Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

NLB Skupina je največja bančno-finančna skupina v Sloveniji ter hkrati tudi največja bančno-finančna skupina v jugovzhodni Evropi (JVE), ki je osredotočena izključno na te trge. Sestavljajo jo (i) matična banka NLB, d. d., v Ljubljani, (ii) šest hčerinskih bank na območju nekdanje Jugoslavije, (iii) več družb, ki opravljajo druge storitve (upravljanje premoženja, zavarovalništvo, upravljanje nepremičnin ipd.), in (iv) omejeno število nestrateških družb, ki so v postopku nadzorovanega zapiranja/prodaje. Glavna dejavnost NLB, d. d., je bančništvo, ki ga dopolnjujejo vzajemno priznane in dodatne finančne storitve.
 
Pomembnejši poudarki o NLB Skupini:

 • več kot 1,8 milijona aktivnih strank,
 • razširjena poslovna mreža s 3500 poslovalnicami,
 • največja ponudnica bančnih storitev v Sloveniji, njen tržni delež znaša 23,00 %,
 • vodilni položaj na izbranih trgih JVE s pomembnim potencialom rasti,
 • preverjeno stabilno in dobičkonosno poslovanje,
 • samofinancirano in dobro kapitalizirano poslovanje,
 • izkazan napredek pri kakovosti naložbenega portfelja,
 • znižan obseg slabih posojil.

NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D. D.

Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 6.029 (skupina)
Lastniški delež RS: 35,00 %

Poslovodstvo

Blaž Brodnjak
Predsednik uprave
Mandat od do: 5. 7. 2016 - 4. 7. 2021
Andreas P. Burkhardt
Član uprave
Mandat od do: 5. 7. 2016 - 4. 7. 2021
Archibald Kremser
Član uprave
Mandat od do: 5. 7. 2016 - 4. 7. 2021
Laszlo Pelle
Član uprave
Mandat od do: 26. 10. 2016 - 25. 10. 2021

Nadzorni svet

Primož Karpe
Predsednik
Mandat od do: 11. 2. 2016 - 10. 2. 2020
Simona Kozjek
Članica
Mandat od do: 8.9.2017-8.9.2021
Andreas Klingen
Namestnik predsednika
Mandat od do: 22. 6. 2015 - 22. 6. 2019
Laszlo Urban
Član
Mandat od do: 11. 2. 2016 - 10. 2. 2020
Alexander Bayr
Član
Mandat od do: 4. 8. 2016 - 4. 8. 2020
Simon David Eric
Član
Mandat od do: 4. 8. 2016 - 4. 8. 2020
Peter Groznik
Član
Mandat od do: 8.9.2017-8.9.2021
Vida Šeme Hočevar
Članica
Mandat od do: 8.9.2017-8.9.2021

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30.6.2018

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 100,00

 

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Leto 2017 je bilo za NLB Skupino prelomno, rezultat neprekinjenega trenda stabilnega in dobičkonosnega poslovanja je bil neto dobiček v višini 225,1 mio EUR, najvišji, odkar NLB Skupina obstaja, in za 115,1 mio EUR oziroma za skoraj 105 % višji kot leta 2016.
Neto dobiček matične banke NLB je v letu 2017 dosegel 189,1 mio EUR, kar je skoraj trikrat več kot leta 2016. Tudi vse bančne članice v tujini so leta 2017 poslovale dobičkonosno in so izboljšale svoje poslovanje. Odvisne bančne članice so zabeležile 87,2 mio EUR neto dobička, kar je skoraj 30 mio EUR več kot leta 2016, in prispevale 39 % k rezultatu NLB Skupine. Prvič je bilo dobičkonosno tudi poslovanje nestrateških članic, ki so k rezultatu NLB Skupine prispevale 31,3 mio EUR.
Neto obrestni prihodki NLB Skupine so znašali 63 % skupnih neto prihodkov in so se glede na leto 2016 zmanjšali za 3 %, predvsem zaradi manjših obrestnih prihodkov v Sloveniji, medtem ko so opravnine presegle načrtovani obseg za leto 2017 in za nekaj manj kot 7 % tudi obseg iz leta 2016 ter pomembno prispevale k rasti dobička NLB Skupine. Trend zniževanja stroškov poslovanja NLB Skupine se je nadaljeval tudi v letu 2017. Najbolj so se zmanjšali splošni in administrativni stroški, in sicer za 4 % glede na leto 2016.
Na izjemno povečanje neto dobička NLB Skupine je v letu 2017 pomembno vplival občutno manjši obseg oslabitev in rezervacij. NLB Skupina je v letu 2017 sprostila neto oslabitve in rezervacije v višini 29,5 mio EUR zaradi uspešnih izterjav, reševanja slabih terjatev in izboljšanja kakovosti strukture kreditnega portfelja, medtem ko so bile v letu 2016 oblikovane dodatne oslabitve v višini 60,6 mio EUR.
Bilančna vsota Skupine NLB je konec leta 2017 znašala 12,2 mrd EUR, kar je za slabi dve odstotni točki več, kot je znašala konec leta 2016. Raven slabih kreditov se je v letu 2017 znižala za 35 %, tako da količnik slabih kreditov znaša 9,2 % (v letu 2016 pa 13,8 %). Doseženi kazalniki likvidnosti in kapitalske ustreznosti so stabilni in služijo kot trdna podlaga za nadaljnjo rast. Doseženi donos na kapital je znašal 14,4 %. V letu 2017 je banka izplačala dividende v višini 63,8 mio EUR.

 

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015
ROE PO OBDAVČITVI 14,37 7,42 6,62
ROA PO OBDAVČITVI 1,87 0,92 0,78
CIR 58,27 60,85 61,61
LTD 70,80 74,15 75,10


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015
KREDITI BANKAM 510.107.000 435.537.000 431.775.000
KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE 6.994.466 6.997.382.000 7.088.200.000
SKUPAJ SREDSTVA 12.237.745.000 12.039.011.000 11.821.615.000
KAPITAL 1.653.560.000 1.495.334.000 1.422.822.000
VLOGE STRANK, KI NISO BANKE 9.879.013.000 9.439.158.000 9.025.578.000
KREDITI BANK 353.902.000 455.388.000 671.296.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2017 2016 2015
ČISTE OBRESTI 309.316.000 317.305.000 340.202.000
ČISTE OPRAVNINE (PROVIZIJE) 155.418.000 145.665.000 147.070.000
STROŠKI 284.709.000 289.505.000 297.840.000
REZULTAT PRED OSLABITVAMI IN REZERVACIJAMI 203.929.000 186.239.000 185.551.000
OSLABITVE IN REZERVACIJE –29.530.000 60.645.000 83.100.000
ČISTI DOBIČEK/IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 225.069.000 110.017.000 91.914.000


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROE 14,4 6,60
CIR 58,3 63,10
LTD 70,8 73,40
Delež NPL v vseh posojilih (v %) 9,2 12,10
Kapitalska ustreznost (v %) 15,9 17,00
Obrestna marža (v %) 2,6 2,50

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Vizija NLB Skupine za leto 2020 je, da bo vzdržno dobičkonosna bančna skupina, usmerjena predvsem v stranke na tistih strateških trgih, kjer se lahko uvrsti med najboljše ponudnike storitev glede na dobičkonosnost in/ali tržni delež in se na tem položaju obdrži. Sprejeta srednjeročna strategija predvideva krepitev položaja NLB Skupine kot vodilnega regionalnega specialista. Poudarja ambiciozne načrte za nadaljnjo dobičkonosno rast, temelječo na izboljšanih storitvah za komitente, zagotovljenih s pomočjo digitalnih poti, na večji učinkovitosti, boljši uporabniški izkušnji, sinergijah NLB Skupine in zavezanosti k zagotavljanju inovativnih rešitev v regiji.

Srednjeročni strateški in finančni cilji NLB Skupine:

 • neto obrestna marža: nad 2,7 %,
 • donos na kapital (ROE): nad 12 %,
 • količnik navadnega lastniškega kapitala: okoli 17 %,
 • razmerje med stroški in neto prihodki (CIR): okoli 50 %,
 • razmerje med neto posojili in depoziti (LTD): pod 95 %,
 • delež nedonosne izpostavljenosti: pod 4 %,
 • izplačilo dividend: 70 % dobička NLB Skupine.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Matična družba NLB je pri svojem delu in poslovanju v letu 2017 sledila priporočenim standardom:

 • Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, december 2009, ki je objavljen na http://www.ljse.si;
 • Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, december 2014 in marec 2016, ki je objavljen na http://www.sdh.si;
 • Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, december 2014, februar 2016 in marec 2018, ki so objavljena na http://www.sdh.si.

NLB je v delu, ki se nanaša na korporativno upravljanje, v letu 2017 spoštovala tudi Katalog zavez, ki ga je Republika Slovenija dala Evropski komisiji, v zvezi s postopkom državne pomoči za NLB.

NLB je pri korporativnem upravljanju sledila tudi Politiki upravljanja NLB, november 2017, ter Politiki upravljanja in nadzora NLB Skupine, december 2015. Sistem korporativnega upravljanja je objavljen in obrazložen na spletni strani http://www.nlb.si/korporativno-upravljanje.

Politika upravljanja NLB in izjava o upravljanju sta javno objavljeni na http://www.nlb.si.

NLB tudi v odvisnih družbah NLB Skupine v veliki meri (in v odvisnosti od lokalne zakonodaje ter organizacijskih možnosti v družbah) sledi načelom in priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države preko Politike upravljanja in nadzora NLB Skupine ter drugih aktov (minimalni standardi po posameznih poslovnih področjih).

Razširjena Izjava o upravljanju NLB v letu 2017, s pojasnili o posameznem odstopanju od določb aktov, je javno objavljena na spletni strani https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/slo/o-banki/vlagatelji/izjava-o-upravljanju-2017.pdf.


Vir: NLB.

Predstavitev 20 največjih družb v RS