Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Zavarovalna skupina Sava (Skupina) je ena večjih zavarovalnih skupin v jugovzhodni Evropi, katere glavni segmenti poslovanja so pozavarovanje, zavarovanje Slovenija, zavarovanje tujina, pokojninska zavarovanja, asistenčne storitve in upravljanje premoženja.

Skupino je na dan 31. decembra 2021 sestavljalo 22 družb. Največja družba znotraj Skupine je kompozitna zavarovalnica Zavarovalnica Sava, d. d. (nastala z združitvijo Zavarovalnice Maribor, d. d., Zavarovalnice Tilia, d. d., Velebita osiguranje, d. d., in Velebita životno osiguranje, d. d.).

Zavarovalniški del Skupine sestavlja še osem zavarovalnic s sedežem v Sloveniji in državah regije Adria (Hrvaška, Srbija, Črna gora, Kosovo, Severna Makedonija) in sedem nezavarovalnih družb.

S prevzemom Vite v letu 2020 je Skupina izboljšala svoj tržni položaj v Sloveniji, kjer se po tržnem deležu v zavarovalni dejavnosti uvršča na drugo mesto.

Sava Re, d. d., ki je v Skupini obvladujoča družba, dejavnost pozavarovanja opravlja v več kot 100 državah sveta in je največja pozavarovalnica s sedežem v centralni in vzhodni Evropi.

SAVA RE, D. D.

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 2.924
Lastniški delež RS: 13,89 %
Lastniški delež SDH: 17,68 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik Delež las. (%)
SDH, D. D. 17,67
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. – FIDUCIARNI RAČUN 14,91
REPUBLIKA SLOVENIJA 13,89
SAVA RE, D. D. 10,00
EBRD 6,22

 

 

Komentar poslovanja v letu 2021

V letu 2021 je Skupina poslovala zelo uspešno, k dobrim rezultatom so prispevali vsi odseki poslovanja. Rast njene dobičkonosnosti je predvsem posledica: i) ugodnega vpliva epidemije covida-19, ki se je odrazila v manjši pogostosti škodnih dogodkov, ii) rasti vrednosti naložbenega portfelja in preseganja naložbenega donosa, iii) stroškovne učinkovitosti.

Skupina je v letu 2021 ustvarila 732,7 mio EUR poslovnih prihodkov (za 7,6 % več kot leto prej) in zbrala 729,9 mio EUR kosmatih zavarovalnih premij, kar je za 7,4 % več kot leta 2020 in več od načrtov družbe (plan vsaj 685 mio EUR). Največji vpliv na rast zavarovalnih premij so imeli življenjska zavarovanja v Sloveniji s 40-odstotno rastjo, prevzem Vite v letu 2020, pozavarovanja s 5-odstotno rastjo, premoženjska in življenjska zavarovanja v tujini pa s 5- in 3-odstotno rastjo. Za 5,1 % se je povečala tudi kosmata premija, zbrana na slovenskem trgu, s tem da se je obseg premij segmenta premoženje Slovenija zmanjšal zaradi nadaljnjega opuščanja FOS poslov.

Čisti odhodki za škode so bili za 4 % nižji kot leto prej in so znašali 409 mio EUR, ugodno škodno dogajanje (predvsem v odseku avtomobilskih zavarovanj) se je nadaljevalo tudi v letu 2021 zaradi ukrepov za obvladovanje epidemije covida-19. Čisti merodajni škodni količnik Skupine se je tako v letu 2021 močno izboljšal in je znašal 55,6 % (leto prej 61,6 %). V letu 2021 se je nekoliko izboljšala tudi vrednost čistega stroškovnega količnika, ki je znašal 29 % (leto prej 29,5 %), na kar sta ugodno vplivali predvsem rast poslovnih prihodkov in optimizacija poslovanja. Posledično je čisti kombinirani količnik dosegel 88,3 % in je bil ugodnejši kot leto pred tem (93,9 %) in kot je bil načrtovan (94 %). Donosnost naložbenega portfelja je bila v razmerah nizkih obrestnih mer nekoliko višja kot leta 2020 in višja od načrtovane vrednosti za leto 2021 ter je znašala 1,8 % (v primerljivem obdobju leta 2020 1,6 %, načrt družbe 1,5 %).

Skupina je leto 2021 zaključila s 76,2 mio EUR čistega dobička, kar precej presega načrtovano vrednost (nad 53 mio EUR) in je za 35,1 % večja kot leto prej. Dosegla je rekordno 15,8-odstotno donosnost lastniškega kapitala (ROE), kar je za 2,5 odstotne točke več kot leto prej, za 3,8 odstotne točke več od napovedi v LNU 2021 in za 4,3 odstotne točke nad plani Skupine. Dobiček so ustvarili vsi poslovni odseki, največji vpliv so imeli odsek premoženje (ugodno škodno dogajanje v Sloveniji), pozavarovanje (boljši rezultati segmenta ob nižjih škodah), pokojninsko zavarovanje in upravljanje premoženja (ugodno gibanje finančnih trgov v letu 2021). Rast dobička je tudi posledica vključitve celoletnega poslovanja Vite v Skupino.

Redna letna skupščina je bila izvedena dne 25. maja 2021 in je izglasovala vse sklepe v vsebini, kot je bila predlagana v sklicu skupščine.

Obe bonitetni agenciji (S&P in AM Best) sta v letu 2021 potrdili bonitetno oceno A, s stabilno srednjeročno napovedjo.

Na dan 31. decembra 2021 je Skupina kapitalsko ustrezna in izkazuje visok solventnostni količnik v višini 198 %. Višina količnika ustreza tudi notranjim merilom Skupine, ki določajo optimalni solventnostni količnik v razponu od 180 do 220 %, kar podpira strategijo Skupine za obdobje 2020–2022 ter predvideno organsko rast in rast s prevzemi.

 

 Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE) 15,80 13,80 13,80
ČISTI ŠKODNI KOLIČNIK 55,60 61,60 61,70
KAPITALSKA USTREZNOST 198,00 200,00 220,00
KOMBINIRANI KOLIČNIK 88,30 93,90 93,80
ODHODKOVNI KOLIČNIK 29,00 29,50 31,30


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
FINANČNE NALOŽBE 1.472.688.443 1.430.149.336 1.064.874.239
SKUPAJ SREDSTVA 2.658.322.359 2.467.251.303 1.885.953.003
KAPITAL 504.077.018 460.214.488 384.776.847
PODREJENE OBVEZNOSTI 74.863.524 74.804.974 74.822.710
ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE 1.237.500.117 1.233.312.054 933.952.709
ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE 524.183.338 409.604.428 220.613.698


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                         

  2021 2020 2019
OBRAČUNANE KOSMATE PREMIJE 729.898.408 679.749.305 598.526.157
ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE –408.814.273 –426.695.412 –399.191.460
ČISTI DOBIČEK 76.167.178 56.386.299 50.194.588
OBRATOVALNI STROŠKI –219.931.765 –203.216.146 –186.955.234
PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV 103.549.259 49.634.816 46.270.470
SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO TEHNIČNIH REZERVACIJ 23.872.769 40.613.572 46.506.883


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja 

EKONOMSKA MERILA (v%) REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROE (v %) 15,80 12,00
Čisti kombinirani količnik (brez vpliva tečajnih razlik) (v %) 88,30 95,00
Donosnost naložb (brez vpliva tečajnih razlik) (v %) 1,80 1,50
Kapitalska ustreznost (v %) 198,00 180,00
Čisti stroškovni količnik (brez vpliva tečajnih razlik) (v %) 29,00 33,00

Družba je dosegla oziroma presegla vsa ekonomska merila, ki jih je v LNU za leto 2021 določil SDH.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Skupina uspešno uresničuje svojo strategijo 2020–2022. V dveh tretjinah strateškega obdobja je razvila večkanalno komunikacijo, nadgradila spletne in druge samooskrbne rešitve ter vpeljala elektronsko obveščanje strank, nadaljuje pa razvijanje in uvajanje umetne inteligence v škodni proces in spletno prodajo. Velik poudarek daje prilagojenosti storitev in uporabniški izkušnji ter krepitvi osebnega svetovanja in odnosa s stranko.

 

Ključne strateške usmeritve Zavarovalnice skupine Sava v obdobju 2020-2022 so:

 • digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče,
 • IT-transformacija,
 • rast s prevzemi, ki bo dopolnjevala učinkovito organsko rast.

 

Ključni vrednostni cilji skupine v obdobju do leta 2022 so:

 • rast prihodkov povprečno > 5 % letno, doseganje 720 mio EUR v letu 2022;
 • ROE > 12 %;
 • solventnostni količnik med 180 in 220 % (med spodnjo in zgornjo mejo optimalne ravni kapitaliziranosti glede na pripravljenost za prevzem tveganj);
 • čisti kombinirani količnik < 95 % (premoženjska zavarovanja in pozavarovanja);
 • donosnost naložb > 1,5 % (brez stroškov podrejenega dolga);
 • rast premoženjskih zavarovanj: v Sloveniji > 2 % letno, v Adria regiji > 4 % letno;
 • rast kosmatih premij življenjskih zavarovanj v letu 2022 glede na leto 2019: v Sloveniji za 80 %, v Adria regiji za 25 %;
 • rast pozavarovanj > 3 % letno;
 • pokojnine – rast vrednosti sredstev v upravljanju > 9 % letno;
 • rast vrednosti sredstev v upravljanju v 2022 > 4 %;
 • v sestavi portfelja najmanj 80 % obveznic, depozitov in denarnih ustreznikov in vsaj 75 % naložbenega portfelja z bonitetno oceno investicijskega razreda.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb                      

DA     

Vir: Sava Re, letno poročilo 2021.

Predstavitev 20 največjih družb v RS