Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Zaradi  prodaje  100 %  poslovnega  deleža  družbe  E  3,  d.  o.  o.  (vključno  z  47,27 %  deležem  v  družbi  Knešca)  v  začetku  leta  2021, Elektro     Primorsko     v     letu     2022     sestavlja     samo    matična    družba    Elektro    Primorska,    d.    d.,    ki    izvaja    regulirane    storitve gospodarske   javne   službe   distribucijskega   operaterja.   Površina   preskrbovalnega   območja   zajema   JZ,   Z,   SZ  del  Slovenije  in znaša 4.335 km² oziroma približno 22 % površine celotne Slovenije.

ELEKTRO PRIMORSKA, D. D.

Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Povprečno število zaposlenih: 477
Lastniški delež RS: 79,68 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,68
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d. 5,98
Hotel Mrak, d. o. o. 2,75
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 2,00
KALANTIA LIMITED 1,28

 

 

Komentar poslovanja v 2022

Na poslovanje družbe v letu 2022 je izrazito vplival sprejem Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov(ZUOPVCE). Zaradi navedenega zakona je družba utrpela trimesečni izpad prilivov iz naslova omrežnine v skupni višini 9,6 mio EUR, kar predstavlja več kot 20 % planiranih prihodkov. Posledično je družba poslovno leto zaključila s čisto izgubo v višini 1,5 mio EUR.

 

Stroški blaga, materiala in storitev so znašali 12,3 mio EUR, kar je 12 % manj kot v predhodnem letu. Stroški dela so znašali 19,0 mio EUR, kar je 0,5 % več kot v predhodnem letu, kar je posledica predvsem večjega števila zaposlenih od načrtovanega ter usklajevanja plač z rastjo cen življenjskih stroškov.

Družba je kljub velikim likvidnostnim izzivom v letu 2022 izvedla za 19,9 mio EUR investicij, kar je 2,1 mio EUR manj kot je bilo prvotno planirano.

Zaradi interventnega znižanja prihodkov in deloma tudi visokih rasti cen so vsa ekonomska merila slabša kot v letu 2021 in ne dosegajo ciljev zastavljenih z LNU 2022. Izjema je le merilo CAPEX v čistih prihodkih od prodaje, saj je bilo znižanje investicij manjše kot znižanje čistih prihodkov od prodaje.

Pri strateških kazalnikih je družba dosegla boljše rezultate od preteklega leta pri kazalnikih SAIDI, SAIFI in MAIFI. Kazalnika delež izgub na distribuirano EE in OPEX na distribuirano EE pa sta nekoliko slabša od vrednosti v preteklem letu, slednji zaradi nižje količine distribuirane EE kot v preteklem letu. Z izjemo kazalnika SAIDI so bili vsi strateški kazalniki tudi boljši kot načrtovano v LNU 2022.

V letu 2022 je bilo distribuirane 1.549.773 MWh električne energije, kar je 0,7 % več kot načrtovano in 8,2 % manj kot v predhodnem letu. Skupna priključna moč je znašala 1.992 MW, kar je dober odstotek več kot v letu 2021. Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE (v %) -0,90 8,52 3,68
ROA (v %) -0,66 6,30 2,71
EBITDA MARŽA (v %)

28,67

39,12 39,30
EBIT MARŽA (v %) -4,53 13,68 12,46
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 2,84 1,11 1,61
FINANČNI VZVOD 1,38 1,34 1,36


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 0
DENARNA SREDSTVA 887.022 6.160.041 1.837.633
SREDSTVA 235.919.751 233.654.874 220.864.212
KAPITAL 171.027.609 174.206.406 162.008.442
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 30.920.926 25.701.209 25.605.235
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 16.115.204 15.697.716 16.087.167


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                              

  2022 2021 2020
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 33.300.321 40.971.583 37.227.158
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 44.435.768 54.437.966 49.825.958
EBIT -2.012.188 7.449.108 6.208.516
EBITDA 12.738.824 21.296.245 19.579.949
ČISTI DOBIČEK -1.540.336 14.314.717 5.905.714

 


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                    

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROA (v %) 6,30 3,10
EBITDA marža (v %) 39,12 44,24
Neto finančni dolg/EBITDA 1,11 1,14
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 57,30 50,37
Bruto dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 83,930,00 82.890,00
ROE (v %) -0,90 4,01

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2022 LNU 2022
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 34,69 34,35
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 5,10 5,50
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 28,07 28,60
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 0,91 1,32
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 5,98

6,47

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje

Strateški načrt družbe za obdobje 2023 do 2027 temelji na petih strateških usmeritvah, ki vključuje strategijo trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti:

 • strategija razvoja tržno perspektivnih dejavnosti,
 • strategija razvoja pametnih omrežij in digitalizacija,
 • strategija optimizacije procesov in racionalizacije poslovanja,
 • strategija trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti,
 • strategija oblikovanja partnerstev z drugimi EDP.

Družba Elektro Primorska, d. d. ima v lasti ključno infrastrukturo in veliko znanja, ter želi postati pomemben strateški partner v regiji na področju zelenega prehoda. Družba svojo temeljno in tržno dejavnost opravlja na trajnostni način, ki podpira gospodarski razvoj in hkrati omogoča socialno pravičen, ter do narave odgovoren razvoj.

Strateške usmeritve

V okviru strategija trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti bodo v družbi izvedli strateške projekte:

 • brezpapirno poslovanje,
 • projekt tehnološke posodobitve srednjenapetostnih nadzemnih vodov varnih za ptice,
 • sodelovanje z lokalno skupnostjo pri skupnih projektih,
 • upravljanje in razvoj ključnih kadrov,
 • posodobitev nizkonapetostnega omrežja za potrebe priklopa proizvodnih naprav na OVE, toplotnih črpalk in e-mobilnosti.

 

Strateški projekti

V okviru strategija trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti bodo v družbi izvedli strateške projekte:

 • brezpapirno poslovanje,
 • projekt tehnološke posodobitve srednjenapetostnih nadzemnih vodov varnih za ptice,
 • sodelovanje z lokalno skupnostjo pri skupnih projektih,
 • upravljanje in razvoj ključnih kadrov,
 • posodobitev nizkonapetostnega omrežja za potrebe priklopa proizvodnih naprav na OVE, toplotnih črpalk in e-mobilnosti.

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednji referenčni kodeksi:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS