Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS in SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2022. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2022. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.Osnovni podatki o dejavnosti

Zavarovalna skupina Triglav (ZS Triglav ali Skupina) posluje na sedmih trgih v šestih državah JV Evrope. Je vodilna zavarovalno-finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v JV Evropi. Preko partnerskega povezovanja s tujimi družbami za zavarovalno posredovanje in zastopanje ter pozavarovanja pa posluje tudi v širšem mednarodnem okolju. Skupino Triglav je 31. 12. 2022 sestavljalo 53 družb, in sicer poleg matične družbe še 29 odvisnih, 14 pridruženih in 9 družb v skupnem podvigu.

Ključni strateški dejavnosti Skupine sta zavarovalništvo (premoženje, življenje, pokojnine, zdravje, pozavarovanje), in dejavnost upravljanja premoženja (lastni zavarovalni portfelj, vzajemni skladi in individualno upravljanje premoženja, pokojninski skladi).

Zavarovalnica Triglav, d. d., je obvladujoča družba Skupine.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Povprečno število zaposlenih: 5.285
Lastniški delež RS:
Lastniški delež SDH: 28,09 %


Lastniška struktura (Top 5) na dan 30. 6. 2023

Lastnik Delež las. (%)
ZPIZ 34,47
SDH, d. d. 28,09
ERSTE GROUP BANK AG – PBZ CROATIA OSIGURANJE OMF ACCOUNT – FIDUCIARNI RAČUN 6,71
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG – FIDUCIARNI RAČUN 2,61
CITIBANK N.A. – FIDUCIARNI RAČUN 2,17

 

 

Komentar poslovanja v letu 2022

Skupina je v lanskih razmerah, ki jih je zaznamovalo povečano škodno dogajanje, rast inflacije in neugodno stanje na finančnih trgih, dosegla dobiček pred obdavčitvijo, ki je znašal 134,5 mio EUR, kar je za 1 % več kot leto prej in je nad načrtom za leto 2022 (120 – 130 mio EUR). Doseženi čisti dobiček je znašal 110 mio EUR, oziroma 2 % manj kot leto prej. Na dosežen rezultat je pozitivno vplivalo sproščanje rezervacij  v višini 40 mio EUR. Celotni prihodki so znašali 1.599,3 mio EUR in so bili glede na leto prej višji za 10 %, od tega je kosmata zavarovalna premija dosegla vrednost 1.479,6 mio EUR mio EUR, kar je 9 % več kot leta 2021. Premijska rast je bila dosežena v vseh zavarovalnih segmentih ter na vseh trgih, Skupina je tudi povečala svoj tržni delež na domačem in regionalnih trgih. Čisti odhodki za škode so se v letu 2022 povečali za 6 %, kosmati zneski škod pa za 13 %. Na povišanje so vplivali večje število prijavljenih škod, kot posledica večjega obsega portfelja in večje mobilnosti prebivalstva zaradi odprave covid ukrepov, večji obseg množičnih škodnih dogodkov ter rast cen materiala in storitev. Skupni konsolidirani kosmati obratovalni stroški Skupine so bili 12 % višji od leta prej, najbolj so se povečali stroški pridobivanja zavarovanj (provizije), stroški materiala in energije ter povračila stroškov v zvezi z delom.

 

Kombinirani količnik Skupine je dosegel ugodno vrednost 88,1 %, na kar je vplival predvsem škodni količnik, ki je znašal 59,4 % (leto prej 61,4 %) in se je izboljšal predvsem zaradi učinka delnega sproščanja škodnih rezervacij. Odhodkovni količnik je ostal na podobni ravni kot leta 2021 in je znašal 28,7 %.

 

Dvigi obrestnih mer in padci delniških tečajev na finančnih trgih so se odrazili v 11 % zmanjšanju obsega naložbenega portfelja, njegovi donosi pa so bili negativni (-15,7 mio EUR). Sestava naložbenega portfelja je sicer ostala konservativna, njegova donosnost pa je bila v letu 2022 negativna in je znašala – 0,5 %.

 

Skupina je v letu 2022 beležila padec višine sredstev za 6 %, znižanje kapitala za 19 %, ter padec knjigovodske vrednosti delnice za 19 %. Celotna vrednost kapitala Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav se je zmanjšala zaradi znižanja rezerve za pošteno vrednost, kar je bila posledica razmer na finančnih trgih in višjega izplačila dividende. Skupina je bila sicer na zadnji dan leta 2022 primerno kapitalizirana, njena kapitalska ustreznost je znašala 200 %, kar predstavlja spodnjo mejo ciljnega razpona (200 – 250 %).

 

Redna letna skupščina je bila izvedena 24. maja 2022 in je izglasovala vse sklepe v vsebini, kot je bila predlagana v sklicu skupščine, z izjemo politike prejemkov organov vodenja in nadzora.Osnovni finančni kazalniki

V % 2022 2021 2020
ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE)  13,10 12,50 8,90
ČISTI ŠKODNI KOLIČNIK 59,40 61,40 63,10
KOMBINIRANI KOLIČNIK 88,10 88,90 91,20
ODHODKOVNI KOLIČNIK 28,70 27,50 28,10


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

(EUR) 2022 2021 2020
FINANČNE NALOŽBE 2.593.109.846 2.937.700.150 2.887.380.559
SREDSTVA 4.128.824.920 4.374.353.616 4.139.441.072
KAPITAL 752.798.862 932.986.869 870.151.947
PODREJENE OBVEZNOSTI 49.522.163 49.471.831 49.423.693
ZAVAROVALNO TEHNIČNE REZERVACIJE 2.519.079.596 2.576.368.384 2.523.229.144

ZAVAROVALNO - TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE

580.944.539 622.303.399 509.984.710


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

(EUR) 2022 2021 2020
OBRAČUNANE KOSMATE PREMIJE 1.479.557.087 1.352.975.550 1.233.775.365
ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE 746.732.431 715.028.788 683.631.775
ČISTI DOBIČEK 110.216.678 112.965.693 73.664.698
OBRATOVALNI STROŠKI 301.928.130 266.857.908 240.912.735
PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV 93.398.564 156.783.225 123.516.059
SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ -79.041.779 -2.113.408 62.636.590


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države                                                      

EKONOMSKA MERILA v % REALIZACIJA 2022 LNU 2022
ROE (v %) 13,10 9,00
Kombinirani količnik (v %) 88,10 95,00
Donosnost naložb (v %) -0,60 1,00
Kapitalska ustreznost (razp.kap./min.kap.) (v %) 200 250,00
Odhodkovni količnik (v %) 28,70

29,00

 

STRATEŠKA MERILA v % REALIZACIJA 2022 LNU 2022
Ohranjanje vodilnega položaja na domačem trgu (v %) 38,90 37,00
Širitev na regionalne trge (v %) 19,50 18,30

 

Skupina je v letu 2022 presegla vrednosti obeh strateških meril iz Letnega načrta upravljanja za leto 2022 (LNU). Donosnost lastniškega kapitala (ROE) je v letu 2022 višja od vrednosti iz leta 2021 ter od ciljne vrednosti v LNU, prav tako sta cilj v LNU presegla kombinirani in odhodkovni količnik. Slabše vrednosti od načrtovanih v LNU v letu 2022 dosegata kazalca donosnost naložb, ki je bila negativna ter kapitalska ustreznost, ki se je nahajala na spodnjem delu ciljnega razpona.

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Glavni cilji in usmeritve v prihodnje (strategija)

 1. Varno in dobičkonosno poslovanje (doseganje visoke donosnosti poslovanja z dobičkonosno rastjo, ohranitev visokih bonitetnih ocen, povečan obseg poslovanja, ohranitev položaja tržnega vodje);
 2. Izjemna uporabniška izkušnja strank (osredotočenost na stranko in razvoj povezanih storitev);
 3. Digitalna transformacija (postati vodilna digitalizirana zavarovalno finančna skupina v regiji Adria);
 4. Razvoj storitveno naravnanih poslovnih modelov (postopen prehod iz zavarovalniško osredotočenega poslovnega modela v pretežno storitven poslovni model in ekosistem, ki naslavlja številne medsebojno povezane potrebe strank s področja zavarovanj ter asistenčnih in povezanih storitev);
 5. Sprememba organizacije in kulture v še bolj sodelovalno in agilno;
 6. Trajnostni cilj: vodilna vloga pri vključevanju najboljših globalnih praks ESG v poslovanje v regiji Adria in prepoznavanje priložnosti in tveganj trajnostnega razvoja;
 7. Dividendna politika: nespremenjena.

Načrtovani kazalniki v obdobju 2022 – 2025:

 • dobiček pred obdavčitvijo v letu 2023* med 95 in 110 mio EUR;
 • kosmata zavarovalna premija v letu 2023 med 1,5 in 1,6 mrd EUR;
 • kombinirani količnik v letu 2023 pod 94 %;
 • celotni prihodki Skupine do leta 2025 nad 1,6 mrd EUR;
 • ROE v obdobju 2022 – 2025 10 %;
 • ohranitev kapitalske ustreznosti v višini med 200 – 250 %;
 

*Na načrtovan letni poslovni izid na ravni Skupine za leto 2023 učinkuje napovedana ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in predvsem aprila 2023 sprejeta Uredba Vlade RS o določitvi najvišje cene premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, še posebej pa čas njenega trajanja. Poslovodstvo ocenjuje, da se lahko predvsem zaradi njenih učinkov in povzročanja izgube, letošnji načrtovani poslovni izid pred obdavčitvijo skupine zniža za okoli 25 do 40 %. Učinek se povečuje z dolžino časa trajanja Uredbe.

Družba pri svojem poslovanju upošteva naslednja referenčna kodeksa:

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države          

DA       

Slovenski kodeks upravljanja javnih delniških družb

DA

Vir: Zavarovalnica Triglav, letno poročilo 2022.

Predstavitev 20 največjih družb v RS