Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Primorska sestavljajo Elektro Primorska, d. d., kot obvladujoča družba, E 3, d. o. o., kot odvisna družba, ki je v 100-odstotni lasti matične družbe, in družba Knešca, d. o. o., ki je v 47,27-odstotni lasti družbe E 3, d. o. o., kot pridružena družba. V konsolidacijo so vključene matična družba Elektro Primorska, d. d., in odvisna družba E 3, d. o. o., ki sta polno konsolidirani, ter pridružena družba Knešca, d. o. o., ki je konsolidirana po kapitalski metodi.
Družba Elektro Primorska, d. o. o., izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.

ELEKTRO PRIMORSKA, D. D.

Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Število zaposlenih: 519
Lastniški delež RS: 79,50 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d. 5,98
Hotel Mrak, d. o. o. 2,74
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 2,00
G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED 1,28

 

 

Poslovanje skupine v letu 2019

Skupina Elektro Primorska je poslovno leto 2019 zaključila s čistim dobičkom v višini 8,2 mio EUR, kar je več od načrtovanega in od doseženega v letu 2018, predvsem na račun preseganja načrta poslovanja matične družbe.

V letu 2019 so skupni prihodki skupine znašali 149,1 mio EUR, kar je za 15,8 mio EUR oziroma za 11,85 % več kot v letu 2018. Največjo skupino prihodkov predstavljajo poslovni prihodki, in sicer v višini 148,8 mio EUR, kar predstavlja 99,83 % vseh prihodkov skupine. Največji porast je bil na strani čistih prihodkov od prodaje, zlasti iz naslova prodaje električne energije hčerinskega podjetja.

Odhodki skupine v letu 2018 so znašali 139,7 mio EUR in so za 14,6 mio EUR višji kot v letu 2018. Največjo skupino odhodkov predstavljajo poslovni odhodki, in sicer v višini 139,4 mio EUR. Med poslovnimi odhodki pa so najvišji stroški blaga in materiala, ki predstavljajo 68,82 % vseh poslovnih odhodkov skupine in so znašali 95,9 mio EUR, kar je za 14,6 mio EUR več od lanskih stroškov blaga in materiala.

Vrednost sredstev skupine Elektro Primorska se je v letu 2019 povečala za 5,7 mio EUR in je na dan 31. december 2019 znašala 247,5 mio EUR, največje povečanje pa je bilo na strani nekratkoročnih sredstev za prodajo.

Kapital skupine je na dan 31. december 2019 znašal 167,4 mio EUR in se je povečal za 5,5 mio EUR glede na preteklo leto. Delež kapitala v virih sredstev skupine je konec leta 2019 znašal 67,62 % in je višji za 0,68 odstotne točke glede na preteklo leto.

Skupina Elektro Primorska je imela na dan 31. december 2019 zaposlenih 519 oseb.

V objekte, nabavo opreme in izdelavo projektne dokumentacije bilo investiranih 19,5 mio EUR oz. 104,88 % načrtovanih letnih sredstev (v letu 2018 je finančna realizacija načrta znašala 16,6 mio EUR).

Leto 2019 je bilo tudi v znamenju iskanja najustreznejšega ponudnika za odkup 100-odstotnega lastniškega deleža družbe E 3, d. o. o.

Pri ekonomskih merilih, določenih v LNU 2019, je razvidno pozitivno odstopanje poslovanja v letu 2019 na vseh primerjalnih segmentih.

Primerjalno z lanskim letom le kazalnik neto finančni dolg/EBITDA izkazuje nekoliko večjo rast, in to zaradi večjega neto finančnega dolga, kar je povezano z intenzivnim investiranjem družbe. Na osnovi tega tudi kazalnik CAPEX v čistih prihodkih od prodaje presega predvideno vrednost v LNU.

Negativno je odstopanje SAIDI in SAIFI glede na LNU 2019 in pozitivno glede na rezultate v letu 2018. Največji vplivni dejavnik za ta kazalnika so vremenski pojavi kot neposredni vzrok dogodka (nevihte, strele). Kazalnik MAIFI je boljši tako od LNU 2019 kot tudi glede na leto 2018.

Iz naslova spodbud za kakovost dobave električne energije so po preliminarnem obračunu leta 2019 dosegli cca. 540 tisoč EUR pozitivnih spodbud.

OPEX za 2019 je višji od leta 2018 za 1,2 mio EUR, kar je v največji meri posledica višjih vrednosti stroškov materiala in storitev, ki so posledica višje realizacije investicij v lastni režiji ter višje amortizacije.

Dosežene izgube v letu 2019 so v pozitivnem smislu presegle vrednosti LNU 2019 in tudi glede na rezultat iz leta 2018. Izgube so glede na dolgoletno obdobje spremljanja tega kazalnika absolutno najnižje.Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PRED DAVKI 5,67 5,07 5,04
ROA PRED DAVKI 3,81 3,44 3,48
EBITDA MARŽA

15,84

16,05 17,63
EBIT MARŽA 6,43 6,36 6,91
NETO DOLG/EBITDA 1,44 1,25 1,22
FINANČNI VZVOD 1,48 1,49 1,46


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 82.979 4.001.343 1.343
DENARNA SREDSTVA 3.405.406 3.724.692 6.167.489
SKUPAJ SREDSTVA 247.522.477 241.791.893 231.337.408
KAPITAL 167.372.061 161.853.771 158.674.326
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 30.204.198 26.841.667 24.791.334
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 31.673.515 36.422.050 31.918.511


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2019 2018 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 137.676.000 122.815.658 109.913.672
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 148.827.817 133.109.739 118.260.944
ODPISI VREDNOSTI 14.004.231 12.899.783 12.676.320
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 8.185.293 7.028.020 7.346.342


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                    

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROA (v %) 3,76 3,00
EBITDA marža (v %) 43,56 41,80
Neto finančni dolg/EBITDA 1,40 1,70
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 49,05 42,40
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 86.124,51 76.500,00
ROE skupine (v %) 4,97 4,41

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2019 LNU 2019
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 34,94 22,43
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 4,70 5,35
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 24,74 22,87
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 1,14 0,85
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 7,21

7,40

*Zaradi različnih uporabljenih formul pri izračunih nekaj kazalnikov malenkostno odstopa od kazalnikov v letnem poročilu. 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve

 • Razvoj omrežja, podpora inovacijam in tržne dejavnosti,
 • razvoj kadrov, družbena odgovornost in varovanje okolja,
 • krepitev sodelovanja z elektrodistributerji in drugimi deležniki v industriji,
 • stroškovna učinkovitost.

Strateški cilji

 • Vpeljava celovitega sistema razvoja kadrov,
 • razvoj odlične organizacije,
 • vpeljava celovitega upravljanja sredstev,
 • učinkovita izvedba del in nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • obnova/prenova distribucijske mreže,
 • optimizacija poslovanja z uvedbo novega ERP,
 • obvladovanje izgub električne energije,
 • obvladovanje razpršenih virov,
 • zanesljivost in varnost obratovanja omrežja,
 • stroškovna učinkovitost izvajanja distribucije,
 • učinkovito obvladovanje financ,
 • zagotavljanje pričakovanega donosa na kapital.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

NE

 

Vir: Elektro Primorska, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS