Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Ljubljana, 6. februar 2020 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 6. februarja 2020 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020 (LNU) ter Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države (Merila). Načrt konsolidacije in prestrukturiranja državnih turističnih družb je sestavni del posebnega dela LNU in ga je SDH pripravil skladno s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 (Strategija turizma).

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS