Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Dejavnost Skupine HSE zajema predvsem področje upravljanja energije in okolja ter obvladovanje s tem povezanih procesov in tveganj. Širok spekter dejavnosti je moč združiti v naslednje glavne skupine: prodaja električne in toplotne energije, terminskih pogodb za EE, emisijskih kuponov, RECS-i in plina ter trgovanje z njimi; proizvodnja električne in toplotne energije; pridobivanje lignita; optimizacija proizvodnje Skupine HSE; zagotavljanje sistemskih storitev, potrebnih za delovanje elektroenergetskega sistema; vodenje in izvedba energetskih in okoljskih projektov.

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D. O. O.

Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 3.102
Lastniški delež RS: 100,00 %

Poslovodstvo

Stojan Nikolić
Finančni direktor
Mandat od do: 1. 10. 2018-1.10.2022
Matjaž Marolt
Generalni direktor
Mandat od do: 2.8. 2017-2.8.2021

Nadzorni svet

Boštjan Markoli
Namestnik predsednika
Mandat od do: 22. 1. 2018-22.1.2022
Miloš Pantoš
Član
Mandat od do: 22. 1. 2018-22.1.2022
Barbara Gorjup
Članica
Mandat od do: 5. 4. 2016 - 5. 4. 2020
Boštjan Jančar*
Predstavnik delavcev
Mandat od do: 2. 7. 2018 do 2. 7. 2022
Jernej Otič*
Predstavnik delavcev
Mandat od do: 2. 7. 2018 do 2. 7. 2022
Petja Rijavec*
Predstavnik delavcev
Mandat od do: 2. 7. 2018 do 2. 7. 2022
Milan Perović
Predsednik
Mandat od do: 5. 4. 2016 - 5. 4. 2020
Viktor Vračar
Član
Mandat od do: 5. 4. 2016 - 5. 4. 2020
Vesna Cukrov
Članica
Mandat od do: 2.9.2017-2.9.2021

* Opomba: Ob poteku mandata so bili za mandat od 2. 7. 2018 do 2. 7. 2022 s strani zaposlenih imenovani predstavniki zaposlenih: Boštjan Jančar, Jernej Otič in Petja Rijavec.

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30.6.2018

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Leto 2017 je bilo za Skupino HSE kljub raznolikosti proizvodnega parka zahtevno. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila za 17 %, v termoelektrarnah pa za 4 % nižja glede na preteklo leto, kar je tudi glavni razlog za to, da je bil EBITDA v višini 135,3 mio EUR v letu 2017 glede na leto 2016 nižji za dobrih 20 mio EUR. Izpad hidrologije in termoproizvodnje je skupina nadomeščala z dodatnimi trgovalnimi aktivnostmi in izkoriščanjem tržnih priložnosti predvsem na tujih trgih.

V strukturi prodaje se še vedno povečuje delež prodaje na tujih trgih (v letu 2017 je delež čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu predstavljal že 70 % čistih prihodkov od prodaje, v letu 2016 pa 61 %). Skupina je v letu 2017 ustvarila 98 % čistih prihodkov od prodaje s prodajo električne energije. Količinska prodaja električne energije v višini 37 TWh je bila za 30 % višja, čisti prihodki od prodaje električne energije pa so bili glede na leto 2016 višji za 35 % tudi zaradi višjih povprečnih veleprodajnih cen električne energije.

Prihodki od toplote so zaradi višje prodajne cene višji za 30 %, prihodki od storitev na domačem trgu pa so nižji za 37 %, kar je posledica prestrukturiranja skupine in prodaje poslovno nepotrebnega premoženja skupine.

Vse postavke stroškov, razen stroškov materiala in storitev, so glede na preteklo leto nižje. Stroški materiala so višji za 6 % zaradi višje količine porabljenega plina za proizvodnjo električne energije. Stroški storitev so višji za 7 % predvsem zaradi višjih stroškov odvetniških storitev, stroški dela pa so nižji za 3 %, kar je rezultat poslovnega prestrukturiranja. Povprečno število zaposlenih je nižje za 143 delavcev.

Poleg slabe hidrologije so čisti dobiček v višini v višini 7,70 mio EUR znižali še finančni odhodki, povezani s financiranjem, ki pa so v primerjavi z letom 2016 nižji za 16 %.

Iz dolžniške strukture Skupine HSE na dan 31. 12. 2017 je razvidno, da se delež finančnih obveznosti znižuje, zvišujeta pa se deleža kapitala in drugih obveznosti. Skupina HSE se je v preteklih letih zadolževala za financiranje obsežnih investicij (nadomestni blok 6 TEŠ), zadnja leta pa je v fazi finančnega prestrukturiranja. Celotna zadolženost je nižja za 5 % oz. za 48 mio EUR glede na leto 2016. Tudi v prihodnjih letih se bo Skupina HSE razdolževala. Sredstva skupine na dan 31. 12. 2017 so za 1 % nižja glede na enako obdobje lanskega leta, ker investicije ne sledijo amortizaciji. Kapital skupine na dan 31. 12. 2017 pa je za 2 % višji glede na 31. 12. 2016, ker je skupina poslovala s čistim dobičkom. Neto finančni dolg Skupine HSE je konec leta 2017 znašal 789,7 mio EUR in se je glede na stanje konec leta 2016 znižal za 3 %. Kazalnik neto dolg/EBITDA v višini 5,83 je v primerjavi z letom 2016 višji zaradi nižjega EBITDA.

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015
ROE PRED DAVKI 2,19 3,41 –38,09
ROA PRED DAVKI 1,05 1,56 –18,91
EBITDA MARŽA 8,37 12,98 9,56
EBIT MARŽA 3,29 6,29 –34,87
NETO DOLG/EBITDA 5,73 5,20 7,54
FINANČNI VZVOD 2,07 2,12 2,25


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 13.536.598 2.951.979 19.819.239
DENARNA SREDSTVA 61.693.442 83.485.394 78.880.281
SKUPAJ SREDSTVA 2.132.482.162 2.156.756.540 2.233.923.431
KAPITAL 1.032.426.847 1.015.220.355 991.749.078
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 779.752.415 848.691.600 716.918.127
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 243.048.621 162.364.760 403.966.018


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2017 2016 2015
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 1.587.759.985 1.179.841.222 1.224.011.025
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 1.616.770.133 1.205.423.664 1.272.186.421
ODPISI VREDNOSTI 82.136.374 80.662.921 565.120.996
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 7.709.972 21.660.852 –480.102.728


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja           

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROE (v %) 0,75 2,96
EBITDA marža 8,37 10,91
Neto finančni dolg/EBITDA 5,73 5,62
Kratkoročni koeficient 1,09 1,09
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR) 82,55 83,59

 

STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet 7.034,00 7.440,00
Obnova in povečanje proizvodnih kapacitet – indeks na preteklo leto 90,44 99,16
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v €/MWh) 42,16 37,80
Dosežena povprečna stroškovna cena el. energije (v €/MWh) – indeks na preteklo leto 109,33 97,03
Ustvarjanje zadostnega operativnega denarnega toka v skupini HSE za redno servisiranje zapadlih finančnih obveznosti v skupini HSE 61.903,00 85.000,00

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

 • Omogočiti trajnostni razvoj in dvig konkurenčnosti Skupine HSE s širitvijo na nove trge z novimi storitvami in naložbami v obnovljive vire energije;
 • osredotočiti se na prestrukturiranje in razdolževanje Skupine HSE z namenom povečevanja dodane vrednosti skozi celotno verigo, ki obsega:
  • trgovanje z električno energijo,
  • trajnostno proizvodnjo električne energije in pridobivanje primarnih surovih,
  • načrtovanje prenove in izgradnje za okolje sprejemljivih energetskih objektov ter
  • razvoj celovitih energetskih storitev za potrebe energetskega trga;
 • s kontinuiranim usposabljanjem in prenosom znanj med zaposlenimi spodbujati in ustvariti sposobne, inovativne, zadovoljne in motivirane zaposlene;
 • okrepiti koncernsko delovanje skupine s konsolidacijo lastništva in sodobnim korporativnim upravljanjem za povečanje konkurenčnosti;
 • okrepiti odgovoren odnos vseh zaposlenih do korporativnega upravljanja in njegovega izvajanja;
 • nadaljevati umeščanje novih proizvodnih zmogljivosti v prostor na okolju prijazen, družbeno sprejemljiv in trajnostno naravnan ter konkurenčno usmerjen način ob zavedanju vseh zaposlenih, da je Skupina HSE steber referenčne družbene odgovornosti v Sloveniji;
 • krepitev stabilnih, dolgoročnih poslovnih odnosov in oblikovanje novih strateških partnerstev v regiji;
 • raziskave možnih vlaganj v tehnologije distribuirane proizvodnje, ki so v skladu z nacionalno politiko spodbujanja električne energije, proizvedene iz OVE in SPTE, sposobne ponujati električno energijo po tržnih cenah;
 • posvetiti več pozornosti možnostim uporabe okolju sprejemljivih alternativnih goriv tako v obstoječih objektih kot pri novih naložbah s hkratnim poudarkom na sočasni izrabi elektrike in toplote ter trajnostni uporabi biomase;
 • razviti tržno zanimive produkte na področju učinkovite rabe energije zaradi izpolnitve zahtev po znižanju rabe primarne energije do leta 2020 tako na področju primarne energije kot tudi na področju končne rabe energije.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga Družba Holding Slovenske elektrarne izpolnjuje številna priporočila iz obeh dokumentov. Poslovodstvo in nadzorni svet družbe HSE izjavljata, da je bilo upravljanje družbe v letu 2017 skladno z zakoni in drugimi predpisi, z Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HSE, s priporočili, navedenimi v Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Poslovodstvo in nadzorni svet družbe HSE v skladu s 60.a členom ZGD-1 izjavljata, da je letno poročilo z vsemi sestavnimi deli, vključno z izjavo o upravljanju družbe, sestavljeno in objavljeno v skladu z ZGD-1 in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

Vir: HSE, d. o. o.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS