Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Poslovni izid Skupine SDH znaša v prvem polletju 2021 47,8 mio EUR. Poleg dobrega poslovnega izida je na povečanje premoženja družbe in skupine vplivala rast borznih tečajev. Na tej podlagi so se sredstva in kapital povečala za 125 mio EUR.
Slovenski državni holding, d. d. in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. sta na podlagi kupoprodajne pogodbe za delnice družbe Intereuropa, d. d., ki sta jo dne 27. 9. 2021 sklenila z družbo Pošta Slovenije, d. o. o., prejela kupnino
Sporočila za javnost
30. 8. 2021
Sklepi skupščine SDH
Vlada RS je v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) dne 18. avgusta 2021 sprejela naslednje sklepe:

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

Celotni koledar