Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Informacije s sej NS SDH
22. 6. 2021
Informacija s seje NS SDH z dne 22. junija 2021
Dne 22. junija 2021 se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je, med drugim, seznanil z informacijo predsednika komisije za tveganja NS o poteku redne in korespondenčne seje komisije.
25. člen ZSDH-1 določa, da morajo pravne osebe, ki s SDH delujejo usklajeno z zakonom, ki ureja prevzeme, upravo SDH obvestiti najmanj sedem delovnih dni pred pridobivanjem kapitalske naložbe, glede katere bi v skladu z zakonom, ki ureja prevzeme, nastala obveznost prevzemne ponudbe. Enako dolžnost obveščanja ima SDH do teh družb.
Slovenski državni holding, d. d. je v načelu 6.10 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države s pripadajočimi priporočili od 6.10.1 do 6.10.12 Kodeksa ter v Prilogi 1 in Prilogi 2 Kodeksa postavil okvir za določanje prejemkov članov organov nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države, kakor tudi okvir za določanje politik prejemkov organov nadzora v družbah s kapitalsko naložbo države.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

29. 6. Luka Koper, d. d.
28. 6. Casino Portorož, d. d.
24. 6. M1, d.d.
23. 6. Elektro Gorenjska, d. d.
23. 6. SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
Celotni koledar