Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2021. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Telekom Slovenije sodi med celovite ponudnike komunikacijskih storitev v regiji jugovzhodne Evrope (JVE), ki je poleg nacionalnega operaterja telekomunikacij v Sloveniji s svojimi odvisnimi družbami prisotna tudi na Kosovu, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in Nemčiji. Dejavnost skupine Telekom Slovenije obsega fiksne in mobilne komunikacije ter IKT rešitve (informacijsko-komunikacijske tehnologije), digitalne in multimedijske vsebine in storitve, sistemsko integracijo in storitve v oblaku, razvoj in implementacijo rešitev za upravljanje poslovnih vsebin ter orodij za vodenje in spremljanje poslovanja, gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, kibernetsko varnost in internet stvari, druge storitve ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline. Skupino Telekom Slovenije sestavljajo obvladujoča družba Telekom Slovenije, d. d., ter odvisne družbe GVO, d. o. o. (vključno s tremi odvisnimi družbami v njeni lasti), Avtenta, d. o. o., TS media, Soline, d. o. o., TSinpo, d. o. o., IPKO Telecommunications LLC Kosovo (IPKO) in ostale odvisne družbe (6) na trgih JVE, ki so bile ustanovljene z namenom upravljanja ali izgradnje regionalnega optičnega omrežja.

Tržni delež Telekoma Slovenije, d. d., v Sloveniji se zaradi močne konkurence na trgu znižuje, družba še vedno ohranja vodilni tržni delež na trgu mobilnih storitev, medtem ko je v segmentu fiksnega širokopasovnega dostopa zaostala za Telemachom. Tržni delež v segmentu mobilne telefonije je po zadnjih podatkih znašal 36,7 %, v segmentu fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta 27,8 %, v segmentu televizije prek internetnega protokola (IPTV) 42,4 % in v segmentu govor prek internetnega protokola (VOIP) 32,1 % (podatki za četrto četrtletje leta 2021).

TELEKOM SLOVENIJE, D. D.

Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 3.338
Lastniški delež RS: 62,54 %
Lastniški delež SDH: 4,25 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2022

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 62,54
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 5,59
SDH, d. d. 4,25
CITIBANK N.A. – FIDUCIARNI RAČUN 2,69
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) – FIDUCIARNI RAČUN 1,85

 

Poslovanje skupine Telekom Slovenije v letu 2021

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2021 kljub oteženim okoliščinam zaradi epidemije covida-19 poslovala uspešno in presegla ekonomska merila iz LNU 2021. Vseskozi je zagotavljala nemoteno in varno delovanje storitev ter s prilagoditvijo procesov optimizirala poslovanje. Skupina Telekom Slovenije je v letu 2021 ustvarila 653,5 mio EUR poslovnih prihodkov, kar je skladno z načrtom in na ravni predhodnega leta. Prihodki od prodaje so dosegli 648,2 mio EUR, čeprav je bil mednarodni govorni promet in promet od gostovanja tujih uporabnikov nižji kot v obdobju pred epidemijo. Višje prihodke kot v letu 2020 je v letu 2021 ustvarila družba IPKO Telecommunications LLC.

Na ravni skupine Telekom Slovenije je EBITDA dosegel 220,8 mio EUR, kar je za 5 % več od načrtovanega in za 5 % več kot v letu 2020. EBITDA marža kot % v kosmatem donosu se je povečala na 33,78 %. Skupina Telekom Slovenije je leto 2021 zaključila s čistim dobičkom v višini 37,9 mio EUR, kar je za 23 % več od načrtovanega in za 52 % več kot v letu 2020. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v letu 2021 dosegel 51,7 mio EUR, kar je za 21 % več kot v letu 2020. Skupina Telekom Slovenije je finančno stabilna, kazalnik neto finančni dolg/EBITDA znaša 1,8, delež kapitala v virih sredstev pa predstavlja 48 %.

Skupina Telekom Slovenije na trgu uvaja novosti, razvija IKT  rešitve ter rešitve pametnih mest in skupnosti, osredotoča se na področja javne varnosti in zdravstva. Skupina Telekom Slovenije je v letu 2021 za naložbe namenila 208,2 mio EUR, kar predstavlja 32,1 % čistih prihodkov od prodaje, od tega 52 mio EUR za nakup frekvenc, kar družbi omogoča nadaljevanje načrtovanega razvoja. Telekom Slovenije, d. d., ima največje omrežje: z omrežjem LTE/4G pokriva 96,8 % prebivalstva, z omrežjem LTE-A/4G+ več kot 84 % prebivalstva, z omrežjem 5G pa več kot 38,8 % prebivalstva. Družba je v letu 2021 nadgrajevala in širila tudi dostopovno optično omrežje; priklop nanj je omogočila dodatnim 42.150 gospodinjstvom. Telekom Slovenije, d. d., omogoča možnost priklopa na optično omrežje skupno že več kot 411.000 slovenskim gospodinjstvom oziroma več kot polovici.Osnovni finančni kazalniki

  2021 2020 2019
ROE PRED DAVKI (v %) 6,36 4,21 0,20
ROA PRED DAVKI (v %) 3,06 2,02 0,10
EBITDA MARŽA* (v %) 33,78 32,05 30,13
EBIT MARŽA* (v %) 7,91 6,51 4,56
NETO DOLG/EBITDA 1,81 1,80 1,87
FINANČNI VZVOD 2,08 2,08 2,09

* SDH izračunava EBITDA maržo in EBIT maržo kot % v kosmatem donosu.

 

Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2021 2020 2019
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 740.000 512.000 679.000
DENARNA SREDSTVA 15.935.000 8.167.000 13.219.000
SKUPAJ SREDSTVA 1.250.339.000 1.227.839.000 1.250.211.000
KAPITAL 600.431.000 590.484.000 590.588.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 424.604.000 320.195.000 457.640.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 225.304.000 317.160.000 201.983.000

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2021 2020 2019
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 648.247.000 647.177.000 664.892.000
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 653.550.000 654.871.000 670.830.000
EBIT 51.696.000 42.603.000 41.203.000
EBITDA 220.752.000 209.882.000 214.994.000
ČISTI DOBIČEK 37.888.000 24.865.000 941.000

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                                

 

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2021 LNU 2021
ROE (v %) 6,36 5,50
EBITDA marža (v %) 33,78 31,00
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 99.467,65 94.500,00

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji Skupine Telekom Slovenije in usmeritve v prihodnje

Ključni strateški cilji Skupine Telekom Slovenije v obdobju 2022–2026 so zagotavljanje vodilne uporabniške izkušnje s ciljem ostati prva izbira uporabnikov, digitalizacija poslovanja s ciljem izboljšati učinkovitost poslovanja, rast IKT storitev in rešitev z organsko rastjo in s konsolidacijo slovenskega IKT trga, stabilizacija ravni prihodkov iz osnovne dejavnosti v Sloveniji s pospešeno digitalizacijo in razvojem digitalnih storitev, nadaljnjim razvojem omrežja, razvojem storitev, ki temeljijo na tehnologiji 5G, z uspešnim sodelovanjem z regulatorji ter z zagotavljanjem dobre uporabniške izkušnje, aktivno sodelovanje v procesih konsolidacije na trgih, na katerih je skupina Telekom Slovenije prisotna, optimalna kadrovska struktura, razvoj znanj in kompetenc zaposlenih, finančna stabilnost in optimizacija poslovanja ter uresničevanje ciljev trajnostnega poslovanja. Ključni finančni cilji Skupine Telekom Slovenije za leto 2022 so poslovni prihodki v višini 660,6 mio EUR, EBITDA v višini 211,2 mio EUR, čisti dobiček 27,9 mio EUR in investicije v vrednosti 203,1 mio EUR.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednje referenčne kodekse:

 

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

   DA    

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS