Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Družba Plinhold, d. o. o., kot obvladujoča družba skupine Plinhold, je bila ustanovljena 28. junija 2017 kot nova družba, v katero je družba Geoplin, d. o. o., z oddelitvijo premoženja, predvsem deleža v družbi Plinovodi, d. o. o., v skladu z oddelitvenim načrtom po stanju na dan 1. januar 2017 prenesla lastniški delež v družbi Plinovodi, d. o. o.


Cilj družbe Plinhold, d. o. o., je zagotoviti dolgoročno, zanesljivo, kakovostno in gospodarno upravljanje neodvisnega operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina in lastnika celotnega slovenskega prenosnega omrežja zemeljskega plina. Razvojne usmeritve in cilji Skupine izhajajo iz temeljne dejavnosti Plinovodov, d. o. o., in sicer iz razvoja, gradnje in upravljanja prenosnega sistema, izvajanja prenosa zemeljskega plina, širitev z omogočanjem priključitev ter dostopa do prenosnega sistema vsem zainteresiranim uporabnikom.

PLINHOLD, D. O. O.

Mala ulica 5, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 146
Lastniški delež RS: 60,10 %
Lastniški delež SDH: 0,05 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 11. 8. 2020

Lastnik Delež las. (%)
Republika Slovenija 60,100
Petrol, d. d. 29,700
TEB, d. o. o. 2,840
Količevo karton, d. o. o. 2,230
D.S.U., d. o. o. 1,020

 

 

Poslovanje v letu 2019

Poslovanje skupine Plinhold, d. o. o., odraža predvsem rezultate poslovanja družbe Plinovodi, d. o. o. Skupina je v letu 2019 poslovala uspešno in nad planom. Skupina je v letu 2019 imela 43,510 mio EUR prihodkov od prodaje, EBITDA je znašala 25,347 mio EUR. Skupina je ustvarila dobiček v višini 5,7 mio EUR in s tem bistveno presegla vse zastavljene načrte.

Skupne zakupljene zmogljivosti za prenos zemeljskega plina na mejnih vstopnih točkah so v povprečju dosegale 52.235 MWh/dan, na izstopnih točkah v Sloveniji pa 53.589 MWh/dan.

V letu 2019 so bile naložbe iz razvojnega načrta realizirane v vrednosti 1,8 mio EUR in druge naložbe v vrednosti 2,8 mio EUR.

Investicijska dejavnost v letu 2019 je obsegala gradnjo prenosnih plinovodov in MRP za priključitve novih uporabnikov ter pripravo dokumentacije za izvedbo projektov v naslednjih letih. Na področju razvoja prenosnega sistema so bile v letu 2019 najpomembnejše aktivnosti in dogodki predvsem zaplinitev priključkov za uporabnike na MRP Knauf, MRP Zalog, MRP Šmarje pri Jelšah in MP SZP Celje, zaključek izvajanja del na objektu MRP Škofja Loka, pridobitev gradbenega dovoljenja in pričetek gradnje objekta MRP Dobruška vas, podaljšanje veljavnosti okoljevarstvenega soglasja za prenosni plinovod M6 Ajdovščina–Lucija na odseku Ajdovščina, javna razgrnitev Študije variant z utemeljitvijo rešitve in okolijskega poročila v postopku DPN za prenosni plinovod M1A/A Interkonekcij Rogatec, priprava Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020–2029 in Naložbeni načrt 2020–2022 ter prijava šestih projektov na seznam PCI za leto 2019.

Skupina velik del investicij financira z lastnimi sredstvi in pri Evropski komisiji uspešno pridobiva nepovratna sredstva.

Skupina presega vse ključne ciljne kazalnike in merila Letnega načrta upravljanja 2019.Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PRED DAVKI 3,35 1,89 4,64
ROA PRED DAVKI 2,15 1,15 2,73
EBITDA MARŽA 56,47 52,32 60,19
EBIT MARŽA 21,59 15,78 26,73
NETO DOLG/EBITDA 1,56 2,34 1,82
FINANČNI VZVOD 1,54 1,57 1,70


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 9.500.000 800.026 17.202.427
DENARNA SREDSTVA 14.515.994 9.682.489 9.888.615
SKUPAJ SREDSTVA 318.935.147 318.565.039 345.233.500
KAPITAL 206.679.572 202.510.216 202.956.430
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 59.984.568 65.215.149 81.239.150
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 15.839.349 9.095.233 22.008.464


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2019 2018 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 43.510.855 43.890.058 52.421.092
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 44.887.265 45.567.715 53.872.006
ODPISI VREDNOSTI 15.655.283 16.652.154 18.025.145
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 5.722.909 3.259.176 7.842.546


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja 

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROE (v %) 2,80 0,70
Bruto marža (v %) 88,68 -
EBITDA marža (v %) 56,47 60,00
Neto finančni dolg/EBITDA 1,56 3,50
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 239.615,03 195.600,00
Prenesene količine zemeljskega plina (v GWh) 15.953,10 11.984,70
Prenesene količine zemeljskega plina – indeks glede na preteklo leto 120,44 92,40

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške smernice skupine so:

 • povečanje uporabe in prenosa zemeljskega plina,
 • trajnostna rast in razvoj,
 • vzpostavitev in okrepitev mednarodnih povezav,
 • povezovanje znotraj verige vrednosti
 • uvajanje sodobnih energetskih rešitev.

Ključni poslovni cilji v letu 2020:

 • Povprečni obseg zakupljenih vstopnih zmogljivosti na meji 46,8 GWh/dan,
 • povprečni obseg zakupljenih izstopnih zmogljivosti v Sloveniji 55,1 GWh/dan,
 • čisti prihodki od prodaje v višini 46 mio EUR,
 • naložbe v razvoj in izpopolnitev prenosnega sistema ter druga opredmetena/neopredmetena stalna sredstva 34,3 mio EUR,
 • čisti poslovni izid 3,5 mio EUR,
 • EBITDA 22,9 mio EUR,
 • dodana vrednost na zaposlenega 216.500 EUR,
 • izpolnjevanje finančnih zavez,
 • število zaposlenih 145 z ohranjanjem visoke izobrazbene strukture.

 

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

NE

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

NE

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS