Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Elektro Ljubljana sestavljata matična družba Elektro Ljubljana, d. d., in hčerinska družba Elektro Ljubljana OVE, d. o. o., ki pa zaradi nematerialnosti skladno z ZGD-1 ni vključena v konsolidirane izkaze. Družba Elektro Ljubljana izvaja delegirane storitve gospodarske javne službe distribucijskega operaterja, osnovna dejavnost odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE je razvoj uporabe obnovljivih virov energije.

ELEKTRO LJUBLJANA, D. D.

Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 870
Lastniški delež RS: 79,50 %
Lastniški delež SDH: 0,29 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
GENERALI, D. D. 3,91
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI – DELNIŠKI TRIGLAV STEBER GLOBAL 2,72
KALANTIA LIMITED 1,65
KD Group, d. d. 1,47

 

Informacija o poslovanju skupine Elektro Ljubljana v letu 2021

Poslovanje družbe v letu 2021 je deloma zaznamovala epidemija covida-19, družba se je uspešno prilagodila na delovanje v epidemioloških razmerah, zato epidemija s procesnega vidika ni imela bistvenega vpliva na njeno poslovanje družbe. Epidemija je negativno vplivala na dobavne verige, družba se je zaradi epidemije soočala z zamiki pri dobavah materiala in blaga ter s pritiski na njihovo ceno. V letu 2021 se je izjemno povečalo število vlog za priklop razpršenih virov energije, kar je vplivalo na razpoložljive (predvsem kadrovske) resurse. Med letom je družba uspešno nadgradila svoje napredne merilne centre, kar omogoča pridobivanje podatkov v realnem času.

 

Čisti dobiček Elektra Ljubljana je znašal 14,12 mio EUR in je bil v letu 2021 višji za 2,81 mio EUR glede na predhodno leto in za 1,62 mio EUR glede na planirani dobiček. Na višji rezultat v primerjavi s predhodnim letom deloma vpliva Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje, s katerim je Agencija za energijo zaradi blažitve posledic epidemije elektrooperaterjem znižala stopnjo donosa za leto 2020 s 5,26 % na 4,13 %, v letu 2021 pa se je stopnja donosa popravila na 5,26 %.

 

Čisti prihodki od prodaje so bili realizirani v višini 87,58 mio EUR in so bili od doseženih v letu 2020 višji za 5,37 mio EUR oz. za 6,54 %, od načrtovanih pa za 1,71 %. Povečanje prihodkov je v največji meri posledica dviga reguliranega donosa v letu 2021, pomembno povečanje prihodkov pa je družba zabeležila tudi na segmentu elektromontažnih storitev za trg.

 

Stroški blaga, materiala in storitev so znašali 23,86 mio EUR. V primerjavi z letom 2020 so bili višji za 1,44 mio EUR oz. za 6,4 %. Stroški blaga in materiala so se v letu 2021 v primerjavi s predhodnim letom povišali za 15 %, stroški storitev pa so ostali na primerljivi ravni. Stroški blaga in materiala so deloma višji zaradi motenj na trgu, kar je posledica epidemije covida-19.

 

Stroški dela v letu 2021 so bili za 3,05 % višji kot v predhodnem letu. Družba Elektro Ljubljana je imela konec leta 2021 zaposlenih 878 oseb, 20 več kot na 31. decembra 2020. V povprečju (glede na število ur) je bilo v letu 2021 v družbi 870 zaposlenih.

 

Investicije so bile realizirane v višini 35,52 mio EUR (95-odstotno doseganje plana), saj se je zaradi globalnih težav dobaviteljev osnovnih elektronskih elementov dobava merilne opreme med letom praktično ustavila in družba ni mogla izvesti vseh načrtovanih investicij, zato so bile te prenesene v naslednje leto. V primerjavi z realizacijo predhodnega leta so bila investicijska vlaganja v letu 2021 nižja za slab odstotek.

 

Donos na kapital (ROE) je dosegel 4,15 % in je bil za 0,74 odstotne točke višji kot leta 2020. Za 0,46 odstotne točke je presegel pričakovanja po LNU. V primerjavi z letom 2020 se je donosnost sredstev (ROA) zvišala za 0,51 odstotne točke. ROA je v letu 2020 znašal 2,75 % in je bil od pričakovanj po LNU višji za 0,31 odstotne točke. Družba je presegla rezultate predhodnega obdobja tudi pri skoraj vseh ostalih ekonomsko-finančnih kazalnikih. Neto finančni dolg/EBITDA je v letu 2021 znašal 1,83 in je od predhodnega obdobja nižji za 17,57 %, a je dosegel slabši rezultat od pričakovanj po LNU za 3,39 %. EBITDA marža je znašala 42,39 %, kar presega rezultat predhodnega obdobja za 1,22 %, pričakovanja po LNU pa je zgrešila za 3,15 %. Dodana vrednost na zaposlenega v letu 2021 je znašala 90.899 EUR, za 3.563 EUR več kot v letu 2020 in za 719 EUR manj od pričakovanj po LNU. CAPEX v čistih prihodkih od prodaje je znašal 40,56 %, kar je za 9,2 % manj od predhodnega leta in za 6,37 % manj kot načrtovano z LNU. 

 

Družba meri doseganje strateških ciljev s kazalniki kakovosti oskrbe SAIDI, SAIFI in MAIFI in kazalnikom OPEX na distribuirano električno energijo in delež izgub na električno energijo. Družba je presegla rezultate pri vseh kazalnikih z izjemo SAIDI (trajanje prekinitve v minutah na uporabnika letno), ki z 48,46 dosega za 24,8 % slabše vrednosti od predhodnega leta, od pričakovanj po LNU pa je slabši za 21,73 %. Od pričakovanj po LNU je poleg kazalnika SAIDI slabši tudi kazalnik SAIFI (število prekinitev na uporabnika na leto), ki z vrednostjo 1,02 za 7,37 % negativno odstopa od pričakovanj po LNU. Kazalnik SAIFI dosega boljše vrednosti od predhodnega leta za slab odstotek. Oba kazalnika, SAIDI in SAIFI, merita prekinitve zaradi lastnih vzrokov, na katere ima distribucijsko podjetje vpliv. Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE PRED DAVKI (v %) 4,15 3,41 4,29
ROA PRED DAVKI (v %) 2,75 2,24 2,81
EBITDA MARŽA (v %) 42,39 41,88 44,38
EBIT MARŽA (v %) 14,21 12,51 16,39
NETO DOLG/EBITDA 1,83 2,22 1,94
FINANČNI VZVOD 1,50 1,52 1,52


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 96
DENARNA SREDSTVA 9.119.636 2.229.221 2.508.600
SREDSTVA 516.855.531 509.556.928 499.978.445
KAPITAL 345.093.261 335.015.072 328.198.761
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 72.161.990 74.758.909 74.118.153
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 35.172.549 34.828.306 37.358.236

 

Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                               

  2021 2020 2019
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 87.576.135 82.203.014 86.815.271
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 103.477.330 98.366.745 103.032.607
EBIT 14.708.909 12.305.226 16.885.346
EBITDA 43.865.451 41.196.342 45.724.241
ČISTI DOBIČEK 14.115.202 11.304.430 13.912.351


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države                                       

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROA (v %) 2,75 2,44
EBITDA marža (v %) 42,39 43,77
Neto finančni dolg/EBITDA 1,83 1,77
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 40,56 43,32
ROE (v %) 4,15 3,69
Dodana vrednost na zaposlenega 90.899,17 91.618,00

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2021 LNU 2021
SAIDI (minute/uporabnika/leto) 48,46 39,81
Delež izgub na distribuirano EE (v % na leto) 3,66 4,40
OPEX na distribuirano EE (EUR/MWh/leto) 16,14 16,34
SAIFI (število prekinitev/uporabnika/leto) 1,02 0,95
MAIFI (število kratkotrajnih prekinitev/uporabnika/leto) 3,37 5,15

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji družbe ostajajo zagotavljanje zanesljivega, sodobnega, stroškovno učinkovitega in varnega omrežja. Družba stalen razvoj in izboljšave dosega s primernimi investicijskimi vlaganji. Osnova za pripravo plana investicij za naslednja tri leta sta Naložbeni načrt distribucijskega operaterja električne energije v Republiki Sloveniji za triletno obdobje od leta 2019 do leta 2021 in Razvojni načrt za desetletno obdobje na območju podjetja Elektro Ljubljana za obdobje od leta 2019 do leta 2028. Investicijska vlaganja za obdobje 2021–2023 so načrtovana kot sledi: 37,3 mio EUR leta 2021, 39 mio EUR leta 2022, 41 mio EUR leta 2023.

V letu 2022 bo na poslovanje družbe močno vplival Zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE), ki določa, da se v obdobju od 1.februarja do 30.aprila 2022 tarifne postavke za obračunsko moč in prevzeto delovno energijo za vse odjemne skupine znižajo na nič.

Družba ocenjuje, da se bodo zaradi interventnega ukrepa za omilitev posledic visokih cen energentov prihodki znižali za približno 20 mio EUR, kar bistveno vpliva na investicijski potencial družbe.

 

Strateške usmeritve

Strateške usmeritve družbe so:

  • razvoj zanesljivega in varnega omrežja,
  • izpolnjevanje poslovnih ciljev in zagotavljanje dolgoročne finančne stabilnosti,
  • trajnostni razvoj in vključevanje v inovativne dejavnosti.

Strateški cilj

Strateški cilj družbe so:

  • zadostiti načrtovano in dejansko porabo ter potrebe po električni moči,
  • zadostiti potrebe vključevanja razpršene proizvodnje električne energije,
  • zagotoviti sodobno omrežje,
  • zagotoviti stroškovno učinkovito omrežje,
  • zagotoviti varovanje okolja skladno z zakonodajo,
  • zagotoviti dolgoročno stabilnost, zanesljivost in razpoložljivost distribucijskega omrežja,
  • zagotoviti dolgoročni dvig oziroma ohranjanje kakovosti preskrbe z električno energijo glede na ciljno raven kakovosti in zadostiti potrebe, ki jih določajo nacionalni energetski podnebni cilji.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države    

    DA   

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

 DA

Vir: Elektro Ljubljana, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS