Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Družba Plinhold, d. o. o., kot obvladujoča družba Skupine Plinhold, je bila ustanovljena 28. 6. 2017 kot nova družba, na katero je družba Geoplin, d. o. o., z oddelitvijo premoženja v skladu z oddelitvenim načrtom po stanju na dan 1. 1. 2017 prenesla lastniški delež v družbi Plinovodi, d. o. o.

Cilj družbe Plinhold, d. o. o., je zagotoviti dolgoročno, zanesljivo, kakovostno in gospodarno upravljanje z neodvisnim operaterjem prenosnega sistema zemeljskega plina in lastnikom celotnega slovenskega prenosnega omrežja zemeljskega plina.

PLINHOLD, D. O. O.

Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 148
Lastniški delež RS: 52,21% %
Lastniški delež SDH: 0,05% %

Poslovodstvo

Timotej Lapajne
Direktor
Mandat od do: 25. 5. 2017 - 20. 6. 2018
Žiga Škerjanc
Direktor
Mandat od do: 25. 5. 2017 - 25. 5. 2021

Lastniška struktura (Top 5) na dan 31.12. 2017

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 52,2600
PETROL, D. D., LJUBLJANA 22,3100
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D. 7,8400
EKOPUR, D. O. O. 7,3900
TEB, D. O. O. 2,8400

 

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Finančni rezultati leta 2017 odražajo načrtovano nadaljevanje uspešnega poslovanja. Čisti prihodki od prodaje so v skupini v višini 52,4 mio EUR. Okoli 16 % čistih prihodkov od prodaje prestavljajo prihodki, zaračunani uporabnikom omrežja s sedežem izven meja Slovenije. Vsi kazalniki finančnih zavez vključno s stopnjo zadolženosti so konec leta 2017 skladni s kriteriji GFA in ugodnejši od načrtovanih vrednosti za leto 2017.

Bilančna vsota konec leta 2017 znaša 345,2 mio EUR in je na višji ravni kot ob začetku leta, predvsem kot posledica sprememb v kratkoročnem delu bilance stanja, saj upočasnjena vlaganja v dolgoročna sredstva vplivajo na nižje končno stanje teh.

Čisti prihodki od prodaje so znašali 52 mio EUR in so realizirani z zaračunanim dostopom do prenosnega sistema, dostopom do prenosnega sistema za čezmejni prenos zemeljskega plina ter s prodajo zemeljskega plina za izravnave dnevnih odstopanj in uravnoteženje prenosnega sistema. Poslovni stroški in odhodki brez nabavne vrednosti prodanega zemeljskega plina so v letu 2017 znašali 33 mio EUR in predstavljajo stroške materiala, storitev in dela, druge stroške in odhodke ter obračunano amortizacijo. Posamično zavzema med poslovnimi odhodki največji delež amortizacija s 46 %. Stroški amortizacije in dela so na ravni načrtovanih, stroški materiala pa načrta ne dosegajo.

V letu 2017 je skupina dosegla 9,4 mio EUR celotnega dobička pred davki. Davek iz dobička, ki bremeni poslovni izid leta 2017 v višini 1,5 mio EUR, je obračunan po davčni stopnji 19 % od poslovnega izida z upoštevanjem davčnih olajšav, davčno nepriznanih stroškov in odloženih davkov. Za poslovno leto 2017 je izkazan čisti dobiček v višini 7,9 mio EUR, kar je 15 % čistih prihodkov od prodaje in presega načrtovanega.

Osnovni finančni kazalniki

  2017
ROE 3,86
EBITDA MARŽA 64,98
EBIT MARŽA 26,73
NETO DOLG/EBITDA 2,32
FINANČNI VZVOD 1,70


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017
SKUPAJ SREDSTVA 345.233.500
KAPITAL 203.009.115
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 117.736.260
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 24.488.124


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 52.421.092
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 53.872.006
ODPISI VREDNOSTI 20.604.244
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 7.842.546

Opomba: Merila za Skupino Plinhold bodo oblikovana in potrjena z letnim načrtom upravljanja 2019.
 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Razvojne usmeritve in cilji skupine izhajajo iz temeljne dejavnosti Plinovodov, d. o. o., in sicer iz razvoja, gradnje in upravljanja prenosnega sistema, izvajanja prenosa zemeljskega plina, širitve z omogočanjem priključitev ter dostopa do prenosnega sistema vsem zainteresiranim uporabnikom.

Razvojne usmeritve in cilji skupine izhajajo iz temeljnih dejavnosti: razvoja, gradnje in upravljanja prenosnega sistema, izvajanja prenosa zemeljskega plina, širitve z omogočanjem priključitev ter dostopa do prenosnega sistema vsem zainteresiranim uporabnikom. Učinkovito delovanje notranjega energetskega trga ter varnost in zanesljivost oskrbe z energijo je treba razvijati s sodobnimi pristopi delovanja trga z zemeljskim plinom ter s primernim razvojem, gradnjo in vzdrževanjem energetske infrastrukture nasploh. Zadržati želijo doseženo visoko raven zanesljivosti in varnosti obratovanja prenosnega sistema ter s programom širitev še okrepiti vlogo prenosnega plinovodnega sistema v slovenskem prostoru in v povezavi s sosednjimi prenosnimi sistemi. Z uvajanjem informacijskih tehnologij bodo izboljševali odzivnost na potrebe uporabnikov in jim nudili dodatne informacije za njihovo uspešnejše poslovanje. Na ta način želijo kar največ prispevati k učinkoviti energetski preskrbi države, s ciljem, da se poveča delež zemeljskega plina v energetski bilanci na primerljivo raven, kot je v Evropi. Navedeno bodo lahko dosegli ob nadaljevanju povečevanja rabe zemeljskega plina v široki potrošnji in proizvodnji elektrike z uporabo sodobnih soproizvodnih tehnologij, z ohranjanjem ravni oskrbe industrije in s teritorialno pokritostjo vseh slovenskih regij s prenosnimi plinovodi.

Strateške smernice skupine so:

  • povečanje uporabe in prenosa zemeljskega plina,
  • trajnostna rast in razvoj,
  • vzpostavitev in okrepitev mednarodnih povezav,
  • povezovanje znotraj verige vrednosti,
  • uvajanje sodobnih energetskih rešitev.

Predstavitev 20 največjih družb v RS