Nadzorni svet

Nadzorni svet SDH skladno z ZSDH-1 sestavlja pet članov. 

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) sklep o imenovanju članov nadzornega sveta sprejme Državni zbor.

Julija 2017 je nadzorni svet SDH sprejel svoj Kodeks etike nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Člani nadzornega sveta

Karmen Dietner, predsednica

Karmen Dietner je univerzitetna diplomirana ekonomistka. Ima dolgoletne vodstvene izkušnje kot tudi izkušnje iz nadzora večjih gospodarskih družb.

Svojo poslovno pot je začela kot revizorka in se nato ukvarjala z lastninskim preoblikovanjem podjetij. Leta 1998 je postala namestnica direktorja Slovenske odškodninske družbe. Sodelovala je v več nadzornih svetih: Mercator d. d., Luka Koper d. d., SKB banka d. d, Loterija Slovenije d. d.

 

Leta 2001 je sodelovala pri vzpostavljanju Pokojninske družbe A, kjer je kot članica uprave delovala do leta 2015, ko je postala predsednica uprave te družbe.

Ima tudi potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora.

NS SDH jo je 27. 3. 2019 imenoval za predsednico nadzornega sveta.

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 19. 12. 2018

Konec funkcije/mandata: 19. 12. 2023

Duško Kos, namestnik predsednice

Na sedanji Fakulteti za družbene vede je diplomiral iz sociologije in se dodatno izobraževal v Sloveniji, Evropi in ZDA. Trenutno je direktor družbe Studio Moderna, d. o. o., izkušnje pa je pridobival tudi kot izvršni direktor Linea Directa Communications, prokurist Rubicon – SM, d.o.o., svetovalec direktorja Interomnia, d.o.o., in kot član nadzornih svetov družb Elektro Primorska, d.d., Fotona, d.d., in Talum, d.d. Govori angleško, nemško in srbohrvaško.

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 17. 7. 2015

Konec funkcije/mandata: 17. 7. 2020

Damjan Belič, član

Je univerzitetni diplomirani pravnik z MBA, ki ga je opravil na Clemson University (ZDA). Dodatno se je izobraževal na univerzah Stanford (ZDA) in Kingston (VB). Opravljen ima državni pravniški izpit, licenco za člana uprave borzno posredniške družbe, licenco za člana uprave družbe za upravljanje, licenco za člana uprave zavarovalnice, licenco za članstvo v nadzornih svetih in licenco za upravitelja v postopkih insolventnosti. Je direktor družbe Neos svetovanje, d. o. o., pred tem pa je bil član uprave Prve pokojninske družbe, d. d. Zna angleško, nemško, špansko in srbohrvaško.

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 17. 7. 2015

Konec funkcije/mandata: 17. 7. 2020

Janez Vipotnik, član

Janez Vipotnik je diplomirani ekonomist Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani z dolgoletnimi izkusnjami na področju poslovnih financ, vodenja poslovnega sistema in upravljanja podjetij v Sloveniji ter v drugih državah (Švica, Velika Britanija).

 

Janez Vipotnik ima znanja na področju oblikovanja in udejanjanja strategij in prestrukturiranja podjetij kot tudi prodaj podjetij. Ima izkušnje tudi iz članstva večih upravnih odborov kot npr. Iskrinih podjetij v tujini in predhodnic NLB.

 

Dolga leta je bil zaposlen v Iskri Commerce na različnih vodilnih in vodstvenih funkcijah (vodja izvoznega sektorja, finančni direktor, glavni direktor), medtem ko je bil v času od 1990 do 1992 predsednik uprave Iskra Holding, d. d., od 1992 do 1996 pa izvršni direktor (Director and CEO) Cranex GmbH v Švici. Od 1996 do 2015 je vodil Mahle Letrika UK Ltd oziroma njene predhodnice Iskro UK Ltd in Letriko UK Ltd (Chairman and Managing Director). Od leta 2016 je v pokoju in se ukvarja s poslovnim svetovanjem.

 

Dodatno se je usposabljal na International Marketing Institute, Boston, IMD Lausanne in Iskrini Poslovodni šoli. Od leta 1997 je član IoD, Institute of Directors v Londonu.

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 14. 12. 2017

Konec funkcije/mandata: 14. 12. 2022

Igor Kržan, od 1. 4. 2019 mu funkcija člana NS miruje

Univerzitetni diplomirani ekonomist s končanim MBA ima bogate izkušnje na področju vodenja in upravljanja gospodarskih družb. Od lanskega leta je solastnik in direktor podjetja Aluplus, d. o. o., pred tem pa je bil dve leti predsednik uprave Trimo, d. d., v času intenzivnega in uspešno zaključenega prestrukturiranja podjetja, pozitivnega preobrata v poslovanju ter na koncu prodaje podjetja. Na vodilnih in vodstvenih mestih je deloval tudi v podjetju Ursa Slovenija, d. o. o., kjer je odigral vodilno vlogo pri prestrukturiranju in nadzoru nad tem v več podjetjih v Italiji, Sloveniji, Turčiji in Romuniji. Pomemben del poslovne poti je deloval tudi v farmacevtski panogi, v Krki, tako v Sloveniji kot tudi v tujini in si pridobil pomembne mednarodne izkušnje. Ima tudi potrdilo o usposobljenosti za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta in upravnega odbora.

 

Prvo imenovanje na funkcijo: 21. 4. 2017 - sodno imenovanje; 20. 6. 2017 - redno imenovanje v skladu z ZSDH-1

Konec funkcije/mandata: 20. 6. 2022

 

Revizijska komisija nadzornega sveta

Na podlagi 2. člena Poslovnika o delu nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., je nadzorni svet na svoji seji dne 4. 7. 2016 imenoval revizijsko komisijo v naslednji sestavi:

  • Duško Kos, predsednik revizijske komisije,
  • Damjan Belič, član.

Dne 15. 7. 2016 je nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., sprejel sklep, da se za zunanjo članico Revizijske komisije, imenuje gospo Darinko Virant. 

Komisija za tveganja nadzornega sveta

Na podlagi 2. člena Poslovnika o delu nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., je nadzorni svet imenoval komisijo za tveganja v naslednji sestavi:

  • Janez Vipotnik, predsednik komisije za tveganja,
  • Karmen Dietner, članica,
  • Darinka Virant, zunanja članica.

Nominacijska komisija nadzornega sveta

Nadzorni svet SDH je na seji dne 5. 12. 2017 za potrebe izvedbe mednarodnega razpisa za imenovanje člana uprave SDH imenoval nominacijsko komisijo nadzornega sveta SDH v sestavi: Duško Kos (predsednik), Damjan Belič, Igor Kržan in Janez Vipotnik.

Dne 1. 4. 2019 je prenehalo članstvo v nominacijski komisiji Igorju Kržanu, saj ga je NS SDH dne 27. 3. 2019 imenoval za predsednika uprave SDH do imenovanja novega predsednika uprave skladno z ZSDH-1 z enoletnim mandatom. Funkcijo je nastopil dne 1. 4. 2019, od takrat dalje mu funkcija člana NS SDH miruje.

Nominacijski komisiji se je z imenovanjem na funkcijo članice nadzornega sveta SDH dne 19. 12. 2018 pridružila Karmen Dietner.