Predstavitev 20 največjih družb portfelja RS oziroma SDH

Opombe: kriterij izbora je knjigovodska vrednost deležev RS in SDH na dan 31. 12. 2017. Podatki se nanašajo na skupine družb, predstavitve družb pa so iz Letnega poročila o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2017. Vsi podatki se posodabljajo enkrat letno, in sicer oktobra ob izdaji letnega poročila.

Osnovni podatki o dejavnosti

Skupino Elektro Gorenjska sestavljata obvladujoča družba Elektro Gorenjska, d. d., in njena odvisna družba Gorenjske elektrarne, d. o. o., ki je v 100-odstotni lasti družbe Elektro Gorenjska. Skupina kot povezani osebi obravnava še družbo ECE, d. o. o., v kateri ima družba Elektro Gorenjska 25,7-odstotni delež, in družbo Soenergetika, d. o. o., v kateri imajo Gorenjske elektrarne, d. o. o., 25-odstotni lastniški delež. Družba ECE opravlja dejavnost nakupa in prodaje električne energije in drugih energentov ter izvaja storitve svetovanja. Hčerinska družba Gorenjske elektrarne pa opravlja dejavnost pridobivanje EE iz mHE.

Družba Elektro Gorenjska izvaja delegirane storitve GJS distribucijskega operaterja.

ELEKTRO GORENJSKA, D. D., KRANJ

Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
Število zaposlenih: 308
Lastniški delež RS: 79,42 %
Lastniški delež SDH: 0,31 %

Poslovodstvo

Ivan Šmon
Predsednik uprave
Mandat od do: 15.6.2018-14.6.2022

Nadzorni svet

Tedo Djekanović
Namestnik predsednika
Mandat od do: 28. 8. 2017-28.8.2021
Franjo Curanović
Član
Mandat od do: 28. 8. 2017-28.8.2021
Andrej Koprivec
Član
Mandat od do: 28. 8. 2017-28.8.2021
Samo Logar
Predsednik
Mandat od do: 28. 8. 2017-28.8.2021
Dominik Ovniček
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 8. 8. 2015 - 8. 8. 2019
Iztok Štular
Član, predstavnik zaposlenih
Mandat od do: 8. 8. 2015 - 8. 8. 2019

Lastniška struktura (Top 5) na dan 30.6.2018

Lastnik Delež las. (%)
REPUBLIKA SLOVENIJA 79,42
KAPITALSKA DRUŽBA, d. d. 2,50
SAVA-RE, d. d. 1,62
Pivovarna Laško Union, d. o. o. 1,57
BAU 1, d. o. o. 1,56

 

Poslovanje skupine v letu 2017

Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2017 dosegla čisti poslovni izid v višini 7 mio EUR, kar je za 0,2 mio EUR manj kot v preteklem letu. Na čisti poslovni izid v največji meri vplivata izid iz poslovanja, predvsem osnovne dejavnosti na podlagi Pogodbe s SODO, in proizvodnja električne energije. Čisti prihodki od prodaje so v letu 2017 znašali 36,1 mio EUR in so bili v primerjavi s predhodnim letom višji za 0,8 mio EUR oz. za 2,2 %. 

Stroški materiala so v letu 2017 znašali 3,5 mio EUR, v letu 2016 pa 4,3 mio EUR. Stroški storitev so v letu 2017 znašali 3,8 mio EUR, enako kot v letu 2016. Znižanje stroškov je predvsem rezultat nižjih stroškov storitev v zvezi z vzdrževanjem elektroenergetske infrastrukture in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter nižjih stroškov informacijskih storitev. Stroški dela v višini 12,9 mio EUR so za 0,6 mio EUR višji kot leto prej.
Sredstva Skupine Elektro Gorenjska so na zadnji dan leta 2017 znašala 232,1 mio EUR, kar je za 9,9 mio EUR več kot v letu 2016, in so se v primerjavi s stanjem na zadnji dan leta 2016 povečala za 4,5 %.
 Na dan 31. 12. 2017 je bil kapital v višini 155,0 mio EUR, razmerje med lastniškim in dolžniškim kapitalom 2 : 1, kar je podobno kot konec leta 2016. Dolgoročne obveznosti, v veliki večini gre za dolgoročne finančne obveznosti do bank, so 31. 12. 2017 predstavljale 27,0 % vseh virov sredstev. V letu 2017 so se zvišale za 6,7 % oz. za 4 mio EUR. Kratkoročne obveznosti so predstavljale 6,2 % vseh virov sredstev in so se v letu 2017 povečale za 4,6 % oz. za 0,6 mio EUR. Kapital skupine na dan 31. 12. 2017 znaša 155 mio EUR in je v primerjavi s stanjem kapitala na dan 31. 12. 2016 višji za 5,4 mio EUR oziroma za 3,6 %.
Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2017 investirala 17,03 mio EUR, kar je 1,8 mio EUR manj kot v letu 2016.
Skupina Elektro Gorenjska je imela v poslovnem letu 2017 zaposlenih povprečno 307 oseb.
Iz primerjave ocenjenih vrednosti kazalnikov za leto 2017 in kazalnikov, določenih z LNU 2017, je razvidno, da je družba skoraj na vseh segmentih poslovanja dosegla boljše rezultate od načrtovanih z LNU 2017. Iz primerjave je razvidno, da družba v okviru strateških kazalnikov povsod presega ciljne vrednosti po LNU 2017, izjema sta kazalnika SAIDI in SAIFI, vendar so vrednosti teh dveh kazalnikov v družbi Elektro Gorenjska najboljše med vsemi petimi distribucijskimi družbami. V okviru ekonomskih kazalnikov za družbo je nekoliko slabši kazalnik ROA. Če bi želeli doseči ciljno vrednost po LNU, bi moral biti dosežen čisti dobiček višji še za 120 tisoč EUR.

Ključni poslovni dogodki

 • V omrežju Elektra Gorenjska je zaradi izredno nizkih temperatur pozimi 2017 močno narastla konična obremenitev. Dosežena je bila rekordna konična moč: 196,4 MW.
 • Elektro Gorenjska nadaljuje projekt DMR prinaša celostno prenovo merilnega sistema.
 • Elektro Gorenjska je pripravilo in nadzorni komisiji EU predstavilo zaključno poročilo, na osnovi katerega je bil izdan sklep o uspešno zaključenem projektu INCREASE.
 • Elektro Gorenjska je po testnem obdobju prešlo na nov digitalni radijski sistem DMR.
 • Gorenjske elektrarne so na javnem pozivu Agencije za energijo uspešno kandidirale z dvema projektoma: izgradnjo HE Cerklje moči 280 kW in obnovo energetskega objekta HE Standard moči 340 kW.
 • Članom nadzornega sveta, ki predstavljajo delničarje Elektra Gorenjska, d. d., je začelo teči novo štiriletno mandatno obdobje.
 • Samostojno poslovanje je pričela novoustanovljena družba GEK Vzdrževanje, d. o. o., hčerinska družba Gorenjskih elektrarn.
 • Elektro Gorenjska je uspešno prestalo zunanjo presojo integriranega sistema vodenja kakovosti: obnovitveno presojo ISO 9001:2015, redno presojo ISO 14001:2004, redno presojo BS OHSAS 18001:2007, prehodno presojo ISO 14001:2015 in certifikacijsko presojo − 2. del ISO/IEC 27001:2013.
 • Gorenjske elektrarne so se lotile zamenjave membrane na mehkem jezu hidroelektrarne Sava.
 • Elektro Gorenjska je prejelo standard kakovosti ISO 27001 − sistem vodenja varovanja informacij.

 

Osnovni finančni kazalniki

  2017 2016 2015
ROE PRED DAVKI 5,25 5,53 5,68
ROA PRED DAVKI 3,52 3,74 3,75
EBITDA MARŽA 47,91 46,66 41,76
EBIT MARŽA 20,16 20,46 16,32
NETO DOLG/EBITDA 2,19 2,26 2,57
FINANČNI VZVOD 1,50 1,48 1,47


Osnovni podatki iz izkaza finančnega položaja

  2017 2016 2015
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 1.100.480 1.544.144 840
DENARNA SREDSTVA 8.689.779 4.338.181 3.561.311
SKUPAJ SREDSTVA 232.040.144 222.130.774 213.797.402
KAPITAL 155.011.258 149.634.034 145.144.102
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 47.663.742 44.157.002 40.675.440
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 13.232.406 12.949.913 12.721.153

 

Osnovni podatki iz izkaza uspeha

  2017 2016 2015
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 36.104.832 35.323.241 35.404.931
KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 41.907.861 42.028.665 40.710.245
ODPISI VREDNOSTI 11.631.646 11.010.022 10.354.423
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 6.974.762 7.194.476 7.239.406

 

Merila za merjenje uspešnosti poslovanja

EKONOMSKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
ROA (v %) 3,24 3,30
EBITDA marža (v %) 48,39 46,00
Neto finančni dolg/EBITDA 2,55 3,04
CAPEX v čistih prihodkih od prodaje (v %) 50,56 49,93
Dodana vrednost na zaposlenega (v 000 EUR) 108,53 101,71
ROE skupine (v %) 4,58 4,88

 

STRATEŠKA MERILA - DRUŽBA REALIZACIJA 2017 LNU 2017
SAIDI 19,74 13,95
Delež izgub na distribuirano EE 4,31 5,10
OPEX na distribuirano EE 20,93 21,90
SAIFI 0,67 0,49
MAIFI 4,42 7,00

Glavni cilji skupine in poslovne usmeritve v prihodnje

Strateške usmeritve

 • V vlogi distribucijskega operaterja zagotavljati kakovostno in zanesljivo oskrbo z električno energijo vsem uporabnikom na območju družbe na okolju prijazen in varen način;
 • trajnostno obratovanje, vzdrževanje in razvoj učinkovitega distribucijskega sistema električne energije;
 • zagotavljati tehnološko napredno distribucijsko omrežje in dolgoročno zmogljivost sistema za zadovoljitev razumnih potreb gospodarstva in prebivalstva po distribuciji električne energije;
 • upoštevati socialne in okoljske vidike poslovanja z namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja družbe;
 • povečevati vrednost družbe in izpolnjevati pričakovanja delničarjev in drugih deležnikov;
 • ustvarjati delovno okolje, v katerem imajo zaposleni možnost razviti in uveljaviti svoje sposobnosti.

Strateški cilji

 • Vpeljava celovitega sistema razvoja kadrov,
 • razvoj odlične organizacije,
 • vpeljava celovitega upravljanja sredstev,
 • učinkovita izvedba del in nadzor nad njihovim izvajanjem,
 • obnova/prenova distribucijske mreže,
 • optimizacija poslovanja z uvedbo novega ERP,
 • obvladovanje izgub električne energije,
 • obvladovanje razpršenih virov,
 • zanesljivost in varnost obratovanja omrežja,
 • stroškovna učinkovitost izvajanja distribucije,
 • učinkovito obvladovanje financ,
 • zagotavljanje pričakovanega donosa na kapital.

Izpolnjevanje Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga

Družba  Elektro Gorenjska izpolnjuje številna priporočila iz obeh dokumentov. Elektro Gorenjska spoštuje določila iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. V letu 2017 družbe v skupini pri poslovanju niso bistveno odstopale od načel, postopkov in meril, ki jih predpisujejo navedeni dokumenti SDH. Matična družba izjavlja, da ne ravna dosledno po tistih določbah kodeksov oziroma priporočil, ki so za družbo urejene že z zakonom ali jih družba ureja v skladu z določbami statuta na drugačen način, kot je to določeno s kodeksi, oziroma v primerih, ko neobvezujočih ravnanj nima predpisanih v svojih aktih ali ko ravnanja niso določena kot zakonska obveznost. Mnenje matične družbe je, da so člani nadzornega organa strokovni, odgovorni in neodvisni pri opravljanju svojih nalog in delujejo v skladu z določili navedenih aktov SDH. Matična družba člane nadzornega sveta in komisij tudi obvešča o spremembah in dopolnitvah aktov SDH ter o izobraževanjih, ki jih brezplačno organizira SDH.

Vir: Elektro Gorenjska, d. d.

 

Predstavitev 20 največjih družb v RS