Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

NLB    Skupina     je    vodilna    bančna    in    finančna    skupina    s    sedežem   in   ekskluzivnim   strateškim   interesom   v   domači   regiji   – Jugovzhodni    Evropi.    Pokriva    tržišča    s    populacijo    okoli    17   mio   prebivalcev.   Skupino   poleg   matične   NLB,   d. d.,   ki   je   javna delniška    družba,    sestavlja    še    sedem    hčerinskih    bank   v   Jugovzhodni   Evropi,   več   družb   za   pomožne   storitve   (upravljanje sredstev,     upravljanje     nepremičnin,     leasing     itd.)    in     manjše     število     nestrateških     odvisnih     podjetij,     ki     so    v    postopku nadzorovanega   zaprtja.   NLB   Skupina  zagotavlja  univerzalni  bančni  model  ter  stranke  podpira  s  storitvami  za  prebivalstvo  in podjetja  in  storitvami  investicijskega  bančništva.  Na  šestih  od  sedmih  trgov,  na  katerih  posluje,  tržni delež bančnih članic NLB Skupine presega 10 % (merjeno glede na bilančno vsoto).
 

Pomembnejši poudarki o NLB Skupini na 31. december 2022:

 

  •  več kot 2,7 milijona aktivnih strank,
  •  razvejana mreža 440 poslovalnic na vseh trgih, kjer deluje NLB Skupina,
  •  največja ponudnica bančnih storitev v Sloveniji, njen tržni delež  po bilančni vsoti znaša 27,6 %,
  •  vodilni položaj na izbranih trgih Jugovzhodne Evrope z nadaljnjim potencialom rasti,
  •  kapitalski položaj nad regulatornimi zahtevami in trden likvidnostni položaj,
  •  dobičkonosno poslovanje, NLB Skupina je v letu 2022 ustvarila rekordno visok dobiček.

NOVA LJUBLJANSKA BANKA, D. D.

Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 8.228
Lastniški delež RS: 25,00 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik

Delež las. (%)
THE BANK OF NEW YORK MELLON – FIDUCIARNI RAČUN*

53,99

REPUBLIKA SLOVENIJA 25,00
OTP BANKA D.D. – CLIENT ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 4,96
ERSTE GROUP BANK AG - PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 2,66
CLEARSTREAM BANKING SA – FIDUCIARNI RAČUN 1,05

*Bank of New York Mellon ima navadne delnice v vlogi depozitarja za imetnike GDR in ni upravičeni lastnik teh delnic. Imetniki GDR imajo pravico zamenjati GDR za delnice. Imetniki GDR lahko pravice iz naslova deponiranih delnic uveljavljajo samo preko depozitarja GDR in se nimajo pravice neposredno udeležiti skupščine delničarjev ali izvrševati glasovalne pravice iz naslova deponiranih delnic. Med največjimi posamičnimi imetniki GDR sta Brandes Investment Partners, L.P., in EBRD; od katerih ima vsak v lasti več kot 5- in manj kot 10-odstotni lastniški delež NLB (informacija o lastništvu GDR temelji na samoprijavi posameznih imetnikov GDR na podlagi določil slovenskega prava).

 

Komentar poslovanja v letu 2022

Skupina je v letu 2022 izvedla prevzem N Banke*, združila dve banki na srbskem trgu** in zabeležila rekorden poslovni rezultat po davkih v višini 446,9 mio EUR. Pozitivni učinki negativnega dobrega imena iz nakupa N Banke so znašali 172,8 mio EUR. Z upoštevanjem pozitivnega učinka negativnega dobrega imena iz prevzema N Banke je Skupina v letu 2022 dosegla ROE v višini 19, 9 %, tudi brez prispevka N Banke pa se je čisti dobiček Skupine zvišal za 11 %, ROE pa je dosegel 12,2 %, kar je bistveno več kot je predvideval LNU.

 

Čisti obrestni prihodki so se v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 povečali za 23 %. Njihova rast je brez prispevka N Banke znašala 69,8 mio EUR (+17 %), kot posledica večjega obsega poslovanja, višje ključne obrestne mere ECB in referenčnih obrestnih mer ter zelo velikega obsega novih posojil. Čisti prihodki od opravnin so še naprej močno rastli in so se glede na leto 2021 zvišali za 14 % (brez prispevka N Banke). Zelo dobri so bili zlasti rezultati pri plačilnem prometu in povezanih storitvah, investicijskih skladih ter bančnem zavarovalništvu.

 

Stroški so glede na leto 2021 sicer porasli za 5 % in so znašali 460,3 mio EUR, k čemur je 22,8 mio EUR prispevala N Banka. Rast stroškov večine bančnih članic Skupine je posledica inflacije v regiji, stroški pa so narasli tudi zaradi združitve bank Skupine v Srbiji. Čiste oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja so bile oblikovane v višini 17,5 mio EUR, od česar je bilo 8,9 mio EUR rezervacij oblikovanih za pričakovane kreditne izgube za donosni portfelj posojil N Banke na dan prevzema. Druge oslabitve in rezervacije so bile oblikovane v višini 11,4 mio EUR, od tega 4,6 mio EUR za reorganizacijo v NLB Komercialni Banki in 5,7 mio EUR za reorganizacijo N Banke. Strošek tveganja  je v letu 2022 ostal relativno nizek (14 b. t.), kakovost kreditnega portfelja pa je ostala dobra.

 

Delež nedonosnih izpostavljenosti NPE v višini 0,9 % je bil nižji kot leta 2021, zelo močen je ostal tudi likvidnostni položaj Skupine, ki je letu 2022 presegel regulatorne zahteve. Skupni kapitalski količnik je znašal 19,2 % in je bil za 1,4 o. t. višji kot konec leta 2021 zaradi višjega kapitala (za 553,9 mio EUR), ki je izničil zvišanje tvegane aktive (za 1.985,7 mio EUR) v primerjavi s prejšnjim letom. Skupina je dosegla zvišanje kapitala z vključitvijo negativnega dobrega imena po prevzemu N Banke v zadržani dobiček (172,8 mio EUR), delno vključitvijo dobička za leto 2022 (161,5 mio EUR), izdajo obveznic Tier 1 v septembru (82 mio EUR) ter podrejenih obveznic Tier 2 v novembru (222,9 mio EUR). Skupina je septembra 2022 uvedla tudi začasno obravnavo poštene vrednosti preko drugega vseobsegajočega donosa za državne vrednostne papirje, s čimer je povečala kapital za 61,6 mio EUR.

 

NLB je v letu 2022 izvedla dve skupščini delničarjev in delničarjem izplačala dividende v skupni višini 100 mio EUR.

 

*je 1. 3. 2022 kupila Sberbank banko, d. d., Ljubljana (Sberbank), ki se je preimenovala v N Banko, d. d. (N Banka). Podatki o poslovanju Skupine v letu 2022 zaradi nakupa niso neposredno primerljivi s podatki leta 2021. Pozitivni učinki nakupa N Banke iz naslova negativnega dobrega imena znašajo 172,8 mio EUR.

**Konec aprila 2022 se je zaključil postopek združitve Komercijalne Banke a. d., Beograd (KBB) in NLB Banke a. d. Beograd, ki od 30. 4. 2022 posluje pod novim imenom NLB Komercijalna banka a. d., Beograd (NLB komercijalna banka).Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE (v %)** 12,2 11,4 8,1
ROA (v %) 1,2 1,1 1,0
CIR (v %) 57,6 62,3 58,3
LTD (v %) 65,3 60,0 58,8

**Z upoštevanjem negativnega dobrega imena iz prevzema N Banke je Skupina v letu 2022 dosegla ROE v višini 19,9 %.

  2022 2021 2020
KREDITI BANKAM 222.965.000 140.683.000 197.005.000
KREDITI STRANKAM, KI NISO BANKE 13.072.986.000 10.587.121.000 9.619.860.000
SREDSTVA 24.160.240.000 21.577.496.000 19.565.855.000
KAPITAL 2.422.325.000 2.216.123.000 2.123.040.000
DEPOZITI STRANK, KI NISO BANKE 20.027.726.000 17.640.809.000 16.397.167.000
KREDITI BANK 198.609.000 858.531.000 158.225.000


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2022 2021 2020
ČISTE OBRESTI 504.922.000 409.360.000 299.573.000
ČISTE OPRAVNINE  273.350.000 237.176.000 170.280.000
ADMINISTRATIVNI STROŠKI -412.886.000 -368.851.000 -262.226.000
REZULTAT PRED OSLABITVAMI IN REZERVACIJAMI 339.054.000 252.648.000 211.417.000
OSLABITVE IN REZERVACIJE -28.869.000 8.758.000 -71.354.000
ČISTI DOBIČEK 457.833.000 247.868.000 272.756.000
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA, KI PRIPADA VEČINSKEMU LASTNIKU 446.862.000 236.404.000 269.707.000


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

NLB Skupina (Skupina) je v letu 2022 presegla vse ekonomsko finančne cilje iz letnega načrta upravljanja za leto 2022 (LNU). ROE v višini 19,9 % je znatno presegel cilj iz LNU in napovedi NLB iz začetka leta 2022, na kar so vplivale okoliščine, natančneje predstavljanje v komentarju poslovanja v letu 2022. Vrednost kazalnika CIR je bila boljša od vrednosti iz leta 2021 ter tudi od cilja določenega v LNU. Kapitalska ustreznost se je še izboljšala in presegla pričakovanja iz LNU, enako velja za kakovost kreditnega portfelja, merjeno s kazalnikom NPE. Doseženo oziroma preseženo je bilo tudi ciljno razmerje LTD, ki se je izboljšalo tako glede na leto 2021 kot glede na cilj v LNU.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje

  • Biti regionalni prvak. Okrepiti svojo vlogo sistemsko pomembne finančne institucije v jugovzhodni Evropi ter postati vodilna na vseh ključnih trgih in pomembno prispevati k razvoju regije, spodbujati ESG agendo in podpirati stabilnost bančnega sektorja.
  • Postaviti stranke na prvo mesto. Digitalizirati distribucijske kanale, dodajati finančne rešitve glede na potrebe strank in jim nuditi močno podporo.
  • Unovčiti priložnosti in poslovne sinergije. Poiskati priložnosti za anorgansko širitev, vzpostaviti horizontalno razvejano poslovanje, dokončati integracijo N Banke, nadaljevati strateško preobrazbo.
  • Okrepiti svoj tržni položaj. Povečati tržni delež, ustvarjati vrednost za delničarje, postati odličen delodajalec.

Skupina še naprej udejanjala svojo agendo trajnostnega poslovanja v vseh treh stebrih svojega trajnostnega okvira. V okviru stebra trajnostnega financiranja se bo Skupina osredotočila predvsem na razvoj in implementacijo strategije okoljsko nevtralnega poslovanja in financiranja ter merjenje portfeljskih emisij. Prvi cilji, povezani z zmanjševanjem ogljičnega odtisa v ogljično intenzivnih panogah, bodo objavljeni do konca leta 2023. V okviru stebra trajnostnega poslovanja bo Skupina tudi v prihodnje skrbela za visoke standarde korporativnega upravljanja, ki so temelj trajnostnega poslovanja, ter skrbela za dolgoročne odnose s svojimi ključnimi deležniki. Skupina bo izvajala ukrepe za nižjo ter učinkovitejšo rabo energentov in surovin, razkrila vse ustrezne podatke, povezane s področji ESG in nadaljevala z implementacijo zelene evropske taksonomije. Poudarek bo tudi na analizi in izvajanju novo sprejete direktive o poročanju podjetij glede trajnostnosti ter predvidene direktive o potrebni skrbnosti podjetij glede trajnostnosti. V okviru tretjega stebra bo z aktivnim izvajanjem programa družbene odgovornosti Skupina še naprej prispevala k razvoju lokalnih skupnosti družbenega okolja v vseh regijah, kjer je prisotna. Sponzorstva, donacije in partnerski projekti bodo še naprej temeljili na podpori in izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov (UN SDG).

 

Srednjeročni strateški in finančni cilji NLB Skupine za leti 2023 in 2025*

 

 

2023

2025

Redni prihodki

~ 1.000 mio EUR

> 1.000 mio EUR

Stroški

~ 490 mio EUR

Na nivoju leta 2023

ROE**

> 15 %

~ 14 %

Rast kreditov

srednje visoko enomestno število

visoko enomestno število

Strošek tveganja*****

< 15 b. t.

30 – 50 b. t.

Dividende 110 mio eur 500 mio eur (2022-2025)

*Vir: Medletno poročilo NLB Skupine, prvo polletje z dne 10. 8. 2023. 

**Anualizirana čista dobičkonosnost kapitala.

 

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednji referenčni kodeks:

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb                      

DA     

Predstavitev 20 največjih družb v RS