Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Zavarovalna skupina Sava (prej Skupina Sava Re) je ena večjih zavarovalnih skupin v jugovzhodni Evropi.

Sava Re, d. d. (Sava Re), ki je obvladujoča družba v Zavarovalni skupini Sava, opravlja dejavnost pozavarovanja v več kot 100 državah sveta in je največja pozavarovalnica s sedežem v centralni in vzhodni Evropi. Svoje pozavarovalne storitve nudi več kot 350 partnerjem po vsem svetu.

Največja družba znotraj skupine je kompozitna zavarovalnica Zavarovalnica Sava, d. d. (nastala z združitvijo Zavarovalnice Maribor, d. d., Zavarovalnice Tilia, d. d., Velebit osiguranje, d. d., in Velebit životno osigurnje, d. d.).

Poleg Save Re je na dan 31. december 2019 zavarovalniški del Zavarovalne skupine Sava sestavljalo še sedem zavarovalnic s sedežem v Sloveniji in državah Adria regije (Srbija, Črna gora, Kosovo in Severna Makedonija), ki imajo v svojem lastništvu prav tako odvisne družbe.

Poleg (po)zavarovalnic sestavlja skupino še sedem nezavarovalnih družb.

SAVA RE, D. D.

Dunajska cesta 56, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 2.719
Lastniški delež RS: 10,09 %
Lastniški delež SDH: 17,68 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020

Lastnik Delež las. (%)
SDH, D. D. 17,68
INTERCAPITAL SECURITIES LTD. – FIDUCIARNI RAČUN 14,32
REPUBLIKA SLOVENIJA 13,89
SAVA RE, D. D. 10,00
EBRD 6,22

 

 

Poslovanje v letu 2019

Za Zavarovalno skupino Sava je bilo leto 2019 poslovno izjemno uspešno. Sklenila oziroma zaključila je več prevzemnih transakcij, ohranila bonitetno oceno, dosegla pa je tudi izjemne poslovne rezultate – rekordne poslovne prihodke, konsolidirane kosmate premije, čisti poslovni izid in donosnost lastniškega kapitala. Dosegla oziroma presegla je tudi vsa ekonomska merila, določena v LNU 2019.

Skupina je v letu 2019 zbrala skoraj 600 mio EUR kosmate premije in realizirala 9,7-odstotno rast v primerjavi s predhodnim letom. Glavnino, skoraj 70 % premij, je ustvarila na domačem, slovenskem trgu.

Največji del zavarovalnega portfelja skupine predstavljajo premoženjska zavarovanja, s katerimi je bilo v letu 2019 ustvarjenih 69,9 % kosmatih premij, sledi segment pozavarovanja (15,1 %), medtem ko je bilo iz naslova življenjskih zavarovanj ustvarjenih 14,6 % bruto premij, delež premij iz pokojninskih zavarovanj pa predstavlja zgolj 0,4 %. Rast kosmatih premij izvira pretežno iz premoženjskih zavarovanj (v Sloveniji 12,2 %, v tujini 20,3 %). Življenjska zavarovanja so rasla v tujini (za 9 %), v Sloveniji so ostala na enakem nivoju, rast kosmatih premij (rent) pokojninskih zavarovanj je bila 5-odstotna, rast pozavarovanja pa 1-odstotna.

Ustvarjeni konsolidirani čisti dobiček v letu 2019 je znašal 50,2 mio EUR, kar je za 16,7 % več od ustvarjenega v preteklem letu in v enakem odstotku več od načrtovanega. Na povečanje je vplivala uspešnost delovanja poslovnih odsekov premoženje, življenje in pokojnine, zmanjšalo pa ga je večje škodno dogajanje v odsekih premoženje na hrvaškem trgu in pozavarovanje na mednarodnih trgih. K večji dobičkonosnosti je pripomogel tudi prevzem zavarovalnic ERGO na Hrvaškem, pri čemer je skupina ustvarila enkratni prihodek v višini 7,5 mio EUR iz odprave slabega imena zaradi razlike med nakupno in pošteno vrednostjo pridobljenih neto sredstev.

Pomembnejši poslovni dogodki

 • Skupina je v letu 2019 ob učinkoviti organski rasti uspešno nadaljevala tudi uresničevanje začrtane strategije glede rasti s prevzemi. Februarja je postala 100-odstotna lastnica zavarovalnic ERGO na Hrvaškem, junija je pridobila 100 % glasovalnih pravic v družbi KBM Infond (oziroma po novem Sava Infond), avgusta je bila sklenjena pogodba za pridobitev 100 % glasovalnih pravic v družbi Diagnostični center Bled, d. o. o., pri kateri je bil končni cilj skupna kontrola družbe z Zavarovalnico Triglav (preko skupne družbe ZTSR), decembra pa je sklenila pogodbo o nakupu 100 % deleža družbe NLB Vita, d. d., druge največje življenjske zavarovalnice v Sloveniji s 14,8-odstotnim tržnim deležem.
 • Decembra je bil za novega člana uprave imenovan Peter Skvarča, zadolžen za pozavarovanja, ki je mandat nastopil v juniju 2020, po upokojitvi prejšnjega člana uprave Srečka Čebrona.
 • Obe bonitetni agenciji (Standard & Poor's in A. M. Best) sta po rednem letnem pregledu Savi Re potrdili bonitetno oceno finančne moči A (odlično), pri čemer imata bonitetni oceni stabilno srednjeročno napoved.
 • Oktobra je zavarovalnica izdala podrejene obveznice v višini 75 mio EUR z ročnostjo 20 let in možnostjo prvega odpoklica čez 10 let za širitev skupine in optimizacijo kapitalske strukture. Obrestna mera znaša 3,75 % letno za prvih 10 let, nato pa trimesečni EURIBOR + 4,683 % (če se družba ne bi odločila za odpoklic).
 • Oktobra je Japonsko prizadel tajfun Hagibis. Škoda, ki jo bo pokrila Sava Re, je presegla 5 mio EUR. Na splošno so v letu 2019 narasle škode iz naravnih nesreč v mednarodnem pozavarovalnem portfelju Save Re.


Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE) 13,80 13,10 10,10
ČISTI ŠKODNI KOLIČNIK 61,70 57,00 60,50
KOMBINIRANI KOLIČNIK 93,80 92,90 95,60
ODHODKOVNI KOLIČNIK 31,30 32,80 31,40


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
FINANČNE NALOŽBE 1.064.874.239 1.008.097.470 1.038.125.019
SKUPAJ SREDSTVA 1.885.953.003 1.705.947.263 1.708.348.067
KAPITAL 384.776.847 340.175.455 316.116.895
PODREJENE OBVEZNOSTI 74.822.710 - -
ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE 933.952.709 920.491.487 931.398.362
ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJ 220.613.698 210.032.637 226.527.893


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                         

  2019 2018 2017
OBRAČUNANE KOSMATE ZAVAROVALNE PREMIJE 598.526.157 546.299.539 517.233.431
ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE -399.191.460 –320.760.586 –296.103.320
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 50.194.588 43.011.849 31.094.908
OBRATOVALNI STROŠKI –186.955.234 –178.131.437 –156.962.328
PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV 46.270.470 43.669.485 44.296.299
SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO TEHNIČNIH REZERVACIJ 46.506.883 13.207.584 –2.179.849


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja 

EKONOMSKA MERILA (v%) REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROE 13,80 11,00
KOMBINIRANI KOLIČNIK 93,80 94,00
DONOSNOST NALOŽB 1,90 1,70
KAPITALSKA USTREZNOST 220,00 ≥200,00
ODHODKOVNI KOLIČNIK 31,30 34,00

Družba je presegla vsa ekonomska merila, ki jih je v LNU za leto 2019 določil SDH.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Ključne strateške usmeritve Zavarovalne skupine Sava v letu 2019 so:

Ključne strateške usmeritve Zavarovalne skupine Sava v obdobju do 2022 so:

 • digitalna preobrazba in postavitev stranke v središče,
 • IT-transformacija,
 • rast s prevzemi, ki bo strateško in premišljeno dopolnjevala učinkovito organsko rast.

Ključni vrednostni cilji skupine so:

Ključni vrednostni cilji skupine v skladu s Strateškim načrtom Zavarovalne skupine Sava, ki je bil sprejet konec leta 2019, so:

 • rast prihodkov: povprečno > 4 % letno, doseganje prihodkov: v višini 650 mio EUR v 2022,
 • donosnost kapitala (ROE): > 11 %,
 • solventnostni količnik: med 180 in 220 % (optimalna raven kapitaliziranosti glede na pripravljenost za prevzem tveganj,
 • kombinirani količnik: < 95 % (premoženjska zavarovanja in pozavarovanja),
 • donosnost naložb: > 1,2 % (brez stroškov podrejenega dolga),
 • rast premoženjskih zavarovanj: Slovenija > 2 % letno, Adria regija > 5 % letno,
 • rast življenjskih zavarovanj: Slovenija > 2 % novosklenjenih zavarovanj (5-odstotno zmanjšanje kosmate premije), Adria regija > 7 % novosklenjenih zavarovnaj (> 10-odstotna rast kosmate premije),
 • rast pozavarovanj: > 3 % letno,
 • v sestavi portfelja najmanj 80 % obveznic, depozitov in denarnih ustreznikov in vsaj 75 % naložbenega portfelja z bonitetno oceno investicijskega razreda,
 • ob koncu strateškega obdobja 8 % naložbenega portfelj v nepremičninskih, infrastrukturnih in trajnostno naravnanih naložbah.

 

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Izjava o izpolnjevanju kodeksa korporativnega upravljanja

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

 1.  

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

 1.  

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

 1.  

Predstavitev 20 največjih družb v RS