Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Elektro Ljubljana sestavljajo matična družba Elektro Ljubljana, d. d., in hčerinska družba Elektro Ljubljana OVE, d. o. o. Družba Elektro energija, d. o. o., je bila do 6. 12. 2016 vertikalno integrirana v Skupino GEN-I.

Družba Elektro Ljubljana izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja, osnovna dejavnost odvisne družbe Elektro Ljubljana OVE je razvoj uporabe obnovljivih virov energije.

 

ELEKTRO LJUBLJANA, D. D.

Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 841
Lastniški delež RS: 79,50 %
Lastniški delež SDH: 0,30 %

Poslovodstvo

Andrej Ribič
Član uprave
Mandat od do: 23. 2. 2018 - 22. 3. 2022

Nadzorni svet

Mitja Fabjan*
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 6.3.2014-1.3.2018
Egon Hoda*
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 6.3.2014-1.3.2018
Andrej Šušteršič
Predsednik
Mandat od do: 31. 8. 2017-31.8.2021
David Valentinčič
Namestnik predsednika
Mandat od do: 31. 8. 2017-31.8.2021
Davorin Dimič
Član
Mandat od do: 31. 8. 2017-31.8.2021
David Skorenšek
Član
Mandat od do: 28. 8. 2015 - 28. 8. 2019

* Od 2. 3. 2018 sta predstavnika zaposlenih Igor Adlešič in Egon Hoda.

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30.6.2018

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,50
ADRIATIC SLOVENICA, D. D. 3,92
TRIGLAV VZAJEMNI SKLADI – DELNIŠKI TRIGLAV STEBER GLOBAL 2,72
G.I. DAKOTA INVESTMENTS LIMITED 1,65
KD Group, d. d. 1,47

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Družba Elektro Ljubljana je v letu 2017 poslovala s čistim dobičkom v višini 14 mio EUR. Rezultat je bil za 2,9 mio EUR slabši kot predhodno leto, kar je predvsem posledica v letu 2016 doseženega enkratnega učinka z zamenjavo poslovnega deleža Elektra Ljubljana v družbi Elektro energija z deležem v družbi GEN-EL. V primerjavi s poslovnim načrtom za leto 2017 je bil doseženi rezultat višji za 2,6 mio EUR oz. za 23 %. Čisti prihodki od prodaje so bili realizirani v višini 80,8 mio EUR in so bili od doseženih v letu 2016 višji za 0,6 mio EUR oz. za 0,8 %, kar je predvsem posledica višjih prihodkov od elektromontažnih storitev za trg.
Vsi odhodki v letu 2017 so znašali 81,9 mio EUR in so bili za 2 % višji kot predhodno leto. Stroški materiala in prodanega blaga so znašali 10,1 mio EUR in so bili od realiziranih v predhodnem letu višji za 0,5 mio EUR oz. za 4,8 %, od načrtovanih pa za 21,9 %. Povišanje je večinoma posledica višjih stroškov porabljenega materiala za lastne investicije in za elektromontažne storitve za trg. Stroški storitev, v višini 12,8 mio EUR, so bili v primerjavi z letom 2016 višji za 1,1 mio EUR oz. za 9,8 %, glede na načrtovane pa za 6,7 %. Višji stroški storitev so večinoma posledica višjih stroškov tujih storitev pri opravljanju storitev za trg. Stroški dela, ki so v letu 2017 znašali 30,9 mio EUR, so bili glede na realizirane v predhodnem letu višji za 1,7 %, v primerjavi z načrtovanimi pa za 3,9 %. Po poslovnem načrtu družbe za leto 2017 so bila načrtovana investicijska vlaganja v višini 33,0 mio EUR. Realizacija je dosegla 32,9 mio EUR, kar je 99,7 % načrta.
Konec leta 2017 je vrednost sredstev družbe Elektro Ljubljana znašala 480,8 mio EUR in se je glede na konec predhodnega leta povečala za 13,7 mio EUR oz. za 2,9 %, kar je v večji meri posledica povečanja osnovnih sredstev in denarnih sredstev družbe. Kapital družbe se je povečal za 8,7 mio EUR oz. za 2,9 %, pri čemer je bilo za dividende za leto 2016 po sklepu skupščine namenjenih 5,1 mio EUR. Večji del drugih dolgoročnih obveznosti so dolgoročne finančne obveznosti, ki so konec leta 2017 znašale 69,4 mio EUR in so se glede na predhodno leto zmanjšale za 0,9 mio EUR oz. za 1,3 %, ter dolgoročne poslovne obveznosti v višini 10,8 mio EUR, katerih največja postavka je 10,6 mio EUR prejete varščine GEN-I za zavarovanje prodajne opcije. Kratkoročne finančne obveznosti, v višini 15,4 mio EUR, so se v primerjavi s koncem leta 2016 zmanjšale za 8,6 mio EUR oz. za 35,7 %, medtem ko so se kratkoročne poslovne obveznosti, ki so konec leta 2017 znašale 20,1 mio EUR, povečale za 10,9 %. Investicijska vlaganja v letu 2017 so znašala 32,9 mio EUR, kar je za 0,7 mio EUR oz. za 2,2 % več kot v letu 2016.
Družba Elektro Ljubljana je imela konec leta 2017 zaposlenih 841 oseb.

Pri poslovanju družbe Elektro Ljubljana v letu 2017 so bila upoštevana priporočila in pričakovanja SDH. Družba ocenjuje, da je v letu 2017 dosegla oziroma presegla večino pričakovanih ciljev in kazalnikov SDH, odstopajo kazalniki kakovosti SAIFI in MAIFI ter SAIDI, kar je posledica večjega števila izpadov omrežja in tudi nove programske rešitve, ki omogoča natančnejše spremljanje takšnih dogodkov. ROA je v letu 2017 dosegel skoraj 3 % in presegel pričakovano donosnost, izraženo v LNU 2017, za 0,25 odstotne točke.

Ključni poslovni dogodki

 • Opustitev starih tehnologij (FMX/SDH) za procesno telekomunikacijsko omrežje,
 • skupaj s programi kohezijskih sredstev in Spirita pridobljeno sofinanciranje petih novih projektov, usmerjenih v raziskave in razvoj,
 • izvedba javnega naročila za nabavo, implementacijo in vzdrževanje distribucijskega centra vodenja (DCV) Elektra Ljubljana,
 • dokončanje elektromontažnih del na DV 110 kV Bršljin– Gotna vas,
 • nakup in namestitev sistema za upravljanje polnilnic s pripadajočim portalom in aplikacijo,
 • projektna naloga za uvedbo integracijske platforme CIM za gradnjo novega DCV,
 • prejem certifikata Zlata boniteta odličnost AAA bonitetne hiše Bisnode že drugo leto zapored,
 • test in uvedba nove generacije števcev električne energije z naprednejšim komunikacijskim vmesnikom (tehnologija G3),
 • pridobitev gradbenega dovoljenja za 110-kV daljnovod Grosuplje–Trebnje,
 • uspešna posodobitev sistema MTK,
 • dokončanje del na DV 110 kV Logatec–Žiri,
 • posledice decembrskih havarij so zaradi snegoloma in vetroloma zahtevale sanacijo skoraj 90 km poškodovanega omrežja,
 • vključitev zanke 110 kV Kleče–Šiška–Litostroj–Kleče v obratovanje,
 • podpis pogodbe o sofinanciranju projekta gradnje naprednega merilnega sistema v Elektru Ljubljana za obdobje 2017–2022,
 • nadzorni svet družbe je predsedniku uprave mag. Andreju Ribiču podelil nov mandat z začetkom marca 2018,
 • postavljena zadnja od 14 novih polnilnih postaj za električna vozila v letu 2017,
 • sprejetje etičnega kodeksa v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, v katerem so opredeljena načela etike ter etična pravila vedenja in ravnanja vodstva družbe in vseh zaposlenih.

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015
ROE PRED DAVKI 5,51 6,56 5,04
ROA PRED DAVKI 3,53 4,16 3,16
EBITDA MARŽA 44,26 45,47 40,90
EBIT MARŽA 17,33 17,86 16,33
NETO DOLG/EBITDA 1,83 2,12 2,01
FINANČNI VZVOD 1,56 1,56 1,60


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 9.422 9.804 11.615
DENARNA SREDSTVA 5.872.814 2.083.731 8.369.313
SKUPAJ SREDSTVA 480.432.984 466.710.427 461.589.169
KAPITAL 307.862.366 299.144.067 289.035.120
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 80.198.835 71.020.342 72.281.074
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 35.540.476 42.122.508 40.402.791

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2017 2016 2015
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 80.753.112 80.118.851 88.005.131
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 97.169.184 95.470.352 102.616.360
ODPISI VREDNOSTI 26.165.351 26.360.469 25.212.850
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 13.978.169 16.893.325 12.160.656


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                             

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROA (v %) 2,95 2,70
EBITDA marža (v %) 44,26 45,50
Neto finančni dolg/EBITDA 1,83 2,27
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 40,76 42,04
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR) 88,23 82,40
ROE (v %) 4,61 4,24

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
SAIDI 50,54 43,00
Delež izgub na distribuirano EE 4,12 4,60
OPEX na distribuirano EE 14,66 15,09
SAIFI 1,20 0,88
MAIFI 7,50 3,80

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve

 • V vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;
 • trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;
 • zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;
 • upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;
 • povečevati vrednost družbe in izpolnjevati pričakovanja delničarjev in drugih deležnikov;
 • ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

   

Strateški cilji

 • Vpeljava celovitega sistema razvoja kadrov,
 • razvoj odlične organizacije,
 • vpeljava celovitega upravljanja sredstev,
 • učinkovita izvedba del in nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • obnova/prenova distribucijske mreže,
 • optimizacija poslovanja z uvedbo novega ERP,
 • obvladovanje izgub električne energije,
 • obvladovanje razpršenih virov,
 • zanesljivost in varnost obratovanja omrežja,
 • stroškovna učinkovitost izvajanja distribucije,
 • učinkovito obvladovanje financ,
 • zagotavljanje pričakovanega donosa na kapital.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba Elektro Ljubljana izpolnjuje številna priporočila iz obeh dokumentov. Elektro Ljubljana spoštuje določila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Družba Elektro Ljubljana ni sprejela lastnega kodeksa o upravljanju, upravljanje pa poteka po določilih ZGD-1. Od 1. 1. do 31. 12. 2017 je družba pri svojem poslovanju sledila naslednjim priporočenim standardom in kodeksom: skladno s točko 3.4.1 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (v nadaljevanju Kodeks) Slovenskega državnega holdinga je družba Elektro Ljubljana sklenila Kodeks prostovoljno uporabljati. Kodeks je javno dostopen na spletni strani SDH. Družba je pri svojem poslovanju upoštevala Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga za leto 2017, ki so javno dostopna na spletni strani SDH.

Vir: Elektro Ljubljana, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS