Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Petrol, d. d., je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, eno največjih slovenskih podjetij po prihodkih in ena največjih slovenskih trgovskih družb. Poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Petrol, d. d., trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja skoraj 20 % prihodka. Petrol, d. d., pretežni del poslov realizira na slovenskem trgu. Družbo odlikujeta močan tržni in finančni položaj ter razvejana in sodobna maloprodajna mreža, kar je njena absolutna konkurenčna prednost.
Družba Petrol, d. d., s svojo poslovno dejavnostjo trgovanja z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti na slovenskem trgu dosega skoraj v vseh segmentih vodilni tržni delež.

PETROL, D. D.

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 5.275
Lastniški delež RS: 10,82 %
Lastniški delež SDH: 12,68 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020

Lastnik Delež las. (%)
ČEŠKOSLOVENSKA OBCHODNI BANK, A.S. – FIDUCIARNI RAČUN 13,30
SDH, D. D. 12,68
REPUBLIKA SLOVENIJA 10,82
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 8,27
OTP BANKA – FIDUCIARNI RAČUN 5,57

 

 

Poslovanje skupine v letu 2019

V skupini Petrol so v letu 2019 ustvarili 4,375 mrd EUR, kar je za 1 % nad rezultatom iz leta 2018. Skupina je ustvarila 102 mio EUR dobička, EBIT konec leta 2019 pa je znašal 128,053 mio EUR. Prilagojeni kosmati poslovni izid od prodaje je znašal 472,9 mio EUR, kar je za 7 % več kot v letu 2018, predvsem zaradi višje prodaje proizvodov iz nafte, utekočinjenega naftnega plina iz zemeljskega plina ter prihodkov energetskih in okolijskih rešitev. Stroški iz poslovanja skupine Petrol so v letu 2019 znašali 346,3 mio EUR, kar je za 12,0 mio EUR oziroma za 4 % več kot v letu 2018. Porast nekaterih stroškov je pretežno posledica uspešno izvedenih akvizicij. Bruto marža je za 5 % višja kot v letu 2018 in znaša 10,81, neto finančni dolg/EBITDA znaša 1,77 in je za 15 % višji kot lani, vendar nižji kot pričakovanja iz LNU 2019.

V letu 2019 je skupina Petrol prodala 3,7 mio ton proizvodov iz nafte, kar je za 6 % več kot v letu 2018 in za 16 % več od načrtovanega. Od tega je bilo v Sloveniji ustvarjenih 43 % prodaje, na trgih EU 35 % in na trgih JV Evrope 22 %. Skupina je 37 % proizvodov iz nafte prodala v maloprodaji, v veleprodaji pa 63 %. Maloprodajna mreža skupine Petrol je do konca leta 2019 obsegala 509 bencinskih servisov. Od tega jih je 318 v Sloveniji, 110 na Hrvaškem, 42 v Bosni in Hercegovini, 14 v Srbiji, 14 v Črni gori in 11 na Kosovu. Storitve bencinskih servisov dopolnjuje 135 avtopralnic, 176 barov, 33 restavracij Fresh, več kot 150 polnilnic za električna vozila in 8 hitrih servisov za vzdrževanje tovornih in osebnih motornih vozil. Na poslovanje skupine odločujoče vpliva način oblikovanja cen naftnih derivatov v Sloveniji, modelska marža je regulirana in za večino bencinskih servisov in za motorni bencin NMB-95 znaša 0,08701 EUR/liter, za dizel pa 0,08158 EUR/liter, cene 98- in večoktanskih motornih bencinov in ekstralahkega kurilnega olja se od aprila 2016 oblikujejo po tržnih pogojih. V letu 2019 je skupina Petrol prodala 176,4 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina (UNP), kar je za 12 % več kot v letu 2018 in za 9 % manj od načrtovanega zaradi kasnejše vključitve dejavnosti prodaje UNP družbe Crodux plin, d. o. o. V letu 2019 so v skupini Petrol prodali 21,5 TWh zemeljskega plina, kar je za 8 % več kot v letu 2018 in za 3 % več od načrtovanega, in 22,6 TWh električne energije (od tega 1,2 TWh končnim odjemalcem), kar je za 13 % več kot leta 2018 in za 41 % več od načrta.

Na Hrvaškem sta Petrol, d. d., in Geoplin, d. o. o., Ljubljana, vstopila v lastniški delež podjetja Zagorski metalac, d. o. o., ki distribuira zemeljski plin na območjih Zagrebačke županije in Krapinsko zagorske županije. Po razvejanem distribucijskem plinskem omrežju (dolgem cca. 830 km) družba oskrbuje več kot 17 tisoč končnih odjemalcev in na letni ravni distribuira približno 250 tisoč MWh zemeljskega plina. Družba se uvršča med 10 največjih distributerjev na Hrvaškem. V letu 2019 je skupina Petrol distribuirala 1,1 TWh zemeljskega plina. Skupina Petrol se ukvarja tudi s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov, in sicer so hidroelektrarne v Bosni in Hercegovini proizvedle 30 GWh električne energije, 50 GWh električne energije pa so proizvedle vetrne elektrarne na Hrvaškem. Pomemben segment poslovanja je tudi področje mobilnosti. Število polnjenj na e-infrastrukturi se je v letu 2019 glede na leto 2018 povečalo za 115 %, količina prenesene energije pa za 149 %.

 Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PRED DAVKI 16,31 15,40 15,34
ROA PRED DAVKI 7,08 6,59 6,30
EBITDA MARŽA 4,43 4,24 3,48
EBIT MARŽA 2,87 2,93 2,40
NETO DOLG/EBITDA 1,77 1,54 2,19
FINANČNI VZVOD 2,29 2,32 2,36


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 8.231.539 11.323.986 31.416.316
DENARNA SREDSTVA 41.730.269 58.740.743 45.492.821
SKUPAJ SREDSTVA 1.859.593.929 1.730.815.692 1.656.273.259
KAPITAL 811.252.257 747.478.064 701.867.154
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 354.436.252 146.879.101 362.503.953
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 615.764.302 748.992.362 516.839.780


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2019 2018 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 4.375.884.019 4.318.128.849 4.496.736.350
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 4.462.032.592 4.385.590.788 4.496.736.350
ODPISI VREDNOSTI 69.457.097 57.281.752 48.662.030
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 102.053.555 91.563.780 81.128.886


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja 

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROE (v %) 13,09 12,70
Bruto marža (v %) 10,81 10,15
Neto finančni dolg/EBITDA (v EUR) 1,77 2,00
CIR (v %) 73,00 73,00
CAPEX v čistih prih. od prodaje (v %) 2,80 2,00
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 57.107,09 64.500,00

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strategija skupine Petrol za obdobje do leta 2022 predvideva, da bodo prihodki od prodaje presegli 5 mrd EUR, EBITDA je predviden v višini 233 mio EUR, čisti poslovni izid pa v višini 116 mio EUR, kar je za 33 % več glede na plan za leto 2018. Kazalnik neto dolg/EBITDA se bo znižal na raven 1,6, število bencinskih servisov je predvideno na ravni 548 (za 50 več kot konec leta 2018). Količinska prodaja proizvodov iz nafte je predvidena v višini 3,34 mio ton (za 10 % več glede na plan za leto 2018), prihodki od prodaje trgovskega blaga so predvideni v višini 700 mio EUR (za 27 % glede na plan za leto 2018). Naložbe v stalna sredstva so v obdobju 2018–2022 predvidene v skupni višini 521 mio EUR, kar je pomemben pogoj za dolgoročno učinkovito rast, razvoj in poslovno uspešnost skupine Petrol. Osnovni vodili pri oblikovanju in izvajanju strateškega načrta sta zagotavljanje poslovne rasti in povečevanje dobičkonosnosti poslovanja ob hkratni zavezanosti trajnostnemu razvoju.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

NE

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

NE

Predstavitev 20 največjih družb v RS