Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Slovenske železnice je nacionalni prevoznik, upravljavec javne železniške infrastrukture in izvajalec OGJS – vzdrževanja javne železniške infrastrukture, vodenja prometa na njej in prevoza potnikov. V potniškem prometu opravlja prevoz potnikov v notranjem in mednarodnem prometu. Tovorni promet je tržna dejavnost Slovenskih železnic. Ponuja prevoz tovora doma in v tujini, in sicer predvsem masovnih tovorov, vse pomembnejši pa postaja multimodalni transport. Naloga infrastrukture je skrbeti za tekoče in investicijsko vzdrževanje slovenske železniške infrastrukture in vodenje železniškega prometa. Pomemben del prihodkov predstavljajo tudi vzdrževalna dela v javno korist. Centralne delavnice in Vleka izvajajo storitve vleke tovornih in potniških vlakov ter vzdrževanje voznih sredstev za omogočanje zanesljive in kakovostne ravni storitev. Centralne delavnice opravljajo tudi tržne storitve vzdrževanja in preventivnih pregledov za konkurenčne železniške družbe.

Skupino Slovenske železnice je poleg obvladujoče družbe Slovenske železnice, d. o. o., na dan 31. 12. 2017 sestavljalo devet odvisnih družb z naslednjimi lastniškimi deleži: SŽ – Infrastruktura, d. o. o. (100 %), SŽ – Potniški promet, d. o. o. (100 %), SŽ – Tovorni promet, d. o. o. (100 %), SŽ – VIT, d. o. o. (100 %), SŽ – ŽIP, storitve, d. o. o. (100 %), Prometni institut, d. o. o. (100 %), SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d. d. (79,82 %), SŽ – Železniška tiskarna, d. d. (64,28 %), in Fersped, d. o. o. (100 %) ter odvisne družbe, v katerih imajo navedene odvisne družbe stoodstotni ali večinski delež.

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.

Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 7.416
Lastniški delež RS: 100,00 %

Poslovodstvo

Dušan Mes
Generalni direktor
Mandat od do: 23. 3. 2016 - 23. 3. 2020
Tomaž Kraškovic
Član poslovodstva - direktor
Mandat od do: 1. 4. 2016 - 1. 4. 2020
Nina Avbelj Lekić*
Delavska direktorica
Mandat od do: 21. 3. 2018 - 21. 3. 2022

* Delavskega direktorja, Alberta Pavliča, je dne 21. 3. 2018 nasledila Nina Avbelj Lekič.

Nadzorni svet

Bojan Brank
Predsednik
Mandat od do: 11. 9. 2015 - 11. 9. 2019
Aleksander Nagode
Namestnik predsednika
Mandat od do: 11. 9. 2015 - 11. 9. 2019
Mitja Križaj
Član
Mandat od do: 11. 9. 2015 - 11. 9. 2019
Jože Oberstar
Član
Mandat od do: 22. 3. 2016 - 11. 9. 2019
Jože Pavšek
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 11. 9. 2015 - 11. 9. 2019
Zlatko Ratej*
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 24. 4. 2018 - 24. 4. 2022

* Dne 24. 4. 2018 je nastopil mandat predstavniku zaposlenih Zlatku Rateju, ki je na tem mestu zamenjal Silva Berdajsa; ta je 11. 4. 2018 odstopil s te funkcije.

Lastniška struktura (Top 5) na dan 31.8.2017

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Poslovanje skupine v letu 2017

V Skupini SŽ se temeljni kazalniki poslovanja od leta 2012 dalje izboljšujejo. Doseženi poslovni kazalniki so primerljivi z najuspešnejšimi podjetji v tej panogi. Donosnost kapitala (ROE) je leta 2017 znašal visokih 9,6% in je presegla ciljno vrednost 8,0 %. EBIT leta 2017 v višini 30,9 mio EUR je bil za 25,6 % večji kot v preteklem letu, EBITDA je bil večji za 11,7 %, dodana vrednost zaposlenega pa se je povečala za 2,9 %, na 42.134 EUR. Uspešno so zadržali koeficient med neto finančnimi obveznostmi in EBITDA na nizki ravni (1,4), kar povečuje spodobnost za financiranje bodočih investicij. Skupina SŽ je v letu 2017 ustvarila 517.380 mio EUR poslovnih prihodkov (od tega 397 mio EUR čistih prihodkov od prodaje), kar je 3,1 % več kot v  letu 2016. Največja rast prihodkov je bila v dejavnosti logistika in mobilnost predvsem zaradi večjih transportnih prihodkov v tovornem prometu, ter večjih nadomestil OGJS potniški promet na podlagi sprememb in dopolnitev Pogodbe o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031.

Količinski prevoz blaga (v tonah) in opravljeno delo (NTKM) v tovornem prometu sta precej nad načrtovanim za to obdobje in enakim lanskim obdobjem. Ti rezultati so bili doseženi v pogojih omejenih zmogljivosti – tako glede manjše razpoložljivosti javne železniške infrastrukture, kot tudi glede zmanjšanje razpoložljivosti lokomotiv vagonov in drugih sredstev ter ob vse večji konkurenci.  Leta 2017 je bilo v železniškem prometu prepeljanih 13,4 mio potnikov in opravljenih 650,1 mio potniških kilometrov. Manjše število prepeljanih potnikov za 4,2 % v primerjavi z letom poprej je predvsem posledica spremenjenih migracijskih tokov zaposlenih (manjše populacije dijakov, študentov ter spremenjenih potovalnih navad nasploh) ter  tudi zastarelega voznega parka in občasnih zapor zaradi del na železniški infrastrukturi. 

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015
ROE PRED DAVKI 9,63 8,27 11,01
ROA PRED DAVKI 5,4 4,39 4,27
EBITDA MARŽA 13,04 12,07 14,92
EBIT MARŽA 6,02 4,91 6,63
NETO DOLG/EBITDA 1,4 1,51 0,94
FINANČNI VZVOD 1,74 1,82 1,96


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 824.336 694.996 397.981
DENARNA SREDSTVA 34.509.699 46.641.584 62.198.556
SKUPAJ SREDSTVA 574.926.962 554.747.800 573.530.518
KAPITAL 330.332.962 305.586.451 293.099.775
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 144.880.688 154.891.715 136.924.852
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 99.713.312
 
94.269.634 93.069.590


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2017 2016 2015
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 397.100.113 390.809.392 463.289.248
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 516.880.215 501.922.502 580.884.651
ODPISI VREDNOSTI 36.306.518 35.937.114 48.183.900
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 30.644.356 25.055.578 23.707.315


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                                     

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROE (po davkih) 9,63 8,00
EBITDA marža 13,04 12,70
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 42.134,00 40.257,00
Neto finančni dolg/EBITDA 1,4 2,90
Finančni vzvod 1,74 1,90

 

STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2016 LNU 2016
Prepeljani tovor/potniki    
Tovor (v tisoč tonah) 20.682,00 19.100,00
Tovor (v mio NTKM) 4.909,00 4.574,00
Potniki (v tisoč potnikih) 13.450,00 14.492,00
Potniki (v mio PKM) 640,00 668,00
Izredni dogodki    
Število izrednih dogodkov 21 zmanjšanje
Obnove in nadgradnje prog    
Dolžina izvedenih obnov in nadgradenj prog (v km/leto) 22,93 povečanje
Učinkovita izraba infrastrukture – zmanjšanje zamud    
Tovorni promet (v min/100 km) 78,00 78,00
Potniški promet (v min/100 km) 3,30 3,30

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Na podlagi sprejete strategije Skupine SŽ za obdobje 2016–2020 bodo SŽ v letu 2018 uresničevale strateške cilje predvsem na naslednjih področjih:

  • nadaljevanje projekta nabave novih voznih sredstev v železniškem potniškem prometu,
  • investicijska vlaganja, namenjena digitalizaciji poslovanja,
  • iskanje strateškega partnerja v železniškem tovornem prometu in dokapitalizacija družbe SŽ – Tovorni promet, d. o. o., na podlagi katere bi strateški partner zagotovil posodobitev voznega parka in na ta način pridobil do 49-odstotni lastniški delež v omenjeni družbi,

 

  • investicija v logistični terminal na lokaciji Ljubljana Moste in sodelovanje v projektu izgradnje novega potniškega terminala na železniški postaji Ljubljana.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem delu in poslovanju s posameznimi odstopanji spoštuje Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga. Družba je v Letnem poročilu za leto 2017, javno objavljenem na spletni strani družbe, razkrila dve področji (politika upravljanja in politika raznolikosti), na katerih delno odstopa od Kodeksa ter Priporočil in pričakovanj SDH, d. d.

 

Vir: Letno poročilo Slovenske železnice, d. o. o., in Skupina Slovenske železnice za leto 2017.

Predstavitev 20 največjih družb v RS