

 

 

Komentar poslovanja v letu 2022

SID banka je v letu 2022 poslovala z dobičkom, ki je precej presegel planirano vrednost, a bil bistveno nižji kot leta 2021. Dobiček je presegel plan predvsem zaradi nižjih stroškov poslovanja, pa tudi višjih obrestnih in neobrestnih prihodkov, korigiranih za učinke PS in FOF ter nižjih korigiranih neto odhodkov za oslabitve in rezervacije. V primerjavi z letom 2021 je dobiček nižji za 15,8 mio EUR predvsem zaradi enkratnih učinkov poslovanja v letu 2021 (odplačila kreditov večjega upnika) in neto odhodkov iz odprave oslabitev kreditov v letu 2022, korigiranih za učinke PS in FOF  (v letu 2021 je imela Banka neto prihodke).

 

Čiste obresti so bile glede na leto 2021 nižje za 13,5 %. Upad je predvsem posledica rasti odhodkov za obresti zaradi rasti tržnih obrestnih mer in prenehanja pozitivnih učinkov negativnih obrestnih mer za TLTRO v zadnjem kvartalu leta 2022, kot tudi zaradi enkratnih učinkov iz odplačila kreditov v letu 2021. Čisti neobrestni prihodki, korigirani za učinke PS in FOF, so glede na leto 2021 nižji za 39 % (9,6 mio EUR), kar je posledica enkratnih učinkov v letu 2021, brez enkratnih učinkov pa so se čisti neobrestni prihodki zvišali za 5,0 %.

 

Stroški Banke so se zvišali za 5 % in dosegli 21,7 mio EUR, kar je 11 % manj kot je bilo planirano. 73 % vseh stroškov predstavljajo stroški dela, ki so se glede na leto 2021 povečali za 9,3 %, kar je v veliki meri povezano z vključitvijo nagrad za poslovno uspešnost za leto 2022 med stroške tega leta. Stroški dela so sicer nižji od plana. Stroški storitev so bili za 5,2 % nižji kot v 2022 in so prav tako zaostali za planom predvsem zaradi nižjih stroškov licenc za programsko opremo, stroškov reklam in sponzorstva in stroškov vzdrževanja programske opreme.

 

Neto odhodki za oslabitve in rezervacije, korigirani za učinke PS in FOF, so znašali 0,4 mio EUR, medtem ko je Banka v letu 2021 sproščala oslabitve in rezervacije in ustvarila neto prihodke v višini 4,8 mio EUR.

 

Celotni kapital Banke se je v letu 2022 znižal za 41 mio EUR (-8,3%) zaradi rasti obrestnih mer, ki so povzročile negativni akumulirani drugi vseobsegajoči donos. Kapitalska ustreznost kljub znižanju ostaja ugodna in je presegla ciljno vrednost iz LNU.

 

Kreditni portfelj je konec leta 2022 znašal 1.692 mio EUR in se vrednostno glede na leto prej ni spremenil, spremenila pa se je struktura kreditov. Krediti strankam, ki niso banke, so se povečali za 182,8 mio EUR (+15,2%),  medtem ko so se krediti bankam znižali za skoraj 37 % (182,6 mio EUR), od tega za 115,8 mio EUR zaradi predčasnih vračil kreditov. Delež neto kreditov bankam znaša 18 %, medtem ko je v začetku leta znašal 29 %.Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE  (v %) 1,78 4,96 1,82
ROA (v %) 0,30 0,83 0,32
CIR (v %) 81,65 60,97

31,09


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
KREDITI BANKAM 343.990.000 568.769.000 783.725.000
KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE 1.382.527.000 1.199.698.000 1.091.560.000
SREDSTVA 2.799.708.000 2.834.032.000 2.907.358.000
KAPITAL 450.869.000 491.766.000 476.107.000
DEPOZITI STRANK, KI NISO BANKE 0 0 0
KREDITI BANK 265.594.000 303.003.000 565.865.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2022 2021 2020
ČISTE OBRESTI 24.214.000 28.006.000 23.193.000
ČISTE OPRAVNINE  242.000 1.544.000 293.000
ADMINISTRATIVNI STROŠKI -20.694.000 -19.577.000 -17.342.000
REZULTAT PRED OSLABITVAMI IN REZERVACIJAMI 4.872.000 13.161.000 40.583.000
OSLABITVE IN REZERVACIJE 5.181.000 16.325.000 -30.121.000
ČISTI DOBIČEK 8.251.000 24.030.000 8.490.000
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA, KI PRIPADA VEČINSKEMU LASTNIKU 8.251.000 24.030.000 8.490.000


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA (v %) REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROE (v %) 1,78 0,20
CIR (v %) 81,65 63,63
Delež NPL v vseh posojilih (v %) 4,78 5,00
Neto obrestna marža (v %) 0,87 0,80
Kapitalska ustreznost (celotni kapital) (v %) 25,41 20,00
STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2022 LNU 2022
Ustrezen obseg aktivnosti – obseg poslov financiranja (v mrd EUR)

2,22

2,15
Spodbujevalni učinek obrestnih mer skladov finančnega inženiringa in neposrednega financiranja sklada skladov (v %) 95,00

90,00

Proticiklična naravnanost rasti posojil glede na proizvodno vrzel (v mio EUR) 358 400

Dosežene vrednosti kazalnikov ROE, deleža NPL, obrestne marže in kapitalske ustreznosti so bile v letu 2022 boljše kot je določal Letni načrt upravljanja za leto 2022 (LNU). Od ciljne vrednosti iz LNU negativno odstopa le vrednost kazalnika CIR, ki je v letu 2022 znašal 82 %, njegova vrednost pa se je glede na leto 2021 zvišala za 20,7 o. t. Normaliziran CIR (korekcija za učinke posojilnih skladov (PS) in FOF)* je bil nižji in znaša 67,47 %, kar je 15,5 o. t. pod planirano vrednostjo in je posledica tako višjih realiziranih normaliziranih prihodkov, kot tudi nižjih realiziranih stroškov. Stroški SID banke (v nadaljevanju tudi: Banka) so se sicer zvišali za 5 % in dosegli 21,7 mio EUR, njihova višina pa je bila za 11 % nižja kot je bilo planirano.

 

V letu 2022 je Banka realizirala vsa strateška merila iz LNU.

 

*Sklad skladov (Fund of Funds) za izvajanje finančnih instrumentov v okviru evropske kohezijske politike (EKP), s katerim upravlja Banka.

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje

Strategija razvoja SID banke za obdobje 2023 – 2025 postavlja ključne usmeritve za banko prek osrednjih vodil za tri temeljne vidike:

 • Mandat banke: zagotoviti vzporedno razvojno in proticiklično delovanje;
 • pristop do stranke: postaviti stranko v središče razmišljanja in delovanja;
 • upravljanje banke: struktura poslovnega modela mora zagotavljati dolgoročno vzdržno poslovanje s poslovnim izidom, ki je (kumulativno) pozitiven v celotnem gospodarskem ciklu.

 

SID banka bo s temi usmeritvami nadgrajevala svoj dolgoročno vzdržen poslovni model, usmerjen v izvajanje programov financiranja z visokimi multiplikativnimi učinki za gospodarstvo in trajnostni razvoj. Za prihodnje srednjeročno obdobje predvidena nadgrajevanje naslednjih področij in izvajanje naslednjih ključnih strateških aktivnosti:

 1. Učinkovita organizacija.
 2. Produkti, programi, sheme za proticiklično delovanje.
 3. Razvoj produktov in partnerstva s poslovnimi bankami za zaokrožitev produktne palete.
 4. Nadgradnja operativne kapacitete; prenova operativnih procesov.
 5. Prenova upravljanja informacijske tehnologije.
 6. Upravljanje virov sredstev, razreza produktnih sklopov in rezultata banke.
 7. Upravljanje stroškov in optimizacija poslovanja banke (angl. »waste management«)
 8. Vključitev v naslednji večletni finančni okvir EU, obnova skladov iz pretekle perspektive in krepitev ukrepov finančnega inženiringa.
 9. Vzpostavitev razvojnega partnerstva s ključnimi deležniki; zagotovitev vzajemnega partnerskega odnosa, ki omogoča, da delovanje SID banke v največji možni meri prispeva k trajnostnemu razvoju Slovenije, SID banka pa prispeva svoje znanje k ustvarjanju dolgoročnih razvojnih strategij RS.
 10. Zelena strategija SID banke; Nadaljnja krepitev vloge pri spodbujanju in financiranju prehoda v trajnostno gospodarstvo.

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države          

DA            

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS