Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2020. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Zavarovalna skupina Sava (prej Skupina Sava Re) je ena večjih zavarovalnih skupin v jugovzhodni Evropi.

Sava Re, d. d. (Sava Re), ki je obvladujoča družba v Zavarovalni skupini Sava, opravlja dejavnost pozavarovanja v več kot 100 državah sveta in je največja pozavarovalnica s sedežem v centralni in vzhodni Evropi. Svoje pozavarovalne storitve nudi več kot 350 partnerjem po vsem svetu.

Največja družba znotraj skupine je kompozitna zavarovalnica Zavarovalnica Sava, d. d. (nastala z združitvijo Zavarovalnice Maribor, d. d., Zavarovalnice Tilia, d. d., Velebita osiguranje, d. d., in Velebita životno osigurnje, d. d.).

Poleg Save Re sestavlja na dan 31. decembra 2020 zavarovalniški del Zavarovalne skupine Sava še osem zavarovalnic s sedežem v Sloveniji in državah regije Adria (Hrvaška, Srbija, Črna gora, Kosovo in Severna Makedonija), ki imajo v svojem lastništvu prav tako odvisne družbe.

Poleg (po)zavarovalnic sestavlja skupino še sedem nezavarovalnih družb.

V letu 2020 se je Zavarovalni skupini Sava pridružila tudi življenjska zavarovalnica Vita. S prevzemom Vite je Zavarovalna skupina Sava izboljšala svoj tržni položaj v Sloveniji, kjer se po tržnem deležu v zavarovalni dejavnosti uvršča na drugo mesto.

SAVA RE, D. D.

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 2.924
Lastniški delež RS: 13,89 %
Lastniški delež SDH: 17,68 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2021

Lastnik Delež las. (%)
SDH, D. D. 17,68
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. – FIDUCIARNI RAČUN 14,34
REPUBLIKA SLOVENIJA 13,89
SAVA RE, D. D. 10,00
EVROPSKA BANKA ZA OBNOVO IN RAZVOJ 6,22

 

 

Komentar poslovanja v letu 2020

Za Zavarovalno skupino Sava je bilo leto 2020 poslovno zelo uspešno. K dobrim poslovnim rezultatom je v veliki meri prispeval prevzem življenjske zavarovalnice Vita (maja 2020), zaradi česar je družba sprejela tudi rebalans strateškega načrta za obdobje 2020–2022. Negativni vpliv na poslovni rezultat so imeli povečano škodno dogajanje na mednarodnih pozavarovalnih trgih in t. i. FOS (Freedom of Service) posli v okviru Evropske unije.

 

Skupina je v letu 2020 zbrala 679,7 mio EUR zavarovalnih premij, kar je za 13,5 % več od predhodnega leta. Rast kosmatih premij izvira iz življenjskih zavarovanj v Sloveniji (53-odstotna rast), predvsem zaradi prevzema Vite, pozavarovanj (18-odstotna rast), premoženjskih zavarovanj v Sloveniji (8-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj v tujini (9-odstotna rast), medtem ko so premoženjska zavarovanja v tujini zbrala za 6 % manj premije kot v predhodnem letu.

Stroškovni količnik se je glede na predhodno leto izboljšal, na kar je prav tako pomembno vplivala vključitev Vite v skupino, pa tudi rast prihodkov v večini segmentov in ukrepi za optimizacijo poslovanja, ki jih je skupina sprejela za ublažitev negativnih vplivov covida-19 na poslovanje. Kosmate škode premoženjskega odseka so se v Sloveniji znatno znižale, predvsem na avtomobilskih zavarovanjih, kot posledica manjše škodne pogostosti. Je pa leto 2020 zaznamovalo okrepljeno škodno dogajanje v pozavarovalnem odseku, na kar je vplivalo predvsem povečanje večjih škod, med njimi v pomembni meri tudi iz naslova epidemije covida-19 (na izid leta 2020 so škode zaradi covida-19 v tem segmentu vplivale v višini 10,8 mio EUR).

Z epidemijo je povezano tudi povišanje čistih odhodkov za škode pri FOS-poslih, kjer je skupina oblikovala škodne rezervacije za morebitne stroške obrambe, in škode zaradi negotovosti v povezavi z novo sodno in regulatorno prakso pri sklenjenih zavarovanjih na trgih Republike Irske in Velike Britanije, v zvezi s kritjem izpada dohodka zaradi posledic epidemije v okviru premoženjskih zavarovanj. Iz tega naslova je konec leta 2020 skupina oblikovala rezervacije v višini 6,4 mio EUR. Kljub navedenemu je merodajni škodni količnik skupine ostal na ravni leta 2019. Kombinirani količnik na ravni skupine je znašal 93,9 %, kar je v okviru načrtovanega.

Skupina je leto 2020 zaključila s 56,4 mio EUR čistega dobička, kar je za 12,3 % več kot v letu 2019. Na povečanje je vplivala uspešnost poslovanja poslovnih odsekov življenje in premoženje, zmanjšalo pa ga je predvsem večje škodno dogajanje odseka pozavarovanje na mednarodnih trgih. K večji dobičkonosnosti je pripomogel tudi prevzem družbe Vita, pri katerem je skupina ustvarila prihodek enkratne narave iz pozitivne razlike med nakupno in pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev v višini 9,9 mio EUR.

 

Obe bonitetni agenciji (Standard & Poor's in A. M. Best) sta po rednem letnem pregledu Savi Re potrdili bonitetno oceno finančne moči A (odlično), pri čemer imata bonitetni oceni stabilno srednjeročno napoved. Družba v letu 2020 ni izplačala dividend.Osnovni finančni kazalniki

  2020 2019 2018
ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE) 13,30 13,80 13,10
ČISTI ŠKODNI KOLIČNIK 61,60 61,70 57,00
KOMBINIRANI KOLIČNIK 93,90 93,80 92,90
ODHODKOVNI KOLIČNIK 29,50 31,30 32,80


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2020 2019 2018
FINANČNE NALOŽBE 1.430.149.336 1.064.874.239 1.008.097.470
SKUPAJ SREDSTVA 2.467.251.303 1.885.953.003 1.705.947.263
KAPITAL 460.214.488 384.776.847 340.175.455
PODREJENE OBVEZNOSTI 74.804.974 74.822.710 -
ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE 1.233.312.054 933.952.709 920.491.487
ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE 409.604.428 220.613.698 210.032.637


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                         

  2020 2019 2018
OBRAČUNANE KOSMATE ZAVAROVALNE PREMIJE 679.749.305 598.526.157 546.299.539
ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE –426.695.412 –399.191.460 –320.760.586
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 56.386.299 50.194.588 43.011.849
OBRATOVALNI STROŠKI –203.216.146 –186.955.234 –178.131.437
PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV 49.634.816 46.270.470 43.669.485
SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO TEHNIČNIH REZERVACIJ 40.613.572 46.506.883 13.207.584


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja 

EKONOMSKA MERILA (v%) REALIZACIJA 2020 LNU 2020
ROE (v %) 13,30 11,00
Čisti kombinirani količnik (brez vpliva tečajnih razlik) (v %) 93,90 95,00
Donosnost naložb (brez vpliva tečajnih razlik) (v %) 1,60 1,50
Kapitalska ustreznost (v %) 200,00 200,00
Čisti stroškovni količnik (brez vpliva tečajnih razlik) (v %) 29,50 33,00

Družba je dosegla oziroma presegla vsa ekonomska merila, ki jih je v LNU za leto 2020 določil SDH.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Skupina napreduje pri uresničevanju začrtane strategije. V letu 2020 se je pospešeno lotila razvoja digitalnih rešitev in poseben poudarek namenila tudi vlaganju v okoljske in trajnostne naložbene projekte.

 

Ključne strateške usmeritve Zavarovalnice skupine Sava v obdobju 2020-2022 so:

 • digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče,
 • IT-transformacija,
 • rast s prevzemi, ki bo dopolnjevala učinkovito organsko rast.

 

Ključni vrednostni cilji skupine v obdobju do leta 2022 so:

 • prihodki: rast povprečno > 5 % letno; doseganje 720 mio EUR v letu 2022;
 • donosnost kapitala (ROE) > 12 %,
 • solventnostni količnik med 180 in 220 % (med spodnjo in zgornjo mejo optimalne ravni kapitaliziranosti glede na pripravljenost za prevzem tveganj),
 • čisti kombinirani količnik < 95 % (premoženjska zavarovanja in pozavarovanja),
 • donosnost naložb: > 1,5 % (brez stroškov podrejenega dolga),
 • rast premoženjskih zavarovanj: Slovenija > 2 % letno, regija Adria > 4 % letno,
 • rast kosmatih premij življenjskih zavarovanj v letu 2022 glede na leto 2019: Slovenija za 80 %, regija Adria za 25 %,
 • rast pozavarovanj: > 3 % letno,
 • pokojnine – rast vrednosti sredstev v upravljanju: > 9 % letno,
 • v sestavi portfelja najmanj 80 % obveznic, depozitov in denarnih ustreznikov in vsaj 75 % naložbenega portfelja z bonitetno oceno investicijskega razreda.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

NE

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Vir: Sava Re, letno poročilo 2020.

Predstavitev 20 največjih družb v RS