Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupina Triglav je vodilna zavarovalno finančna skupina v Sloveniji in regiji Adria ter ena vodilnih v jugovzhodni Evropi. Posluje na sedmih trgih v šestih državah regije. Ključna stebra njenega delovanja sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja.

Skupino Triglav sestavlja 38 družb, poleg matične družbe Zavarovalnice Triglav, d. d., vključuje še 31 odvisnih in 6 pridruženih družb. 

Skupina Triglav dosega v Sloveniji najvišji tržni delež, ta znaša 36 %. V regiji Adria dosega 20-odstotni tržni delež.

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana
Število zaposlenih: 5.151
Lastniški delež RS: 34,469 %
Lastniški delež SDH: 28,092 %

Poslovodstvo

Andrej Slapar
Predsednik uprave
Mandat od do: 11. 11. 2014 - 11. 11. 2019
Uroš Ivanc
Član uprave
Mandat od do: 14. 7. 2014 - 14. 7. 2019
Tadej Čaroli
Član uprave
Mandat od do: 29. 7. 2014 - 29. 7. 2019
Barbara Smolnikar
Članica uprave
Mandat od do: 17. 10. 2017 - 17. 10. 2022
Marica Makoter
Članica uprave in delavska direktorica
Mandat od do: 22. 12. 2016 - 21. 12. 2021

Nadzorni svet

Igor Stebernak
Predsednik
Mandat od do: 2. 6. 2016 - 2. 6. 2020
Andrej Andoljšek
Namestnik Predsednika
Mandat od do: 13. 6. 2017 - 13. 6. 2021
Milan Tomaževič
Član
Mandat od do: 13. 6. 2017 - 13. 6. 2021
Žiga Škerjanc
Član
Mandat od do: 13. 6. 2017 - 13. 6. 2021
Nataša Damjanovič
Članica
Mandat od do: 13. 6. 2017 - 13. 6. 2021
Mario Gobbo
Član
Mandat od do: 13. 6. 2017 - 13. 6. 2021
Peter Celar
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 31. 5 .2015 - 31. 5. 2019
Boštjan Molan
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 31. 5 .2015 - 31. 5. 2019
Ivan Sotošek
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 31. 5 .2015 - 31. 5. 2019

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30.6.2018

Lastnik Delež las. (%)
ZPIZ 34,469
SDH, d. d. 28,092
ADDIKO BANK, D. D. – FIDUCIARNI RAČUN 5,657
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG – FIDUCIARNI RAČUN 2,874
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, d. d. – FIDUCIARNI RAČUN 1,021

 

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Leto 2017 je bilo v znamenju izrednih množičnih škod, ki so posledica naravnih katastrof, kar je čutil ves zavarovalni sektor. Tovrstne škode so bile za 59 % nad povprečjem zadnjih petih let oziroma za 22 % nad desetletnim povprečjem. Kljub temu je bilo poslovanje Skupine Triglav v letu 2017 dobičkonosno in varno, ključni načrtovani poslovni rezultati so bili preseženi. Konsolidirani čisti dobiček pred obdavčitvijo je znašal 84,4 mio EUR, načrtovan je bil v višini med 70,0 in 80,0 mio EUR. Izredno neugodno škodno dogajanje je Skupina Triglav kompenzirala z visoko premijsko rastjo in dobro nadzorovanimi stroški. Naložbeni donosi so se tudi v letu 2017 znižali, vendar manj od pričakovanj.

Skupina Triglav je dosegla visoko 7-odstotno rast povprečne premije in jo obračunala v višini skoraj 1,0 mrd EUR. Visoka 13-odstotna rast premije je bila dosežena pri zdravstvenih zavarovanjih, medtem ko je bila najnižja zabeležena pri življenjskih zavarovanjih, in sicer 3-odstotna. Največja premijska skupina, to je premija premoženjskih zavarovanj, je dosegla rast 7 %. Rast je bila dosežena na vseh trgih, z izjemo makedonskega, pri čemer je na slovenskem trgu znašala 6 % in na trgih zunaj Slovenije 10 %. Skupina Triglav je okrepila vodilni položaj v regiji Adria, medtem ko ga je na slovenskem trgu ohranila.

V letu 2017 so se nadaljevale neugodne razmere na finančnih trgih, kar se je odrazilo v zmanjšanih prihodkih od finančnih naložb. Upadanje obrestnih prihodkov se ni ustavilo. Donosi od finančnih naložb (brez donosov naložb življenjskih zavarovancev, ki prevzemajo naložbena tveganja) so znašali 78 mio EUR, kar je za 4 % manj kot v letu pred tem. Kljub negativnim gibanjem je bil upad naložbenih donosov manjši od pričakovanega, saj so določen vpliv na rezultat imeli tudi enkratni dogodki, med njimi realizirani kapitalski dobički.

S škodnega vidika leto 2017 za Skupino Triglav ni bilo ugodno. Obračunani kosmati zneski škod so bili za 6 % višji kot leto prej. Izredno škodno dogajanje je bilo prisotno na področju množičnih škod, med temi večkratna neurja s točo, spomladanska pozeba ter poplave v Sloveniji, na Hrvaškem in v Makedoniji.

Škodni količnik Skupine Triglav je znašal 64 % in se je poslabšal za 2 odstotni točki. Ker pa je Skupina Triglav obenem izboljšala odhodkovni količnik za 1,1 odstotne točke, je kombinirani količnik ostal na ugodni ravni 93,9 %.

Skupina Triglav je v letu 2017 ohranila čvrsto finančno stabilnost, kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost poslovanja. Bonitetni agenciji S & P Global Ratings in A.M. Best sta Skupini Triglav potrdili bonitetno oceno A, ki ima stabilno srednjeročno napoved.

Glavni dogodki v letu 2017:

  • ohranjena visoka bonitetna ocena A s stabilno napovedjo s strani bonitetnih agencij,
  • ustanovljena upravljavska platforma za alternativne naložbe Triglav,
  • vstop na trg pokojninskih zavarovanj v Bosni in Hercegovini,
  • vstop na trg življenjskih zavarovanj v Makedoniji,
  • podpisan sporazum o prodaji lastniškega deleža Geoplin, d. o. o., in Plinhold, d. o. o.,
  • spremembe v nadzornem svetu in upravi družbe,
  • izplačana dividenda za leto 2016 v višini 2,5 EUR bruto na delnico, kar predstavlja 69 % čistega dobička Skupine Triglav.

Osnovni finančni kazalniki

V % 2017 2016 2015
ČISTA DOBIČKONOSNOST KAPITALA (ROE) 9,3 11,4 12,8
ČISTI ŠKODNI KOLIČNIK 64,0 62,0 62,5
KOMBINIRANI KOLIČNIK 93,9 92,9 92,8
ODHODKOVNI KOLIČNIK 29,8 30,9 30,3
DONOSNOST NALOŽB 3,1 3,3 4,9
KAPITALSKA USTREZNOST (PO SOLVENTNOSTI II) 222 242 245


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

V 1.000 EUR 2017 2016 2015
FINANČNE NALOŽBE 2.587.851 2.514.320 2.408.703
SKUPAJ SREDSTVA 3.674.676 3.574.885 3.493.457
KAPITAL 756.646 744.350 704.045
PODREJENE OBVEZNOSTI 15.459 16.869 18.752
ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE 2.282.701 2.203.105 2.143.395
ZAVAROVALNO-TEHNIČNE REZERVACIJE V KORIST ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANCEV, KI PREVZEMAJO NALOŽBENO TVEGANJE 449.545 457.683 457.047


Osnovni podatki iz izkaza uspeha                                                

V 1.000 EUR 2017 2016 2015
OBRAČUNANE KOSMATE ZAVAROVALNE PREMIJE 999.917 936.004 919.116
ČISTI ODHODKI ZA ŠKODE 619.959 577.102 570.343
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 69.708 82.332 88.861
OBRATOVALNI STROŠKI 220.763 208.676 201.796
PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV 139.837 146.017 300.909
SPREMEMBA DRUGIH ZAVAROVALNO-TEHNIČNIH REZERVACIJ 60.281 47.211 60.340


Merila za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države                                                      

EKONOMSKA MERILA v % REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROE 9,3 11,0
Kombinirani količnik 93,9 94,0
Donosnost naložb 3,1 2,5
Kapitalska ustreznost 222 251
Odhodkovni količnik 29,8 30,0

 

STRATEŠKA MERILA v % REALIZACIJA 2017 LNU 2017
Prevladujoč delež na domačem trgu 35,6 37,0
Širitev na regionalne trge 17,7 18,0

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

1. donosnost poslovanja in povečevanje vrednosti Skupine Triglav,

2. učinkovito upravljanje premoženja v Skupini Triglav,

3. celoviti odnosi s strankami (strankam prilagojeno poslovanje v smeri digitalizacije, vsekanalnega pristopa in asistenčnih storitev),

4. transformacija poslovanja Skupine Triglav,

5. razvoj sodobne kulture in zavzetih kadrov.

Skupina Triglav ostaja prisotna v šestih državah jugovzhodne Evrope, kjer se bo razvijala organsko, v primeru ustreznih priložnosti pa ne izključuje morebitnih prevzemov. Trge regije namerava še naprej razvijati, investirala bo predvsem v tiste dele zavarovalne dejavnosti, kjer pričakuje največje stopnje rasti (življenjska, zdravstvena in pokojninska zavarovanja). Razvijala bo digitalne in druge nove modele poslovanja, ki ji bodo omogočali vstop v trge izven obstoječih, ter vzpostavljala strateška partnerstva s podjetji, katerih dejavnosti dopolnjujejo poslovni model Skupine Triglav.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Zavarovalnica Triglav, d. d., pri svojem poslovanju sledi Slovenskemu kodeksu upravljanja javnih delniških družb, pri čemer vsa odstopanja od navedenega kodeksa vsebinsko utemelji, kar je javno objavljeno na spletni strani družbe in Ljubljanske borze. Prav tako ima družba na spletni strani objavljeno Opredelitev Zavarovalnice Triglav, d. d., do Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga. Pri svojem poslovanju in ravnanju je družba zavezana tudi načelom Zavarovalnega kodeksa ter lastnemu kodeksu.

Vir: Zavarovalnica Triglav, d. d.

Predstavitev 20 največjih družb v RS