Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Elektro Ljubljana sestavljajo matična družba Elektro Ljubljana, d. d., in hčerinska družba Elektro Ljubljana OVE, d. o. o. Družba Elektro energija, d. o. o., je bila do 6. decembra 2016 vertikalno integrirana v skupino GEN-I.
Družba Elektro Ljubljana izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja, osnovna dejavnost odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE je razvoj uporabe obnovljivih virov energije.

ELEKTRO LJUBLJANA, D. D.

Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 846
Lastniški delež RS: 79,50 %
Lastniški delež SDH: 0,30 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
GENERALI, D. D. 3,92
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI – DELNIŠKI TRIGLAV STEBER GLOBAL 2,72
G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED 1,65
KD Group, d. d. 1,47

 

Poslovanje družbe v letu 2019

Vpliv na poslovanje družbe v letu 2019 glede na preteklo leto je imel novi omrežninski akt, na osnovi katerega je družba realizirala nižje regulirane prihodke iz naslova nižjega priznanega donosa na sredstva.

Čisti dobiček Elektra Ljubljana je bil v letu 2019 za 3,0 mio EUR nižji kot predhodno leto in za 2,2 mio EUR višji od planiranega. Nižji dobiček v primerjavi s predhodnim letom je posledica nižjega donosa, priznanega iz naslova investicij v regulatorno bazo sredstev, saj se je v letu 2019 znižal s 7,14 na 5,26, in višjih prihodkov iz naslova zavarovalnin, prejetih v predhodnem letu.

V primerjavi z letom 2018 so na poslovni izid v letu 2019 vplivali tudi povečanje stroškov dela, manjši pozitivni vpliv učinkovitosti poslovanja na področju izgub v omrežju, zmanjševanje priznanih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja ter manjši prihodki iz naslova usredstvenih lastnih proizvodov. Preseganje načrtovanih rezultatov pa je v največji meri posledica večjega obsega investiranja oz. aktiviranja osnovnih sredstev ter boljšega poslovanja na področju izgub električne energije in kakovosti oskrbe z električno energijo.

Čisti prihodki od prodaje so bili realizirani v višini 86,8 mio EUR in so bili od doseženih v letu 2018 višji za 2,4 mio EUR oz. za 2,9 %.

Vsi odhodki v letu 2019 so znašali 87,60 mio EUR in so bili za 3,1 % višji kot predhodno leto.

Leto 2019 so zaznamovala največja investicijska vlaganja v zadnjem obdobju. Investicije so bile realizirane v višini 39,8 mio EUR in so tako plan presegle za 8,1 % in realizacijo predhodnega leta za 6 %. V zadnjih letih se povečujejo vlaganja v visokonapetostne objekte, medtem ko višina vlaganj v srednjenapetostne in nizkonapetostne objekte ostaja približno enaka.

Konec leta 2019 je vrednost sredstev družbe Elektro Ljubljana znašala 500,0 mio EUR in se je glede na konec predhodnega leta povečala za 10,4 mio EUR oz. za 2,1 %, kar je v večji meri posledica povečanja osnovnih in denarnih sredstev družbe. Kapital družbe se je povečal za 8,3 mio EUR oz. za 2,6 %.

Družba Elektro Ljubljana je imela konec leta 2019 zaposlenih 846 oseb, štiri manj kot 31. decembra 2018.

Vrednosti ekonomskih kazalnikov za leto 2019 presegajo planirane v LNU 2019. Odstopanje je le pri kazalniku neto finančni dolg/EBITDA, ki je slabši od pričakovanega v LNU in boljši od načrtovanega. Dosežen CAPEX v čistih prihodkih od prodaje je, zaradi večjega uresničenega denarnega toka iz investiranja od načrtovanega, za 0,62 % presegel načrtovanega.

Kazalniki kakovosti oskrbe SAIDI, SAIFI in MAIFI so bili znatno nižji kot predhodno leto, enako velja za delež izgub pri distribuirani električni energiji. Iz naslova učinkovitosti poslovanja na področju kakovosti oskrbe in izgub je družba tudi v letu 2019 realizirala prihodke. OPEX na distribuirano električno energijo se je v letu 2019 nekoliko povečal, predvsem zaradi višjih stroškov amortizacije in stroškov dela.Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PRED DAVKI 5,03 6,32 5,51
ROA PRED DAVKI 3,30 4,09 3,53
EBITDA MARŽA 44,38 45,91 44,26
EBIT MARŽA 16,39 19,51 17,33
NETO DOLG/EBITDA 1,94 1,87 1,83
FINANČNI VZVOD 1,52 1,53 1,56


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 96 6.325 9.422
DENARNA SREDSTVA 2.508.600 3.117.065 5.872.814
SKUPAJ SREDSTVA 499.978.445 489.601.491 480.432.984
KAPITAL 328.198.761 319.939.892 307.862.366
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 74.118.153 71.406.092 80.198.835
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 37.358.236 38.961.567 35.540.476

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2019 2018 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 86.815.271 84.388.121 80.753.112
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 103.032.607 103.811.899 97.169.184
ODPISI VREDNOSTI 28.838.895 27.411.392 26.165.351
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 13.912.351 16.965.742 13.978.169


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                             

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROA (v %) 2,81 2,75
EBITDA marža (v %) 44,38 44,00
Neto finančni dolg/EBITDA 1,94 2,10
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 45,82 45,20
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 93.967,79 87.000,00
ROE (v %) 4,29 4,22

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2019 LNU 2019
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 46,61 40,00
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 3,89 4,40
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 15,45 15,00
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 1,04 0,95
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 4,76 5,20

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve

Ključne strateške usmeritve družbe so naslednje:

 • razvoj zanesljivega in varnega omrežja,
 • izpolnitev poslovnih ciljev in zagotavljanje finančne stabilnosti,
 • trajnostni razvoj in inovativna dejavnost.

 

Strateški cilj

 • Vpeljava celovitega sistema razvoja kadrov,
 • razvoj odlične organizacije,
 • vpeljava celovitega upravljanja sredstev,
 • učinkovita izvedba del in nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • obnova/prenova distribucijske mreže,
 • obvladovanje izgub električne energije,
 • zanesljivost in varnost obratovanja omrežja,
 • doseganje načrtovanih ekonomskih in strateških kazalnikov,
 • stroškovna učinkovitost izvajanja distribucije.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

NE

 

Vir: Elektro Ljubljana, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS