Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb ter sklepi ustanovitelja

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Poslovanje SDH v letu 2022 je bilo uspešno. Ustvarjeni čisti poslovni izid SDH znaša 66 mio EUR, pri čemer so bili med prihodki najpomembnejši dividendni prihodki, ki so znašali 60 mio EUR. SDH še vedno aktivno deluje v postopkih denacionalizacije, katerih predmet reševanja so že nekaj let večinoma le še najzahtevnejši primeri, in tekoče izpolnjuje obveznosti iz tega naslova. Lani je bilo izplačanih 889 tisoč EUR odškodnin iz denacionalizacije, konec leta je bilo odprtih še 182 denacionalizacijskih zahtevkov.
Kljub intenzivnim aktivnostim finančnega prestrukturiranja ter načrtnim prizadevanjem za ohranitev podjetja, MLM ni uspel v celoti izvesti poslovnega prestrukturiranja, saj od leta 2016 dalje posluje z izgubo. Družba je v izjemno zahtevni poslovni situaciji, SDH pa kot lastnik zaradi EU pravil nima več razpoložljivih ukrepov za nadaljnjo finančno podporo družbi. Dodatni ukrepi SDH za zagotavljanje potrebne likvidnosti družbi bi namreč šteli za državno pomoč, le-te pa družbi MLM po pravilih EU ni več mogoče dodeliti, saj jih je v roku zadnjih 10 let že prejela.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

26. 10. CSS d. o. o.
24. 10. HIT d. d.
Celotni koledar