Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Pošta Slovenije izvaja univerzalne poštne storitve (sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg ter poštnih paketov do mase 10 kg v notranjem in mednarodnem poštnem prometu; storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter prenos pošiljk za slepe in slabovidne), druge poštne in kurirske storitve, storitve informatike, paketne, logistične in denarne storitve ter prodajo blaga. Dejavnosti Skupine Pošte Slovenije so zelo diverzificirane, a med sabo dopolnjujoče. Ker uporabniško okolje, v katerem deluje, postaja vse bolj elektronsko in virtualno naravnano, se Skupina Pošta Slovenije temu prilagaja in se v to smer razvija tudi z usmeritvijo v logistične, IT in elektronske storitve. Skupino Pošta Slovenije na dan 31. december 2019 poleg obvladujoče družbe Pošta Slovenije, d. o. o., sestavlja šest odvisnih družb z naslednjimi lastniškimi deleži: EPPS, d. o. o. (100 %), PS Moj paket, d. o. o. (100 %), IPPS, d. o. o. (100 %), PS Logistika, d. o. o. (100 %), Intereuropa, d. d. (72,13 %), APS PLUS, d. o. o. (55 %), ter pridruženo podjetje Športna loterija in igre na srečo, d. d. (20 %).

POŠTA SLOVENIJE, D. O. O.

Slomškov trg 10, 2000 Maribor
Število zaposlenih: 7.996
Lastniški delež RS: 100,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Poslovanje skupine v letu 2019

Skupina Pošta Slovenije je poslovno leto 2019 zaključila z 277,9 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 11 % rast v primerjavi z letom 2018. Kosmati donos iz poslovanja je v letu 2019 znašal 283,8 mio EUR, kar je za 10 % več kot v letu 2018. Poslovni odhodki Skupine Pošta Slovenije so v letu 2019 znašali 278,6 mio EUR, od tega največjo postavko predstavljajo stroški dela in stroški storitev. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Skupine je znašal 5,2 mio EUR, kar je za 49 % manj kot v letu 2018. Izid iz financiranja Skupine je znašal 60,2 mio EUR, od tega 60,0 mio EUR predstavlja dobiček pri izpogajanem nakupu Intereurope, d. d. S tem je čisti poslovni izid dosegel 65,5 mio EUR, kar predstavlja 530 % več kot v letu 2018.  

Prihodki od pisemskih storitev so predstavljali 62,1 %, od paketne distribucije 12,7 %, od logističnih storitev 12,5 % ter prihodki od prodaje trgovskega blaga in prodaje storitev 9,2 % v čistih prihodkih od prodaje. Pri tem so največjo rast izkazali prihodki od logističnih storitev (122 %) zaradi novo pridobljenih poslov in nakupa Intereurope, sledila pa je rast prihodkov od paketne distribucije (9 %).

Z univerzalno poštno storitvijo je družba ustvarila 86,2 mio EUR prihodkov.

Večina od opredeljenih ekonomskih kazalnikov zaostaja za pričakovanji v LNU zaradi večje stroškovne obremenjenosti skupine (višji stroški dela zaradi doseženega socialnega dogovora s sindikati). Izjema je kazalnik ROE, ki je pomembno višji od pričakovanj v LNU, kar je posledica nakupa Intereurope.Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PRED DAVKI 23,46 4,69 4,08
ROA PRED DAVKI 15,34 3,58 3,21
EBITDA MARŽA 9,14 9,83 9,41
EBIT MARŽA 1,83 3,83 3,43
NETO DOLG/EBITDA 2,35 -1,39 -1,71
FINANČNI VZVOD 1,66 1,35 1,28


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 1.010.000 - 400.000
DENARNA SREDSTVA 50.603.445 51.391.016 39.573.764
SKUPAJ SREDSTVA 545.870.476 307.155.031 284.392.864
KAPITAL 329.639.461 228.128.880 222.372.786
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 59.544.726 13.751.735 546.244
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 124.094.716 34.863.199 32.249.979

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2019 2018 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 277.857.007 250.655.880 239.729.125
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 283.798.507 257.186.877 243.786.693
ODPISI VREDNOSTI 20.753.686 15.408.602 14.577.106
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 65.532.990 10.400.466 8.762.585


Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROE (v %) 23,50

 

5,30
EBITDA marža (v %) 9,14 11,50
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 8,19 14,40
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 25.685,06 30.000,00
Razmerje med poslovnimi stroški in prihodki 0,98 0,96

 

STRATEŠKA MERILA REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ODSTOTEK DOSEŽENE KVALITETE PRENOSA KORESPONDENCE V NOTRANJEM PROMETU    
D + 1 (standard vsaj 95 %) 96,30 95,00
D + 2 (standard vsaj 99,5 %) 99,60 99,50
D + 3 (standard 100 %) 99,90 100,00
ODSTOTEK DOSEŽENE KVALITETE PRENOSA PAKETOV V NOTRANJEM PROMETU    
D + 2 (standard vsaj 80 %) 99,60 99,50
D + 3 (standard vsaj 95 %) 99,90 100,00
Višina izvedenih projektov na področju ekologije in varstva okolja (v EUR) 641.581,00 650.000,00

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

V zadnjih letih se obseg poštnih in denarnih storitev zmanjšuje, spreminjajo se oblika pošiljk, kar je posledica prehoda na e-poslovanje, zakonodaja, navade uporabnikov in konkurence na trgu poštnih in denarnih storitev. Zaradi rasti spletne prodaje in prodajnih aktivnosti se načrtuje porast paketnih pošiljk. Kar se tiče logističnih storitev, se, tudi zaradi prevzema Intereurope, načrtujejo novi posli, ki bodo povečali obseg poslovanja družbe in njeno dobičkonosnost.

Celotna Skupina Pošta Slovenija tako vse bolj postaja paketno-logistično podjetje, ki nastopa na domačem in tujem trgu. Zato je njena vizija postati najboljši ponudnik paketnih storitev, saj razpolaga s potrebnim znanjem, izkušnjami in kompetencami.

Skladno z zastavljeno strategijo bo Skupina ohranjala vodilni tržni delež na področju poštnih storitev ter status izvajalca univerzalne poštne storitve na celotnem območju Republike Slovenije.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb *

NE

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

NE

*Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb je referenčni kodeks za hčerinsko družbo Intereuropo, d. d., ki ga Intereuropa spoštuje.

Več v točki 2.1.4 Letnega poročila za leto 2019, stran 33.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS