Arhiv

V tem zavihku se nahajajo nekatere objave in dokumenti, ki niso več aktualni ali so le delno aktualni, vendar pa morajo biti v skladu s predpisi objavljeni še 5 let po objavi.

Organi vodenja in nadzora ter posvetovalna telesa SDH

Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto

Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju SDH) se je s formalnim preoblikovanjem po Zakonu o SDH (ZSDH-1) zavezal k še višjim standardom integritete poslovanja. Zato je že v juniju 2014 v skladu s 54. členom ZSDH-1 začel postopek za izbiro pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto. Med prijavljenimi kandidati na javnem razpisu je bil v skladu s postopkom kot najprimernejši izbran Urh Bahovec, k čemur je podal soglasje tudi nadzorni svet SDH.

V skladu s 54. členom ZSDH-1 je na SDH za vzpostavitev in izvjanje sistema skladnosti poslovanja in integritete z dnem 1. 1. 2015 nastopil delovno razmerje pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto Urh Bahovec.

Za pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje za člana uprave SDH. Imenuje ga uprava SDH ob predhodnem soglasju nadzornega sveta SDH. Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto je lahko razrešen s svojega položaja samo ob soglasju nadzornega sveta SDH.

Urh Bahovec je leta 1995 diplomiral na Ekonomski fakulteti (smer za denarništvo in finance) v Ljubljani in s tem pridobil naziv univerzitetni diplomirani ekonomist. Poklicno pot je začel v Sektorju investicijskega bančništva Nove Ljubljanske banke, nato pa je upravljal investicijski sklad hčerinske družbe za upravljanje. Svojo karierno pot je nadaljeval na Agenciji za trg vrednostnih papirjev, kjer si je pridobil bogate izkušnje na področju nadzora in regulative finančnih trgov ter opravljal funkcijo zakladnika/treasury in sekretarja strokovnega sveta, bil je vodja oddelka za licenciranje in vodja sektorja za nadzor.

Svoja poznavanja tehnik finančnega upravljanja, portfolio menedžmenta, analiz VP, nadzora in revidiranja,  je dopolnjeval tudi s strokovno prakso in seminarji v tujini (London, Guernsey, New York, Washigton DC, Montreal, Zagreb).

Od leta 2011 dela v zasebnem sektorju, med drugim je kot izvršni direktor finančno prestrukturiral največjo borznoposredniško družbo na Gorenjskem, kot predsednik uprave je vodil poslovno preoblikovanje borznoposredniške družbe v Ljubljani. Ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka ter dolgoletne izkušnje pri vodenju najzahtevnejših upravnih postopkov. Ima opravljeno izobraževanje za stečajnega upravitelja, ter potrdilo o usposobljenosti za člana NS in UO družb.

Pedagoško-andragoška znanja si je pridobival z občasnimi predavanji kot višješolski predavatelj pri predmetih Finance in Računovodstvo, ter kot stalni predavatelj »osebnih financ, poslovne etike in odnosa do vlagateljev« v okviru programa izobraževanja Združenja družb za upravljanje - GIZ.

Aktivno govori, piše in bere v nemškem in angleškem jeziku, na pogajalski ravni  se sporazumeva tudi v hrvaškem in srbskem jeziku.

Funkcijo pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto je na SDH prevzel z začetkom januarja 2015.