Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Cilj družbe Plinhold, d. o. o., je zagotoviti dolgoročno, zanesljivo, kakovostno in gospodarno upravljanje neodvisnega operaterja prenosnega sistema plina in lastnika celotnega slovenskega prenosnega omrežja plina, družbe Plinovodi, d. o. o. Razvojne usmeritve in cilji skupine izhajajo iz temeljne dejavnosti Plinovodov, d. o. o., in sicer iz razvoja, gradnje in upravljanja prenosnega sistema, izvajanja prenosa plina, širitev z omogočanjem priključitev in dostopa do prenosnega sistema vsem zainteresiranim uporabnikom.

PLINHOLD, D. O. O.

Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 146
Lastniški delež RS: 60,10 %
Lastniški delež SDH: 0,05 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik Delež las. (%)
Republika Slovenija 60,10
Petrol, d. d. 29,70
TEB, d. o. o. 2,84
MM KOLIČEVO, d.o.o. 2,23
D.S.U., d.o.o. 1,02

 

 

Informacije o poslovanju družbe Plinhold d.o.o. v letu 2021

Skupina Plinhold je v letu 2021 še naprej stabilno poslovala. Zanesljivo in brez posebnosti je izvajala prenos plina po prenosnem sistemu za domače in tuje uporabnike ter skrbela za uravnoteženje sistema. Skupina je ustvarila za 30 % višje čiste prihodke od prodaje kot v enakem obdobju predhodnega leta in za 38 % višje kot planirano v tem obdobju. Poslovni odhodki so bili za 12,6 % višji od doseženih v letu 2020, predvsem zaradi občutno višjih stroškov lastne rabe plina zaradi rasti tržne cene plina. Posledično so bili nižji kot v letu 2020 tudi EBIT, EBITDA in čisti dobiček ter nekateri finančni kazalniki.

 

Spremembe na regionalnih plinskih trgih, vključno z začetkom obratovanja terminala utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) na otoku Krk, na katere skupina nima vpliva, so privedle do znižanega obsega zakupa prenosnih zmogljivosti na mejnih točkah in čezmejnega prenosa količin plina za oskrbo hrvaškega trga, medtem ko je bila skupna količina prenosa plina za domače uporabnike za 5,3 % večja kot v predhodnem letu. Skupne zakupljene zmogljivosti za prenos zemeljskega plina na mejnih vstopnih točkah so v povprečju dosegale 42.139 MWh/dan, na izstopnih točkah v Sloveniji pa 50.915 MWh/dan. Prenesena količina zemeljskega plina je znašala 12.227 GWh. Delež prenosa zemeljskega plina za domače uporabnike je znašal 82,8 % (10.127 GWh).

 

Zaradi že omenjenih sprememb na regionalnih plinskih trgih in višjih stroškov plina za lastno rabo skupina v letu 2021 ni dosegla vseh ekonomskih meril, določenih v LNU 2021.

 

V letu 2021 so bile naložbe iz desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja realizirane v vrednosti 11,4 mio EUR (v letu 2020 je realizacija znašala 22,9 mio EUR). Investicijska dejavnost je v letu 2021 obsegala gradnjo prenosnih plinovodov in merilnih regulacijskih postaj (MRP) za priključitev novih uporabnikov ter pripravo dokumentacije za izvedbo projektov v naslednjih letih. Zaključena je bila gradnja prenosnega plinovoda od Vodic do lokacije TE-TOL v Ljubljani in pridobljeno uporabno dovoljenje zanj ter izvedeno zaplinjanje. Zaključena je bila gradnja projektov MRP Letališka, MRP Tekstina in MRP Preska. Vlada RS je izdala Uredbo o DPN za prenosni plinovod M1A/1 – interkonekcija Rogatec.

 

Nadrejena družba Plinhold ni ustvarila čistih prihodkov od prodaje, stroški storitev so znašali 73 tisoč EUR, finančni prihodki (izplačane dividende družbe Plinovodi) 2 mio EUR in čisti poslovni izid 1,92 mio EUR.Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE PRED DAVKI (v %) 2,16 4,14 2,80
ROA PRED DAVKI (v %) 1,43 2,72 1,80
EBITDA MARŽA (v %) 40,03 60,98 56,47
EBIT MARŽA (v %) 13,32 27,87 21,59
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 1,40 1,34 1,55
FINANČNI VZVOD 1,52 1,51 1,53


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 3.508.927 6.015.940 9.512.888
DENARNA SREDSTVA 19.246.358 15.457.003 14.515.995
SREDSTVA 328.804.455 322.608.067 316.469.029
KAPITAL 216.236.038 213.496.989 206.684.570
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 53.046.296 58.411.790 61.654.761
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 27.850.634 19.787.753 16.010.530


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                               

  2021 2020 2019
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 58.822.501 45.171.845 43.543.569
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 60.324.315 46.959.243 44.887.436
EBIT 8.067.812 13.088.785 9.691.924
EBITDA 24.183.787 28.634.570 25.347.207
ČISTI DOBIČEK 4.643.911 8.696.302 5.727.908


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROE (v %) 2,16 1,70
Bruto marža (v %) 69,11 88,40
EBITDA marža (v %) 40,03 52,42
Neto finančni dolg/EBITDA 1,40 3,00
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 225.677,62 216.300,00
Prenesene količine zemeljskega plina (v GWh) 12.227,30 12.407,00
Prenesene količine zemeljskega plina – indeks glede na preteklo leto 72,99 88,29

Opomba: Pri določenih finančnih podatkih prihaja do manjše razlike med vrednostjo, ki je prikazana v letnem poročilu družbe, in vrednostjo, izračunano po enotni metodologiji, ki jo za družbe v upravljanju uporablja SDH. 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje

Strateški cilj skupine je prizadevanje za vključevanje obnovljivih in ogljično nevtralnih plinov v plinovodni sistem, velika pozornost je namenjena tudi digitalizaciji oziroma aktivnemu uvajanju sodobnih informacijskih in tehnoloških rešitev v delovanje skupine.

Strateške smernice skupine so:

  • trajnostni razvoj,
  • povečanje uporabe prenosnega sistema,
  • širitev in krepitev mednarodnih povezav,
  • povezovanje znotraj verige vrednosti sektorjev,
  • uvajanje energetskih rešitev prihodnosti.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Predstavitev 20 največjih družb v RS