Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Petrol, d. d., je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, največje slovensko podjetje po prihodkih in ena največjih slovenskih trgovskih družb. Poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in drugimi energenti. Petrol, d. d., trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja skoraj 20 % prihodka. Pretežni del poslov Petrol, d. d., realizira na slovenskem trgu. Družbo odlikujeta močan tržni in finančni položaj ter razvejena in sodobna maloprodajna mreža, kar je Petrolova absolutna konkurenčna prednost.
Družba Petrol, d. d., s svojo poslovno dejavnostjo trgovanja z naftnimi derivati, plinom in drugimi energenti na slovenskem trgu dosega skoraj v vseh segmentih vodilni tržni delež.

PETROL, D. D.

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 4.508
Lastniški delež RS: 10,10 %
Lastniški delež SDH: 12,68 %

Poslovodstvo

Tomaž Berločnik
Predsednik uprave
Mandat od do: 1. 2. 2016 - 1. 2. 2021
Igor Stebernak
Član uprave
Mandat od do: 1. 2. 2016 - 1. 2. 2021
Rok Vodnik
Član uprave, energetika
Mandat od do: 1. 2. 2016 - 1. 2. 2021
Ika Krevzel Panić
Članica uprave - delavska direktorica
Mandat od do: 11. 12. 2015 - 11. 12. 2020

Nadzorni svet

Igo Gruden
Član
Mandat od do: 11. 4. 2017-11.4.2021
Sašo Berger
Namestnik predsednika
Mandat od do: 11.4. 2017 - 11.4. 2021
Robert Ravnikar
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 22.2.2017 - 22.2.2021
Alen Mihelčič
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 22.2. 2017 - 22.2. 2021
Metod Podkrižnik
Član
Mandat od do: 11. 4. 2017-11.4.2021
Sergej Goriup
Član
Mandat od do: 11. 4. 2017-11.4.2021
Mladen Kaliterna
Član
Mandat od do: 16. 7. 2017 - 16. 7. 2021
Nada Drobne Popovič
Predsednica
Mandat od do: 11. 4. 2017-11.4.2021
Zoran Gračner
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 22. 2. 2017 - 22. 2. 2021

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30.6.2018

Lastnik Delež las. (%)
ČEŠKOSLOVENSKA OBCHODNI BANK, A.S. – FIDUCIARNI RAČUN 12,80
SDH, D. D. 12,68
REPUBLIKA SLOVENIJA 10,10
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 8,27
SPLITSKA BANKA, D. D. – CLIENT ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 4,94

 

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Skupina Petrol posluje v enem izmed najpomembnejših gospodarskih sektorjev – energetiki. Poslovanje poteka v konkurenčnem okolju, na katero vplivajo gibanje cen nafte, svetovna in domača gospodarska gibanja ter lokalna zakonodaja, ki ureja oblikovanje prodajnih cen energentov. Na poslovanje Skupine Petrol tako pomembno vplivata gibanje cen surove nafte in izpostavljenost tečajnim tveganjem.
Cene nafte so se v letu 2017 gibale med 44,3 in 66,5 USD/sod. Povprečna cena surove nafte je v letu 2017 znašala 54,2 USD/sod, kar je za 24 % več kot v letu 2016, povprečna cena v evrih pa je bila višja za 22 %. Cene motornih bencinov in srednjih destilatov so sledile trendu gibanja cen surove nafte.
Slovenija in Hrvaška, ki sta Petrolova glavna prodajna trga, v zadnjem obdobju beležita gospodarsko rast, kar je pozitivno vplivalo na prodajne rezultate Skupine Petrol. Poslovanje v drugih državah z območja JV Evrope, ki so Petrolovi prodajni trgi, pa še vedno zaznamujejo zahtevne gospodarske razmere, nizka kupna moč in brezposelnost.

Tudi v letu 2017 so v Skupini Petrol izvajali ukrepe, s katerimi so zmanjševali vpliv gospodarskih razmer na poslovanje:
1. poostren nadzor nad terjatvami in kreditno izpostavljenostjo do kupcev,
2. optimiranje obsega obratnih sredstev, pri čemer zaloge naftnih derivatov ohranjajo v obsegu, ki zagotavlja varno poslovanje,
3. ohranjanje kreditnih linij pri širokem naboru bank tako doma kot v tujini, kar omogoča nemoteno zagotavljanje likvidnosti Skupine Petrol.

V Skupini Petrol so v letu 2017 ustvarili 4,5 mrd EUR prihodkov od prodaje, kar je za 17 % več kot v letu 2016.
Prilagojeni kosmati poslovni izid od prodaje je znašal 432,7 mio EUR, kar je za 13 % več kot v letu 2016. Na višino prilagojenega kosmatega poslovnega izida v letu 2017 so v primerjavi z realizacijo v letu 2016 vplivali tudi:

1. za 6 % višja količinska prodaja pogonskih goriv (motorni bencini in dizelsko gorivo),
2. za 7 % višja prodaja utekočinjenega naftnega plina,
3. za 9 % višja količinska prodaja toplotne energije in
4. za 7 % višji prihodki od prodaje trgovskega blaga.

Skupina Petrol je imela v letu 2017 med finančnimi postavkami evidentirane učinke blagovnih zamenjav in tečajnih razlik, ki so vsebinsko povezani s prilagojenim kosmatim poslovnim izidom. V letu 2017 je bil realiziran neto negativen učinek blagovnih zamenjav, ki se nanašajo na blago, prodano v tekočem obdobju, in tečajnih razlik. Prilagojeni kosmati poslovni izid, dodatno prilagojen za neto učinek blagovnih zamenjav in tečajnih razlik, je od doseženega v letu 2016 višji za 13 %.

Stroški iz poslovanja Skupine Petrol so v letu 2017 znašali 324,8 mio EUR, kar je za 37,4 mio EUR oziroma 13 % več kot v letu 2016. Stroški dela, ki so bili realizirani v višini 76,9 mio EUR, so se povečali za 14 % oziroma 9,7 mio EUR, glavni razlogi pa so večanje števila bencinskih servisov (zapiranje manjših bencinskih servisov z manj zaposlenimi in odpiranje večjih bencinskih servisov z več zaposlenimi), dvig plač na bencinskih servisih, organska rast poslovanja predvsem na področju energetskih rešitev in trgovanja ter povečanje števila zaposlenih na področju informatike ter inovativnih poslovnih modelov in digitalizacije poslovanja. Poslovni izid iz poslovanja je v letu 2017 znašal 112,2 mio EUR, kar je za 13 % več kot v letu 2016. EBITDA je bil realiziran v višini 159,6 mio EUR in je za 11 % višji od doseženega v letu 2016. Poslovni izid pred davki je bil dosežen v višini 99,5 mio EUR, kar je za 11 % več kot v letu 2016. Čisti poslovni izid poslovnega leta 2017 je bil dosežen v višini 81,1 mio EUR, kar je za 12 % več kot v letu 2016.

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015
ROE PRED DAVKI 15,34 15,68 14,30
ROA PRED DAVKI 6,30 6,02 4,96
EBITDA MARŽA 3,85 3,63 3,46
EBIT MARŽA 2,40 2,45 2,24
NETO DOLG/EBITDA 2,40 2,70 3,40
FINANČNI VZVOD 2,36 2,52 2,69


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 31.416.316 1.836.062 2.295.710
DENARNA SREDSTVA 45.492.821 26.987.969 34.350.350
SKUPAJ SREDSTVA 1.656.273.259 1.502.791.936 1.474.393.797
KAPITAL 701.867.154 595.669.693 547.390.658
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 362.503.953 310.439.102 421.210.534
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 516.839.780 565.297.347 474.477.504


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2017 2016 2015
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 4.496.736.350 3.856.702.626 3.816.881.799
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 4.496.736.350 3.856.702.626 3.816.881.799
ODPISI VREDNOSTI 48.662.030 45.580.525 46.274.278
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 81.128.886 72.660.907 65.302.831


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja 

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROE (v %) 12,40 13,20
EBITDA marža (v %) 3,85 4,00
Neto finančni dolg/EBITDA 2,30 2,50
Dodana vrednost na zaposlenega 62,50 50,00
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 1,82 1,60
Bruto marža (v %) 9,62 /
CIR (v %) 75,10 /

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje (povzeto iz Strategije Skupine Petrol do leta 2022, ki jo je NS Petrola potrdil 18. 6. 2018)

Strateške usmeritve, ki jim bo Skupina Petrol sledila do leta 2022, so:

 • uravnoteženost med stabilnim poslovanjem in razvojem za nove izzive (razvoj gibke oziroma agilne organizacije z ustrezno, tveganjem prilagojeno donosnostjo, z upoštevanjem trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti);
 • povečevanje vrednosti na stranko s celovito ponudbo in odlično uporabniško izkušnjo (razvoj obstoječih in novih trgov ter kupcev z inovativnimi poslovnimi modeli;
 • osredotočenost na celovito in osebno obravnavo ter odlično izkušnjo strank na celotni uporabniški poti z izvajanjem vsekanalne prodajno-marketinške usmeritve);
 • procesna učinkovitost in upravljanje tveganj (dinamično uravnavanje organiziranosti, napredni sistemi obvladovanja tveganj, sodoben IT in poslovna inteligenca, učinkovitost poslovanja v duhu dobrega gospodarstvenika).

 

Strateški cilji

 • 5,3 mrd EUR prihodkov od prodaje,
 • 233 mio EUR EBITDA,
 • 116 mio EUR čistega poslovnega izida,
 • 1,6 kazalnik neto dolg/EBITDA,
 • 521 mio EUR naložb v stalna sredstva v obdobju 2016–2020,
 • 548 bencinskih servisov v maloprodajni mreži,
 • 3,34 mio ton prodanih proizvodov iz nafte,
 • 700 mio EUR prihodkov od prodaje trgovskega blaga.

Z doseganjem zastavljenih ciljev se bo krepila dolgoročna finančna stabilnost Skupine Petrol. S stabilno dividendno politiko bodo zagotavljali uravnoteženost dividendnih donosov delničarjev ter uporabo prostega denarnega toka za financiranje investicijskih načrtov Skupine Petrol. To bo zagotavljalo dolgoročno rast in razvoj Skupine Petrol, s tem pa maksimiranje vrednosti za lastnike.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba Petrol, d. d., izpolnjuje številna priporočila iz obeh dokumentov.
Družba Petrol, d. d., spoštuje določila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Vir: Petrol, d. d.

 

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS