Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Telekom Slovenije s svojimi odvisnimi družbami sodi med najbolj celovite ponudnike komunikacijskih storitev v regiji jugovzhodne Evrope. Telekom Slovenije je prisoten tudi na Kosovu, v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori in Severni Makedoniji. Dejavnost skupine obsega fiksne in mobilne komunikacije ter IKT-rešitve, digitalne in multimedijske vsebine in storitve, sistemsko integracijo in storitve v oblaku, razvoj in implementacijo rešitev za upravljanje poslovnih vsebin ter orodij za vodenje in spremljanje poslovanja, gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, druge storitve, kot so finančne storitve, e-oskrba, zavarovanje ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline. Delnice družbe Telekom Slovenije, d. d., so uvrščene v Prvo kotacijo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

TELEKOM SLOVENIJE, D. D.

Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 3429
Lastniški delež RS: 62,54 %
Lastniški delež SDH: 4,25 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 62,54
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 5,59
SDH, d. d. 4,25
CITIBANK N.A. – FIDUCIARNI RAČUN 2,37
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) – FIDUCIARNI RAČUN 1,68

 

Poslovanje skupine v letu 2019

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2019 ustvarila 675,4 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar za 6 % manj kot v letu 2018, vendar prihodki v letu 2019 ne vključujejo več prihodkov družbe Blicnet, nekoliko nižji so bili prihodki mednarodnega prometa na veleprodajnem trgu, prihodki mobilnih naročnikov ter prihodki IT blaga in licenc. Družba Telekom Slovenije, d. d., je v Sloveniji ohranila vodilni tržni delež na trgu mobilne telefonije in fiksnih širokopasovnih storitev, kjer ima na mobilnem segmentu 39,9-odstotni delež, na segmentu fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta 31-odstotni tržni delež, v segmentu IPTV (internetna televizija) pa 47,1-odstotni tržni delež.

 

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2019 dosegla EBITDA v višini 205,4 mio EUR, kar je za 11 % več kot v letu 2018. EBITDA marža na ravni skupine je znašala 30,13 %, medtem ko je bila ta v letu 2018 realizirana v višini 25,9 %. Skupina Telekom Slovenije je v letu 2019 ustvarila le 1,2 mio EUR čistega poslovnega izida (leto prej 33,3 mio EUR). Na čisti poslovni izid so negativno vplivali odločitev Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice v zvezi z nakupom 34 % deleža v družbi Antena TV SL in dogodki, povezani z njo. Brez enkratnih dogodkov bi skupina Telekom Slovenije v letu 2019 dosegla 27,4 mio EUR čistega dobička.

 

V letu 2019 je Skupina Telekom Slovenije za naložbe namenila 167,8 mio EUR. Načrtovana sredstva so bila višja, vendar je Skupini Telekom Slovenije z optimizacijo nabavnih postopkov in procesov uspelo z nižjimi vlaganji uresničiti zastavljene cilje. Glavnina naložb je bila namenjena širitvi dostopovnega optičnega omrežja, nadaljnji modernizaciji radijskega omrežja in razvoju storitev. Družba Telekom Slovenije, d. d., je pripravljena tudi na naslednjo generacijo mobilnih omrežij (5G), ki predstavlja evolucijski korak v razvoju in je temelj digitalne prihodnosti. 5G kot nadgradnja 4G zahteva napredno tehnologijo omrežja, pri tem pa sta poleg poznavanja in testiranja opreme izjemno pomembni znanje in izpopolnjevanje strokovnjakov. Družba Telekom Slovenje, d. d., pametno 5G-infrastrukturo načrtuje na način, da bo lahko na njej poleg komunikacijskih storitev omogočila številna navidezna namenska omrežja za posamezne poslovne vertikale, kot so zdravje, energija, transport, tovarne, pametna mesta ipd.

 

V letu 2019 se je vrednost lastniškega kapitala Skupine Telekom Slovenije znižala na 590,8 mio EUR. Neto finančni dolg skupine se je v letu 2019 povečal za 14 %, kazalnik neto finančni dolg/EBITDA se je povečal in je ob koncu leta znašal 2, leto prej pa 1,9. Ob koncu leta 2019 je bilo v Skupini Telekom Slovenije 3429 zaposlenih oziroma za 3 % manj kot leto prej. Z vidika spremljanja ekonomskih meril uspešnosti poslovanja je Skupina Telekom Slovenije v letu 2019 zaostala za merili iz LNU 2019. Ključni razlog za nedoseganje rezultatov je odločitev Arbitražnega sodišča Mednarodne trgovinske zbornice.Osnovni finančni kazalniki

  2019 2018 2017
ROE PRED DAVKI 0,49 5,21 0,25
ROA PRED DAVKI 0,24 2,62 0,13
EBITDA MARŽA 30,13 25,37 23,24
EBIT MARŽA 4,56 2,45 0,63
NETO DOLG/EBITDA 1,67 1,90 1,67
FINANČNI VZVOD 2,09 1,99 1,99

 

Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja*

  2019 2018 2017
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 679.000 91.000 77.967.000
DENARNA SREDSTVA 13.219.000 10.684.000 29.245.000
SKUPAJ SREDSTVA 1.232.860.000 1.232.719.000 1.351.994.000
KAPITAL 590.878.000 619.628.000 680.865.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 401.134.000 326.721.000 287.724.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 161.535.000 198.632.000 255.366.000

* Telekom Slovenije, d. d., uporablja Mednarodne standarde poročanja (MSRP).

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2019 2018 2017
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 675.417.000 715.051.000 716.174.000
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 681.710.000 731.220.000 726.041.000
ODPISI VREDNOSTI 174.313.000 167.592.000 164.179.000
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 1.231.000 33.322.000 9.023.000

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                                

 

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROE (v %) 0,20 8,50
EBITDA marža (v % od kosmatega donosa) 30,13 29,00
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 91.012,07 93.000,00

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Ključni strateški cilji v obdobju 2021–2025 so ohranjanje ravni prihodkov iz osnovne dejavnosti v Sloveniji, digitalizacija poslovanja, zagotavljanje vodilne uporabniške izkušnje, rast IKT-storitev (informacijsko komunikacijske tehnologije), konsolidacije na posameznih trgih, optimalna kadrovska struktura, finančna stabilnost, kakovost in družbena odgovornost. Ključni cilji Skupine Telekom Slovenije za leto 2020 so poslovni prihodki v višini 676,0 mio EUR, EBITDA v višini 210,6 mio EUR, čisti poslovni izid v višini 27,5 mio EUR in naložbe v vrednosti do 209,7 mio EUR.

 

 

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

DA

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Kodeks upravljanja za nejavne družbe

NE

Predstavitev 20 največjih družb v RS