Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina   Telekom   Slovenije   sodi   med   ponudnike   celovitih   komunikacijskih   storitev   v   regiji   jugovzhodne  Evrope  (JVE),  ki  je poleg  nacionalnega  operaterja  komunikacij  v  Sloveniji  s  svojimi  odvisnimi  družbami  prisotna  tudi  na  Kosovu,  na  Hrvaškem,  v Bosni   in   Hercegovini,   Srbiji,   Črni   gori   in  Severni  Makedoniji.  Dejavnost  skupine  Telekom  Slovenije  obsega  fiksne  in  mobilne komunikacije   ter   IKT   rešitve,  digitalne  in  multimedijske  vsebine  in  storitve,  sistemsko  integracijo  in  storitve  v  oblaku,  razvoj in    implementacijo    rešitev    za    upravljanje    poslovnih    vsebin    ter    orodij    za    vodenje    in   spremljanje   poslovanja,   gradnjo   in vzdrževanje    telekomunikacijskih    omrežij,    kibernetsko    varnost    in   internet   stvari,   druge   storitve   kot   so   finančne   storitve, rešitve  E-zdravja,  zavarovanje,  rešitve  pametnih  domov,  mest,  skupnosti,  industrije  in  e-mobilnosti  ter  ohranjanje naravne in kulturne    dediščine    na    območju   Krajinskega   parka   Sečoveljske   soline.   Skupino   Telekom   Slovenije   sestavljajo   obvladujoča družba  Telekom  Slovenije,  d.  d.,  ter  odvisne  družbe  GVO,  d.  o.  o. , (vključno  s  tremi  odvisnimi  družbami  v  njeni  lasti,  od tega je družba    GVO   Telekommunikation   GmbH   Nemčija   od   marca   2022   v   likvidacijskem   postopku),   Avtenta,   d.   o.   o.,   TS   media, Soline,  d.  o.  o.,  Tsinpo,  d.  o.  o.,  IPKO  Telecommunications  LLC  Kosovo  (IPKO)  ter  ostale  odvisne  družbe  (6)  na  trgih  JVE,  ki  so bile ustanovljene z namenom upravljanja ali izgradnje regionalnega optičnega omrežja.

Tržni   delež  Telekoma  Slovenije,  d.  d.,  v  Sloveniji  se  zaradi  močne  konkurence  na  trgu  znižuje,  družba  še  vedno  ohranja  vodilni tržni   delež   na   trgu  mobilnih  storitev,  medtem,  ko  je  v  segmentu  fiksnega  širokopasovnega  dostopa  zaostal  za  Telemachom. Tržni    delež    v    segmentu    mobilne   telefonije   je   po   zadnjih   podatkih   znašal   35,5   %,   v   segmentu   fiksnega   širokopasovnega dostopa   do   interneta   27,3   %,   v   segmentu   televizije   prek   internetnega   protokola   (IPTV)   40,7   %   in  v  segmentu  govor  prek internetnega protokola (VOIP) 32,0 % (podatki za četrto četrtletje 2022).

TELEKOM SLOVENIJE, D. D.

Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 3.273
Lastniški delež RS: 62,54 %
Lastniški delež SDH: 4,25 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 62,54
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 5,59
SDH, d. d. 4,25
CITIBANK N.A. – FIDUCIARNI RAČUN 2,68
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) – FIDUCIARNI RAČUN 1,76

 

Poslovanje skupine Telekom Slovenije v letu 2022

Skupina Telekom Slovenije je v letu 2022 kljub poslabšanim pogojem poslovanja zaradi visokega porasta cen energentov, sprememb na finančnih trgih in sprememb v dobaviteljskih verigah, ter porastu stroškov dela dosegla rezultate na nivoju leta 2021. Poslovanje je bilo skladno z zastavljenim načrtom za leto 2022 oz. nad planom, saj je čisti dobiček za 34 % presegel planirano vrednost; izjema so investicije, ki so znašale 167,8 mio EUR in so bile za 17,4 % nižje od planirane vrednosti. Skupina Telekom Slovenije je ustvarila skupaj 659 mio EUR poslovnih prihodkov, kar je 1 % več kot v letu 2021, prihodki so se povečali na veleprodajnem trgu ter na področju finančnih storitev, eZdravja, zavarovanj in v IKT[1]-segmentu. Skupina Telekom Slovenije ni dosegla vseh meril iz LNU 2022, prav tako ni v celoti realizirala pričakovanj SDH iz LNU 2022. Odstopanje je predvsem pri poslovanju odvisnih družb, nadaljuje se negativno poslovanje družbe Soline Pridelava soli, d. o. o., ki je kljub dokapitalizaciji v juniju 2022 z denarnim vložkom v višini 1 mio EUR zaključila leto 2022 z izgubo v višini 1,4 mio EUR. Tudi na področju konsolidacije Skupina Telekom Slovenije ni realizirala sprememb. Slovenski trg telekomunikacij je nasičen, konkurenca je močna, družba Telekom Slovenije, d. d., na slovenskem trgu izgublja tržni delež v vseh ključnih segmentih poslovanja.

 

Skupina Telekom Slovenije skrbi za stalen razvoj omrežja in najsodobnejših tehnologij ter ustvarjanje dobre uporabniške izkušnje. Večji del investicij je bil v letu 2022 namenjen za razvoj omrežja ter rešitev za zasebne in poslovne uporabnike. V Sloveniji je bil priklop na dostopovno optično omrežje omogočen dodatnim 30.909 gospodinjstvom, tako da Telekom Slovenije, d. d., skupno priklop na lastno optično omrežje omogoča že več kot 442.000 slovenskim gospodinjstvom. Telekom Slovenije, d. d., z mobilnim omrežjem 5G pokriva več kot 40 % prebivalstva, z omrežjem LTE/4G pa več kot 97 % prebivalstva.

 

 Osnovni finančni kazalniki

  2022 2021 2020
ROE (v %) 6,19 6,36 4,21
ROA (v %) 2,97 3,06 2,02
EBITDA MARŽA* (v %) 32,85 33,78 32,05
EBIT MARŽA* (v %) 7,64 7,91 6,51
NETO FINANČNI DOLG/EBITDA 1,85 1,81 1,80
FINANČNI VZVOD 2,09 2,08 2,08

* SDH izračunava EBITDA maržo in EBIT maržo kot % v kosmatem donosu.

 

Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2022 2021 2020
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 837.000 740.000 512.000
DENARNA SREDSTVA 37.382.000 15.935.000 8.167.000
SREDSTVA 1.275.338.000 1.250.339.000 1.227.839.000
KAPITAL 611.677.000 600.431.000 590.484.000
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 350.197.000 424.604.000 320.195.000
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 313.464.000 225.304.000 317.160.000

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

  2022 2021 2020
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 652.121.000 648.247.000 647.177.000
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 658.953.000 653.550.000 654.871.000
EBIT 50.362.000 51.696.000 42.603.000
EBITDA 216.452.000 220.752.000 209.882.000
ČISTI DOBIČEK 37.506.000 37.888.000 24.865.000

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja                                                

 

EKONOMSKA MERILA  REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROE (v %) 6,19 7,00
EBITDA marža (v %) 32,85 35,50
Dodana vrednost na zaposlenega (v EUR) 102.142 97.000

 

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji Skupine Telekom Slovenije in usmeritve v prihodnje

Ključni strateški cilji Skupine Telekom Slovenije v obdobju 2022-2026 so zagotavljanje vodilne uporabniške izkušnje s ciljem ostati prva izbira uporabnikov, digitalizacija poslovanja s ciljem izboljšati učinkovitost poslovanja in zagotavljati oz. izboljševati konkurenčnost družbe, rast IKT storitev in rešitev z organsko rastjo in s konsolidacijo slovenskega IKT-trga, stabilizacija ravni prihodkov iz osnovne dejavnosti v Sloveniji s pospešeno digitalizacijo in razvojem digitalnih storitev, nadaljnjim razvojem omrežja, razvojem storitev, ki temeljijo na tehnologiji 5G, uspešnim sodelovanjem z regulatorji ter z zagotavljanjem dobre uporabniške izkušnje, aktivno sodelovanje v procesih konsolidacije na trgih, kjer je skupina Telekom Slovenije prisotna, optimalna kadrovska struktura, razvoj znanj in kompetenc zaposlenih, finančna stabilnost in optimizacija vseh vrst stroškov ter uresničevanje ciljev trajnostnega poslovanja. Ključni finančni cilji skupine Telekom Slovenije za leto 2023 so poslovni prihodki v višini 680,8 mio EUR, EBITDA v višini 206,2 mio EUR, čisti dobiček 20,1 mio EUR ter investicije v vrednosti 205,5 mio EUR.

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednji referenčni kodeks:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države      

   DA    

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

   DA    

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS