Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Ključno področje delovanja in osnovna dejavnost Pošte Slovenije je izvajanje univerzalne poštne storitve (sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg ter poštnih paketov do mase 10 kg v notranjem in mednarodnem poštnem prometu; storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter prenos pošiljk za slepe in slabovidne). Poleg tega Pošta Slovenije izvaja druge poštne in kurirske storitve, storitev informatike, logistične in denarne storitve ter prodajo blaga. Dejavnost Pošte Slovenije je zelo diverzificirana, saj poleg navedenih storitev opravlja še vrsto drugih dejavnosti.
Skupino Pošta Slovenije je poleg obvladujoče družbe Pošta Slovenije, d. o. o., na dan 31. 12. 2017 sestavljalo sedem odvisnih družb z naslednjimi lastniškimi deleži: EPPS, d. o. o. (100 %), PS Zavarovanja, d. o. o. (100 %), PS Moj paket, d. o. o. (100 %), IPPS, d. o. o. (100 %), PS Logistika, d. o. o. (100 %), Feniksšped, d. o. o. (95 %), APS PLUS, d. o. o. (55 %), ter pridruženo podjetje Športna loterija in igre na srečo, d. d. (20 %).

POŠTA SLOVENIJE, D. O. O.

Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Število zaposlenih: 6.328 (skupina)
Lastniški delež RS: 100,00 %

Poslovodstvo

Boris Novak
Generalni direktor
Mandat od do: 16. 5. 2017 - 16. 5. 2022
Andrej Rihter
Član poslovodstva
Mandat od do: 12. 8. 2015 - 12. 8. 2020
Vinko Filipič
Član poslovodstva
Mandat od do: 29. 3. 2017 - 29. 3. 2022

Nadzorni svet

Aleš Groznik
Predsednik
Mandat od do: 7. 11. 2014 - 7. 11. 2018
Vanessa Grmek
Namestnica predsednika
Mandat od do: 7. 11. 2014 - 7. 11. 2018
Peter Grilc
Član
Mandat od do: 7. 11. 2014 - 7. 11. 2018
Milan Perović
Član
Mandat od do: 7. 11. 2014 - 7. 11. 2018
Aleš Arnejčič
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 12. 1. 2016 - 12. 1. 2020
Božidar Pograjc
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 12. 1. 2016 - 12. 1. 2020

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30.6.2018

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Skupina Pošta Slovenije je v letu 2017 ustvarila 239,7 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je bilo za 3,4 % več kot v enakem obdobju leta 2016 ter toliko, kot je bilo planirano. Glavnina prihodkov odpade na matično družbo, ki je ustvarila 92 % vseh prihodkov skupine.

Število univerzalnih poštnih storitev je upadlo za 4 % na 111,6 mio EUR in kar za 22 % zaostaja za planom, medtem ko je število drugih poštnih storitev upadlo za 3 % na 534,6 mio EUR, a presega plan za 9 %. Število vseh opravljenih storitev v matični družbi je tako upadlo za 3 % na 679,8 mio storitev, kar je še vedno za 1 % bolje od planiranega. Največja rast števila storitev je bila zabeležena pri prodaji komisijskega blaga (+ 39 %), logističnih storitvah (+ 29 %), hitri pošti (+ 18 %) ter paketih (+ 10 %). Največji padec je bil zabeležen pri prodaji trgovskega blaga (– 80 %) zaradi prenosa na družbo Moj paket, drugih standardnih in navadnih pismih (– 17 %), srečkah, stavah in lotu (– 15 %).

Poslovni odhodki v skupini so leta 2017 znašali 218,02 mio EUR, kar je za 5,7 % več kot v enakem obdobju leta 2016. Daleč največja postavka med odhodki so stroški dela, ki so se v opazovanem obdobju zvišali za 1 % na 143,47 mio EUR. Druga največja postavka so stroški storitev, ki so se zvišali kar za 17 % na 59,5 mio EUR (prenos zaposlenih na IPPS, dodatni pogodbeni prevozi, višji strošek študentskega dela, s katerim so nadomeščali primanjkljaje in fluktuacije zaposlenih, višji stroški mednarodnega obračuna, višji stroški najemnim zaradi prenove PLC).

Poslovni izid iz poslovanja se je v letu 2017 zaradi višje rasti odhodkov v primerjavi s prihodki občutno poslabšal. Padec EBIT znaša kar 32 %, tako da je EBIT znašal 8,31 mio EUR ter za 20 % zaostaja za planom.

Čisti poslovni izid je leta 2017 znašal 8,89 mio EUR, kar je za 10 % manj kot v enakem obdobju lani in za 10,6 % manj, kot je bilo planirano.
Kazalnik ROE je v letu 2017 znašal 4,04 % in zaostaja za planom za 1,5 %. EBITDA marža leta 2017 znaša 9,42 %. 

Večina ekonomskih kazalnikov zaostaja za pričakovanji v LNU. Na to vpliva predvsem zvišanje stroškov poslovanja, ti namreč rastejo hitreje od prihodkov in tako vplivajo na večino kazalnikov. Vse to ima negativen vpliv na kazalnike, ki so povezani z EBIT in končnim poslovnim izidom. ROE za pričakovanji v LNU odstopa navzdol za 1,5 %. Pričakovati je sicer bilo, da se bo ta zvišal zaradi nižjega kapitala kot posledica prehoda na MSRP, vendar je bil čisti dobiček nižji (od preteklega leta za 10 %). CAPEX v čistih prihodkih od prodaje zaostaja za pričakovanji LNU 2017, večji del načrtovanih investicij se je zamaknil v leti 2018 in 2019. Dodana vrednost na zaposlenega zaostaja za pričakovanji iz LNU za 1,5 % zaradi večjih zaposlitev na področju dostave, zato PS na ravni skupine deluje z več zaposlenimi kot v predhodnem letu. Večji vpliv težav s fluktuacijo in potrebami po zaposlenih bo viden v rezultatih poslovanja v letu 2018.

Pri strateških kazalnikih večinoma ne prihaja do odstopanj v primerjavi z LNU. Kazalniki so v skladu s pričakovanji.

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015
ROE PRED DAVKI 4,08 5,65 3,47
ROA PRED DAVKI 3,21 4,55 2,82
EBITDA MARŽA 9,41 11,68 10,75
EBIT MARŽA 3,43 5,16 3,30
NETO DOLG/EBITDA -1,71 –1,36 –1,23
FINANČNI VZVOD 1,28 1,26 1,22


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 400.000 0 49.155
DENARNA SREDSTVA 39.573.764 37.808.052 30.063.482
SKUPAJ SREDSTVA 284.392.864 275.784.226 264.747.707
KAPITAL 222.372.786 218.255.904* 211.861.528*
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 546.244 47.082 17.146
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 32.249.979 29.142.661 25.822.258

* Pri postavkah za leti 2015 in 2016 je upoštevan prehod na MSRP in posledično znižanje kapitala.

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2017 2016 2015
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 239.729.125 231.910.980 225.377.500
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 243.786.693 236.736.122 227.377.094
ODPISI VREDNOSTI 14.577.106 15.452.389 15.438.157
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 8.929.786 9.972.892 9.676.760


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROE 4,05 4,10
EBITDA marža 9,41 11,70
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje 6,20 17,40
Dodana vrednost na zaposlenega 28.578,92 29.050,00
Razmerje med poslovnimi stroški in prihodki 0,97 0,96

 

STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
Indeks dosežene kvalitete prenosa korespondence v notranjem prometu v primerjavi s standardi po rezultatih zunanjih meritev za zadnje leto    
D + 1 (standard vsaj 95 %) 96,60 95,00
D + 2 (standard vsaj 99,5 %) 99,40 99,50
D + 3 (standard 100 %) 99,80 100,00
Indeks dosežene kvalitete prenosa paketov v notranjem prometu v primerjavi s standardi    
D + 2 (standard vsaj 80 %) 99,60 99,50
D + 3 (standard vsaj 95 %) 100,00 100,00
Ocena poročila o izvedenih načrtovanih projektih na področju ekologije in varstva okolja 776.977,00 349.018,00

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Pošta Slovenije se sooča z velikimi strukturnimi spremembami na trgu poštnih storitev, zato bo v prihodnjih letih izvajala strukturne ukrepe, ki bodo zagotovili dolgoročno vzdržno in uspešno poslovanje Skupine PS, in sicer tako na strani prihodkov kot tudi na strani optimizacije in racionalizacije stroškov. Skupina PS namerava ohraniti status izvajalca univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju Republike Slovenije, hkrati pa se bo v letu 2018 vse bolj prestrukturirala v paketno – logistično in IT podjetje, poleg tega se bo v segmentu logističnih storitev, IT storitev in spletne prodaje tudi internacionalizirala.

To bo izvedla preko poslovnih in strateških partnerstev ter akvizicij. Proces je povezan z vlaganji, spremembo kadrovske strukture, spremembo prodajnih pristopov ter spremembo same kulture podjetja in miselnosti zaposlenih.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Skupina Pošta Slovenije in družba Pošta Slovenije, d. o. o., dosledno upoštevata določila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države razen točk: 3.6 (družba ni oblikovala formalne politike raznolikosti, ki se izvaja v zvezi z zastopanostjo v organih vodenja in nadzora), 6.4.1 (nadzorni svet ni pripravil kompetenčnega profila za člane nadzornega sveta z vidika optimalne  velikosti in sestave nadzornega sveta), 6.8.1 (Pošta Slovenije ni javna družba, izbiro kandidatov za člane NS izpelje skupščina oz. SDH), 6.9.2 (skupščini se ne pošilja predloga nadzornega sveta ali poslovodstva za plačilo članov nadzornega sveta), delno 6.10 (plačilo zunanjih članov komisij je sestavljeno iz sejnine, ki je primerna, in povračila stroškov, ne zajema pa tudi plačila za opravljanje funkcije), delno 8.3 (pri variabilnih prejemkih ne poročajo ločeno na podlagi kvantitativnih in  kvalitativnih meril, saj je variabilni del plače izračunan na podlagi sprejetih meril, ki prejemka ne ločuje na dva dela), delno 9.2.7 (priporočila notranjih revizorjev se v določenem odstotku ne uresničujejo v postavljenih rokih), delno 10.2 (Pošta Slovenije nima v celoti vzpostavljenega sistema korporativne integritete, kot ga predvidevajo Slovenske smernice korporativne integritete, ima pa vzpostavljen sistem anonimnih prijav nepravilnosti in nezakonitosti, mehanizem internih preiskav, sistem izvajanja testov integritete in sistem notranje kontrole).
Skupina Pošta Slovenije in družba Pošta Slovenije, d. o. o., pri poslovanju upoštevata Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga, razen v točkah: 4.4 in 4.5 (družba na spletni strani ne objavlja podatkov o realizaciji plačil, povezanih z zaposlenimi, o kolektivni pogodbi in dogovorih s sindikati, ampak zaposlene seznani z okrožnicami na intranetu), 5 (»Doseganje kakovosti in odličnosti poslovanja družb/skupin«, –  družba ne uporablja modela odličnosti EFQM, ampak model BSC (Balanced Scorecard), 6 (»Skupščine družb« – SDH v imenu edinega družbenika izpelje skupščino na dan, ki ga praviloma ne sporoči vnaprej).
Vir: Pošta Slovenije, d. o. o. – Letno poročilo 2017.

 

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS