Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina HSE je v letu 2022 proizvedla 5.074 GWh električne energije, kar je za 26 % manj od načrtovanega. Na podplansko proizvodnjo je vplivala predvsem slaba hidrologija slovenskih rek, ki se je odražala v 35 % nižji proizvodnji hidroelektrarn skupine HSE od planirane, ter zahtevne geološke razmere v Premogovniku Velenje (stisnitev odkopnega polja), ki je izkopal 14 % manj premoga od načrtovanega. Zaradi nižjih razpoložljivih količin premoga in zaostrenih razmer na trgu in posledično nuji po oblikovanju zadostne zaloge premoga pred zimo je tudi TEŠ, ki v normalnih razmerah zagotavlja kar tretjino vse slovenske električne energije, proizvedla 19 % manj električne energije od načrtovane. Izpad lastne proizvodnje je imel za posledico nakup nadomestne električne energije ravno v času, ko so bile cene električne energije, tudi zaradi ruske invazije v Ukrajini, na rekordno visokih nivojih.

 

Izredne razmere v proizvodnih družbah so imele na poslovanje skupine HSE v letu 2022 248,4 mio EUR negativnega vpliva. Skupina je leto 2022 zaključila s 5,3 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, ki so za 30 % višji od načrtovanih, in negativnim EBITDA v višini 124,3 mio EUR ter negativnim čistim poslovnim izidom v višini 272 mio EUR. 

 

Z namenom preprečitve likvidnostnih težav skupine HSE in zagotovitve njenega stabilnega delovanja sta bili v decembru 2022 s strani RS izvedeni dve naknadni vplačili v kapital družbe v skupni višini 492 mio EUR. Prav tako se je povečala zadolženost skupine, saj je skupina na osnovi t. i. interventnega zakona s poroštvom RS najela kratkoročno revolving posojilo bank v višini 185 mio EUR.

Kljub izrednim razmeram je bila skupina HSE že enaindvajseto leto največji proizvajalec električne energije v Sloveniji in največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov. Ta je v celotnem proizvodnem portfelju skupine HSE predstavljala 49 %, na ravni Slovenije pa so proizvedli več kot dve tretjini vse »zelene« elektrike: iz Drave, Soče, Save ter iz sonca.

 

Skupina zaradi slabega poslovanja kot posledice slabe hidrologije in stisnitve odkopnega polja v premogovniku ni dosegla ekonomskih in strateških meril iz LNU 2022. Vsi kazalniki so bili tudi slabši kot v enakem obdobju preteklega leta, ko je skupina realizirala dodaten pozitiven finančni učinek zaradi poravnave z GE.

 

Pomembnejši poslovni dogodki:

 • postopni zeleni prehod skupine HSE, z njo pa cele Slovenije, je januarja 2022 Vlada RS potrdila z Nacionalno strategijo za izstop iz premoga, ki kot letnico izstopa določa leto 2033;
 • v začetku aprila je začela delovati največja slovenska sončna elektrarna SE Prapretno (3 MW);
 • leto 2022 je zaznamovala tudi rast skupine HSE, saj so junija postali večinski, 51-odstotni lastnik družbe Energije plus;
 • skupina je v letu 2022 obeležila kar dve okrogli obletnici, in sicer sedemdesetletnico Dravskih elektrarn Maribor, največje proizvajalke električne energije iz vode, ter dvajseto obletnico družbe HSE Invest, ki je uspešno izvedla skoraj 800 energetskih projektov;
 • HSE je vodilni partner v projektu Severnojadranske vodikove doline, za katerega je septembra 2022, skupaj s partnerji iz Slovenije, Hrvaške in Italije, uspešno kandidiral na razpis Horizon Europe za nepovratna evropska sredstva. Projektu je bilo dodeljenih 25 mio EUR nepovratnih sredstev.

 

 

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D. O. O.

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 3.085
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Komentar poslovanja

Skupina HSE je v letu 2022 proizvedla 5.074 GWh električne energije, kar je za 26 % manj od načrtovanega. Na podplansko proizvodnjo je vplivala predvsem slaba hidrologija slovenskih rek, ki se je odražala v 35 % nižji proizvodnji hidroelektrarn skupine HSE od planirane, ter zahtevne geološke razmere v Premogovniku Velenje (stisnitev odkopnega polja), ki je izkopal 14 % manj premoga od načrtovanega. Zaradi nižjih razpoložljivih količin premoga in zaostrenih razmer na trgu in posledično nuji po oblikovanju zadostne zaloge premoga pred zimo je tudi TEŠ, ki v  normalnih razmerah zagotavlja kar tretjino vse slovenske električne energije, proizvedla 19 % manj električne energije od načrtovane. Izpad lastne proizvodnje je imel za posledico nakup  nadomestne električne energije ravno v času, ko so bile cene električne energije, tudi zaradi ruske invazije v Ukrajini, na rekordno visokih nivojih. Izredne razmere v proizvodnih družbah so imele na poslovanje skupine HSE v letu 2022 248,4 mio EUR negativnega vpliva. Skupina je leto 2022 zaključila s 5,3 mrd EUR čistih prihodkov od prodaje, ki so za 30 % višji od načrtovanih, in negativnim EBITDA v višini 124,3 mio EUR ter negativnim čistim poslovnim izidom v višini 272 mio EUR. Z namenom preprečitve likvidnostnih težav skupine HSE in zagotovitve njenega stabilnega delovanja sta bili v decembru 2022 s strani RS izvedeni dve naknadni vplačili v kapital družbe v skupni višini 492 mio EUR. Prav tako se je povečala zadolženost skupine, saj je skupina na osnovi t. i. interventnega zakona s poroštvom RS najela kratkoročno revolving posojilo bank v višini 185 mio EUR. Kljub izrednim razmeram je bila skupina HSE že enaindvajseto leto največji proizvajalec električne energije v Sloveniji in največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov. Ta je v celotnem proizvodnem portfelju skupine HSE predstavljala 49 %, na ravni Slovenije pa so proizvedli več kot dve tretjini vse »zelene« elektrike: iz Drave, Soče, Save ter iz sonca. Skupina zaradi slabega poslovanja kot posledice slabe hidrologije in stisnitve odkopnega polja v premogovniku ni dosegla ekonomskih in strateških meril iz LNU 2022. Vsi kazalniki so bili tudi slabši kot v enakem obdobju preteklega leta, ko je skupina realizirala dodaten pozitiven finančni učinek zaradi poravnave z GE.

 

Pomembnejši poslovni dogodki:

 • postopni zeleni prehod skupine HSE, z njo pa cele Slovenije, je januarja 2022 Vlada RS potrdila z Nacionalno strategijo za izstop iz premoga, ki kot letnico izstopa določa leto 2033;
 • v začetku aprila je začela delovati največja slovenska sončna elektrarna SE Prapretno (3 MW);
 • leto 2022 je zaznamovala tudi rast skupine HSE, saj so junija postali večinski, 51-odstotni lastnik družbe Energije plus;
 • skupina je v letu 2022 obeležila kar dve okrogli obletnici, in sicer sedemdesetletnico Dravskih elektrarn Maribor, največje proizvajalke električne energije iz vode, ter dvajseto obletnico družbe HSE Invest, ki je uspešno izvedla skoraj 800 energetskih projektov;
 • HSE je vodilni partner v projektu Severnojadranske vodikove doline, za katerega je septembra 2022, skupaj s partnerji iz Slovenije, Hrvaške in Italije, uspešno kandidiral na razpis Horizon Europe za nepovratna evropska sredstva. Projektu je bilo dodeljenih 25 mio EUR nepovratnih sredstev.

 

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje


Aktivnosti skupine HSE bodo usmerjene v tri strateška področja:

 • Dvig stroškovne učinkovitosti in fleksibilnosti obstoječega proizvodnega portfelja ob varni in zanesljivi oskrbi ter izvedba pravične tranzicije.
 • Na osnovi vlaganj v raziskave in razvoj povečanje proizvodnih kapacitet OVE in zniževanje povprečne proizvodne cene proizvodnega portfelja.
 • Zmanjšanje odvisnosti od veleprodajnega trga z vstopom na maloprodajni trg ter dvig dodane vrednosti skupine HSE z novimi energetskimi produkti in storitvami.

Ključni cilji iz Razvojnega načrta skupine HSE za obdobje 2022- 2027, ki jim bo skupina sledila, so:

 • Letna proizvodnja EE višja od 6,4 tisoč GWh z ohranjanjem tržnega deleža v slovenski proizvodnji nad 60 %, z vlaganji, da bo tržni delež skupine v slovenski proizvodnji trajnostne EE nad 70 % ter povečanjem razmerja med OVE in ne OVE proizvodnjo v lastnem proizvodnem portfelju skupine HSE nad 50 %.
 • Trgovalne aktivnosti s fizično dobavo EE bodo višje od 30 tisoč GWh letno, skupaj z izvedenimi finančnimi instrumenti pa višje od 70 tisoč GWh, s čimer bo skupina zagotavljala prihodke od prodaje EE višje od 3 mrd EUR letno.
 • EBITDA bo višji od 300 mio EUR, kazalnik neto finančne obveznosti/EBITDA pa pod nivojem 2.
 • ROE bo višji od 7 % in dodana vrednost na zaposlenega višja od 130 tisoč EUR.

Realizacija strateških ciljev je najbolj odvisna od dveh ključnih parametrov: cen električne energije in cen CO2 emisijskih kuponov.Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE (v %) -29,53 –5,47 -18,75
ROA (v %) -12,09 2,40 -9,35
EBITDA MARŽA (v %) -2,29 11,26 10,03
EBIT MARŽA (v %) -4,40 3,01 -7,35
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA -3,68 1,64 3,09
FINANČNI VZVOD 2,40 2,50 2,07


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 5.244.145 5.847.462 12.310.346
DENARNA SREDSTVA 356.707.263 96.589.748 78.473.024
SREDSTVA 2.455.370.282 2.044.297.833 1.865.305.533
KAPITAL 1.024.739.730 817.033.848 900.395.852
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 552.299.582 501.392.927 599.997.351
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 757.575.208 588.720.853 264.231.209


Osnovni podatki iz izkaza poslovnega izida                                            

  2022 2021 2020
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 5.330.676.423 2.538.204.221 1.837.247.832
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 5.415.149.217 2.931.879.629 1.873.849.258
EBIT -238.320.753 88.313.624 -137.675.154
EBITDA -124.255.058 330.198.858 187.876.309
ČISTI DOBIČEK -271.950.088 46.969.876 -184.179.380


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja           

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROE (v %) -29,53 16,10
EBITDA marža (v %) -2,29 6,65
Bruto marža (v %) 5,43 15,16
Neto finančni dolg/EBITDA -3,68 4,25
Kratkoročni koeficient 1,38 1,10
Bruto dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 5.906 135.808
STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2022 LNU 2022
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – realizacija (v GWh) 5.074 6.781
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – indeks na preteklo leto 74,00 94,91
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) 90,00 56,10
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v EUR/MWh) – indeks glede na preteklo leto 160 111
Ustvarjanje zadostnega operativnega denarnega toka v skupini HSE za redno servisiranje zapadlih finančnih obveznosti v skupini HSE (mio v EUR) 160 135,3

Opomba: Pri določenih finančnih podatkih prihaja do manjše razlike med vrednostjo, ki je prikazana v letnem poročilu družbe, in vrednostjo, izračunano po enotni metodologiji, ki jo za družbe v upravljanju uporablja SDH.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Aktivnosti skupine HSE bodo usmerjene v tri strateška področja:

 • Dvig stroškovne učinkovitosti in fleksibilnosti obstoječega proizvodnega portfelja ob varni in zanesljivi oskrbi ter izvedba pravične tranzicije.
 • Na osnovi vlaganj v raziskave in razvoj povečanje proizvodnih kapacitet OVE in zniževanje povprečne proizvodne cene proizvodnega portfelja.
 • Zmanjšanje odvisnosti od veleprodajnega trga z vstopom na maloprodajni trg ter dvig dodane vrednosti skupine HSE z novimi energetskimi produkti in storitvami.

 

Ključni cilji iz Razvojnega načrta skupine HSE za obdobje 2022 - 2027, ki jim bo skupina sledila, so:

 • Letna proizvodnja EE višja od 6,4 tisoč GWh z ohranjanjem tržnega deleža v slovenski proizvodnji nad 60 %, z vlaganji, da bo tržni delež skupine v slovenski proizvodnji trajnostne EE nad 70 % ter povečanjem razmerja med OVE in ne OVE proizvodnjo v lastnem proizvodnem portfelju skupine HSE nad 50 %.
 • Trgovalne aktivnosti s fizično dobavo EE bodo višje od 30 tisoč GWh letno, skupaj z izvedenimi finančnimi instrumenti pa višje od 70 tisoč GWh, s čimer bo skupina zagotavljala prihodke od prodaje EE višje od 3 mrd EUR letno.
 • EBITDA bo višji od 300 mio EUR, kazalnik neto finančne obveznosti/EBITDA pa pod nivojem 2.
 • ROE bo višji od 7 % in dodana vrednost na zaposlenega višja od 130 tisoč EUR.

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeči referenčni kodeks:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS