Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Družba   Plinhold,   d. o. o.   (Plinhold),   kot   obvladujoča   družba   Skupine  Plinhold,  je  bila  ustanovljena  leta  2017.  Nanjo  je  družba Geoplin   d.o.o.   z   oddelitvijo   premoženja   v   skladu   z   oddelitvenim   načrtom   prenesla  lastniški  delež  v  družbi  Plinovodi,  d. o. o.
(Plinovodi).

Cilj  družbe  Plinhold  je  zagotoviti  dolgoročno,  zanesljivo,  kakovostno  in  gospodarno  upravljanje družbe Plinovodi, neodvisnega operaterja   prenosnega   sistema   zemeljskega  plina  in  lastnika  celotnega  slovenskega  prenosnega  omrežja  zemeljskega  plina. Razvojne    usmeritve    in    cilji    Skupine   Plinhold    izhajajo    iz    temeljne    dejavnosti    Plinovodov,    in    sicer    iz   razvoja,   gradnje   in upravljanja  prenosnega  sistema,  izvajanja  prenosa  zemeljskega  plina,  širitve  sistema  z  omogočanjem  priključitev  ter dostopa do prenosnega sistema vsem zainteresiranim uporabnikom.

PLINHOLD, D. O. O.

Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 145
Lastniški delež RS: 60,10 %
Lastniški delež SDH: 0,05 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik Delež las. (%)
Republika Slovenija 60,10
Petrol, d. d. 29,70
TEB, d. o. o. 2,84
MM KOLIČEVO, d.o.o. 2,23
D.S.U., d.o.o. 1,02

 

 

Informacije o poslovanju družbe Plinhold d.o.o. v letu 2022

Skupina Plinhold je v letu 2022 ne glede na vojno v Ukrajini nadaljevala s stabilnim poslovanjem. Zanesljivo in brez posebnosti je izvajala prenos plina po prenosnem sistemu za domače in tuje uporabnike ter skrbela za uravnoteženje sistema. Skupina je ustvarila za 70 % višje čiste prihodke od prodaje kot v letu 2021. Poslovni odhodki so bili za 17,5 % višji od doseženih v letu 2021, predvsem kot posledica občutno višjih stroškov lastne rabe plina zaradi rasti tržne cene plina. Čisti dobiček je bil višji kot načrtovan in dosežen v letu 2021.

 

Družba je z izjemo EBITDA marže in bruto marže dosegla vse ciljne vrednosti meril, določene z LNU 2022.

 

Spremembe na regionalnih plinskih trgih, na katere skupina nima vpliva, vključno z vojno v Ukrajini, so privedle do hitrega spreminjanja tranzitnih tokov in s tem obsega zakupa prenosnih zmogljivosti na mejnih točkah in čezmejnega prenosa količin plina. Prenesene količine na Hrvaško so presegle lanske za 190 %, prenesene količine v Italijo pa znašajo 58 % lanskih. Komercialni prenos plina iz Slovenije v Avstrijo se je intenziviral v drugi polovici leta in za devetkrat presegel količino leta 2021. Skupna prenesena količina zemeljskega plina je znašala 14.491 GWh in je v primerjavi z letom 2021 narasla za 19 %. Količinski prenos zemeljskega plina za slovenske uporabnike je znašal 8.979,5 GWh in je za 11 % nižji od prenesenih količin v letu 2021, čezmejni prenos plina pa je bil skoraj tri krat večji, kot v letu 2021.

 

V letu 2022 so bile naložbe iz desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja realizirane v vrednosti 23,5 mio EUR (v letu 2021 je realizacija znašala 11,4 mio EUR). Investicijska dejavnost je v letu  2022 obsegala gradnjo prenosnih plinovodov in merilno regulacijskih postaj (MRP) za priključitev novih uporabnikov ter pripravo dokumentacije za izvedbo projektov v naslednjih letih. Zaključena je bila gradnja projektov MRP Stanežiče, MRP Jelovškova, MRP Starošinci in MRP Črenšovci. Zaključena je bila nadgradnja mejne merilno regulacijske postaje (MMRP) Šempeter in s tem povečane prenosne zmogljivosti povezovalne točke z Italijo. Za razširitev kompresorske postaje Ajdovščina je bila podpisana pogodba za dobavo nove kompresorske enote s pripadajočo opremo in storitvami ter pogodba za gradnjo. Pričeta je bila tudi gradnja.

 

Edini prihodek nadrejene družbe Plinhold je udeležba v dobičku odvisne družbe Plinovodi, d. o. o., prihodek iz tega naslova je znašal 100.000,00 EUR, stroški storitev so znašali 89 tisoč EUR. Družba je ustvarila 11 tisoč EUR čistega poslovnega izida.Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE (v %) 2,49 2,16 4,14
ROA (v %) 1,61 1,43 2,72
EBITDA MARŽA (v %) 25,31 40,03 60,98
EBIT MARŽA (v %) 8,81 13,32 27,87
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 0,64 1,40 1,34
FINANČNI VZVOD 1,56 1,52 1,51


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 3.500.000 6.015.940
DENARNA SREDSTVA 36.701.803 19.246.358 15.457.003
SREDSTVA 346.870.631 328.913.695 322.608.067
KAPITAL 221.797.146 216.236.037 213.496.989
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 51.341.216 53.046.296 56.515.432
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 45.893.472 27.850.634 21.930.526


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                               

  2022 2021 2020
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 100.055.555 58.778.656 45.171.845
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 101.692.974 60.341.736 46.959.243
EBIT 8.955.448 8.037.276 13.088.785
EBITDA 25.734.451 24.153.252 28.634.570
ČISTI DOBIČEK 5.448.798 4.643.911 8.696.302


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROE (v %) 2,49 2,08
Bruto marža (v %) 47,30 81,69
EBITDA marža (v %) 25,31 60,60
Neto finančni dolg/EBITDA 0,64 3,00
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 240.141 223.524
Prenesene količine zemeljskega plina (v GWh) 14.491 12.535
Prenesene količine zemeljskega plina – indeks glede na preteklo leto 119 112

Opomba: Pri določenih finančnih podatkih prihaja do manjše razlike med vrednostjo, ki je prikazana v letnem poročilu družbe, in vrednostjo, izračunano po enotni metodologiji, ki jo za družbe v upravljanju uporablja SDH. 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje

Strateški cilji skupine vključujejo prizadevanja za vključevanje obnovljivih in ogljično nevtralnih plinov v plinovodni sistem, velika pozornost je namenjena tudi digitalizaciji oziroma aktivnemu uvajanju sodobnih informacijskih in tehnoloških rešitev v delovanje skupine.

Strateške smernice skupine so:

  • trajnostni razvoj,
  • povečanje uporabe prenosnega sistema,
  • širitev in krepitev mednarodnih povezav,
  • povezovanje znotraj verige vrednosti sektorjev,
  • uvajanje energetskih rešitev prihodnosti.

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Predstavitev 20 največjih družb v RS