Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Petrol, d. d., je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, eno največjih slovenskih podjetij po prihodkih in ena največjih slovenskih trgovskih družb. Poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Petrol, d. d., trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja skoraj 20 % prihodka. Petrol, d. d., pretežni del poslov realizira na slovenskem trgu. Družbo odlikujeta močan tržni in finančni položaj ter razvejana in sodobna maloprodajna mreža, kar je njena absolutna konkurenčna prednost.
Družba Petrol, d. d., s svojo poslovno dejavnostjo trgovanja z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti na slovenskem trgu dosega skoraj v vseh segmentih vodilni tržni delež.

PETROL, D. D.

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 5.387
Lastniški delež RS: 10,82 %
Lastniški delež SDH: 12,68 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik Delež las. (%)
CLEARSTREAM BANKING SA – FIDUCIARNI RAČUN 15,46
SDH, D. D. 12,68
REPUBLIKA SLOVENIJA 10,82
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 8,27
OTP BANKA D.D. – CLIENT ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 6,81

 

 

Informacije o poslovanju družbe Petrol d.d. v letu 2021

Skupina Petrol je v letu 2021 ustvarila 4,96 mrd EUR prihodkov od prodaje, kar presega rezultat leta 2020 za 61 %. Prihodki so se glede na leto 2020 povečali predvsem zaradi večje prodaje zemeljskega plina, višjih cen nafte in ostalih energentov ter vključitve družb E3, d .o. o., in Crodux Derivati Dva, d. o. o., v Skupino Petrol. Čisti poslovni izid znaša 124,48 mio EUR, kar je za 72 % (za 52,15 mio EUR) več od predhodnega leta in za 19 % (za 20,08 mio EUR) več od pričakovanj LNU 2021. Rezultat leta 2021 in cilje po LNU presegata tudi EBIT (159,04 mio EUR) in EBITDA (239,46 mio EUR).

 

Skupina je v letu 2021 prodala 3,13 mio ton proizvodov iz nafte; to je njen največji prodajni produkt, njegova prodaja se je glede na leto 2020 povišala za 4 %. Skupina je prodala 141 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, kar je za 5 % manj kot v letu 2020, 36 TWh zemeljskega plina (za 33 % več kot v letu 2020), 15,1 TWh električne energije (za 24 % manj kot v letu 2020) in za 487,2 mio EUR trgovskega blaga (za 9 % več kot v letu 2020). V lasti je imela 593 bencinskih servisov (za 19 % več kot v letu 2020), 296 polnilnic za električna vozila (za 61 % več kot v letu 2020), povečala pa je tudi število odjemalcev električne energije (224,6 tisoč, za 144 % več kot v letu 2020).

 

Skupina Petrol se je v letu 2021 povečala z akvizicijami dveh družb, in sicer januarja 2021 z nakupom E3, d. o. o., in oktobra 2021 z nakupom Crodux Derivati Dva, d. o. o. Kupnina za obe družbi skupaj je znašala 206,7 mio EUR. Obe družbi sta bili v letu 2021 že vključeni v konsolidirane izkaze Skupine Petrol, torej E3 za praktično vse leto 2021 in Crodux od oktobra. Poleg omenjenih akvizicij je na poslovanje v letu 2021 vplivala tudi deregulacija cen naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih avtocest. Liberalizacija cen se odraža predvsem v tem, da Petrol strošek obveznega vmešavanja biokomponent lahko obračuna v ceno oz. ga prevali na kupca.

 

Na poslovanje družbe so vse leto vplivali epidemija covida-19, energetska kriza, cena CO2 kuponov, omejene dobave zemeljskega plina iz Rusije, omejitev cen ekstra lahkega kurilnega olja (KOEL) ter omejitev maloprodajnih cene naftnih derivatov – motornih bencinov, dizla in 95-oktanskega bencina na Hrvaškem in v BiH.Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE PRED DAVKI (v %) 14,35 8,83 13,50
ROA PRED DAVKI (v %) 5,96 3,96 5,86
EBITDA MARŽA (v %) 4,57 5,27 4,47
EBIT MARŽA (v %) 3,04 2,88 2,89
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 1,89 1,87 1,79
FINANČNI VZVOD 2,62 2,17 2,29


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 52.612.384 14.171.509 8.231.539
DENARNA SREDSTVA 100.226.890 88.674.952 41.730.269
SREDSTVA 2.383.451.431 1.792.078.451 1.859.593.929
KAPITAL 908.698.005 826.669.437 811.252.257
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 534.050.068 362.541.053 354.436.252
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 801.022.872 511.038.903 618.018.928


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                            

  2021 2020 2019
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 4.960.125.965 3.079.432.607 4.375.884.019
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 5.237.474.598 3.185.218.793 4.375.884.019
EBIT 159.042.888 91.630.609 126.627.020
EBITDA 239.456.411 167.981.007 195.513.690
ČISTI DOBIČEK 124.481.361 72.330.042 105.217.623


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROE (v %) 14,35 12,80
Bruto marža (v %) 10,96 10,20
Neto finančni dolg/EBITDA (v EUR) 1,89 1,90
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR)* 65.676,24 65.000,00
CIR (v %) 78,20 72,00
CAPEX v čistih prih. od prodaje (v %) 5,00 2,20
ROCE (v %) 11,40 10,10

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje

Strateški cilji skupine Petrol za obdobje 2021–2025

 

Strateški cilji so:

 

  • prihodki od prodaje v višini 4,7 mrd EUR (prihodki od prodaje za leto 2025 so pripravljeni ob predpostavki, da bodo cene energentov na enakem nivoju kot pri pripravi plana za leto 2021),
  • EBITDA v višini 336 mio EUR,
  • neto dolg/EBITDA < 1,
  • čisti poslovni izid v višini 180 mio EUR,
  • naložbe v stalna sredstva v skupni višini 698 mio EUR, od tega 35 % v energetsko transformacijo,
  • proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov 160 MW proizvodne moči,
  • maloprodajna mreža 627 bencinskih servisov,
  • 1575 polnilnic za električna vozila,
  • prihranki energije pri končnih kupcih 73 GWh.

 

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

    DA

Predstavitev 20 največjih družb v RS