Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Elektro Ljubljana sestavljata matična družba Elektro Ljubljana, d. d., in hčerinska družba Elektro Ljubljana OVE, d. o. o., ki pa zaradi nematerialnosti skladno z ZGD-1 ni vključena v konsolidirane izkaze.

Družba  Elektro  Ljubljana  izvaja  delegirane  storitve  GJS  distribucijskega  operaterja,  osnovna  dejavnost  odvisne  družbe  Elektro Ljubljana OVE je razvoj uporabe obnovljivih virov energije.

ELEKTRO LJUBLJANA, D. D.

Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 879
Lastniški delež RS: 79,50 %
Lastniški delež SDH: 0,30 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
GENERALI, D. D. 3,92
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI – DELNIŠKI TRIGLAV STEBER GLOBAL 2,72
KALANTIA LIMITED 1,65
KD Group, d. d. 1,47

 

Informacija o poslovanju skupine Elektro Ljubljana v letu 2022

 

Poleg zahtevnih gospodarskih razmer in rasti cen materialov ter storitev, je na poslovanje družbe v letu 2022 izrazito vplival sprejem Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE). Zaradi navedenega zakona je družba utrpela trimesečni izpad prilivov iz naslova omrežnine v skupni višini 20,0 mio EUR.

 

Zaradi interventnega zakona in posledičnega izpada denarnega toka iz omrežnine je morala družba prilagoditi celotno poslovanje in investicijske načrte. NS družbe Elektro Ljubljana je po uveljavitvi ZUOPVCE sprejel rebalans poslovnega načrta za obdobje 2022-2024, ki je za leto 2022 predvidel znižanje investicij za 17 mio EUR (iz 39 mio EUR na 22 mio EUR), najem dolgoročnih posojil v višini 5 mio EUR, zamik plačil dobaviteljem in znižanje stroškov poslovanja. Družba je v iskanju dodatnih virov financiranja intenzivirala sodelovanje s pristojnim ministrstvom, z namenom, da se čim prej črpajo sredstva  iz Načrta za okrevanje in odpornost, namenjena elektrodistribucijskemu sistemu. Po sprejemu rebalansa plana je družba svoje poslovanje ves čas prilagajala aktualnim razmeram.

 

Čisti prihodki družbe v letu 2022 so znašali 70,2 mio EUR, to je za 17,4 mio EUR  oziroma 19,8 % manj kot v predhodnem letu. V primerjavi z letom 2021 se je odjem električne energije znižal za 2,0 %, distribuirane je bilo 4.224.938 GWh električne energije.

 

Stroški materiala in storitev so se v letu 2022, zaradi visoke inflacije, rasti cen energentov in surovin ter težav v dobavnih verigah, močno povečali in so v letu 2022 znašali 27,6 mio EUR ter so za 3,9 mio EUR oziroma 15,5 % višji kot v predhodnem letu.

 

Stroški dela so v letu 2022 znašali 36,4 mio EUR. Predvsem zaradi visoke rasti cen življenjskih potrebščin in posledičnega usklajevanja plač po določilih Podjetniške kolektivne pogodbe so bili od predhodnega leta višji za 1,2 mio EUR oziroma za 3,4 %.

 

Poslovno leto 2022 je družba zaključila z izgubo v višini 6,9 mio EUR, v letu 2021 je ustvarila 14,1 mio EUR dobička. V primerjavi z rebalansom poslovnega načrta je izguba za 3,4 mio EUR večja, v največji meri zaradi nižjih prihodkov od najema elektrodistribucijske infrastrukture in storitev za SODO. Pomembno na slabše poslovne rezultate vpliva tudi visoka inflacija, ki se odraža na višjih stroškovnih postavkah.

 

Investicije so bile realizirane v višini 32,4 mio EUR investicij, kar je za 3,1 mio EUR manj kot predhodno leto. V zadnjih petih letih so povečali dolžino SN kablovodov za 237 km in zmanjšali dolžino SN nadzemnih vodov za 141 km ter povečali dolžino NN kablovodov za 345 km in zmanjšali dolžino NN nadzemnih vodov za 135 km, še vedno pa imajo 57 % SN omrežja in 42 % NN omrežja v prosto zračni izvedbi.

 

Zaradi navedenih okoliščin, družba ekonomskih kazalnikov določenih z LNU 2022 ni dosegla. LNU za leto 2022 je bil sprejet pred uveljavitvijo ZUOPVCE.

 

Na strani strateških kazalnikov družba dosega slabši rezultat od LNU, razen pri kazalniku delež izgub na distribuirano električno energijo. Poslabšanje strateških kazalnikov je predvsem posledica neugodnih vremenskih vplivov, predvsem izrazitih lokalnih neurij v poletnih mesecih. Povečanje števila kratkotrajnih prekinitev (MAIFI) pa je tudi posledica zaraščenosti krajine, sečnje in drugih gospodarskih dejavnosti, ki so se s svojo intenzivnostjo v letu 2022 vrnile na raven pred pandemijo covida. Kazalnik OPEX na distribuirano EE se je glede na vrednosti predhodnega leta poslabšal in ne dosega ciljne vrednosti iz LNU, zaradi zmanjšanja porabe električne energije in povečanja stroškov poslovanja.Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE (v %) -2,02 4,15 3,41
ROA (v %) -1,31 2,75 2,24
EBITDA MARŽA (v %) 25,25 42,39 41,88
EBIT MARŽA (v %) -9,45 14,21 12,51
Neto FINANČNI DOLG / EBITDA 3,52 1,83 2,22
FINANČNI VZVOD 1,60 1,50 1,52


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 12.227.500 0 96
DENARNA SREDSTVA 2.535.240 9.119.636 2.229.221
SREDSTVA 538.444.022 516.855.531 509.556.928
KAPITAL 336.383.094 345.093.261 335.015.072
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 72.404.694 72.161.990 74.758.909
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 44.279.162 35.172.549 34.828.306

 

Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                               

  2022 2021 2020
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 70.234.900 87.576.135 82.203.014
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 86.365.989 103.477.330 98.366.745
EBIT -8.157.292 14.708.909 12.305.226
EBITDA 21.808.894 43.865.451 41.196.342
ČISTI DOBIČEK -6.899.650 14.115.202 11.304.430


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države                                       

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROA (v %) -1,31 2,12
EBITDA marža (v %) 25,25 42,52
Neto finančni dolg/EBITDA 3,52 1,87
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 46,07 44,77
ROE (v %) -2,02 3,21
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 66.247 90.749

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2022 LNU 2022
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 46,68 41,99
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 3,58 4,40
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 16,99 16,31
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 1,24 1,01
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 5,27 4,88

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji družbe ostajajo zagotavljanje zanesljivega, sodobnega, stroškovno učinkovitega in varnega omrežja. Družba stalen razvoj in izboljšave dosega s primernimi investicijskimi vlaganji. Osnova za pripravo plana investicij je Razvojni načrt distribucijskega sistema električne energije za obdobje 2023–2032. Potrebna investicijska vlaganja  družbe v obdobju 2023–2032 so načrtovana v višini 1.077 mio EUR, za leto 2023 v višini 49,7 mio EUR ter leto 2024 v višini 63,5 mio EUR.

Strateške usmeritve

Strateške usmeritve družbe so:

  • razvoj zanesljivega in varnega omrežja,
  • izpolnjevanje poslovnih ciljev in zagotavljanje dolgoročne finančne stabilnosti,
  • trajnostni razvoj in vključevanje v inovativne dejavnosti.

Strateški cilj

Strateški cilj družbe so:

  • zadostiti načrtovano in dejansko porabo ter potrebe po električni moči,
  • zadostiti potrebe vključevanja razpršene proizvodnje električne energije,
  • zagotoviti sodobno omrežje,
  • zagotoviti stroškovno učinkovito omrežje,
  • zagotoviti varovanje okolja skladno z zakonodajo,
  • zagotoviti dolgoročno stabilnost, zanesljivost in razpoložljivost distribucijskega omrežja,
  • zagotoviti dolgoročni dvig oziroma ohranjanje kakovosti preskrbe z električno energijo glede na ciljno raven kakovosti in zadostiti potrebe, ki jih določajo nacionalni energetski podnebni cilji.

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednja referenčna kodeksa:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države    

    DA   

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

 DA

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS