Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

NLB Skupina je največja bančna in finančna skupina v Sloveniji, ki se osredotoča na izbrane strateške trge v jugovzhodni Evropi (JVE). Pokriva tržišča s populacijo okoli 17 milijonov prebivalcev. NLB Skupino sestavljajo (i) matična banka NLB, d. d., v Ljubljani, (ii) šest hčerinskih bank na območju nekdanje Jugoslavije, (iii) več družb za pomožne storitve (upravljanje premoženja in nepremičnin ipd.) in (iv) manjše število nestrateških odvisnih podjetij, ki so v postopku nadzorovanega zapiranja/prodaje. Glavna dejavnost NLB, d. d., je bančništvo, ki ga dopolnjujejo vzajemno priznane in dodatne finančne storitve. Banka in njene bančne članice v Skupini so sistemsko pomembne institucije v petih državah.

Pomembnejši poudarki o NLB Skupini:
 – več kot 1,86 milijona aktivnih strank,
 – razširjena poslovna mreža s 318 poslovalnicami, največja ponudnica bančnih storitev v Sloveniji, kjer tržni delež (celotna sredstva) znaša 23,80 %,
 – vodilni položaj na izbranih trgih JVE, s pomembnim potencialom rasti,
 – stabilno in dobičkonosno poslovanje,
 – lastni viri financiranja in močan kapitalski položaj,
 – stalno izboljševanje kreditnega portfelja.

NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D. D.

Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 5.878 (NLB skupina)
Lastniški delež RS: 25,00%, plus 1 delnica


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020

Lastnik

Delež las. (%)
THE BANK OF NEW YORK MELLON – FIDUCIARNI RAČUN*

60,39

REPUBLIKA SLOVENIJA 25,00
DRUGI DELNIČARJI 14,61
SKUPAJ 100,00

*Bank of New York Mellon ima delnice v vlogi depozitarja za imetnike GDR in ni upravičeni lastnik teh delnic. Imetniki GDR imajo pravico zamenjati GDR za delnice. Imetniki GDR lahko pravice iz naslova deponiranih delnic uveljavljajo samo preko depozitarja GDR in se nimajo pravice neposredno udeleževati skupščin delničarjev ali izvrševati glasovalne pravice iz naslova deponiranih delnic. Med največjimi posamičnimi imetniki GDR so Brandes Investment Partners, L.P., EBRD in Shroders plc, od katerih ima vsak v lasti več kot 5- in manj kot 10-odstoten lastniški delež NLB (informacija o lastništvu GDR temelji na samoprijavi posameznih imetnikov GDR na podlagi določil slovenskega prava).

 

Poslovanje skupine v letu 2019

NLB Skupina je v letu 2019 nadaljevala stabilno in dobičkonosno poslovanje. Ustvarila je 193,6 mio EUR neto dobička in 11,7-odstotni donos na kapital. Redni dobiček pred oslabitvami in rezervacijami se je zvišal za 4 % in je dosegel 212,2 mio EUR, kar je zgodovinsko najvišja vrednost. Na trgih JVE so vse bančne članice poslovale dobičkonosno in k dobičku NLB Skupine pred davki prispevale 43 %.

Čisti prihodki NLB Skupine so se v letu 2019 zvišali tako zaradi rasti čistih obresti kot tudi zaradi prejetih čistih opravnin in provizij. Stroški so znašali 301,4 mio EUR, kar je za 4 % oz. 12,8 mio EUR več kot leto prej, večinoma zaradi višjih stroškov dela, tehnologije ter stroškov svetovanja in nadzora. Delež stroškov v neto prihodkih (CIR) se je posledično zvišal za 0,2 odstotne točke.

Bilančna vsota Skupine NLB je konec leta 2019 znašala že 14,17 mrd EUR, kar je za dobrih 11 % več, kot je znašala konec leta 2018. Skupina je nadaljevala trend izboljševanja kakovosti kreditnega portfelja, ki se je odrazil v znižanju deleža slabih posojil s 6,9 % na 3,8 %. Doseženi kazalniki likvidnosti in kapitalske ustreznosti so stabilni in so trdna podlaga za nadaljnjo rast.

Leto 2019 je bilo za NLB pomembno tudi zato, ker je bil dokončno zaključen postopek privatizacije NLB, ki ga je vodil SDH. Po zaključenem postopku prodaje 10-odstotnega lastniškega deleža NLB v lasti RS so prenehale veljati mnoge omejitve v zvezi s poslovanjem NLB, ki so bile uvedene decembra 2013. Pred zaključkom te druge faze privatizacije je NLB izvedla skupščino in delničarjem izplačala 142,6 mio EUR dividend, od tega jih je RS prejela 49,9 mio EUR. Po izvedeni prodaji delnic so bile bonitetne ocene NLB izboljšane.Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PO OBDAVČITVI 11,70 11,80 14,40
ROA PO OBDAVČITVI 1,50 1,60 1,90
CIR 58,70 58,50 58,40
LTD 65,50 68,30 70,80
FINANČNI VZVOD (SREDSTVA/KAPITAL) - - 9,70


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2019 2018 2017
KREDITI BANKAM 93.403.000 118.696.000 510.107.000
KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE 7.589.724.000 7.124.633.000 6.912.333.000
SKUPAJ SREDSTVA 14.174.088.000 12.740.029.000 12.237.745.000
KAPITAL 1.730.897.000 1.657.444.000 1.688.163.000
VLOGE STRANK, KI NISO BANKE 11.612.317.000 10.464.017.000 9.878.378.000
KREDITI BANK 170.385.000 258.423.000 279.616.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2019 2018 2017
ČISTE OBRESTI 318.487.000 312.910.000 309.316.000
ČISTE OPRAVNINE (PROVIZIJE) 170.339.000 160.615.000 155.418.000
STROŠKI –301.406.000 -288.656.000 -284.709.000
REZULTAT PRED OSLABITVAMI IN REZERVACIJAMI 212.194.000 204.613.000 202.999.000
OSLABITVE IN REZERVACIJE –994.000 23.277.000 29.530.000
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 201.818.000 211.577.000 233.314.000
ČISTI DOBIČEK LASTNIKOV OBVLADUJOČE BANKE V OBRAČUNSKEM OBDOBJU 193.576.000 203.647.000 225.069.000

 


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROE (v %) 11,70 11,00
CIR (v %) 58,70 61,80
LTD (v %) 65,50 70,00
Delež NPL v vseh posojilih (v %) 3,80 6,20
Kapitalska ustreznost (v %) 16,30 17,80
Obrestna marža (v %) 2,48 2,50

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Novembra 2019 je NLB Skupina sprejela novo, celovito petletno strategijo za zaščito in krepitev svojega tržnega položaja v domači regiji ter dejavno sodelovanje pri rasti in konsolidaciji trga. Strateška osredotočenost Skupine ostaja nespremenjena. Skupina namerava nadaljevati svoje aktivnosti in hkrati krepiti svoj način poslovanja, s čvrsto bilanco stanja, s hčerinskimi družbami, ki se same financirajo in stalno rastejo, ter s stabilnim financiranjem iz naslova depozitov. Skupina sledi svoji viziji, da bi postala inovativna, da bi zagotavljala preproste rešitve, usmerjene h kupcu, in da bi bila osredotočena na Slovenijo in države JVE. Strateške prioritete Skupine so: (i) okrepitev obstoječih poslovnih področij, (ii) vzpostavitev alternativnih/novih virov prihodkov z inovativnimi rešitvami, (iii) nadaljnja obširna digitalizacija, (iv) povečanje osredotočenosti na stranko, (v) stroškovna učinkovitost in (vi) razvoj zaposlenih.

Srednjeročni strateški in finančni cilji Skupine za obdobje 2020–2023, ki jih je nadzorni svet NLB odobril novembra 2019:

  • neto obrestna marža > 2,7 %,
  • LTD < 95 %,
  • količnik skupnega kapitala okoli 16,25 %,
  • razmerje med stroški in prihodki (CIR) okoli 50 %,
  • strošek tveganja < 90 b. t.,
  • delež nedonosnih izpostavljenosti < 4 %,
  • ROE okoli 12 %,
  • izplačilo dividend (kot odstotek dobička Skupine) ~ 70 %.

 

Srednjeročni cilji Skupine so trenutno v procesu pregleda, saj bo imela epidemija covida-19 po oceni NLB verjetno negativen vpliv na njihovo doseganje v prvotno predvidenem časovnem obdobju (do leta 2023).

 

 

Matična družba NLB pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

NE

Predstavitev 20 največjih družb v RS