Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Dejavnost skupine HSE zajema predvsem področje upravljanja energije in okolja ter obvladovanje s tem povezanih procesov in tveganj. Širok spekter dejavnosti je moč združiti v naslednje glavne skupine: prodaja električne in toplotne energije, terminskih pogodb za EE, emisijskih kuponov, RECS-i in plina ter trgovanje z njimi; proizvodnja električne in toplotne energije; pridobivanje lignita; optimizacija proizvodnje skupine HSE; zagotavljanje sistemskih storitev, potrebnih za delovanje elektroenergetskega sistema; vodenje in izvedba energetskih in okoljskih projektov.

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D. O. O.

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 3.147
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Poslovanje skupine v letu 2019

V letu 2019 je bila dokončana konsolidacija finančnega položaja družbe HSE. Zadolženost skupine do bank se je zato znižala za 7 %. Glede na to je bonitetna hiša Moody's HSE izboljšala bonitetno oceno z Ba2 na Ba1. Ob koncu leta 2019 je HSE prejel soglasje Agencije RS za varstvo konkurence za izvedbo vertikalne integracije skupaj z družbami Elektro Celje, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska.

V skupini HSE so v letu 2019 za naložbe porabili skoraj 41 mio EUR, večina sredstev je bila namenjena povečanju varnosti in zanesljivosti proizvodnje električne energije. Čisti prihodki od prodaje v letu 2019 so bili najvišji, odkar družba deluje, EBITDA pa najvišji v zadnjih petih letih. Čisti prihodki od prodaje skupine HSE so bili v obdobju januar–december 2019 višji od načrtovanih za 1 % na račun večje prodaje (ta je bila višja za 11 %). EBITDA obravnavanega obdobja je bil nižji od načrtovanega za 23,4 mio EUR in je posledica podplanskega rezultata celotnega trgovanja. Na rezultat celotnega trgovanja sta negativno vplivali podplanska hidrologija in podplanska realizacija termoproizvodnje. Proizvodnja električne energije v GWh je v letu 2019 znašala 7155 GWh in je bila za 621 GWh nižja od načrtovane. Čisti poslovni izid skupine HSE v višini 29,7 mio EUR je bil za 23,6 mio EUR nižji od načrtovanega.

Slabši poslovni rezultati od načrtovanih so posledica podplanskega rezultata celotnega trgovanja. Na rezultat celotnega trgovanja sta negativno vplivali podplanska hidrologija v višini 8,9 mio EUR in podplanska realizacija termoproizvodnje v višini 12,9 mio EUR. Razlog za nižjo realizacijo termoproizvodnje so izpadi bloka 6 v januarju, omejitev moči bloka 6 v aprilu, nenačrtovana ustavitev bloka 6 v avgustu in septembru. V oktobru in novembru izpadov ni bilo, bile pa so zaustavitve v decembru zaradi odpravljanja netesnosti kotla bloka 6, nekaj dnevnih izpadov pa je bilo tudi na bloku 5 zaradi delovanja statorske zaščite. Na poslovni rezultat je negativno vplival tudi učinek cenovnih razmerij v višini 1,6 mio EUR, medtem ko je bil rezultat trgovanja, gledano Skupino za trgovanje in Skupino trgovanja znotraj dneva, nad planom za 5,5 mio EUR.

Realizacija pogodb sistemskih storitev je je bila nižja od načrtovane za 1,8 mio EUR, kar je posledica nižjih pavšalnih zneskov sklenjenih pogodb in spremembe pogodbenih določil na področju obračuna energije. Prihodki iz naslova fiksnih delov pogodb za zagotavljanje sekundarne regulacije so bili nižji za 5,6 mio EUR, prihodki iz naslova prodaje energije pa višji za 3,8 mio EUR.

Pozitivno pa so na EBITDA vplivali nižji stroški storitev za 2,1 mio EUR (v HSE in TEŠ zaradi nižjih stroškov odvetniških storitev v povezavi z arbitražami; v PV zaradi nižjih stroškov intelektualnih storitev in storitev na področju sanacijskih del ter nižjih stroškov komunalnih storitev; v TEŠ zaradi nižjih stroškov najema zemljišč za deponijo premoga, pepela in produktov odžvepljevanja v Velenju; v HSE EDT zaradi nižjih stroškov vzdrževanj kot posledica manjšega prevzema in predelave žlindre ter nižjih stroškov intelektualnih storitev zaradi zamika realizacije stroškov izdelave spremembe OVD) in nižji drugi stroški (brez emisijskih kuponov) za 4,4 mio EUR.

Negativno so na EBITDA vplivali višji stroški materiala za 1,9 mio EUR, predvsem v PV (zlasti materiala za sidranje in jeklenega ločnega podporja), in višji stroški dela za 5,8 mio EUR zaradi višjih stroškov dela PV in HTZ (v PV zaradi nove kolektivne pogodbe, ki predvideva višje odpravnine ob upokojitvi, zato je dodatno upoštevan ocenjeni učinek aktuarskega izračuna oz. rezervacij za odpravnine ob upokojitvi v višini 3,7 mio EUR, kar ni bilo načrtovano; in v HTZ za 2,9 mio EUR, in sicer zaradi 52 novih zaposlitev na račun novih poslov, več nadurnega dela, višjih rezervacij za odpravnine ob upokojitvi, višjih odpravnin iz poslovnih razlogov, kar prav tako ni bilo načrtovano).

Finančni odhodki so bili višji od načrtovanih zaradi višjih finančnih odhodkov družbe HSE. Razlog so višji stroški obresti zaradi zamika pri refinanciranju dolgoročnega posojila.

Ekonomska merila iz LNU 2019 skupina zaradi zgoraj opisanih dejavnikov ni dosegla, ROE (2,76) je bil od načrtovanega (5,00) nižji za 2,24 odstotne točke. Nižja od načrtovane je bila tudi EBITDA marža, prav tako so se v družbi razdolžili manj od pričakovanj v LNU za 2019, kazalnik neto dolg/EBITDA je znašal 4,24, v LNU je bil predviden na ravni 3,51. Prav tako skupina HSE ni zadostila strateškim merilom, zastavljenim v LNU 2019.Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PRED DAVKI 4,01 -0,08 2,24
ROA PRED DAVKI 2,05 -0,04 1,07
EBITDA MARŽA 9,21 8,51 8,59
EBIT MARŽA 4,25 2,02 3,51
NETO DOLG/EBITDA 4,25 5,37 5,62
FINANČNI VZVOD 1,95 1,96 2,06


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 12.602.021 13.013.546 13.536.598
DENARNA SREDSTVA 42.517.599 83.510.529 61.693.442
SKUPAJ SREDSTVA 2.073.747.513 2.134.733.707 2.138.262.354
KAPITAL 1.064.640.823 1.091.245.475 1.038.307.041
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 670.146.495 701.239.239 847.901.819
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 254.702.015 269.332.736 252.153.494


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2019 2018 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.710.574.972 1.471.965.221 1.587.759.985
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 1.743.654.723 1.506.208.339 1.610.051.565
ODPISI VREDNOSTI 86.517.293 97.686.938 81.798.796
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 29.727.980 –11.802.603 8.213.664


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja           

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROE (v %) 2,76 5,00
EBITDA marža 9,21 10,84
Neto finančni dolg/EBITDA 23,95 25,00
Kratkoročni koeficient 1,10 1,01
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 97.254,55 99.836,00

 

STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2019 LNU 2019
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – realizacija (v GWh) 7154,99 7627,00
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – indeks na preteklo leto 97,75 99,84
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) 42,91 42,98
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) – indeks glede na preteklo leto 104,31 108,52
Ustvarjanje zadostnega operativnega denarnega toka v skupini HSE za redno servisiranje zapadlih finančnih obveznosti v skupini HSE 87.833.890,17 75.710.205,00

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve skupine HSE (razvojni načrt skupine 2019–2023)

– Obstoječe proizvodne kapacitete

Cilj skupine je dvig stroškovne učinkovitosti in fleksibilnosti obstoječega proizvodnega portfelja ob varni in zanesljivi oskrbi ter izvedba pravične tranzicije. V skupini HSE si bodo za izboljšanje konkurenčnosti z nižanjem fiksnih stroškov, nižanjem variabilnih stroškov in z optimizacijo vzdrževanja prizadevali znižati lastno proizvodno ceno. Povečati želijo fleksibilnost portfelja z namenom postati vodilni prodajalec vseh oblik sistemskih storitev (tudi v tujini). Pripravili bodo ukrepe in podlage za izvedbo pravične tranzicije premogovnih regij.

– Razvoj in investicije

Cilj skupine je povečanje obsega proizvodnje in zniževanje povprečne proizvodne cene proizvodnega portfelja.

 – Trgovanje z električno energijo in njena prodaja

Strateška usmeritev skupine je zmanjšanje odvisnosti od veleprodajnega trga in dvig dodane vrednosti portfelja celotne skupine HSE z novimi energetskimi produkti.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba HSE kot svoj referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države Slovenskega državnega holdinga, d. d. (Kodeks), ki ga je maja 2017 nadomestil enakoimenski Kodeks, ki je javno dostopen na spletni strani Slovenskega državnega holdinga. Kodeks je družba pri poslovanju, upoštevajoč dejavnost družbe in druge posebnosti družbe, v večji meri smiselno upoštevala. Družba je v letu 2017 po načelu spoštuj ali pojasni v celoti spoštovala pretežni del priporočil Kodeksa (maj 2017), ki se nanašajo na družbe v 100 % lasti države, odstopanja pa pojasnila na spletni strani.

Priporočila Slovenskega državnega holdinga je družba v letu 2017 pri poslovanju upoštevajoč dejavnost družbe in druge posebnosti družbe v večji meri smiselno upoštevala. Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga (februarja 2016) so maja 2017 nadomestila nova istoimenska Priporočila SDH. Družba je v letu 2017 po načelu spoštuj ali pojasni v celoti spoštovala pretežni del priporočil (maj 2017). Odstopanja pojasnjena na spletni strani družbe.

 

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS