Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina  Slovenske  železnice  (Skupina  SŽ  ali Skupina)  je  izvajalec  obvezne  gospodarske  javne  službe  vzdrževanja, obratovanja in    obnavljanja    javne    železniške    infrastrukture    ter    obvezne    gospodarske    javne    službe   prevoza   potnikov   v   notranjem   in čezmejnem     regijskem     železniškem    prometu,    in    sicer    v    obsegu,    ki    ga    določa    prometna    politika    na    področju    javnega potniškega   prometa.   Skupina   izvaja   tudi   tržno   dejavnost   na   področju  železniškega  tovornega  prometa  s  ponudbo  prevoza tovora    doma    in    v    tujini,    in    sicer    predvsem    masovnih   tovorov,   vse   pomembnejši   pa    ostaja   multimodalni   transport,   ki omogoča    enostavno    in    konkurenčno   uporabo   optimalnega   načina   prevoza.   V   okviru   skupine   Slovenske   železnice   se   kot strateške   dejavnosti   izvajajo   tudi   storitve   vleke   tovornih   in   potniških   vlakov  ter  vzdrževanje  voznih  sredstev,  kar  omogoča zanesljive in kakovostne storitve ter trženje storitev inženiringa, obnov in novogradenj železniške infrastrukture.
 

Skupino SŽ poleg družbe Slovenske železnice, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije, sestavljajo tudi odvisne družbe SŽ EP Logistika, d. o. o., SŽ-Potniški promet, d. o. o., SŽ-Infrastruktura, d. o. o., SŽ-VIT, d. o. o., SŽ-Železniško gradbeno podjetje, d. d., SŽ-ŽIP, storitve, d. o. o., Prometni institut Ljubljana, d. o. o., in SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana, d. d., v katerih ima družba Slovenske železnice, d. o. o., 100-odstotni ali večinski delež, ter odvisne družbe, v katerih imajo navedene odvisne družbe stoodstotni ali večinski delež.

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.

Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 6.648
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Informacije o poslovanju v letu 2022

Poslovanje Skupine SŽ se v zadnjih letih izboljšuje. Doseženi rezultati v letu 2022 so bili z vidika ustvarjenih prihodkov rekordni. Čisti prihodki od prodaje Skupine so v letu 2022 znašali 468,2 mio EUR in so za 13,1 % presegli prihodke iz leta 2021, s čimer so presegli tudi čiste prihodke od prodaje iz leta 2019 (obdobje pred pandemijo covid-19). EBITDA je leta 2022 prvič v zgodovini poslovanja Skupine presegel mejo 100 mio EUR in je znašal 103 mio EUR. Čisti poslovni izid v višini 35,4 mio EUR pa je višji od realiziranega v letu 2021 za 20,7 % in je bil tik nad ravnijo iz leta 2019. Doseženi donos na kapital (ROE) je tako znašal 5,02 %.

 

Skupina SŽ je ob koncu leta 2022 razpolagala z 834,1 mio EUR kapitala ter 1.218,9 mio EUR celotnih sredstev. Finančno stanje skupine je dobro, saj je kazalnik neto finančni dolg v primerjavi z EBITDA ob koncu leta 2022 znašal negativnih 1,10. Skupina je bila v letu 2022 dokapitalizirana s strani Republike Slovenije v višini 150 mio EUR za nakup 20 novih potniških garnitur, za katere je bil izbor ponudnika končan v začetku leta 2023. V celoti je bilu v letu 2022 v Skupini SŽ za investicije namenjenih 275,4 mio EUR, pri čemer se je kar 92 % teh sredstev dodelilo za nakup novih potniških vlakov. Prevzete so bile še zadnje potniške garniture iz pogodbenega števila 52 potniških garnitur. Do leta 2025 bo tako na voljo skupno 72 novih potniških vlakov. Omeniti velja še 7,7 mio EUR naložb v informatiko za potrebe digitalizacije poslovnih procesov.

 

V letu 2022 se je Skupina soočala s številnimi infrastrukturnimi omejitvami na področju potniškega in tovornega prometa. Začela so se dela na več odsekih prog, najbolj obsežna in dolgotrajna dela pa bodo potekala na odseku Ljubljana-Divača in bodo s krajšimi ali daljšimi prekinitvami trajala vse do leta 2025. SŽ so uvedle ukrepe za povečanje prepustnosti proge: izboljšanje proizvodne tehnologije, najem dodatnih lokomotiv, preusmeritev nekaterih prevozov. Kljub vsem izzivom je Skupina uspela prepeljati v letu 2022 glede na leto prej za 3,3 % več blaga (19,55 mio ton) ter za 25,6 % več potnikov (14,90 mio).

 

Projekt strateškega partnerstva s češkim podjetjem EP Logistic International na področju tovornega prometa je bil z denarnim vložkom strateškega partnerja v januarju 2022 zaključen. Ustanovljena joint venture družba SŽ EP Logistika, d. o. o.,  je pričela z delovanjem in bila vključena v skupino SŽ.

 

V projektu nakupa avtobusnega podjetja Nomago, so SŽ vplačale kupnino za 50 % delež in vstopile v lastništvo omenjenega podjetja. Do konca leta so SŽ pridobile tudi vsa potrebna soglasja za odkup Avtobusne postaje Ljubljana, vendar do zaključka transakcije zaradi spremenjenih pričakovanj prodajalcev še ni prišlo.

 

Skupina SŽ je v letu 2022 presegla postavljena ekonomska merila ter večino strateških meril iz LNU 2022. Minimalno, le za dobra 2 %, je odstopanje v količini prepeljanega tovora, kar pa je predvsem posledica številnih zapor zaradi obsežnih obnov na železniški infrastrukturi. Izrazito pozitivno je odstopanje v številu prepeljanih potnikov, kar je posledica povečanih kapacitet novih potniških garnitur. V primerjavi z letom 2021 je sicer zaznano poslabšanje pri merilu število nesreč in resnih nesreč, ki se je povečalo za 83 %, a je razlog v spremenjeni klasifikaciji dogodka, ki se šteje kot nesreča. Glede na leto 2021 so se zaradi obsežnih del na progah pričakovano povečale tudi zamude v tovornem in potniškem prometu, a so bile le-te kljub vsemu manjše od pričakovanj v LNU 2022.Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE (v %) 5,02 5,21 2,00
ROA (v %) 3,21 2,94 1,10
EBITDA MARŽA (v %) 16,86 16,53 11,79
EBIT MARŽA (v %) 6,66 6,28 2,94
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA -1,10 0,20 1,08
FINANČNI VZVOD 1,46 1,72 1,84


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 130.702.160 2.238 63.909.002
DENARNA SREDSTVA 118.293.116 127.193.686 42.467.907
SREDSTVA 1.218.893.581 988.974.187 1.008.213.484
KAPITAL 834.109.083 576.332.485 548.275.424
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 182.705.502 222.022.250 267.788.469
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 171.527.866 155.596.642 160.501.755


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                              

  2022 2021 2020
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 468.217.493 413.991.511 407.210.561
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 613.347.707 542.798.011 537.269.133
EBIT 40.825.655 34.098.732 15.796.597
EBITDA 103.434.824 89.745.766 63.353.346
ČISTI DOBIČEK 35.389.017 29.320.538 10.919.467


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države                                                 

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROE (v %) 5,02 4,69
EBITDA marža (v %) 16,86 15,49
Bruto dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 54.135 47.180
Neto finančni dolg/EBITDA -1,10 1,75
Finančni vzvod 1,46 1,71

 

STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2022 LNU 2022
Prepeljani tovor/potniki    
Tovor (v tisoč tonah) 19.552 19.997
Tovor (v mio NTKM) 4.811 4.746
Potniki (v tisoč potnikih) 14.898 13.546
Potniki (v mio PKM) 835 644
Izredni dogodki    
Število nesreč in resnih nesreč 33,00 zmanjšanje
Učinkovita izraba infrastrukture – zmanjšanje zamud/izkoriščenost prog    
Tovorni promet (v min/100km) - zamude 116 139
Potniški promet  (v min / 100 km) – zamude 4,00 4,50
Izkoriščenost prog (tisoč vlkm / km proge) 9,30 8,80

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

 

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje

Skupina bo nadaljevala z izvajanjem postavljenih ciljev v Strateškem poslovnem načrtu 2021 – 2025. Glavni strateški cilji, ki jih zasleduje skupina:

  • rast obsega prevoza tovora na evropskih koridorjih; cilj se bo uresničeval z ustanovljeno družbo SŽ-EP, d. o. o., ki v novi strategiji predvideva investicije do leta 2030 v posodobitev voznega parka in terminalske opreme v višini 300 mio EUR, ter dodanih 50 mio EUR za regionalno širitev preko združitev in prevzemov, s ciljem postati
    največji železniški logist v regiji;
  • postati steber integriranega javnega potniškega prometa z večinskim tržnim deležem na trgu javnega medkrajevnega prevoza z investicijami v prevozna sredstva ter širitvijo na področje avtobusnega prometa
  • vzpostavitev novega potniškega centra Ljubljana (projekt Emonika), ki bo združeval infrastrukturo vseh oblik prevoza potnikov in predstavljal multimodalni potniški terminal, skupaj z avtobusno postajo, pripadajočimi parkirnimi prostori in centralno poslovno stavbo;
  • zagotavljati učinkovito in zanesljivo vzdrževanje in upravljanje železniške infrastrukture ter vodenje železniškega prometa na njej ter zanesljivo in učinkovito vzdrževanje železniških vozil in izvajanje vleke vlakov;
  • digitalizacija strateških dejavnosti in poslovnih procesov ter kadrovska prenova;
  • vzpostavitev delovanja skupine v petih stebrih: logistika, mobilnost potnikov, upravljanje javne železniške infrastrukture, gradbeništvo in podporne dejavnosti.

     

Cilj Skupine SŽ je, da z dodatnimi vlaganji in povezovanji ustvari njihove storitve sodobne in še atraktivnejše. Skupina se tako spreminja iz nacionalnega železniškega prevoznika v enega od vodilnih tehnološko moderniziranih ponudnikov celovitih storitev logistike blaga in mobilnosti prebivalcev v regiji.

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednji referenčni kodeks:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

 

Opomba: Odstopanja od spoštovanja zgoraj navedenega kodeksa so navedena oziroma pojasnjena v Letnem poročilu Slovenske železnice, d. o. o., in skupine Slovenske železnice za leto 2022 (strani 72–73).

Predstavitev 20 največjih družb v RS