Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb ter sklepi ustanovitelja

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Donos kapitalskih naložb, s katerimi upravlja SDH, je v letu 2023 po trenutnih podatkih dosegel 10,2 odstotka, kar je najvišji donos od ustanovitve SDH v letu 2014 dalje. V letu 2023 sta RS in SDH prejela tudi 175,5 milijona EUR dividend, kar je prav tako nad letnim načrtom. Vrednost vseh kapitalskih naložb v upravljanju SDH je konec leta 2023 znašala 12,2 milijarde EUR.
Informacije s sej NS SDH
9. 4. 2024
Informacija s seje NS SDH 9.aprila 2024
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., se je sestal na letošnji drugi redni seji. Med pomembnimi temami sta bila obravnavana tudi Poročilo o upravljanju naložb za leto 2023 in predstavitev sistema ocenjevanja premoženja SDH.
Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes državi vrnil dodatnih 75 milijonov evrov naknadnih vplačil kapitala, kar pomeni, da je do sedaj vrnil skupno 417 milijonov evrov od prejetih 492 milijonov evrov naknadnih vplačil kapitala. Vračilo preostalih 75 milijonov evrov je predvideno do najkasneje konca leta 2024.
Slovenski državni holding, d. d. je edini lastnik družbe Mariborska livarna Maribor d. d. in hkrati njen največji upnik. Na dan 31. 12. 2023 znaša vrednost terjatev SDH do družbe MLM 13,7 mio EUR, terjatve SDH pa so zavarovane s hipoteko na nepremičninah MLM ter zastavo na pretežnem delu opreme, zalog in terjatev do kupcev MLM.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

27. 5. Pozavarovalnica Sava, d.d.
Celotni koledar