Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Pošta Slovenije izvaja univerzalne poštne storitve (sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg ter poštnih paketov do mase 10 kg v notranjem in mednarodnem poštnem prometu; storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter prenos pošiljk za slepe in slabovidne), druge poštne in kurirske storitve, storitev informatike, paketne, logistične in denarne storitve ter prodajo blaga. Dejavnost Skupine Pošte Slovenije je zelo diverzificirana, vendar med sabo dopolnjujoča. Ker uporabniško okolje, v katerem deluje, postaja vse bolj elektronsko in virtualno naravnano, se temu prilagaja in v to smer razvija tudi Skupina Pošta Slovenije z usmeritvijo v logistične, IT in elektronske storitve. Z integracijo Intereurope postaja vodilni ponudnik logističnih in paketnih storitev.

Skupino Pošta Slovenije na dan 31. decembra 2022 poleg obvladujoče družbe Pošta Slovenije, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti Republike Slovenije, sestavljajo odvisne družbe z naslednjimi  lastniškimi deleži: EPPS, d. o. o. (100 %), PS Moj paket, d. o. o. (100 %), IPPS, d. o. o. (100 %), PS Logistika, d. o. o. (100 %, in odvisna družba), Intereuropa, d. d. (87,18 %, in odvisne družbe), APS PLUS, d. o. o. (100 %), Zetatrans A.D. Podgorica (10,52 %) in AD Intereuropa Beograd (26,38 %) ter pridruženo podjetje Športna loterija in igre na srečo, d. d. (20 %).

POŠTA SLOVENIJE, D. O. O.

Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Povprečno število zaposlenih: 7.336
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Komentar poslovanja v letu 2022

Skupina Pošta Slovenije je v letu 2022 ustvarila 490,9 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, ki so bili za 6,5 % višji kot v letu 2021. Rasti prihodkov žal ni sledila rast poslovnega izida iz poslovanja (EBIT), ki se je znižal za 30 % v primerjavi s preteklim letom, čisti dobiček pa celo za 45 %, kar je posledica rasti stroškov zaradi povišanja cen energentov, dviga cen prevozov v cestnem in zračnem prometu in višje tarife v pomorskem prometu (stroški storitev), posebej močan vpliv na rezultat pa so imeli stroški dela, ki so se povečali za 11 % in predstavljajo tudi največji delež v strukturi stroškov. Dvig plač se je začel že konec leta 2021 z izredno uskladitvijo osnovnih plač in posebnega dodatka za 4 % ter nadaljeval v prvem kvartalu leta 2022 z dvema dvigoma osnovne plače v skladu z novo Kolektivno pogodbo (4,9-odstotna uskladitev z inflacijo). V začetku maja 2022 je bil izveden še en predčasni dvig plač v višini 2,0 %, ki je bil sicer predviden za začetek leta 2023, v višini 1,75 %.

V letu 2022 so pozitivno in bolje kot načrtovano poslovale odvisne družbe: EPPS, PS moj paket in IPPS. Bolje kot načrtovano je poslovala tudi družba PS LOGISTIKA, med tem ko je Skupina Intereuropa zaključila leto s čistim poslovnim izidom, ki je manjši od doseženega v 2021. Negativno je poslovala odvisna družba Posita, za katero pa se pričakuje, da bo poslovodstvo družbe Pošta Slovenije v letu 2023 sprejelo odločitev o njenem nadaljnjem obstoju oz. prenosu dejavnosti na matično družbo.

Največji upad uspešnosti poslovanja v letu 2022 je izkazan pri poslovanju  matične družbe Pošta Slovenije, d. o. o., ki ob minimalni rasti prihodkov v letu 2022 ni dosegla zastavljenih ciljev, doseženi čisti poslovni izid (4,0 mio EUR) pa je za kar 57 % nižji od doseženega v letu 2021. Pošta upada fizičnega obsega pisemskih storitev na prihodkovni strani ni uspevala v celoti nadomeščati z dvigi cen in uvedbo novih storitev. Hkrati se je tudi na paketnem področju rast umirila, ker se je velik del kupcev z internetnega nakupovanja vrnil h klasičnim nakupom. Aktivnosti za optimizacijo omrežja in prizadevanja za spremembo standardov kakovosti v letu 2022 niso doprinesla k izboljšanju rezultatov poslovanja.

Posledica slabšega poslovanja skupine Pošta Slovenije v letu 2022 je, da večina ekonomskih meril iz LNU ni doseženih. Izjema je dodana vrednost na zaposlenega. Strateška merila iz LNU so bila v večini dosežena, izjema je višina izvedenih projektov na področju ekologije in varstva okolja, ki  za 60 % presega dosežek iz preteklega leta, a  zaostaja za 10 % od postavljenega cilja v LNU.

Poslovanje v letu 2022 so zaznamovale spremembe v nadzornem svetu in poslovodstvu. Do sprememb je prišlo konec leta 2022 ter v začetku leta 2023. Od 1. februarja 2023 družba posluje z novim tričlanskim poslovodstvom.Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE (v %) 2,82 5,23 1,58
ROA (v %) 1,69 3,05 0,93
EBITDA MARŽA (v %) 9,19 10,09 8,98
EBIT MARŽA (v %) 2,76 4,13 1,86
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 1,06 0,93 1,23
FINANČNI VZVOD 1,66 1,67 1,76


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 8.159.428 8.640.803 9.603
DENARNA SREDSTVA 59.440.477 68.166.196 50.603.445
SKUPAJ SREDSTVA 577.252.814 569.483.926 545.870.476
KAPITAL 347.575.191 340.658.661 329.639.461
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 108.526.639 116.619.760 59.544.726
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 89.811.858 76.673.195 124.094.716

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2022 2021 2020
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 490.927.294 460.995.707 410.694.138
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 500.320.098 471.099.578 426.831.435
EBIT 13.793.221 19.459.283 7.924.981
EBITDA 46.001.908 47.552.315 38.319.140
ČISTI DOBIČEK 9.703.505 17.425.846 5.175.054


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROE (v %) 2,82 3,85
EBITDA marža (v %) 9,19 9,86
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 5,20 10,50
Bruto dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 35.946 34.347
Razmerje med poslovnimi stroški in prihodki 0,97 0,97
Neto finančni dolg/EBITDA 1,06 1,38

 

STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2022 LNU 2022
Odstotek dosežene kvalitete prenosa korespondence v notranjem prometu    
D + 1 (standard vsaj 95 %) 96,20 95,00
D + 2 (standard vsaj 99,5 %) 99,80 99,50
D + 3 (standard 100 %) 99,90 100,00
Odstotek dosežene kvalitete prenosa paketov v notranjem prometu    
D + 1 (meritev kakovosti paketnih pošiljk v skladu z internimi standardi: > 95 %) 96,80 95,00
D + 2 (standard vsaj 80 %) 99,80 80,00
D + 3 (standard vsaj 95 %) 100 95,00
Višina izvedenih projektov na področju ekologije in varstva okolja (v EUR) 3.163.110 3.530.954

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje

Poslovno okolje skupine Pošta Slovenije se spreminja, klasične poštne storitve in denarne storitve se zamenjujejo z elektronskim načinom komuniciranja in poslovanja. Ključna področja rasti skupine Pošta Slovenije v prihodnosti so identificirana na področju paketnih in logističnih storitev, pomembne pa ostajajo tudi pisemske storitve, storitve na mreži in IT storitve.

Na področju pisemskih storitev bo Pošta Slovenije še naprej ohranjala vodilno vlogo ter hkrati razvijala nove produkte povezane z elektronsko pripravo in pošiljanjem pošiljk. Kot izvajalec univerzalne poštne storitve bo tudi v letu 2023 izvajala vse storitve v skladu s predpisano zakonodajo, hkrati pa si bo prizadevala za spremembo standardov kakovosti (ki so med najvišjimi v Evropi) in financiranja te storitve.

Na področju paketne distribucije, ki je podvržena visoki konkurenci, bo skupina Pošta Slovenije zasledovala razvoj v smeri zagotavljanja visoke kakovosti, tehnološke dovršenosti in razvoja storitev dostave tako na prvem kot zadnjem kilometru ter ponujala visok nivo kakovosti vzdolž celotne procesne linije predelave paketnih pošiljk. To bo zagotavljala z vlaganjem v širitev kapacitet ter zanesljivo in učinkovito distribucijo pošiljk, kakor tudi z izboljšanjem uporabniških izkušenj s posodabljanjem informacijske podpore in digitalizacijo procesov.

Na področju logističnih storitev bo največji poudarek na širitvi poslovanja na območju Slovenije in regionalnih trgov ter na zagotavljanju celovite palete visokokakovostnih in zanesljivih logističnih storitev za vse tržne segmente.

 

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

 

 

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS