Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Primorska sestavljajo Elektro Primorska, d. d., kot obvladujoča družba; E 3, d. o. o., kot odvisna družba, ki je v 100-odstotni lasti matične družbe, in družba Knešca, d. o. o., ki je v 47,27-odstotni lasti družbe E 3, d. o. o., kot pridružena družba. V konsolidacijo sta vključeni matična družba Elektro Primorska, d. d., in odvisna družba E 3, d. o. o., ki sta polno konsolidirani, ter pridružena družba Knešca, d. o. o., ki je konsolidirana po kapitalski metodi.
Družba Elektro Primorska, d. d., izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.

ELEKTRO PRIMORSKA, D. D.

Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Število zaposlenih: 523
Lastniški delež RS: 79,50 %

Poslovodstvo

Uroš Blažica
Predsednik uprave
Mandat od do: 1. 7. 2016 - 1. 7. 2020

Nadzorni svet

Ivan Namar
Član - predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 20.4.2017-19.10.2019
Rudolf Pečovnik
Član
Mandat od do: 29. 8. 2017-29.8.2021
Darko Ličen
Član
Mandat od do: 29. 8. 2017-29.8.2021
Nikolaj Abrahamsberg
Namestnik predsednika
Mandat od do: 29. 8. 2017-29.8.2021
Stanislav Rijavec
Predsednik
Mandat od do: 29. 8. 2017-29.8.2021
Primož Krnel
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 19. 10. 2015 - 19. 10. 2019

Lastniška struktura (Top 5) na dan 17.8.2018

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d. 5,97
Hotel Mrak, d. o. o. 2,74
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 2,00
G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED 1,27

 

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Skupina Elektro Primorska je poslovno leto 2017 zaključila s čistim dobičkom v višini 7,3 mio EUR, kar je manj od načrtovanega in od doseženega v letu 2016, predvsem na račun nedoseganja načrtov poslovanja hčerinske družbe E3. V letu 2017 so prihodki skupine znašali 118,4 mio EUR, kar je za 8 mio EUR oziroma za 7,22 % več kot v letu 2016. Največjo skupino prihodkov predstavljajo poslovni prihodki, in sicer v višini 118,3 mio EUR, kar predstavlja 99,85 % vseh prihodkov skupine. Največji porast je bil na strani čistih prihodkov od prodaje, zlasti iz naslova prodaje električne energije hčerinskega podjetja. Odhodki skupine v letu 2017 so znašali 110,6 mio EUR in so za 9,1 mio EUR nižji kot v letu 2016. Največjo skupino odhodkov predstavljajo poslovni odhodki, in sicer v višini 110,2 mio EUR. Med poslovnimi odhodki pa so najvišji stroški blaga in materiala, ki predstavljajo 71,31 % vseh poslovnih odhodkov skupine in so znašali 78,6 mio EUR, kar je za 8,8 mio EUR manj od lanskih stroškov blaga in materiala. Vrednost sredstev Skupine Elektro Primorska se je v letu 2017 povečala in na dan 31. 12. 2017 znaša 231,3 mio EUR, največje povečanje pa je bilo na strani neopredmetenih osnovnih sredstev, in sicer za 3,7 mio EUR, tako da so konec leta znašala 186,2 mio EUR. Največje povečanje je bilo iz naslova investicij, ki jih je v letu 2017 skupina realizirala za 17 mio EUR. Med kratkoročnimi sredstvi predstavljajo največjo vrednost kratkoročne poslovne terjatve, ki so na dan 31. 12. 2017 znašale 26,8 mio EUR in so za 2,3 mio EUR višje kot preteklo leto, predvsem na račun povečanih terjatev iz naslova prodaje električne energije hčerinskega podjetja. Kapital skupine na dan 31. 12. 2017 znaša 158,7 mio EUR in se je povečal za 5,4 mio EUR glede na preteklo leto. Delež kapitala v virih sredstev skupine konec leta 2017 znaša 68,59 % in je nižji za 0,9 odstotne točke glede na preteklo leto. Dolgoročne obveznosti skupine so konec leta znašale 39,6 mio EUR in so za 2,2 mio EUR večje kot preteklo leto, predvsem na račun povečanih dolgoročnih finančnih obveznosti do bank. Kratkoročne obveznosti skupine v vrednosti 33,1 mio EUR so v primerjavi z lanskim letom višje za 3,2 mio EUR. Največje povečanje je na strani kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev.
Skupina Elektro Primorska je imela v poslovnem letu 2017 zaposlenih povprečno 523 oseb.

Pri poslovanju družbe Elektro Primorska v letu 2017 je bila dosežena večina pričakovanih ciljev in kazalnikov SDH. Vpliv na nižji ROA je višja realizacija investicij oz. aktivacija sredstev ob skoraj enakem čistem poslovnem izidu. Vrednost kazalnika EBITDA marže rahlo odstopa od LNU zaradi nižje realizacije čistih prihodkov od prodaje. CAPEX v čistih prihodkih od prodaje je boljši zaradi višje realizacije investicij. Kazalnik ROE za skupino je nižji od pričakovanega v LNU zaradi nižjega čistega poslovnega izida hčerinske družbe.

Ključni poslovni dogodki

 • Izvajanje investicij za povečanje neprekinjenosti napajanja: delovanje je bilo tudi v letu 2017 v prvi vrsti namenjeno uporabnikom omrežja in skrbi za vzdrževanje in razvoj elektroenergetske infrastrukture. S ciljem izboljšanja kazalnikov SAIFI in SAIDI je družba tudi v letu 2017 posebno pozornost namenila investicijam, ki so namenjene povečanju deleža kabliranega in zazankanega omrežja.
 • Uvedba sistema upravljanja delovne uspešnosti in sistema variabilnega nagrajevanja zaposlenih: v letu 2016 je družba sprejela nov Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in izvajala dodatna usposabljanja zaposlenih za postavljanje ciljev ter ocenjevanje delovne uspešnosti. Na podlagi analize poskusnih rezultatov ocenjevanj, ki izhajajo iz letnih razgovorov, je bila v letu 2017 pripravljena sprememba splošnih aktov, s katerimi so vzpostavljena merila in standardi za ocenjevanje delovne uspešnosti in je uveden sistem variabilnega nagrajevanja zaposlenih. Uvedbo novega sistema družba predvideva v letu 2018.
 • Od 1. 1. so v uporabi novi poslovno informacijski sistem (ERP), novi geografsko informacijski sistem (GIS) ter novi sistem za upravljanje sredstev.
 • Zaključek projekta SUNSEED (Sustainable and Robust Networking for Smart Electricity Distribution): projekt SUNSEED se je začel februarja 2014 in je obsegal raziskave na področju pametnih omrežij v okviru evropskega sedmega okvirnega programa.
 • Uvajanje naprednega merilnega sistema po načrtu uvedbe, izdelanem za EDS Slovenije: v letu 2017 je družba na osnovi Uredbe o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije (Uradni list RS, št. 79/15) in Načrta uvedbe naprednega merilnega sistema, ki sta ga izdelala SODO in EDP, z izbranim dobaviteljem podpisala prvo triletno pogodbo za dobavo opreme t. i. pametnega merjenja pri uporabnikih in v transformatorskih postajah SN/NN.
 • Družba je bila uspešna pri prijavi na razpis Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje operacije iz kohezijskega sklada EU. Projekt se je začel izvajati v novembru 2017 in ga bosta glede na terminski načrt sofinanciranja realizirala SODO in EDP do novembra 2022. Implementacija sistema bo omogočala uporabo sistemov DMS, DSM, DR in EMS z namenom boljšega upravljanja sistema, porabe, prevzema in proizvodnje električne energije.

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015
ROE PRED DAVKI 5,04 5,97 5,54
ROA PRED DAVKI 3,48 4,12 3,80
EBITDA MARŽA 17,63 20,02 17,80
EBIT MARŽA 6,91 8,34 6,17
NETO DOLG/EBITDA 1,22 1,23 1,37
FINANČNI VZVOD 1,46 1,44 1,46


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 1.343 1.343 4.480
DENARNA SREDSTVA 6.167.489 3.162.992 4.934.865
SKUPAJ SREDSTVA 231.337.408 220.621.236 217.720.959
KAPITAL 158.674.326 153.303.634 148.727.193
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 24.791.334 22.670.000 22.015.324
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 31.918.511 28.518.484 31.576.622


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2017 2016 2015
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 109.913.672 102.017.001 100.190.050
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 118.260.944 110.171.190 107.994.079
ODPISI VREDNOSTI 12.676.320 12.864.926 12.553.208
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 7.346.342 7.822.141 7.058.003


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                    

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROA (v %) 3,59 3,10
EBITDA marža (v %) 42,15 42,00
Neto finančni dolg/EBITDA 0,85 1,53
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 47,38 39,50
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR) 75.06 74.54
ROE skupine (v %) 4,82 5,31

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
SAIDI 30,11 59,29
Delež izgub na distribuirano EE 5,20 5,66
OPEX na distribuirano EE 24,06 24,21
SAIFI 1,21 1,22
MAIFI 10,69 10,69

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve

 • V vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;
 • trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;
 • zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;
 • upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;
 • povečevati vrednost družbe in izpolnjevati pričakovanja delničarjev in drugih deležnikov;
 • ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

Strateški cilji

 • Vpeljava celovitega sistema razvoja kadrov,
 • razvoj odlične organizacije,
 • vpeljava celovitega upravljanja sredstev,
 • učinkovita izvedba del in nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • obnova/prenova distribucijske mreže,
 • optimizacija poslovanja z uvedbo novega ERP,
 • obvladovanje izgub električne energije,
 • obvladovanje razpršenih virov,
 • zanesljivost in varnost obratovanja omrežja,
 • stroškovna učinkovitost izvajanja distribucije,
 • učinkovito obvladovanje financ,
 • zagotavljanje pričakovanega donosa na kapital.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba  Elektro Primorska izpolnjuje številna priporočila iz obeh dokumentov. Elektro Primorska  spoštuje določila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Družba Elektro Primorska, d. d., je v letu 2017 spoštovala določbe Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je v skladu z določili ZSDH-1 Slovenski državni holding, d. d., sprejel 19. 12. 2014, s spremembami in  dopolnitvami, sprejetimi 2. 3. 2016 in 17. 5. 2017. Kodeks je javno dostopen na spletni strani: www.sdh.si.

Družba Elektro Primorska, d. d., izpolnjuje Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki so bila  sprejeta v februarju 2016. Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, d. d., ki so bila sprejeta v marcu 2018, si bo družba prizadevala implementirati v tekočem letu.

Vir: Elektro Primorska, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS