Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Luka Koper je sodobno, večnamensko mednarodno pristanišče, ki sodi med najpomembnejše pristaniške in logistične sisteme na severnem Jadranu. Osnovna dejavnost pristanišča je pretovor in skladiščenje vseh vrst blaga, Luka Koper pa se ukvarja tudi z vrsto dopolnilnih storitev, kar skupaj zagotavlja celovito logistično storitev. Leta 2008 je Luka Koper za obdobje 35 let sklenila z državo koncesijsko pogodbo za opravljanje pristaniških dejavnosti, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča. Za izvajanje osnovne pristaniške dejavnosti pretovora in skladiščenja je v Luki Koper namenjenih dvanajst specializiranih terminalov. To so kontejnerski terminal, terminal za avtomobile in RO-RO terminal ter terminali za generalne tovore, za les, za hlajene tovore, za živino, za tekoče tovore, za razsute tovore, za sipke tovore, za glinico ter terminal silos in potniški terminal. Pristanišče je mejna vstopna točka za Evropsko unijo in ima status proste cone tipa I. Od leta 2013 je korpsko pristanišče umeščeno v mediteranski ter baltsko-jadranski evropski TEN-T koridor, kar povečuje strateški pomen transportne poti skozi Koper.

Skupino Luka Koper je poleg obvladujoče družbe Luka Koper, d. d., na dan 31. 12. 2017 sestavljalo šest odvisnih družb z naslednjimi lastniškimi deleži obvladujoče družbe: Luka Koper INPO, d. o. o. (100 %), Adria Terminali, d. o. o. (100 %), Luka Koper Pristan, d. o. o. (100 %), Logis Nova, d. o. o. (100 %), Adria Investicije, d. o. o. (100 %), TOC, d. o. o. (68,13 %), ter štiri pridružene družbe: Adria Transport, d. o. o. (50 %), Adria-Tow, d. o. o. (50 %), Adriafin, d. o. o.(50 %), in Avtoservis, d. o. o. (49 %).

LUKA KOPER, D. D.

Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper - Capodistria
Število zaposlenih: 1.108 (skupina)
Lastniški delež RS: 51,00 %
Lastniški delež SDH: 11,13 %

Poslovodstvo

Dimitrij Zadel
Predsednik uprave
Mandat od do: 29.12.2017-29.12.2022
Metod Podkrižnik
Član uprave
Mandat od do: 29.12.2017-29.12.2022
Irma Gubanec
Članica uprave
Mandat od do: 29.12.2017-29.12.2022
Vojko Rotar*
Član uprave - delavski direktor
Mandat od do: 16.2.2018-16.2.2023

Opomba: Članom uprave Dragomirju Matiču, Andražu Novaku in Ireni Vincek je prenehal mandat 29. 12. 2017. Vojko Rotar, član uprave, delavski direktor, je 16. 2. 2018 nadomestil Stojana Čeparja, ki je nastopil mandat 30. 11. 2015.

Nadzorni svet

Milan Jelenc
Član
Mandat od do: 1. 7. 2017-1.7.2021
Barbara Nose
Članica
Mandat od do: 1. 7. 2017 -1. 7. 2021
Andraž Lipolt
Namestnik predsednika
Mandat od do: 1. 7. 2017-1.7.2021
Uroš Ilić
Predsednik
Mandat od do: 1. 7. 2017-1. 7. 2021
Rado Antolovič
Član
Mandat od do: 1. 7. 2017-1.7.2021
Sabina Mozetič
Članica
Mandat od do: 21. 8. 2015 - 21. 8. 2019
Mladen Jovičič
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 8. 4. 2017 - 8. 4. 2021
Marko Grabljevec
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 18. 1. 2016 - 18. 1. 2020
Rok Parovel
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 12. 9. 2016 - 12. 9. 2020

Opomba: S 1. 7. 2017 so bili imenovani novi člani NS, in sicer Rado Antolovič, Uroš Ilić, Andraž Lipolt, Milan Jelenc in Barbara Nose. Za nov mandat je bil imenovan tudi Mladen Jovičič, in sicer od 8. 4. 2017.

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30.6.2018

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 51,00
SDH, d. d. 11,13
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 4,98
MESTNA OBČINA KOPER 3,14
CITIBANK N.A. – FIDUCIARNI RAČUN 2,18

 

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Poslovanje Skupine Luka Koper v letu 2017 je bilo uspešno. Ladijski pretovor se je glede na leto 2016 povečal za 6 %, na 23 milijonov ton blaga. Največ blaga po mesecih v letu 2017 je bilo pretovorjenega v maju, in sicer 2,3 milijona ton. Pretovor kontejnerjev je v letu 2017 znašal 912 tisoč TEU in je za 8 % presegel količine iz leta 2016. V juliju 2017 je bil dosežen najvišji mesečni pretovor TEU v zgodovini pristanišča, in sicer v višini 80,8 tisoč TEU. Luka Koper ohranja status največjega kontejnerskega terminala v Jadranu. Koper je prvo pristanišče za prekomorsko blagovno menjavo Avstrije s svetom, na Madžarskem in Slovaškem pa Luka Koper dosega največji tržni delež na področju kontejnerjev. Pretovor avtomobilov je v letu 2017 znašal 741 tisoč avtomobilov in je bil za 1 % manjši kot leta 2016.

Čisti prihodki od prodaje Skupine Luka Koper so dosegli novo rekordno višino 211 mio EUR in so bili od doseženih v letu 2016 večji za 6 %. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine Luka Koper je v letu 2017 znašal 36,6 mio EUR (+ 26 %), EBITDA je znašal 65,1 mio EUR (– 14 %). Poslovni odhodki Skupine Luka Koper so v letu 2017 znašali 179,2 mio EUR, kar je za 16 % oziroma za 24,4 mio EUR več kot v letu 2016. V okviru poslovnih odhodkov so se v primerjavi z letom 2016 povečale vse vrste stroškov. Na rezultat poslovanja so imele v okviru drugih poslovnih odhodkov znaten vpliv dodatno oblikovane rezervacije za obveznosti iz naslova pravnih obvez v višini 15,7 mio EUR. Čisti poslovni izid Skupine Luka Koper je tako v letu 2017 znašal 35 mio EUR, kar je za 21 % oziroma za 9,4 mio EUR manj kot v letu 2016.

Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) je v letu 2017 znašala 10,3 %, kar je za 26 % oziroma za 3,7 odstotne točke manj kot v letu 2016.

Skupina Luka Koper je v letu 2017 za naložbe namenila 37,3 mio EUR. Te so zaostajale za načrtom iz LNU predvsem zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja soglasij in dovoljenj. Večji del od 37,3 mio EUR investicij celotne skupine je bil vložen v kontejnerski terminal, nabavljena so bila nova dvigala, in sicer dve za pretovor kontejnerjev na ladjah s kapaciteto do 20.000 TEU in tri RMG za delo na vlakih. S tem je bila bistveno povečana zmogljivost na ladijski in železniški strani, kar daje terminalu dodatne možnosti za dolgoročno povečevanje pretovora. Investicijski ciklus se bo nadaljeval tudi v letu 2018 ter zaključil predvidoma v letu 2020. Poleg kontejnerskega terminala pa je treba omeniti tudi novo večnamensko skladišče, ki je prvo zaprto skladišče, zgrajeno v zadnjih desetih letih.

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015
ROE PRED DAVKI 11,12 15,91 12,76
ROA PRED DAVKI 7,39 10,61 8,23
EBITDA MARŽA 30,16 37,14 36,97
EBIT MARŽA 16,98 24,17 22,42
NETO DOLG/EBITDA 1,30 1,38 1,41
FINANČNI VZVOD 1,53 1,48 1,52


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 79.541 105.489 311.887
DENARNA SREDSTVA 32.374.215 5.826.536 12.610.049
SKUPAJ SREDSTVA 536.478.688 489.991.097 466.991.445
KAPITAL 350.437.387 331.978.921 306.290.469
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 142.700.743 99.092.698 103.699.955
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 43.340.558 33.578.237 36.601.496


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2017 2016 2015
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 211.438.377 199.543.696 184.273.472
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 215.818.605 204.089.116 189.187.936
ODPISI VREDNOSTI 28.447.776 26.468.688 27.514.749
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 34.982.789 44.375.981 32.414.723


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložno države             

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROE (v %) 10,25 12,60
EBITDA marža (v %) 30,80 40,00
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 17,66 30,00
Finančni vzvod 1,53 1,55
Dodana vrednost na zaposlenega 111.464,23 134.000

 

STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2017 LNU 2017
Razvoj pristaniške infrastrukture (v mio EUR) 37.342.062,00 60.000.000
Ladijski pretovor (v tonah) 23.366.959,00 22.500.000
Ladijski pretovor vozil (število avtomobilov) 741.253,00 800.000
Ladijski pretovor zabojnikov (TEU) 911.528,00 900.000

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Skupina Luka Koper presega začrtane rezultate iz sprejetega strateškega poslovnega načrta, predvsem v delu ladijskega pretovora na blagovni skupini kontejnerjev, čistih prihodkov od prodaje in ROE, hkrati pa je zaostala pri pravočasnem zagotavljanju dodatnih zmogljivosti s ključnimi novimi naložbami, kjer bo treba v letu 2018 doseči pomembne premike.V letu 2018 je načrtovan ladijski pretovor v višini 23 mio ton oziroma na enaki ravni, kot je znašal pretovor v letu 2017. Največja rast je še vedno predvidena na strateških blagovnih skupinah kontejnerjev in avtomobilov, na skupno raven ladijskega pretovora v 2018 pa bo v največji meri vplival manjši pretovor blagovne skupine sipkih in razsutih tovorov zaradi načrtovanih vzdrževalnih del in remonta plavža stranke v zaledju.

V letu 2018 so naložbene aktivnosti skladno s strategijo družbe usmerjene predvsem v povečanje kapacitet kontejnerskega terminala na južnem delu prvega pomola, izgradnjo novega Ro-Ro veza v tretjem bazenu, pridobitev dodatnih skladiščnih površin za potrebe terminala za avtomobile in Ro-Ro ter izgradnjo novega vhoda v luko. Za naložbe v nepremičnine, naprave in opremo, naložbene nepremičnine in neopredmetena sredstva Luka Koper, d. d. v letu 2018 načrtuje  izdatke v višini 25,4 mio EUR.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba Luka Koper, d. d., pri upravljanju spoštuje določila zanjo veljavnih kodeksov, večja odstopanja pa so navedena oz. pojasnjena v nadaljevanju:

• Plačila predsednikom komisij nadzornega sveta do 29. 12. 2017 niso bila usklajena s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države od maja 2017, saj so predsedniki komisij nadzornega sveta prejemali doplačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta namesto 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 6.9.1).

• Družba ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki pa še ne omogoča celovitega upravljanja tveganj. Zato ga zaradi zagotavljanja učinkovitosti sistema notranjih kontrol in kakovostnega upravljanja tveganj stalno izboljšuje (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 9.2, in od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 26).

• Politika upravljanja družbe ni bila posodobljena od decembra 2016, posodobitev se načrtuje v letu 2018 (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 3.2, in od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 2).

• Politika raznolikosti, ki jo predvideva prenovljen Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (veljaven od maja 2017), v letu 2017 še ni bila vzpostavljena. Njeno sprejetje se predvideva v letu 2018 (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 3.6, in od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 4).

• Družba nima razvitega formalnega plana nasledstva za člane poslovodstva, a ga namerava pripraviti v prihodnje (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 6.1, in od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 20.1).

• Nadzorni svet ni izvedel samoocenitve za leto 2017. Samoocenitev po vprašalniku za samoocenitev revizijske komisije, kot ga je predlagalo Združenje nadzornikov Slovenije, je za leto 2017 izvedla le revizijska komisija nadzornega sveta in sprejela akcijski načrt izboljšanja kvalitete svojega dela (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 6.12, in od Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, točka 14).

• Članom nadzornega sveta se obračuna boniteta za zavarovanje odgovornosti organov družbe in vodstvenih delavcev, kar predstavlja edino boniteto (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 6.9.3).

• Predsednik nadzornega sveta je hkrati predsednik kadrovske komisije (delno odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 6.15.1).

• V primeru zamikov pri uresničevanju priporočil notranje revizije se navedejo in pojasnijo razlogi zanje (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 9.2.7).

• V letu 2016 vzpostavljeni funkciji pooblaščenca za korporativno integriteto v družbi še ni bila zagotovljena organizacijska neodvisnost. Družba namerava v letu 2018 omenjeno funkcijo urediti kot samostojno in neodvisno (odstopanje od Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, točka 10.2).

• Zaradi menjave vodstva družbe poslovni načrt za leto 2018 ni bil sprejet do konca leta 2017. Sicer pa družba posreduje SDH podatke, ki so javno objavljeni, skladno z načelom enakomerne obveščenosti vseh delničarjev (odstopanja od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točki 1.1 in 1.6).

• Družba sestavlja kvartalna, polletna in letna periodična poročila o poslovanju, ki jih mora potrditi nadzorni svet. Nato se periodično poročilo objavi na SEO-netu, in ko je objava javna (načelo enakomerne obveščenosti vseh delničarjev), se to poročilo posreduje SDH na zahtevanem obrazcu, pri čemer se posredujejo le javno objavljeni podatki (odstopanja od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točki 2.1 in 2.5, skladno z dogovorom med družbo Luka Koper, d. d., in SDH).

• Družba praviloma ne sklepa pavšalnih pogodb. Izjema so primeri, v katerih je zaradi narave izvajanja storitev tak način sodelovanja bolj ekonomičen (odstopanje od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točka 3.7).

• Družba Luka Koper, d. d., je v letu 2017 glede na ocenjene dobre rezultate poslovanja v skladu s podjetniško kolektivno pogodbo izplačala 13. plačo v višini 100 % povprečne mesečne plače zaposlenega (odstopanje od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točka 4.3.2).

• Podjetniška kolektivna pogodba družbe ni javno objavljena, ker z objavo ne soglašata sindikata, ki sta pogodbeni stranki (odstopanja od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, točka 4.5).

• Družba je model odličnosti EFQM, Evropske fundacije za upravljanje kakovosti, prvič uporabila v letu 1998 in uporabo modela nadgrajevala ter redno izvajala postopke samoocenjevanja vsaki dve leti do leta 2009. Po daljšem času neuporabe modela odličnosti, po spremembah v družbi in spremembah v samem modelu se je ocenilo, da je družba v vmesnem obdobju naredila pomembne razvojne korake in lahko ponovno celovito oceni raven svoje odličnosti. Zato je v novembru 2017 pripravila projekt Samoocenitev po modelu odličnosti, s katerim si je zastavila cilje: izvesti samoocenitev, izdelati samoocenitveno poročilo s priložnostmi za izboljšanje in izdelati predlog ukrepov za izboljšanje za bistvene zadeve, ki ga bo zaključila v letu 2018 (odstopanja od Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holding, točka 5.1).


Vir: Luka Koper, d. d. – Letno poročilo 2017.

Predstavitev 20 največjih družb v RS