Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Slovenske železnice je izvajalec obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja, obratovanja in obnavljanja javne železniške infrastrukture ter obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu, in sicer v obsegu, ki ga določa prometna politika na področju javnega potniškega prometa. Tovorni promet pa je tržna dejavnost Slovenskih železnic. Slovenske železnice ponujajo prevoz tovora doma in v tujini, in sicer predvsem masovnih tovorov, vse pomembnejši pa postaja multimodalni transport, ki omogoča enostavno in konkurenčno uporabo optimalnega načina prevoza. V okviru skupine Slovenske železnice se kot strateške dejavnosti izvajajo tudi storitve vleke tovornih in potniških vlakov, vzdrževanje voznih sredstev, kar omogoča zanesljive in kakovostne storitve, ter trženje storitev inženiringa, obnov in novogradenj železniške infrastrukture.

Skupino Slovenske železnice poleg družbe Slovenske železnice, d. o. o., sestavljajo tudi odvisne družbe SŽ – Infrastruktura, d. o. o., SŽ – Potniški promet, d. o. o., SŽ – Tovorni promet, d. o. o., SŽ – VIT, d. o. o., SŽ – ŽIP, storitve, d. o. o., Prometni institut, d. o. o., SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d. d., SŽ – Železniška tiskarna, d. d., in Fersped, d. o. o., v katerih ima družba Slovenske železnice, d. o. o., 100-odstotni ali večinski delež, ter odvisne družbe, v katerih imajo navedene odvisne družbe 100-odstotni ali večinski delež.

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.

Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 7.329
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Poslovanje skupine v letu 2019

Skupina SŽ je v poslovnem letu 2019 kljub situaciji na trgu tovornega prometa in gradbeništva, ki je zelo zahtevna tako zaradi konkurence kot tudi zaradi obsežnih vzdrževalnih in investicijskih del na železniški infrastrukturi, ki negativno vplivajo na razpoložljivost infrastrukture ter učinkovito delovanje in poslovanje tovornega in potniškega prevoznika, poslovala uspešno. Poslovanje tovornega prometa je v zadnjem četrtletju leta 2019 zaznamovalo še ohlajanje gospodarstva. Doseženi EBIT skupine SŽ za leto 2019 za 16 % presega realizacijo v letu 2018, pri čemer izpostavljamo predvsem dobre rezultate v dejavnosti gradbeništva in podpornih dejavnostih. Kazalnik ROE (7,81 %) je bil nekoliko nižji od planiranega in pričakovanega v LNU. Glavni razlog za nižji ROE je dokapitalizacija v višini 154,3 mio EUR, brez nje in dokapitalizacije v letu 2015 v višini 110,2 mio, bi bil ROE 13,4 %. V letu 2019 je bil pri kazalniku dodana vrednost na zaposlenega dosežen indeks 116 glede na pričakovanja v LNU. Realizirani kazalnik finančni vzvod je boljši od pričakovanega v LNU zaradi povišanja kapitala kot rezultat že omenjene dokapitalizacije.

 

V letu 2019 je družba izvajala pomembne aktivnosti za zagotavljanje nadaljnje rasti in razvoja, in sicer so bili narejeni občutni premiki na področju informatizacije, digitalizacije in celovite prenove poslovnih procesov. V letu 2019 so bila izvedena vlaganja v posodobitev voznih sredstev tovornega in potniškega prometa. Dodatno izpostavljamo projekt strateškega partnerstva na področju tovornega prometa, ki je v zaključni fazi in v okviru katerega se pričakujejo veliki sinergijski učinki za nadaljnjo rast in razvoj tega področja. Kljub pospešenemu investiranju v zadnjih letih je železniška infrastruktura še vedno v velikem zaostanku za primerljivo infrastrukturo bolj razvitega dela Evrope. Navedeno je glavni vzrok za slabši konkurenčni položaj železniškega prometa. S tem v zvezi so v SŽ že iskali rešitve za financiranje izgradnje infrastrukture, kar je sicer v domeni države, vendar je treba zagotoviti vir financiranja, ki ne bo odvisen od vsakokratnega proračuna RS.Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PRED DAVKI 9,04 9,15 9,37
ROA PRED DAVKI 4,31 4,27 5,28
EBITDA MARŽA 15,32 13,34 13,00
EBIT MARŽA 7,01 6,45 5,98
NETO DOLG/EBITDA 1,44 1,40 1,32
FINANČNI VZVOD 1,82 2,51 1,74


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 6.715.601 60.271.385 824.336
DENARNA SREDSTVA 17.808.111 181.522.305 34.509.699
SKUPAJ SREDSTVA 984.548.113 895.348.983 574.926.962
KAPITAL 541.144.770 356.023.566 330.332.962
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 248.052.733 175.161.108 113.076.265
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 161.950.906 331.053.768 99.713.312


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2019 2018 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 443.472.213 422.888.080 397.100.113
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 601.009.374 561.945.256 517.380.299
ODPISI VREDNOSTI 49.970.820 38.689.848 36.306.518
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 35.030.125 29.312.868 30.644.356


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                                     

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROE (v %) 7,81 8,60
EBITDA marža (v %) 15,32 14,00
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 50.155 43.000
Neto finančni dolg/EBITDA 1,44 1,40
Finančni vzvod 1,82 1,96

 

STRATEŠKA MERILA  REALIZACIJA 2019 LNU 2019
Prepeljani tovor/potniki    
Tovor (v tisoč tonah) 20.573 20.200
Tovor (v mio NTKM) 4.990 4.800
Potniki (v tisoč potnikih) 13.907 15.000
Potniki (v mio PKM) 698 700
Število izrednih dogodkov* 22 zmanjšanje

Dolžina izvedenih obnov in nadgradenj prog

(v km/leto)**
62,6 povečanje
Učinkovita izraba infrastrukture – zmanjšanje zamud/izkoriščenost prog    
Tovorni promet (v min/100km) 94,7 120
Potniški promet (v min/100km) 2,2 5

Opombi:

* V skupini SŽ izrednih dogodkov ne morejo v celoti preprečiti, je pa pomembno, da pravočasno sprejemajo učinkovite ukrepe za njihovo preprečitev (npr. preprečitev podora zemljišča na železniško progo in posledično zaprtje proge, iztirjenje vlaka, nalet vagonov ipd.). Ta pokazatelj naj bi meril kvaliteto železniške infrastrukture in njenega upravljanja (boljša infrastruktura in upravljanje, načeloma manj izrednih dogodkov). Za Slovenijo je zaradi stanja železniške infrastrukture primerneje, da se kazalnik opredeli opisno.

** Skupina SŽ nima vpliva na finančne vire za investicije v železniško infrastrukturo ter posledično dolžino obnov in nadgradenj, zato se cilj za leti 2018 in 2019 opredeljuje opisno: pričakuje se povečanje.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateški cilji, ki jih zasleduje skupina:

  • rast obsega prevoza tovora na evropskih koridorjih; ta cilj se zasleduje tudi v postopku iskanja strateškega partnerja v železniškem tovornem prometu, ki bi z dokapitalizacijo družbe SŽ – Tovorni promet, d. o. o., omogočil tudi potrebno posodobitev voznih sredstev;
  • postati največji prevoznik v integriranem javnem potniškem prometu v Sloveniji in regiji, kar bo omogočila tudi planirana razširitev dejavnosti na avtobusni potniški promet, in tudi s tem prispevati k večji okoljski trajnostni dejavnosti transportnega sektorja;
  • vzpostavitev novega potniškega centra Ljubljana, ki bo združeval infrastrukturo vseh oblik in tako predstavljal multimodalni potniški terminal, skupaj z avtobusno postajo, pripadajočimi parkirnimi prostori in centralno poslovno stavbo;
  • zagotavljati učinkovito in zanesljivo vzdrževanje in upravljanje železniške infrastrukture in vodenje železniškega prometa na njej ter zanesljivo in učinkovito vzdrževanje železniških vozil in izvajanje vleke vlakov.

 

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeči referenčni kodeks:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Opomba: Odstopanja od spoštovanja zgoraj navedenega kodeksa so navedena oziroma pojasnjena v Letnem poročilu Slovenske železnice,
d. o. o., in skupine Slovenske železnice za leto 2019 (strani 41–44).

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS