Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2019. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Posluje v šestih državah in na sedmih trgih ter globalno na področju pozavarovanja. Matična družba je Zavarovalnica Triglav, d. d. (ZT), poleg nje je v Skupino Triglav vključenih še 31 odvisnih in osem pridruženih družb.

Ključna stebra poslovanja Skupine Triglav sta:


(i) zavarovalništvo (premoženjsko, življenjsko, pokojninsko, zdravstveno zavarovanje in pozavarovanje). Zavarovalniški del Skupine Triglav vključuje 12 zavarovalnic in eno pozavarovalnico:

 • v Sloveniji: ZT, Zdravstvena zavarovalnica, d. d., Pozavarovalnica Triglav Re, d. d., in Skupna pokojninska družba, d. d.,
 • izven Slovenije: zavarovalnice na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini ter Severni Makedoniji;

(ii) upravljanje premoženja, ki vključuje varčevanje preko zavarovalnih storitev in vlaganje v vzajemne sklade Skupine Triglav. Izvajajo ga predvsem matična družba ZT za lastne zavarovalne portfelje Skupine Triglav (kritno premoženje in kritni skladi) in hčerinske družbe Triglav Skladi, d. o. o., Triglav Upravljanje nepremičnin, d. d., in Trigal, d. o. o. (upravljanje alternativnih naložb).

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 5.281
Lastniški delež RS: 34,48 %
Lastniški delež SDH: 28,09 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2020

Lastnik Delež las. (%)
ZPIZ 34,47
SDH, d. d. 28,09
ADDIKO BANK, D. D. - PENSION FUND 1 – FIDUCIARNI RAČUN 6,63
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG – FIDUCIARNI RAČUN 2,67
CITIBANK N.A. – FIDUCIARNI RAČUN 1,34

 

 

Poslovanje skupine v letu 2019

Glavni poudarki

 • Skupina Triglav ostaja z mrežo zavarovalnic trdno na vodilnem mesu v regiji Adria. Za poslovanje zunaj navedene regije s partnerji razvija nove poslovne pristope in modele. Tako je v letu 2019 delovala znotraj partnerske sheme za trženje zavarovanj motornih vozil v Grčiji. Tovrstno partnerstvo sedaj širi na italijanski trg s ponudbo garancijskih zavarovanj.
 • Krepitev dejavnosti upravljanja premoženja: s prevzemom družbe ALTA Skladi je Skupina Triglav postala vodilni ponudnik vzajemnih skladov na slovenskem trgu. Njen tržni delež znaša 34,0 % (leto prej 24,6 %).
 • Vstop na trg pokojninskih zavarovanj v Severni Makedoniji: z ustanovitvijo pokojninske družbe Triglav penzisko društvo je Skupina Triglav vstopila na trg, na katerem deluje kot ena izmed treh družb.
 • Ohranjena visoka bonitetna ocena A s stabilno srednjeročno napovedjo, ki sta jo potrdili bonitetni agenciji S&P Global ratings in AM Best.
 • Izplačilo dividend, ki so dosegle 70,3 % čistega dobička Skupine Triglav za leto 2018.
 • Izdaja obveznice: Skupina Triglav je izdala 30,5-letno podrejeno obveznico in s tem nadomestila obveznico, ki bi zapadla v letu 2020. S tem zagotavlja optimalno kapitalsko strukturo in stroškovno učinkovitost.
 • Skupina Triglav je v letu 2019 zbrala 1.184,2 mio EUR zavarovalne, sozavarovalne in pozavarovalne premije, kar je za 11 % več kot leto pred tem. S tem je že peto leto zapored dosegla premijsko rast in obenem tudi načrtovani cilj za leto 2019. Obseg premije se je povečal v vseh treh zavarovalnih segmentih.
 • Obračunani kosmati zneski škod so se povečevali s počasnejšim tempom kot kosmate zavarovalne premije (rast 5 %).
 • K doseženim rezultatom so pripomogli tudi donosi iz finančnih naložb, ki so zaradi enkratnih dogodkov bili višji, čeprav so se obrestni prihodki zaradi razmer na finančnih trgih še vedno zniževali.
 • Skupina Triglav je ohranila nadzor nad stroški, rast kosmatih obratovalnih stroškov (6 %) je zaostala za rastjo zavarovalne premije.
 • Skupina Triglav je leto 2019 zaključila s poslovnim izidom pred obdavčitvijo, ki je presegel načrtovano vrednost.
 • Aktiva Skupine Triglav je na dan 31. december 2019 znašala 3.937 mio EUR, kar pomeni 8-odstotno povečanje glede na primerljivo stanje v predhodnem letu. Skoraj 70 % premoženja predstavljajo finančne naložbe, katerih rast znaša 6 %. Znotraj dejavnosti upravljanja premoženja se je za 68 % povečal obseg strank, ki jih Skupina Triglav upravlja v vzajemnih skladih in preko storitev individualnega premoženja.
 • Večina kazalnikov poslovanja je dosegla ugodnejše vrednosti v primerjavi z vrednostmi, doseženimi v letu 2018.


Osnovni finančni kazalniki

V % 2019 2018 2017
ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE) 10,90 10,8 9,3
ČISTI ŠKODNI KOLIČNIK 63,10 62,5 62,00
KAPITALSKA USTREZNOST (RAZPOLOŽLJIVI KAPITAL/MINIMALNI ZAHTEVANI KAPITAL) 223,00 218,00 222,00
KOMBINIRANI KOLIČNIK 91,50 91,8 93,90
ODHODKOVNI KOLIČNIK 28,30 29,3 29,80


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

(EUR) 2019 2018 2017
FINANČNE NALOŽBE 2.740.030.952 2.588.904.297 2.587.850.704
SKUPAJ SREDSTVA 3.936.999.820 3.645.277.487 3.674.676.193
KAPITAL 791.951.788 746.862.805 756.645.683
PODREJENE OBVEZNOSTI 64.847.293 15.462.711 15.459.132
ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE 2.393.927.336 2.310.503.061 2.282.701.026

ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

484.942.835 484.942.835 449.544.565


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

(EUR) 2019 2018 2017
OBRAČUNANE KOSMATE ZAVAROVALNE PREMIJE 1.184.174.107 1.068.394.407 999.916.626
ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE 684.147.828 626.560.398 619.958.781
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 83.864.429 80.826.245 69.707.952
OBRATOVALNI STROŠKI 244.452.851 244.452.851 220.762.633
PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV 188.065.532 89.910.236 132.994.438
SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ 59.308.590 39.860.373 60.281.190


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države                                                      

EKONOMSKA MERILA v % REALIZACIJA 2019 LNU 2019
ROE 10,90 9,50
Kombinirani količnik 91,50 95,00
Donosnost naložb 3,60 2,5
Kapitalska ustreznost 223 med 200 in 250
Odhodkovni količnik 28,30

30,00

 

STRATEŠKA MERILA v % REALIZACIJA 2019 LNU 2019
Prevladujoč delež na domačem trgu 35,50 36,00
Širitev na regionalne trge 18,10 18,20

 

Skupina Triglav je strateško usmerjena v ohranjanje vodilnega položaja na slovenskem trgu, ta cilj dosega. Ohranjanje pozicije med trenutno 20 udeleženci trga je zahtevno, saj na njem teče agresivna cenovna konkurenca. Pri doseganju tega strateškega cilja pa ne želi zanemariti primarnega cilja, to je doseganje ciljne dobičkonosnosti poslovanja. Zato cilj, zapisan v LNU 2019, ni bil dosežen. Strateški cilj Skupine Triglav je tudi širitev na regionalne trge. V preteklosti se je na teh trgih razvijala organsko, ni pa izključevala niti morebitnih prevzemov.

Ekonomski kazalniki: v letu 2019 so bile dosežene oziroma presežene vrednosti vseh ekonomskih kazalnikov, kot so bile načrtovane v LNU 2019.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje (strategija)

Strateške usmeritve:

 • dolgoročna stabilna donosnost poslovanja in povečanje vrednosti Skupine Triglav;
 • osredotočenost na stranko in razvoj povezanih storitev;
 • sprememba organizacije in kulture v še bolj sodelovalno in agilno;
 • načrtovani kazalniki za leto 2022:
  • ROE > 10 %,
  • povprečni kombinirani količnik okoli 95 %,
  • povečan obseg poslovanja,
  • tržni vodja,
  • povečanje premije izven Slovenije.

 

Skupina Triglav pri svojem poslovanju upošteva sledeče referenčne kodekse:

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Zavarovalni kodeks Slovenskega zavarovalnega združenja

DA

Kodeks Skupine Triglav

DA

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

OPREDELITEV DO VSEBINE OBJAVLJENA NA WWW.TRIGLAV.EU

Predstavitev 20 največjih družb v RS