Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb ter sklepi ustanovitelja

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Informacije s sej NS SDH
29. 11. 2022
Informacija s seje NS SDH z dne 29. november 2022
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, podal soglasji k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb (LNU) za leto 2023 in k Merilom za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ju bo v nadaljevanju obravnavala tudi Vlada RS.
Na redni seji so se z upravo SDH sestali člani ESSO, ki so obravnavali Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021, ki je bilo konec oktobra posredovano Državnemu zboru RS. Uprava je člane seznanila tudi s pripravo Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2023 in z informacijo o upravljanju kapitalskih naložb v prvem polletju 2022.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

27. 12. Petrol d. d.
21. 12. Sava d. d.
16. 12. Elektro Ljubljana d. d.
12. 12. NLB d. d.
8. 12. Unior d. d., Zreče
Celotni koledar