Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Telekom Slovenije sodi med celovite ponudnike komunikacijskih storitev v regiji JV Evrope, ki poleg nacionalnega operaterja telekomunikacij v Sloveniji preko odvisnih družb deluje tudi na Kosovu, v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori in Makedoniji. Njena dejavnost obsega fiksne in mobilne komunikacije, digitalne in televizijske vsebine in storitve, multimedijske storitve in digitalno oglaševanje, sistemsko integracijo in storitve v oblaku, razvoj in implementacijo rešitev za upravljanje poslovnih vsebin in odnosov ter orodij za vodenje in spremljanje poslovanja, gradnjo in vzdrževanje telekomunikacijskih omrežij, druge storitve, kot so električna energija, finančne storitve, e-oskrba, zavarovanje (razen življenjskih) ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine na območju Krajinskega parka Sečoveljske soline. Delnice družbe Telekom Slovenije, d. d., so uvrščene v prvo kotacijo Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

TELEKOM SLOVENIJE, D. D.

Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 3.673 (na dan 31. 12. 2017)
Lastniški delež RS: 62,54 %
Lastniški delež SDH: 4,25 %

Poslovodstvo

Rudolf Skobe
Predsednik uprave
Mandat od do: 1. 9. 2016 - 1. 9. 2020
Tomaž Seljak*
Podpredsednik uprave
Mandat od do: 1. 5. 2014 - 1. 5. 2018
Ranko Jelača
Član uprave
Mandat od do: 15. 3. 2016 - 15. 3. 2020
Aleš Aberšek**
Član uprave
Mandat od do: 15. 3. 2016 - 20. 4. 2018
Vesna Lednik***
Članica uprave - delavska direktorica
Mandat od do: 23. 4. 2014 - 23. 4. 2018

* Tomaž Seljak je 1. 5. 2018 pričel nov štiriletni mandat.

** Aleš Aberšek je 20. 4. 2018 odstopil z mesta člana uprave družbe Telekom Slovenije, d. d., nov član uprave še ni imenovan.

*** ​Po izteku mandata Vesne Lednik je štiriletni mandat nastopil Dean Žigon, ki ga je za člana uprave, delavskega direktorja, potrdil nadzorni svet Telekoma Slovenije, d. d., na predlog Sveta delavcev Telekoma Slovenije, d. d., in skladno z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Nadzorni svet

Lidia Glavina
Predsednica NS
Mandat od do: 27. 4. 2017 - 27. 4. 2021
Bernarda Babič
Namestnica predsednice
Mandat od do: 27. 4. 2014 - 27. 4. 2021
Dimitrij Marjanovič
Član
Mandat od do: 13. 5. 2016 - 13. 5. 2020
Barbara Gorjup
Članica
Mandat od do: 27. 4. 2017 - 27. 4. 2021
Barbara Kuerner Čad
Članica
Mandat od do: 27. 4. 2017 - 27. 4. 2021
Ljubomir Rajšić
Član
Mandat od do: 27. 4. 2017 - 27. 4. 2021
Primož Per
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 14. 11. 2017 - 14. 11. 2021
Samo Podgornik
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 14. 11. 2017 - 14. 11. 2021
Dean Žigon*
Namestnik predsednice, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 14. 11. 2017 - 22 1. 2018

*Dean Žigon je 22. 1. 2018 odstopil z mesta člana nadzornega sveta družbe Telekom Slovenije, d. d., svet delavcev Telekoma Slovenije, d. d., je za nadomestnega predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu 14. 2. 2018 imenoval Urbana Škerjanca.

** Svet delavcev je z 18. 9. 2018 z mesta članov nadzornega sveta, predstavnikov zaposlenih, odpoklical Sama Podgornika, Primoža Pera in Urbana Škrjanca, za nove člane nadzornega sveta, predstavnike zaposlenih, pa z dnem 19. 9. 2018 izvolil Draga Kijevčanina, Dušana Piška in Jano Žižek Kuhar. Predstavnikom zaposlenih v nadzornem svetu mandat izteče 14. 11. 2021.

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30.6.2018

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 62,54
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 5,59
SDH, d. d. 4,25
PERSPEKTIVA FT, d. o. o. 1,22
CITIBANK N.A. – FIDUCIARNI RAČUN 1,02

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2017 ustvarila 726,0 mio EUR poslovnih prihodkov, kar je za dober odstotek več od načrtovanih in za 2 % več kot v letu 2016. Čisti prihodki od prodaje na ravni skupine so v letu 2017 dosegli 716,2 mio EUR, kar je za 14,4 mio EUR več od doseženih v letu 2016. Matična družba je dosegla 645,2 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 1 % več kot v letu 2016, ob tem je prihodke IT-storitev v letu 2017 povečala za 18 %. Prav tako je v primerjavi z letom 2016 za 5 % povečala število širokopasovnih priključkov, Ipko je na Kosovu število širokopasovnih priključkov povečal za 7 %, Blicnet v Bosni in Hercegovini pa za 5 %. Skupno je Skupina Telekom Slovenije v letu 2017, v primerjavi z letom prej, število širokopasovnih priključkov povečala za 6 %.

Skupina Telekom Slovenije je zaradi oblikovanja rezervacij v višini 30,3 mio EUR, ki so bile potrebne zaradi aktivnosti glede zmanjševanja izpostavljenosti do tožbenih zahtevkov in nadaljnjega kadrovskega prestrukturiranja v letu 2017, ustvarila 9,0 mio EUR čistega poslovnega izida in s tem precej zaostala za planirano vrednostjo 41,3 mio EUR. Brez oblikovanja rezervacij bi Skupina Telekom Slovenije v letu 2017 dosegla dobiček na nivoju 39,3 mio EUR, kar je za slabih 5 % manj od planirane vrednosti. Skupina je ustvarila EBITDA v višini 168,7 mio EUR, kar je za 18,4 % manj od planirane vrednosti, ki je znašala 206,8 mio EUR.

V letu 2017 je Skupina Telekom Slovenije za naložbe namenila 158,9 mio EUR, od tega 144,4 mio EUR v Sloveniji. Največji delež naložb je bil namenjen širitvi dostopovnega optičnega omrežja, ki predstavlja temelj za širitev fiksne ponudbe naprednih komunikacijskih rešitev in pridobivanje novih naročnikov, pa tudi nadaljnji krepitvi radijskega omrežja.

Z vidika spremljanja ekonomskih meril uspešnosti poslovanja je Skupina Telekom Slovenije v letu 2017 zaradi dodatnega oblikovanja rezervacij in posledično bistveno nižjega dobička iz poslovanja in čistega poslovnega izida od planiranega zaostala tudi za merili iz LNU 2017. Kazalnik ROE znaša 1,30 %, brez oblikovanja rezervacij bi znašal 5,6 %. Brez dodatno oblikovanih rezervacij bi bila višja tudi kazalnika EBITDA marža (27,4 %) in bruto dodana vrednost na zaposlenega (86.646 EUR). Skupina Telekom Slovenije je sicer za dosego zastavljenih ciljev v letu 2017 izvajala ukrepe skladno s pričakovanji in zahtevami SDH.

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015*
ROE PRED DAVKI 0,25 4,82 9,34
ROA PRED DAVKI 0,13 2,52 4,83
EBITDA MARŽA 23,24 28,02 27,67
EBIT MARŽA 0,63 5,08 6,81
NETO DOLG/EBITDA 1,67 1,24 1,67
FINANČNI VZVOD 1,99 1,94 1,93

* Kazalniki na podlagi prilagojenih podatkov zaradi sprememb računovodskih usmeritev in preračunov za nazaj.

Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015*
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 77.967.000 119.670.000 103.356.000
DENARNA SREDSTVA 29.245.000 42.554.000 10.614.000
SKUPAJ SREDSTVA 1.351.994.000 1.367.419.000 1.321.567.000
KAPITAL 680.865.000 705.862.000 701.727.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 287.724.000 112.869.000 64.699.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 255.366.000 449.714.000 555.141.000

* Prilagoditve podatkov zaradi spremembe računovodskih usmeritev in preračunov za nazaj.

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2017 2016 2015*
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 716.174.000 701.748.000 728.279.000
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 726.041.000 711.181.000 745.942.000
ODPISI VREDNOSTI 164.179.000 163.142.000 155.555.000
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 9.023.000 39.940.000 68.559.000

* Prilagoditve so povezane s spremembo računovodskih usmeritev in preračunom za nazaj.

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                                

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROA 1,30 5,80
EBITDA marža 23,24 30,50
Dodana vrednost na zaposlenega 78.414,83 86.000,00

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Na trgih Skupine Telekom Slovenije prihaja do pospešene konsolidacije v posameznih državah in tudi med državami, kar še dodatno zaostruje konkurenco. Skupina Telekom Slovenije se tem trendom zoperstavlja z osredotočenostjo na ključne strateške usmeritve, ki jih je opredelila v Strateškem poslovnem načrtu za obdobje 2016–2020. Skupina Telekom Slovenije strategijo vsako leto nadgradi za naslednje petletno obdobje, tako so se v letu 2017 izvajale aktivnosti skladno s sprejetim Strateškim poslovnim načrtom za obdobje 2017–2021, v letu 2017 pa sta bila sprejeta strategija in plan za leto 2018 s projekcijo poslovanja za obdobje 2019–2022. Skupina Telekom Slovenije strategijo uresničuje v treh korakih v petletnem obdobju, ki se je začelo v letu 2016. V prvem obdobju je bila osredotočena na inoviranje osnovne dejavnosti, v drugem obdobju bo v ospredju digitalizacija, v tretjem obdobju pa ustvarjanje vrednosti iz prvih dveh obdobij.

Ključne strateške smernice Skupine Telekom Slovenije v obdobju 2018–2022 so ohranjanje tržnega položaja mobilnih storitev in povečevanje tržnega deleža fiksnih storitev, pridobivanje novih virov prihodkov, ohranjanje vrhunskega omrežja, konsolidacija na posameznih trgih, poenostavitev procesov in IT-infrastrukture, kadrovsko prestrukturiranje, finančna stabilnost ter skrb za kakovost in družbeno odgovornost. Ključni cilji Skupine Telekom Slovenije za leto 2018 so poslovni prihodki v višini 755,3 mio EUR, EBITDA v višini 209,8 mio EUR, čisti poslovni izid v višini 40,9 mio EUR ter naložbe v vrednosti do 158,0 mio EUR.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba pri poslovanju v največji možni meri spoštuje navedeni kodeks in priporočila. Ob tem spoštuje tudi Kodeks upravljanja javnih delniških družb in Priporočila javnim družbam za obveščanje, saj so njene delnice uvrščene v prvo kotacijo Ljubljanske borze. Prav tako upošteva usmeritve iz lastnega Etičnega kodeksa Skupine Telekom Slovenije. Delna odstopanja od izpolnjevanja Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga v letu 2017 je družba pojasnila v javno objavljeni izjavi o upravljanju in se nanašajo na naslednja področja: v letu 2017 je bilo število sej revizijske komisije večje od priporočenega števila, družba v letnem poročilu ne razkriva prejemkov iz delovnega razmerja članov nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, saj za to nima njihovega soglasja, prav tako ne razkriva stroškov izobraževanj nadzornega sveta, medtem ko drugih navedenih stroškov nadzorni svet ni imel. Družba javno objavlja povzetek letnega in strateškega poslovnega načrta, medtem ko zaradi konkurenčne občutljivosti dokumentov v celoti ne objavlja. Družba delno odstopa od priporočila glede periodičnega poročanja, saj tako o poslovanju matične družbe kot Skupine Telekom Slovenije poroča skladno z veljavno zakonodajo, ki jo zavezuje kot javno delniško družbo. Prav tako delno odstopa od priporočila glede transparentnosti postopkov sklepanja poslov, ki zadevajo izdatke družbe, saj v skladu s poslovnimi interesi ter zaradi varovanja poslovnih skrivnosti iz pogodbenih razmerij in podatkov, katerih razkritje bi lahko škodilo konkurenčnemu položaju družbe ali družbi povzročilo poslovno škodo, na svoji spletni strani ne objavlja podatkov o izbranem ponudniku, vrstah poslov in vrednosti sklenjenega posla, objavlja pa informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sklenjene donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve. Družba prav tako odstopa od priporočila glede javne objave podatkov o realizaciji plačil, saj podatke o stroških dela razkriva v letnih poročilih,  prav tako ne objavlja kolektivne pogodbe niti dogovorov s predstavniki delavcev, ki se nanašajo na plačila delavcev, saj za objavo nima soglasja predstavnikov delavcev. Družba delno odstopa tudi od priporočila glede doseganja kakovosti in odličnosti poslovanja družb, saj je v letu 2016 izvedla samooceno poslovne odličnosti po modelu EFQM za matično družbo, samoocena za družbe v skupini pa še ni bila opravljena.

Vir: Letno poročilo 2017 Skupina Telekom Slovenije in Telekom Slovenije, d. d.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS